Golem Hole

Jim "Crocodile" Cook

Bạn có thể tìm Golem Hole thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Golem Hole trong DUEL LINKS