Magician Girls

Téa Gardner - DSOD
ATK của quái thú 'Magician Girl' mà bạn điều khiển được tăng thêm 300 cho mỗi quái thú 'Magician Girl' mà bạn điều khiển.

Bạn có thể tìm Magician Girls thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Magician Girls trong DUEL LINKS