Thông tin tổng quan của @Ignister

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 25 UR

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Dark Templar @Ignister1 card
UR Rarity
Decode Talker Heatsoul1 card
UR Rarity
Firewall Dragon1 card
UR Rarity
Firewall Dragon Singularity1 card
UR Rarity
Link Decoder1 card
UR Rarity
The Arrival Cyberse @Ignister1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler2 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Cynet Mining2 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của @IGNISTER trong MASTER DUEL