Thông tin tổng quan của Burning Abyss

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 12 UR

UR Rarity
Dinowrestler Pankratops1 card
UR Rarity
Tour Guide From the Underworld1 card
UR Rarity
Effect Veiler3 card
 Rarity
D/D/D Stone King Darius2 card
UR Rarity
Number 30: Acid Golem of Destruction1 card
UR Rarity
D/D/D Deviser King Deus Machinex1 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Raigeki1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence1 card

Main: 40 Extra: 15

R Rarity
1 cardDigital Bug Corebage
R Rarity
1 cardDigital Bug Corebage
Digital Bug Corebage
LIGHT5
Digital Bug Corebage
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


R Rarity
1 cardNumber 77: The Seven Sins
R Rarity
1 cardNumber 77: The Seven Sins
Number 77: The Seven Sins
DARK12
Number 77: The Seven Sins
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 12
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 10 hoặc 11 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; loại bỏ càng nhiều quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, sau đó đưa 1 trong số những quái thú bị loại bỏ đó vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này để thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 12 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 10 or 11 DARK Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; banish as many Special Summoned monsters your opponent controls as possible, then attach 1 of those banished monsters to this card as Xyz Material. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead.


N Rarity
1 cardNumber 84: Pain Gainer
N Rarity
1 cardNumber 84: Pain Gainer
Number 84: Pain Gainer
DARK11
Number 84: Pain Gainer
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 11
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 8, 9 hoặc 10 mà bạn điều khiển bằng 2 hoặc nhiều Nguyên liệu Xyz làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được DEF bằng với Rank tổng của tất cả quái thú Xyz mà bạn điều khiển x 200. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi lần đối thủ của bạn kích hoạt Phép / Bẫy Lá bài, gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn ngay lập tức sau khi thực thi xong. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 11 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8, 9, or 10 DARK Xyz Monster you control with 2 or more Xyz Materials as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains DEF equal to the combined Ranks of all Xyz Monsters you control x 200. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a Spell/Trap Card, inflict 600 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy all face-up monsters your opponent controls with DEF less than or equal to this card's.


UR Rarity
1 cardD/D/D Deviser King Deus Machinex
UR Rarity
1 cardD/D/D Deviser King Deus Machinex
D/D/D Deviser King Deus Machinex
DARK1010
D/D/D Deviser King Deus Machinex
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Khi bạn có một lá bài trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài đó trong Vùng Pendulum khác của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt quái thú Pendulum đã chọn mục tiêu đó vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Deviser King Deus Machinex" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
2 quái thú quỷ Cấp 10
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú "D/D/D" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "D/D/D Deviser King Deus Machinex" trong Vùng quái thú của bạn. Một lần trong mỗi Chuỗi, khi một Bài quái thú mà đối thủ điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, hoặc hủy 1 lá bài "Dark Contract" mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài của đối thủ đó lá bài này vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] While you have a card in your other Pendulum Zone: You can target 1 Pendulum Monster you control or in your GY; Special Summon the card in your other Pendulum Zone, and if you do, place that targeted Pendulum Monster in your Pendulum Zone. You can only use this effect of "D/D/D Deviser King Deus Machinex" once per turn. [ Monster Effect ] 2 Level 10 Fiend monsters You can also Xyz Summon this card by using a "D/D/D" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) You can only control 1 "D/D/D Deviser King Deus Machinex" in your Monster Zone. Once per Chain, when a Monster Card your opponent controls activates its effect (Quick Effect): You can either detach 2 materials from this card, or destroy 1 "Dark Contract" card you control, and if you do, attach that opponent's card to this card as material. Once per turn, during your Standby Phase: You can place this card in your Pendulum Zone.Deck của BURNING ABYSS trong MASTER DUEL