Thông tin tổng quan của Evil Twin

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 28 UR

UR Rarity
Evil★Twins Ki-sikil & Lil-la1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Evil★Twin's Trouble Sunny3 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Gryphon1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler2 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion2 card
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit2 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Secret Password3 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 40 Extra: 15 Side: 1


Deck của EVIL TWIN trong MASTER DUEL