Thông tin tổng quan của Fire King

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
DARK 7
Diabellstar the Black Witch
Mụ phù thủy đen Diabellstar
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.

R Rarity
Fire King Avatar Arvata
R Rarity
Fire King Avatar Arvata
R Rarity
Fire King Avatar Arvata
FIRE 4
Fire King Avatar Arvata
Quái vua lửa Ganesha
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.

 Rarity
Fire King Courtier Ulcanix
 Rarity
Fire King Courtier Ulcanix
 Rarity
Fire King Courtier Ulcanix
FIRE 4
Fire King Courtier Ulcanix
Vương phi vua lửa Ulkanix
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú HỎA Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Deck của bạn vào trên tay, ngoại trừ "Fire King Courtier Ulcanix", sau đó bạn có thể khiến Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú được thêm đó. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King High Avatar Garunix" từ Deck của bạn trong Thế Thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Courtier Ulcanix" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, add 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, except "Fire King Courtier Ulcanix", then you can make this card's Level become that added monster's. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King High Avatar Garunix" from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "Fire King Courtier Ulcanix" once per turn.

UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
UR Rarity
Fire King High Avatar Garunix
FIRE 8
Fire King High Avatar Garunix
Thú vua lửa thần Garunix
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


Hiệu ứng gốc (EN):

During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".

 Rarity
Fire King High Avatar Kirin
 Rarity
Fire King High Avatar Kirin
 Rarity
Fire King High Avatar Kirin
FIRE 8
Fire King High Avatar Kirin
Thú vua lửa thần Kirin
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc trên ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Kirin", sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King High Avatar Kirin" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, Special Summon this card. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your hand or GY, except "Fire King High Avatar Kirin", then you can destroy 1 card on the field. You can only use each effect of "Fire King High Avatar Kirin" once per turn.

 Rarity
Legendary Fire King Ponix
 Rarity
Legendary Fire King Ponix
 Rarity
Legendary Fire King Ponix
FIRE 1
Legendary Fire King Ponix
Vua lửa đích thực Ponix
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Legendary Fire King Ponix" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Fire King" Spell/Trap from your Deck to your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed and sent to the GY: Add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Legendary Fire King Ponix" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

 Rarity
Sacred Fire King Garunix
 Rarity
Sacred Fire King Garunix
 Rarity
Sacred Fire King Garunix
FIRE 8
Sacred Fire King Garunix
Vua lửa thánh Garunix
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn (nếu nó ở đó khi quái thú bị phá huỷ) hoặc tay (ngay cả khi không). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Hỏa thú, quái thú, hoặc quái thú có cánh trên tay, Deck hoặc ngửa trên sân mặt của bạn, ngoại trừ "Sacred Fire King Garunix", và nếu bạn làm điều đó , lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK của quái thú bị phá huỷ mà nó có ở đó, cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sacred Fire King Garunix" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your GY (if it was there when the monster was destroyed) or hand (even if not). If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your hand, Deck, or face-up field, except "Sacred Fire King Garunix", and if you do, this card gains ATK equal to half the destroyed monster's ATK it had there, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sacred Fire King Garunix" once per turn.

SR Rarity
Snake-Eye Ash
SR Rarity
Snake-Eye Ash
SR Rarity
Snake-Eye Ash
FIRE 1
Snake-Eye Ash
Mắt rắn Tần Bì
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Ash". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Ash" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Ash". You can only use each effect of "Snake-Eye Ash" once per turn.

UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon
UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon
UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon
FIRE 8
Snake-Eyes Flamberge Dragon
Rồng lửa mắt rắn
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân hoặc trong Mộ; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được coi là bài Phép Duy trì trên sân; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú HỎA Cấp 1 từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Flamberge Dragon" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field or in either GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Monster Card treated as a Continuous Spell on the field; Special Summon it to your field. If this card is sent from the hand or field to the GY: You can Special Summon 2 Level 1 FIRE monsters from your GY. You can only use each effect of "Snake-Eyes Flamberge Dragon" once per turn.

 Rarity
Snake-Eyes Poplar
 Rarity
Snake-Eyes Poplar
 Rarity
Snake-Eyes Poplar
FIRE 1
Snake-Eyes Poplar
Mắt rắn Bạch Dương
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   SR Rarity
   Divine Temple of the Snake-Eye
   SR Rarity
   Divine Temple of the Snake-Eye
   SR Rarity
   Divine Temple of the Snake-Eye
   Spell Field
   Divine Temple of the Snake-Eye
   Điện thờ mắt rắn

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của chủ sở hữu nó như một bài Phép Duy trì. Quái thú HỎA Cấp 1 bạn điều khiển tăng 1100 ATK. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài quái thú trên sân được coi là bài Phép Duy trì; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can place 1 "Snake-Eye" monster from your hand, Deck, or GY face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. Level 1 FIRE monsters you control gain 1100 ATK. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Monster Card on the field treated as a Continuous Spell; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" per turn.

    R Rarity
    Fire King Island
    R Rarity
    Fire King Island
    R Rarity
    Fire King Island
    Spell Field
    Fire King Island
    Đảo vua lửa

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
     ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.

      Rarity
     Fire King Sanctuary
      Rarity
     Fire King Sanctuary
      Rarity
     Fire King Sanctuary
     Spell Continuous
     Fire King Sanctuary
     Thánh địa vua lửa

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 "Fire King Island" từ Deck của bạn ngửa mặt trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn. Một lần trong lượt, nếu một lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz HỎA chỉ sử dụng quái thú "Fire King" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire King Sanctuary" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can place 1 "Fire King Island" from your Deck face-up in your Field Zone. Once per turn, if a card in your Field Zone would be destroyed by card effect, you can destroy 1 FIRE monster in your hand or face-up field instead. Once per turn, if your opponent Special Summons a monster(s), you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 FIRE Xyz Monster using only "Fire King" monsters you control. You can only activate 1 "Fire King Sanctuary" per turn.

       Rarity
      Fire King Sky Burn
       Rarity
      Fire King Sky Burn
       Rarity
      Fire King Sky Burn
      Spell Quick
      Fire King Sky Burn
      Thần vua lửa cháy trời

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu số quái thú "Fire King" bằng nhau mà bạn điều khiển và các lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng. Nếu một (các) lá bài "Fire King" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Fire King Sky Burn" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target an equal number of "Fire King" monsters you control and cards your opponent controls; destroy them. If a "Fire King" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use 1 "Fire King Sky Burn" effect per turn, and only once that turn.

       UR Rarity
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       UR Rarity
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       UR Rarity
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Spell Normal
       Original Sinful Spoils - Snake-Eye
       Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.

        UR Rarity
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        UR Rarity
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        UR Rarity
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        Spell Quick
        WANTED: Seeker of Sinful Spoils
        Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.

         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         Trap Normal
         Infinite Impermanence
         Vô thường vĩnh viễn

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.          Phân loại:

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Accesscode Talker
          UR Rarity
          Accesscode Talker
          UR Rarity
          Accesscode Talker
          DARK
          Accesscode Talker
          Người xử mã truy cập
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trên

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".          Phân loại:

          SR Rarity
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          SR Rarity
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          SR Rarity
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          FIRE
          Amphibious Swarmship Amblowhale
          Tàu lặn theo bầy Amblowhale
          • ATK:

          • 2600

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Dưới-Phải

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
          ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
          ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.

          UR Rarity
          Apollousa, Bow of the Goddess
          UR Rarity
          Apollousa, Bow of the Goddess
          UR Rarity
          Apollousa, Bow of the Goddess
          WIND
          Apollousa, Bow of the Goddess
          Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
          • ATK:

          • 0

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới

          Dưới-Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
          Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.

          SR Rarity
          Dharc the Dark Charmer, Gloomy
          SR Rarity
          Dharc the Dark Charmer, Gloomy
          SR Rarity
          Dharc the Dark Charmer, Gloomy
          DARK
          Dharc the Dark Charmer, Gloomy
          Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
          • ATK:

          • 1850

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.

          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          FIRE
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
          • ATK:

          • 1850

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

          UR Rarity
          I:P Masquerena
          UR Rarity
          I:P Masquerena
          UR Rarity
          I:P Masquerena
          DARK
          I:P Masquerena
          I:P Masquerena
          • ATK:

          • 800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú không Link
          Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

          UR Rarity
          Linkuriboh
          UR Rarity
          Linkuriboh
          UR Rarity
          Linkuriboh
          DARK
          Linkuriboh
          Kuriboh liên kết
          • ATK:

          • 300

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cấp 1
          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          FIRE
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          Công chúa ban tặng lửa mắc tội
          • ATK:

          • 2700

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.

          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          DARK
          S:P Little Knight
          Chiến sĩ đêm nhí S:P
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix
          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix
          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix
          FIRE
          Salamangreat Raging Phoenix
          Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
          • ATK:

          • 2800

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.

          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf
          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf
          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf
          FIRE
          Salamangreat Sunlight Wolf
          Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
          • ATK:

          • 1800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng LỬA
          Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.

          UR Rarity
          Worldsea Dragon Zealantis
          UR Rarity
          Worldsea Dragon Zealantis
          UR Rarity
          Worldsea Dragon Zealantis
          WATER
          Worldsea Dragon Zealantis
          Rồng thế giới biển Zealantis
          • ATK:

          • 2500

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          1+ quái thú Hiệu ứng
          Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.

           Rarity
          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
           Rarity
          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
           Rarity
          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
          FIRE
          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
          Thần vua lửa trường tồn, Garunix
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 8
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú khác trên sân. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 500 ATK. Nếu lá bài này bị phá huỷ khi nó còn nguyên liệu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Fire King" từ Mộ của bạn, tối đa số nguyên liệu mà lá bài này có. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned: You can destroy all other monsters on the field. You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it, and if you do, this card gains 500 ATK. If this card is destroyed while it has material: You can Special Summon "Fire King" monsters from your GY, up to the number of materials this card had. You can only use each effect of "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" once per turn.

          Cần 42 UR

           Rarity
          Fire King Avatar Rangbali1 card
           Rarity
          Fire King Courtier Ulcanix3 card
          UR Rarity
          Fire King High Avatar Garunix1 card
           Rarity
          Fire King High Avatar Kirin3 card
           Rarity
          Legendary Fire King Ponix3 card
          UR Rarity
          Maxx "C"3 card
           Rarity
          Sacred Fire King Garunix3 card
          UR Rarity
          Ash Blossom & Joyous Spring3 card
          UR Rarity
          Ghost Ogre & Snow Rabbit2 card
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
          UR Rarity
          Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
           Rarity
          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings2 card
          UR Rarity
          Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy1 card
          UR Rarity
          Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon1 card
          UR Rarity
          Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord1 card
          UR Rarity
          Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon1 card
          UR Rarity
          Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis1 card
          UR Rarity
          Called by the Grave2 card
          UR Rarity
          Crossout Designator1 card
           Rarity
          Fire King Sanctuary3 card
           Rarity
          Fire King Sky Burn2 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card

          Main: 41 Extra: 14

          SR Rarity
          2 cardDroll & Lock Bird
          SR Rarity
          2 cardDroll & Lock Bird
          Droll & Lock Bird
          WIND 1
          Droll & Lock Bird
          Chim chọc và khoá
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
          Phân loại:

          R Rarity
          1 cardFire King Avatar Arvata
          R Rarity
          1 cardFire King Avatar Arvata
          Fire King Avatar Arvata
          FIRE 4
          Fire King Avatar Arvata
          Quái vua lửa Ganesha
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi quái thú này ở trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ 1 quái thú FIRE khác trên tay hoặc sân của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Arvata"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó bị vô hiệu hoá hiệu ứng, đồng thời nó cũng bị phá hủy trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Arvata" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster effect is activated while this monster is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or field. If this card is destroyed and sent to the GY: You can target 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your GY, except "Fire King Avatar Arvata"; Special Summon it, but it has its effects negated, also it is destroyed during the End Phase. You can only use each effect of "Fire King Avatar Arvata" once per turn.


          R Rarity
          1 cardFire King Avatar Barong
          R Rarity
          1 cardFire King Avatar Barong
          Fire King Avatar Barong
          FIRE 4
          Fire King Avatar Barong
          Quái vua lửa Barong
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          "Fire King" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Thêm 1 "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Fire King Avatar Barong".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a face-up "Fire King" monster you control is destroyed by a card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Add 1 "Fire King" card from your Deck to your hand, except "Fire King Avatar Barong".


           Rarity
          1 cardFire King Avatar Rangbali
           Rarity
          1 cardFire King Avatar Rangbali
          Fire King Avatar Rangbali
          FIRE 4
          Fire King Avatar Rangbali
          Quái vua lửa Hanuman
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Fire King" ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt, trong khi lá bài này ở trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá sự kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Avatar Rangbali" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a face-up "Fire King" monster(s) you control is destroyed by card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. When a Spell/Trap Card or effect is activated, while this card is on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field. You can only use each effect of "Fire King Avatar Rangbali" once per turn.


           Rarity
          3 cardFire King Courtier Ulcanix
           Rarity
          3 cardFire King Courtier Ulcanix
          Fire King Courtier Ulcanix
          FIRE 4
          Fire King Courtier Ulcanix
          Vương phi vua lửa Ulkanix
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú HỎA Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Deck của bạn vào trên tay, ngoại trừ "Fire King Courtier Ulcanix", sau đó bạn có thể khiến Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú được thêm đó. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King High Avatar Garunix" từ Deck của bạn trong Thế Thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King Courtier Ulcanix" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, add 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Deck to your hand, except "Fire King Courtier Ulcanix", then you can make this card's Level become that added monster's. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King High Avatar Garunix" from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "Fire King Courtier Ulcanix" once per turn.


          UR Rarity
          1 cardFire King High Avatar Garunix
          UR Rarity
          1 cardFire King High Avatar Garunix
          Fire King High Avatar Garunix
          FIRE 8
          Fire King High Avatar Garunix
          Thú vua lửa thần Garunix
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1700


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi một hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ. Khi bạn làm: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire King" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Garunix".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon this card from the Graveyard. When you do: Destroy all other monsters on the field. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your Deck, except "Fire King High Avatar Garunix".


           Rarity
          3 cardFire King High Avatar Kirin
           Rarity
          3 cardFire King High Avatar Kirin
          Fire King High Avatar Kirin
          FIRE 8
          Fire King High Avatar Kirin
          Thú vua lửa thần Kirin
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA khác trên tay hoặc trên ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fire King" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Fire King High Avatar Kirin", sau đó bạn có thể phá huỷ 1 lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fire King High Avatar Kirin" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can destroy 1 other FIRE monster in your hand or face-up field, and if you do, Special Summon this card. If this card is destroyed and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Fire King" monster from your hand or GY, except "Fire King High Avatar Kirin", then you can destroy 1 card on the field. You can only use each effect of "Fire King High Avatar Kirin" once per turn.


           Rarity
          3 cardLegendary Fire King Ponix
           Rarity
          3 cardLegendary Fire King Ponix
          Legendary Fire King Ponix
          FIRE 1
          Legendary Fire King Ponix
          Vua lửa đích thực Ponix
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Fire King" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá huỷ và gửi vào Mộ: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Legendary Fire King Ponix" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Fire King" Spell/Trap from your Deck to your hand. During the next Standby Phase after this card was destroyed and sent to the GY: Add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Legendary Fire King Ponix" once per turn.


          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          Maxx "C"
          EARTH 2
          Maxx "C"
          “G” sinh sản
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
          Phân loại:

           Rarity
          3 cardSacred Fire King Garunix
           Rarity
          3 cardSacred Fire King Garunix
          Sacred Fire King Garunix
          FIRE 8
          Sacred Fire King Garunix
          Vua lửa thánh Garunix
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1700


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu (các) quái thú ban đầu là HỎA của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn (nếu nó ở đó khi quái thú bị phá huỷ) hoặc tay (ngay cả khi không). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Hỏa thú, quái thú, hoặc quái thú có cánh trên tay, Deck hoặc ngửa trên sân mặt của bạn, ngoại trừ "Sacred Fire King Garunix", và nếu bạn làm điều đó , lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK của quái thú bị phá huỷ mà nó có ở đó, cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sacred Fire King Garunix" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If your monster(s) that was originally FIRE is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your GY (if it was there when the monster was destroyed) or hand (even if not). If this card is Normal or Special Summoned: You can destroy 1 FIRE Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster in your hand, Deck, or face-up field, except "Sacred Fire King Garunix", and if you do, this card gains ATK equal to half the destroyed monster's ATK it had there, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sacred Fire King Garunix" once per turn.


          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          Ash Blossom & Joyous Spring
          FIRE 3
          Ash Blossom & Joyous Spring
          Tro hoa xuân hạnh phúc
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardGhost Ogre & Snow Rabbit
          UR Rarity
          2 cardGhost Ogre & Snow Rabbit
          Ghost Ogre & Snow Rabbit
          LIGHT 3
          Ghost Ogre & Snow Rabbit
          Ma thỏ núi
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi Bẫy / Bẫy đã úp trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Ogre & Snow Rabbit" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster on the field activates its effect, or when a Spell/Trap that is already face-up on the field activates its effect (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; destroy that card on the field. You can only use this effect of "Ghost Ogre & Snow Rabbit" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          Called by the Grave
          Spell Quick
          Called by the Grave
          Ngôi mộ gọi tên

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
           Phân loại:

           SR Rarity
           1 cardCircle of the Fire Kings
           SR Rarity
           1 cardCircle of the Fire Kings
           Circle of the Fire Kings
           Spell Quick
           Circle of the Fire Kings
           Vòng lửa của vua lửa

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú LỬA mà bạn điều khiển và 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Circle of the Fire Kings" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 FIRE monster you control and 1 FIRE monster in your GY; destroy that monster you control, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only activate 1 "Circle of the Fire Kings" per turn.


            UR Rarity
            1 cardCrossout Designator
            UR Rarity
            1 cardCrossout Designator
            Crossout Designator
            Spell Quick
            Crossout Designator
            Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

             Hiệu ứng (VN):

             Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
             Phân loại:

             R Rarity
             2 cardFire King Island
             R Rarity
             2 cardFire King Island
             Fire King Island
             Spell Field
             Fire King Island
             Đảo vua lửa

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài ngửa này trong Vùng bài Phép Môi Trường bị đưa đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Fire King Island" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
              ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trong tay bạn hoặc bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Fire King" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
              ● Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú có cánh LỬA từ tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this face-up card in the Field Zone is sent to the Graveyard or banished: Destroy all monsters you control. You can only use 1 of the following effects of "Fire King Island" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can destroy 1 monster in your hand or you control, and if you do, add 1 "Fire King" monster from your Deck to your hand. ● If you control no monsters: You can Special Summon 1 FIRE Winged Beast-Type monster from your hand.


               Rarity
              3 cardFire King Sanctuary
               Rarity
              3 cardFire King Sanctuary
              Fire King Sanctuary
              Spell Continuous
              Fire King Sanctuary
              Thánh địa vua lửa

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 "Fire King Island" từ Deck của bạn ngửa mặt trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn. Một lần trong lượt, nếu một lá bài trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú HỎA trên tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz HỎA chỉ sử dụng quái thú "Fire King" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire King Sanctuary" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can place 1 "Fire King Island" from your Deck face-up in your Field Zone. Once per turn, if a card in your Field Zone would be destroyed by card effect, you can destroy 1 FIRE monster in your hand or face-up field instead. Once per turn, if your opponent Special Summons a monster(s), you can: Immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 FIRE Xyz Monster using only "Fire King" monsters you control. You can only activate 1 "Fire King Sanctuary" per turn.


                Rarity
               2 cardFire King Sky Burn
                Rarity
               2 cardFire King Sky Burn
               Fire King Sky Burn
               Spell Quick
               Fire King Sky Burn
               Thần vua lửa cháy trời

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu số quái thú "Fire King" bằng nhau mà bạn điều khiển và các lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng. Nếu một (các) lá bài "Fire King" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Fire King Sky Burn" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target an equal number of "Fire King" monsters you control and cards your opponent controls; destroy them. If a "Fire King" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use 1 "Fire King Sky Burn" effect per turn, and only once that turn.


                SR Rarity
                1 cardPot of Prosperity
                SR Rarity
                1 cardPot of Prosperity
                Pot of Prosperity
                Spell Normal
                Pot of Prosperity
                Hũ nhường vàng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 Infinite Impermanence
                 Trap Normal
                 Infinite Impermanence
                 Vô thường vĩnh viễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  N Rarity
                  1 cardCoach King Giantrainer
                  N Rarity
                  1 cardCoach King Giantrainer
                  Coach King Giantrainer
                  FIRE
                  Coach King Giantrainer
                  Vua HLV nhiệt huyết Giantrainer
                  • ATK:

                  • 2800

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú Cấp 8
                  Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu nó là một quái thú, gây 800 thiệt hại cho đối thủ của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coach King Giantrainer" tối đa ba lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 8 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card and show it, then if it was a monster, inflict 800 damage to your opponent. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Coach King Giantrainer" up to thrice per turn.


                  UR Rarity
                  1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  UR Rarity
                  1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  LIGHT
                  Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                  Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 12
                  Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                  Phân loại:

                  SR Rarity
                  1 cardDownerd Magician
                  SR Rarity
                  1 cardDownerd Magician
                  Downerd Magician
                  DARK
                  Downerd Magician
                  Pháp sư chán nản
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 200


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
                  Trong Main Phase 2, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công, sau khi Damage Calculation: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 Spellcaster-Type monsters During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.


                  UR Rarity
                  1 cardGalaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
                  UR Rarity
                  1 cardGalaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
                  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
                  LIGHT
                  Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
                  Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 4000

                  • DEF:

                  • 3500


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú Cấp 8
                  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


                   Rarity
                  2 cardGarunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                   Rarity
                  2 cardGarunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                  Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                  FIRE
                  Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                  Thần vua lửa trường tồn, Garunix
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú Cấp 8
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú khác trên sân. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 500 ATK. Nếu lá bài này bị phá huỷ khi nó còn nguyên liệu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Fire King" từ Mộ của bạn, tối đa số nguyên liệu mà lá bài này có. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" một lần trong lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned: You can destroy all other monsters on the field. You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it, and if you do, this card gains 500 ATK. If this card is destroyed while it has material: You can Special Summon "Fire King" monsters from your GY, up to the number of materials this card had. You can only use each effect of "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" once per turn.


                  SR Rarity
                  1 cardLyrilusc - Assembled Nightingale
                  SR Rarity
                  1 cardLyrilusc - Assembled Nightingale
                  Lyrilusc - Assembled Nightingale
                  WIND
                  Lyrilusc - Assembled Nightingale
                  Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
                  • ATK:

                  • 0

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
                  Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  UR Rarity
                  1 cardNumber 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  LIGHT
                  Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy
                  Con số 38: Rồng ngân hà báo ước nguyện Titanic
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 2500


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài đó vào lá bài này để làm nguyên liệu. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này và thực hiện Damage Calculation. Nếu (các) quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà bạn điều khiển; nó nhận được ATK bằng 1 trong số ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters Once per turn, when a Spell Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, attach that card to this card as material. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; change the attack target to this card and perform damage calculation. If a face-up Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; it gains ATK equal to 1 of those destroyed monster's original ATK.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  UR Rarity
                  1 cardNumber 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  LIGHT
                  Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Con số 62: Rồng quang tử bậc nhất mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 4000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Nếu lá bài này chiến đấu, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra một lần trong mỗi chiến đấu; lá bài này nhận được ATK bằng với Rank tổng hợp của tất cả quái thú Xyz hiện có trên sân x 200, chỉ trong damage calculation đó. Nếu lá bài này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi nó có "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Standby Phase thứ 2 sau khi kích hoạt và nhân đôi ATK của nó. Mọi thiệt hại trong chiến đấu mà lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa trừ khi nó có "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters If this card battles, during damage calculation (Quick Effect): You can detach 1 material from this card once per battle; this card gains ATK equal to the combined Ranks of all Xyz Monsters currently on the field x 200, during that damage calculation only. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect while it has "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as Xyz Material: You can Special Summon this card during your 2nd Standby Phase after activation and double its ATK. Any battle damage this card inflicts to your opponent is halved unless it has "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as Xyz Material.


                  SR Rarity
                  1 cardNumber 68: Sanaphond the Sky Prison
                  SR Rarity
                  1 cardNumber 68: Sanaphond the Sky Prison
                  Number 68: Sanaphond the Sky Prison
                  DARK
                  Number 68: Sanaphond the Sky Prison
                  COn số 68: Nhà tù trời ác Sanaphond
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 2700


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Nhận 100 ATK và DEF cho mỗi quái thú trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lá bài này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters Gains 100 ATK and DEF for each monster in the GYs. Once per turn: You can detach 1 material from this card; until the end of your opponent's next turn, this card cannot be destroyed by card effects, also neither player can Special Summon monsters from the GYs.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  UR Rarity
                  1 cardNumber 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  LIGHT
                  Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord
                  Con số 90: Chúa tể quang tử mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Nếu lá bài này có quái thú "Photon" làm nguyên liệu , nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" một lần mỗi lượt.
                  ● Khi quái thú của đối thủ kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đó và nếu nguyên liệu tách ra là quái thú "Galaxy" , hãy phá hủy lá bài đó.
                  ● Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể lấy 1 lá bài quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" từ Deck của mình và thêm nó lên tay của bạn hoặc đưa vào lá bài này làm nguyên liệu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters If this card has a "Photon" card as material, it cannot be destroyed by card effects. You can only use each of the following effects of "Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord" once per turn. ● When an opponent's monster activates its effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate that monster's effect, and if the detached material was a "Galaxy" card, destroy that card. ● During your opponent's turn (Quick Effect): You can take 1 "Photon" or "Galaxy" card from your Deck, and either add it to your hand or attach it to this card as material.


                  R Rarity
                  1 cardNumber 97: Draglubion
                  R Rarity
                  1 cardNumber 97: Draglubion
                  Number 97: Draglubion
                  DARK
                  Number 97: Draglubion
                  Con số 97: Thần ảnh rồng Draglubion
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 8
                  Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lấy 2 "Number" Rồng có tên khác từ Extra Deck và / hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Number 97: Draglubion", Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng và đưa con kia vào nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú khác, hoặc tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 97: Draglubion" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 8 monsters Your opponent cannot target this card with card effects. You can detach 1 material from this card; take 2 Dragon "Number" monsters with different names from your Extra Deck and/or GY, except "Number 97: Draglubion", Special Summon 1 of them and attach the other to it as material, also for the rest of this turn you cannot Special Summon other monsters, or declare an attack, except with that Special Summoned monster. You can only use this effect of "Number 97: Draglubion" once per turn.


                  UR Rarity
                  1 cardNumber C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  UR Rarity
                  1 cardNumber C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  LIGHT
                  Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
                  Con số hỗn mang 62: Tân rồng quang tử bậc nhất mắt ngân hà
                  • ATK:

                  • 4000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 8
                  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon" mà bạn điều khiển. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong Battle Phase này. Nếu lá bài này có "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm nguyên liệu, nó sẽ nhận các hiệu ứng này.
                  ● Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng quái thú của đối thủ.
                  ● Tăng ATK bằng với Cấp/Rank tổng của nguyên liệu kèm theo x 100.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 8 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using "Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon" you control. (Transfer its materials to this card.) At the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; this card can make up to 3 attacks on monsters during this Battle Phase. If this card has "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as material, it gains these effects. ● Unaffected by your opponent's monster effects. ● Gains ATK equal to the combined Levels/Ranks of its attached materials x 100.


                  UR Rarity
                  1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  UR Rarity
                  1 cardSuper Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  DARK
                  Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
                  Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
                  • ATK:

                  • 2900

                  • DEF:

                  • 2900


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 12
                  Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.                  Deck của FIRE KING trong MASTER DUEL