Thông tin tổng quan của Floowandereeze

Nhìn chung

Floowandereeze là một dòng nguyên mẫu của quái thú WIND / WATER Winged Beast được giới thiệu trong Burst of Destiny (OCG & TCG).

Bộ bài tập trung vào việc triệu hồi Thường nhiều lần mỗi lượt và đạt được lợi thế từ các triệu hồi Thường đó.

Mỗi quái thú Floowandereeze Cấp 1 có hiệu ứng Trigger gồm hai phần có thể được kích hoạt khi được triệu hồi Thường. Ở bước Resovle, Hiệu ứng Trigger trước tiên cung cấp cho người chơi một hiệu ứng có lợi, sau đó cho phép người chơi ngay lập tức triệu hồi Thường một quái thú Winged Beast khác. Điều này cho phép người chơi liên tiếp triệu hồi Thường một số quái thú Cấp 1 Floowandereeze liên tiếp để liên tục giành lợi thế và mở rộng sân.   

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Floowandereeze & Eglen
SR Rarity
Floowandereeze & Eglen
SR Rarity
Floowandereeze & Eglen
WIND 1
Floowandereeze & Eglen
Chim phiêu bạt dạt gió & Bàng trắng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Eglen" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú có Cánh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Eglen" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 7 or higher Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

SR Rarity
Floowandereeze & Empen
SR Rarity
Floowandereeze & Empen
SR Rarity
Floowandereeze & Empen
WIND 10
Floowandereeze & Empen
Chim phiêu bạt dạt gió & Cụt đế
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú. Trong khi lá bài Triệu hồi Hiến tế này ở trong Vùng quái thú, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt mà họ điều khiển trong Tư thế Tấn công. Một lần khi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá khỏi tay mình; ATK / DEF hiện tại của quái thú đó giảm một nửa cho đến cuối lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: You can add 1 "Floowandereeze" Spell/Trap from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. While this Tribute Summoned card is in the Monster Zone, your opponent cannot activate the effects of Special Summoned monsters they control in Attack Position. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can banish 1 card from your hand; that opponent's monster's current ATK/DEF become halved until the end of this turn.

SR Rarity
Floowandereeze & Robina
SR Rarity
Floowandereeze & Robina
SR Rarity
Floowandereeze & Robina
WATER 1
Floowandereeze & Robina
Chim phiêu bạt dạt gió & Oanh
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Robina" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Robina" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 4 or lower Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

R Rarity
Floowandereeze & Stri
R Rarity
Floowandereeze & Stri
R Rarity
Floowandereeze & Stri
WATER 1
Floowandereeze & Stri
Chim phiêu bạt dạt gió & Điểu
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Stri" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ; loại bỏ nó, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Stri" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 card in either GY; banish it, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

N Rarity
Floowandereeze & Toccan
N Rarity
Floowandereeze & Toccan
N Rarity
Floowandereeze & Toccan
WIND 1
Floowandereeze & Toccan
Chim phiêu bạt dạt gió & Tu-căn
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Toccan" một lần mỗi lượt, và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài "Floowandereeze" bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Toccan" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 of your banished "Floowandereeze" cards; add it to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.

UR Rarity
Mist Valley Apex Avian
UR Rarity
Mist Valley Apex Avian
UR Rarity
Mist Valley Apex Avian
WIND 7
Mist Valley Apex Avian
Chim thần lớn khe núi mây mù
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi chuỗi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mist Valley" mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per chain, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can target 1 "Mist Valley" card you control; return that target to the hand, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy it.

R Rarity
Raiza the Mega Monarch
R Rarity
Raiza the Mega Monarch
R Rarity
Raiza the Mega Monarch
WIND 8
Raiza the Mega Monarch
Quốc vương gió giật Raiza
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Chọn vào 1 lá trên sân và 1 lá trong Mộ của một trong hai người chơi, cũng như nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một quái thú GIÓ, bạn có thể chọn một lá bổ sung trên sân; đặt (các) mục tiêu đầu tiên lên đầu Deck theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó, trả lại mục tiêu bổ sung (nếu có) lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field and 1 card in either player's Graveyard, also if this card was Tribute Summoned by Tributing a WIND monster, you can target an additional card on the field; place the first target(s) on the top of the Deck in any order, also, after that, return the additional target (if any) to the hand.

R Rarity
Simorgh, Bird of Perfection
R Rarity
Simorgh, Bird of Perfection
R Rarity
Simorgh, Bird of Perfection
DARK 4
Simorgh, Bird of Perfection
Chim thần tuyệt diệt, Simorgh
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi úp trên sân, lá bài này cũng là thuộc tính GIÓ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Simorgh, Bird of Perfection" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú Có cánh: Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú "Simorgh" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Simorgh" từ Deck của bạn đến Mộ; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Simorgh" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

While face-up on the field, this card is also WIND-Attribute. You can only use each of the following effects of "Simorgh, Bird of Perfection" once per turn. During your Main Phase, if you Normal or Special Summon a Winged Beast monster(s): You can reveal this card in your hand; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Simorgh" monster. If this card is Normal Summoned: You can send 1 "Simorgh" monster from your Deck to the GY; add 1 "Simorgh" Spell/Trap from your Deck to your hand.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  UR Rarity
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  UR Rarity
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  Spell Quick
  Floowandereeze and the Advent of Adventure
  Chim phiêu bạt dạt gió chuẩn bị lên đường

   Hiệu ứng (VN):

   Loại bỏ 1 quái thú có Cánh khỏi tay hoặc sân quay mặt của bạn; thêm 1 quái thú "Floowandereeze" "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó nhận được 500 LP. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Banish 1 Winged Beast monster from your hand or face-up field; add 1 "Floowandereeze" monster or "Floowandereeze" Field Spell from your Deck to your hand, then gain 500 LP. You can only activate 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" per turn.

   R Rarity
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   R Rarity
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   R Rarity
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   Spell Field
   Floowandereeze and the Magnificent Map
   Chim phiêu bạt dạt gió và bản đồ đố

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú "Floowandereeze" Cấp 1 trên tay và loại bỏ 1 "Floowandereeze" có tên khác từ Deck của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường quái thú đã được tiết lộ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường quái thú: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Floowandereeze" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Floowandereeze and the Magnificent Map" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can reveal 1 Level 1 "Floowandereeze" monster in your hand and banish 1 "Floowandereeze" card with a different name from your Deck, then, immediately after this effect resolves, Normal Summon the revealed monster. If your opponent Normal Summons a monster: Immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Floowandereeze" monster. You can only use each effect of "Floowandereeze and the Magnificent Map" once per turn.

    SR Rarity
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    SR Rarity
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    SR Rarity
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    Spell Continuous
    Floowandereeze and the Unexplored Winds
    Chim phiêu bạt dạt gió và gió vô định

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể tiến hành Triệu hồi Hiến tế yêu cầu 2 Hiến tế bằng cách gửi 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển vào Mộ thay vì Hiến tế (nó vẫn được coi là Triệu hồi Hiến tế). Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ tối đa 2 quái thú có cánh trong tay và đặt chúng xuống cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó rút cùng số lượng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Unexplored Winds" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can conduct Tribute Summons that require 2 Tributes by sending 1 monster you control and 1 card your opponent controls to the GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). During your Main Phase: You can reveal up to 2 Winged Beast monsters in your hand and place them on the bottom of your Deck in any order, then draw the same number of cards. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Unexplored Winds" once per turn.

     SR Rarity
     Pot of Duality
     SR Rarity
     Pot of Duality
     SR Rarity
     Pot of Duality
     Spell Normal
     Pot of Duality
     Hũ nhường tham

      Hiệu ứng (VN):

      Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.      Phân loại:

      SR Rarity
      Pot of Extravagance
      SR Rarity
      Pot of Extravagance
      SR Rarity
      Pot of Extravagance
      Spell Normal
      Pot of Extravagance
      Hũ tham vàng

       Hiệu ứng (VN):

       Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.       Phân loại:

       SR Rarity
       Pot of Prosperity
       SR Rarity
       Pot of Prosperity
       SR Rarity
       Pot of Prosperity
       Spell Normal
       Pot of Prosperity
       Hũ nhường vàng

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.        Phân loại:

        N Rarity
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        N Rarity
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        N Rarity
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        Trap Normal
        Floowandereeze and the Dreaming Town
        Chim phiêu bạt dạt gió và thị trấn trong mơ

         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn. Nếu bạn Triệu hồi một quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thay đổi tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Dreaming Town" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During the Main Phase: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Level 4 or lower Winged Beast monster. If you Tribute Summon a Level 7 or higher monster while this card is in your GY: You can banish this card; change all monsters your opponent controls to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Dreaming Town" once per turn.

         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         UR Rarity
         Infinite Impermanence
         Trap Normal
         Infinite Impermanence
         Vô thường vĩnh viễn

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.          Phân loại:

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Elder Entity N'tss
          UR Rarity
          Elder Entity N'tss
          UR Rarity
          Elder Entity N'tss
          LIGHT 4
          Elder Entity N'tss
          Cựu thần N'tss
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.

          UR Rarity
          Garura, Wings of Resonant Life
          UR Rarity
          Garura, Wings of Resonant Life
          UR Rarity
          Garura, Wings of Resonant Life
          DARK 6
          Garura, Wings of Resonant Life
          Chim sự sống chung, Garura
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
          Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

          UR Rarity
          I:P Masquerena
          UR Rarity
          I:P Masquerena
          UR Rarity
          I:P Masquerena
          DARK
          I:P Masquerena
          I:P Masquerena
          • ATK:

          • 800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú không Link
          Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          DARK
          S:P Little Knight
          Chiến sĩ đêm nhí S:P
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

          UR Rarity
          Underworld Goddess of the Closed World
          UR Rarity
          Underworld Goddess of the Closed World
          UR Rarity
          Underworld Goddess of the Closed World
          LIGHT
          Underworld Goddess of the Closed World
          Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
          • ATK:

          • 3000

          • LINK-5

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Dưới-Phải

          Phải

          Trên-Phải

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          4+ quái thú Hiệu ứng
          Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.

          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          LIGHT
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 12
          Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.          Phân loại:

          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          WIND
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
          Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.

          UR Rarity
          Lyrilusc - Recital Starling
          UR Rarity
          Lyrilusc - Recital Starling
          UR Rarity
          Lyrilusc - Recital Starling
          WIND
          Lyrilusc - Recital Starling
          Oanh trữ tình - Sáo độc tấu
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 1
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó nhận được 300 ATK / DEF cho mỗi nguyên liệu được đưa vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Tất cả thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài được Triệu hồi Xyz này cũng sẽ gây ra cho đối thủ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 1 monsters If this card is Xyz Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; it gains 300 ATK/DEF for each material attached to this card. Once per turn: You can detach 1 material from this card; add 1 Level 1 Winged Beast monster from your Deck to your hand. All battle damage you take from battles involving this Xyz Summoned card is also inflicted to your opponent.

          Cần 15 UR

          UR Rarity
          Dimension Shifter2 card
          UR Rarity
          Mist Valley Apex Avian1 card
          UR Rarity
          S:P Little Knight3 card
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
          UR Rarity
          Called by the Grave2 card
          UR Rarity
          Floowandereeze and the Advent of Adventure3 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card

          Main: 40 Extra: 15

          R Rarity
          1 cardBlackwing - Chinook the Snow Blast
          R Rarity
          1 cardBlackwing - Chinook the Snow Blast
          Blackwing - Chinook the Snow Blast
          DARK 2
          Blackwing - Chinook the Snow Blast
          Cánh đen - Tuyết bắn Chinook
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 700


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú Synchro "Blackwing" hoặc 1 "Black-Winged Dragon" từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt này, quái thú được chọn làm mục tiêu mất 700 ATK, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro BÓNG TỐI. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Chinook the Snow Blast" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can send this card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 "Blackwing" Synchro Monster or 1 "Black-Winged Dragon" from your Extra Deck to the GY, and if you do, until the end of this turn, the targeted monster loses 700 ATK, also negate its effects. This is a Quick Effect if you control a DARK Synchro Monster. You can only use this effect of "Blackwing - Chinook the Snow Blast" once per turn.


          UR Rarity
          2 cardDimension Shifter
          UR Rarity
          2 cardDimension Shifter
          Dimension Shifter
          DARK 6
          Dimension Shifter
          Người đỏi không gian
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 2200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Eglen
          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Eglen
          Floowandereeze & Eglen
          WIND 1
          Floowandereeze & Eglen
          Chim phiêu bạt dạt gió & Bàng trắng
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Eglen" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú có Cánh Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Eglen" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 7 or higher Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          SR Rarity
          1 cardFloowandereeze & Empen
          SR Rarity
          1 cardFloowandereeze & Empen
          Floowandereeze & Empen
          WIND 10
          Floowandereeze & Empen
          Chim phiêu bạt dạt gió & Cụt đế
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú. Trong khi lá bài Triệu hồi Hiến tế này ở trong Vùng quái thú, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt mà họ điều khiển trong Tư thế Tấn công. Một lần khi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá khỏi tay mình; ATK / DEF hiện tại của quái thú đó giảm một nửa cho đến cuối lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Tribute Summoned: You can add 1 "Floowandereeze" Spell/Trap from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 monster. While this Tribute Summoned card is in the Monster Zone, your opponent cannot activate the effects of Special Summoned monsters they control in Attack Position. Once per battle, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can banish 1 card from your hand; that opponent's monster's current ATK/DEF become halved until the end of this turn.


          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Robina
          SR Rarity
          3 cardFloowandereeze & Robina
          Floowandereeze & Robina
          WATER 1
          Floowandereeze & Robina
          Chim phiêu bạt dạt gió & Oanh
          • ATK:

          • 600

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Robina" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, thì ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Robina" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can add 1 Level 4 or lower Winged Beast monster from your Deck to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          R Rarity
          2 cardFloowandereeze & Stri
          R Rarity
          2 cardFloowandereeze & Stri
          Floowandereeze & Stri
          WATER 1
          Floowandereeze & Stri
          Chim phiêu bạt dạt gió & Điểu
          • ATK:

          • 700

          • DEF:

          • 1100


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Stri" một lần mỗi lượt và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn vào 1 lá trong Mộ; loại bỏ nó, sau đó ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Stri" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 card in either GY; banish it, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          N Rarity
          1 cardFloowandereeze & Toccan
          N Rarity
          1 cardFloowandereeze & Toccan
          Floowandereeze & Toccan
          WIND 1
          Floowandereeze & Toccan
          Chim phiêu bạt dạt gió & Tu-căn
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân, thay vào đó hãy loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Floowandereeze & Toccan" một lần mỗi lượt, và không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt mà bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài "Floowandereeze" bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh. Nếu quái thú có Cánh được Triệu hồi Thường đến sân của bạn trong khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this face-up card would leave the field, banish it instead. You can only use each of the following effects of "Floowandereeze & Toccan" once per turn, and cannot Special Summon during the turn you activate either effect. If this card is Normal Summoned: You can target 1 of your banished "Floowandereeze" cards; add it to your hand, then immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 Winged Beast monster. If a Winged Beast monster is Normal Summoned to your field while this card is banished: You can add this card to your hand.


          UR Rarity
          1 cardMist Valley Apex Avian
          UR Rarity
          1 cardMist Valley Apex Avian
          Mist Valley Apex Avian
          WIND 7
          Mist Valley Apex Avian
          Chim thần lớn khe núi mây mù
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Một lần mỗi chuỗi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mist Valley" mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Once per chain, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can target 1 "Mist Valley" card you control; return that target to the hand, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy it.


          R Rarity
          2 cardRaiza the Mega Monarch
          R Rarity
          2 cardRaiza the Mega Monarch
          Raiza the Mega Monarch
          WIND 8
          Raiza the Mega Monarch
          Quốc vương gió giật Raiza
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Chọn vào 1 lá trên sân và 1 lá trong Mộ của một trong hai người chơi, cũng như nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một quái thú GIÓ, bạn có thể chọn một lá bổ sung trên sân; đặt (các) mục tiêu đầu tiên lên đầu Deck theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó, trả lại mục tiêu bổ sung (nếu có) lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field and 1 card in either player's Graveyard, also if this card was Tribute Summoned by Tributing a WIND monster, you can target an additional card on the field; place the first target(s) on the top of the Deck in any order, also, after that, return the additional target (if any) to the hand.


          SR Rarity
          2 cardBook of Eclipse
          SR Rarity
          2 cardBook of Eclipse
          Book of Eclipse
          Spell Quick
          Book of Eclipse
          Sách nhật thực

           Hiệu ứng (VN):

           Thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa. Trong End Phase của lượt này, hãy thay đổi càng nhiều quái thú Tư thế Phòng thủ úp mà đối thủ của bạn điều khiển sang Tư thế Phòng thủ ngửa, sau đó đối thủ của bạn rút các lá bài tương đương với số lượng quái thú được đổi hướng bởi hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Change all face-up monsters on the field to face-down Defense Position. During the End Phase of this turn, change as many face-down Defense Position monsters your opponent controls as possible to face-up Defense Position, then your opponent draws cards equal to the number of monsters changed face-up by this effect.


           R Rarity
           2 cardBook of Moon
           R Rarity
           2 cardBook of Moon
           Book of Moon
           Spell Quick
           Book of Moon
           Sách mặt trăng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


            UR Rarity
            2 cardCalled by the Grave
            UR Rarity
            2 cardCalled by the Grave
            Called by the Grave
            Spell Quick
            Called by the Grave
            Ngôi mộ gọi tên

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
             Phân loại:

             UR Rarity
             3 cardFloowandereeze and the Advent of Adventure
             UR Rarity
             3 cardFloowandereeze and the Advent of Adventure
             Floowandereeze and the Advent of Adventure
             Spell Quick
             Floowandereeze and the Advent of Adventure
             Chim phiêu bạt dạt gió chuẩn bị lên đường

              Hiệu ứng (VN):

              Loại bỏ 1 quái thú có Cánh khỏi tay hoặc sân quay mặt của bạn; thêm 1 quái thú "Floowandereeze" "Floowandereeze" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó nhận được 500 LP. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Banish 1 Winged Beast monster from your hand or face-up field; add 1 "Floowandereeze" monster or "Floowandereeze" Field Spell from your Deck to your hand, then gain 500 LP. You can only activate 1 "Floowandereeze and the Advent of Adventure" per turn.


              R Rarity
              1 cardFloowandereeze and the Magnificent Map
              R Rarity
              1 cardFloowandereeze and the Magnificent Map
              Floowandereeze and the Magnificent Map
              Spell Field
              Floowandereeze and the Magnificent Map
              Chim phiêu bạt dạt gió và bản đồ đố

               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú "Floowandereeze" Cấp 1 trên tay và loại bỏ 1 "Floowandereeze" có tên khác từ Deck của bạn, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Thường quái thú đã được tiết lộ. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường quái thú: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Floowandereeze" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Floowandereeze and the Magnificent Map" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During your Main Phase: You can reveal 1 Level 1 "Floowandereeze" monster in your hand and banish 1 "Floowandereeze" card with a different name from your Deck, then, immediately after this effect resolves, Normal Summon the revealed monster. If your opponent Normal Summons a monster: Immediately after this effect resolves, you can Normal Summon 1 "Floowandereeze" monster. You can only use each effect of "Floowandereeze and the Magnificent Map" once per turn.


               SR Rarity
               1 cardFloowandereeze and the Unexplored Winds
               SR Rarity
               1 cardFloowandereeze and the Unexplored Winds
               Floowandereeze and the Unexplored Winds
               Spell Continuous
               Floowandereeze and the Unexplored Winds
               Chim phiêu bạt dạt gió và gió vô định

                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể tiến hành Triệu hồi Hiến tế yêu cầu 2 Hiến tế bằng cách gửi 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển vào Mộ thay vì Hiến tế (nó vẫn được coi là Triệu hồi Hiến tế). Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ tối đa 2 quái thú có cánh trong tay và đặt chúng xuống cuối Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào, sau đó rút cùng số lượng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Unexplored Winds" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can conduct Tribute Summons that require 2 Tributes by sending 1 monster you control and 1 card your opponent controls to the GY instead of Tributing (it is still treated as a Tribute Summon). During your Main Phase: You can reveal up to 2 Winged Beast monsters in your hand and place them on the bottom of your Deck in any order, then draw the same number of cards. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Unexplored Winds" once per turn.


                SR Rarity
                1 cardPot of Duality
                SR Rarity
                1 cardPot of Duality
                Pot of Duality
                Spell Normal
                Pot of Duality
                Hũ nhường tham

                 Hiệu ứng (VN):

                 Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                 Phân loại:

                 SR Rarity
                 1 cardPot of Extravagance
                 SR Rarity
                 1 cardPot of Extravagance
                 Pot of Extravagance
                 Spell Normal
                 Pot of Extravagance
                 Hũ tham vàng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
                  Phân loại:

                  SR Rarity
                  1 cardPot of Prosperity
                  SR Rarity
                  1 cardPot of Prosperity
                  Pot of Prosperity
                  Spell Normal
                  Pot of Prosperity
                  Hũ nhường vàng

                   Hiệu ứng (VN):

                   Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                   Phân loại:

                   SR Rarity
                   3 cardSmall World
                   SR Rarity
                   3 cardSmall World
                   Small World
                   Spell Normal
                   Small World
                   Thế giới nhỏ

                    Hiệu ứng (VN):

                    Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.


                    N Rarity
                    1 cardFloowandereeze and the Dreaming Town
                    N Rarity
                    1 cardFloowandereeze and the Dreaming Town
                    Floowandereeze and the Dreaming Town
                    Trap Normal
                    Floowandereeze and the Dreaming Town
                    Chim phiêu bạt dạt gió và thị trấn trong mơ

                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú Có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn. Nếu bạn Triệu hồi một quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; thay đổi tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Floowandereeze and the Dreaming Town" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During the Main Phase: Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 Level 4 or lower Winged Beast monster. If you Tribute Summon a Level 7 or higher monster while this card is in your GY: You can banish this card; change all monsters your opponent controls to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Floowandereeze and the Dreaming Town" once per turn.


                     UR Rarity
                     3 cardInfinite Impermanence
                     UR Rarity
                     3 cardInfinite Impermanence
                     Infinite Impermanence
                     Trap Normal
                     Infinite Impermanence
                     Vô thường vĩnh viễn

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                      Phân loại:

                      SR Rarity
                      2 cardLose 1 Turn
                      SR Rarity
                      2 cardLose 1 Turn
                      Lose 1 Turn
                      Trap Continuous
                      Lose 1 Turn
                      Mất 1 lượt

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chỉ kích hoạt lá bài này nếu bạn hiện không điều khiển quái thú nào được Triệu hồi Đặc biệt. Khi quái thú đang ngửa mặt trên sân, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của nó trong lượt mà quái thú đó được Triệu hồi Đặc biệt. Nếu (các) quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt ở Tư thế Tấn công: Thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Activate this card only if you currently control no Special Summoned monsters. While a monster is face-up on the field, negate its effects during the turn that monster was Special Summoned. If an Effect Monster(s) is Special Summoned in Attack Position: Change it to Defense Position.


                       SR Rarity
                       1 cardRivalry of Warlords
                       SR Rarity
                       1 cardRivalry of Warlords
                       Rivalry of Warlords
                       Trap Continuous
                       Rivalry of Warlords
                       Cuộc chiến xưng hùng

                        Hiệu ứng (VN):

                        Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Loại quái thú. Gửi tất cả những quái thú mặt ngửa khác mà họ điều khiển đến Mộ.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Each player can only control 1 Type of monster. Send all other face-up monsters they control to the GY.
                        Phân loại:

                        R Rarity
                        2 cardCodebreaker Virus Swordsman
                        R Rarity
                        2 cardCodebreaker Virus Swordsman
                        Codebreaker Virus Swordsman
                        DARK
                        Codebreaker Virus Swordsman
                        Người phá mã kiếm sĩ virus
                        • ATK:

                        • 2300

                        • LINK-2

                        Mũi tên Link:

                        Trên

                        Dưới


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Hiệu ứng
                        Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, nếu nó được co-linked: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Codebreaker Zero Day" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, tới bất kỳ khu vực nào mà quái thú Link chỉ đến. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá huỷ trong khi bạn đang sở hữu, bởi một lá bài của đối thủ và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Codebreaker Virus Swordsman" một lần trong mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Effect Monsters When this card is Special Summoned, if it is co-linked: You can Special Summon 1 "Codebreaker Zero Day" from your hand, Deck, or GY, to any zone a Link Monster points to. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed, while in your possession, by an opponent's card and sent there this turn: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Codebreaker Virus Swordsman" once per turn.


                        UR Rarity
                        3 cardS:P Little Knight
                        UR Rarity
                        3 cardS:P Little Knight
                        S:P Little Knight
                        DARK
                        S:P Little Knight
                        Chiến sĩ đêm nhí S:P
                        • ATK:

                        • 1600

                        • LINK-2

                        Mũi tên Link:

                        Trái

                        Phải


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Hiệu ứng
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                        SR Rarity
                        3 cardBlack-Winged Dragon
                        SR Rarity
                        3 cardBlack-Winged Dragon
                        Black-Winged Dragon
                        DARK 8
                        Black-Winged Dragon
                        Rồng Lông vũ đen
                        • ATK:

                        • 2800

                        • DEF:

                        • 1600


                        Hiệu ứng (VN):

                        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                        Nếu bạn nhận sát thương từ hiệu ứng của lá bài, hãy đặt 1 Máy đếm lông vũ màu đen trên lá bài này. Lá bài này mất 700 ATK cho mỗi Counter lông đen trên nó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ tất cả các Counter Lông đen trên lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu đó mất 700 ATK cho mỗi Black Feather Counter mà bạn loại bỏ, và nếu nó làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với ATK bị mất bởi hiệu ứng này.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If you would take damage from a card effect, place 1 Black Feather Counter on this card instead. This card loses 700 ATK for each Black Feather Counter on it. Once per turn: You can remove all Black Feather Counters on this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; that target loses 700 ATK for each Black Feather Counter you removed, and if it does, inflict damage to your opponent equal to the ATK lost by this effect.


                        UR Rarity
                        1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                        UR Rarity
                        1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                        LIGHT
                        Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                        Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                        • ATK:

                        • 3000

                        • DEF:

                        • 3000


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 12
                        Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                        Phân loại:

                        SR Rarity
                        1 cardDownerd Magician
                        SR Rarity
                        1 cardDownerd Magician
                        Downerd Magician
                        DARK
                        Downerd Magician
                        Pháp sư chán nản
                        • ATK:

                        • 2100

                        • DEF:

                        • 200


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
                        Trong Main Phase 2, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công, sau khi Damage Calculation: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 4 Spellcaster-Type monsters During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.


                        R Rarity
                        2 cardKikinagashi Fucho
                        R Rarity
                        2 cardKikinagashi Fucho
                        Kikinagashi Fucho
                        WIND
                        Kikinagashi Fucho
                        Chim thiên đường phớt lờ
                        • ATK:

                        • 0

                        • DEF:

                        • 0


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 1
                        Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này; trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể bị phá hủy trong chiến đấu, bạn cũng không phải chịu thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 1 monsters Unaffected by other cards' effects. Once per turn (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; for the rest of this turn, this card cannot be destroyed by battle, also you take no battle damage from attacks involving this card.


                        SR Rarity
                        1 cardLyrilusc - Assembled Nightingale
                        SR Rarity
                        1 cardLyrilusc - Assembled Nightingale
                        Lyrilusc - Assembled Nightingale
                        WIND
                        Lyrilusc - Assembled Nightingale
                        Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
                        • ATK:

                        • 0

                        • DEF:

                        • 0


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
                        Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.


                        R Rarity
                        2 cardSlacker Magician
                        R Rarity
                        2 cardSlacker Magician
                        Slacker Magician
                        LIGHT
                        Slacker Magician
                        Pháp sư NEET
                        • ATK:

                        • 200

                        • DEF:

                        • 2100


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú Cấp 1
                        Một lần mỗi lượt, lá bài này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 Level 1 monsters Once per turn, this card cannot be destroyed by battle. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets this face-up card: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card.                        Deck của FLOOWANDEREEZE trong MASTER DUEL