Thông tin tổng quan của Lunalight

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Lunalight Black Sheep
N Rarity
Lunalight Black Sheep
N Rarity
Lunalight Black Sheep
DARK 2
Lunalight Black Sheep
Cừu đen ánh trăng
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".

R Rarity
Lunalight Kaleido Chick
R Rarity
Lunalight Kaleido Chick
R Rarity
Lunalight Kaleido Chick
DARK 4
Lunalight Kaleido Chick
Gà con vạn hoa ánh trăng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.

R Rarity
Lunalight Yellow Marten
R Rarity
Lunalight Yellow Marten
R Rarity
Lunalight Yellow Marten
DARK 4
Lunalight Yellow Marten
Chồn họng vàng ánh trăng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.

N Rarity
Tearlaments Havnis
N Rarity
Tearlaments Havnis
N Rarity
Tearlaments Havnis
DARK 3
Tearlaments Havnis
Nương miện ai oán Havnis
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 3 lá trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Havnis" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Havnis" once per turn.

UR Rarity
Tearlaments Scheiren
UR Rarity
Tearlaments Scheiren
UR Rarity
Tearlaments Scheiren
DARK 4
Tearlaments Scheiren
Nương miện ai oán Scheiren
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó, gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scheiren" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send 1 monster from your hand to the GY, then, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Scheiren" once per turn.

SR Rarity
Lunalight Tiger
SR Rarity
Lunalight Tiger
SR Rarity
Lunalight Tiger
LIGHT 35
Lunalight Tiger
Hổ ánh trăng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Foolish Burial
UR Rarity
Foolish Burial
UR Rarity
Foolish Burial
Spell Normal
Foolish Burial
Mai táng rất ngu

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 monster from your Deck to the GY.  Phân loại:

  SR Rarity
  Foolish Burial Goods
  SR Rarity
  Foolish Burial Goods
  SR Rarity
  Foolish Burial Goods
  Spell Normal
  Foolish Burial Goods
  Mai táng đồ dùng rất ngu

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.

   SR Rarity
   Lunalight Fusion
   SR Rarity
   Lunalight Fusion
   SR Rarity
   Lunalight Fusion
   Spell Normal
   Lunalight Fusion
   Ánh trăng kết hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, bạn cũng có thể sử dụng 1 "Lunalight" trong Deck hoặc Extra Deck của mình làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lunalight Fusion" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can also use 1 "Lunalight" monster in your Deck or Extra Deck as Fusion Material. You can only activate 1 "Lunalight Fusion" per turn.

    N Rarity
    Polymerization
    N Rarity
    Polymerization
    N Rarity
    Polymerization
    Spell Normal
    Polymerization
    Dung hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

     UR Rarity
     Primeval Planet Perlereino
     UR Rarity
     Primeval Planet Perlereino
     UR Rarity
     Primeval Planet Perlereino
     Spell Field
     Primeval Planet Perlereino
     Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.

      UR Rarity
      That Grass Looks Greener
      UR Rarity
      That Grass Looks Greener
      UR Rarity
      That Grass Looks Greener
      Spell Normal
      That Grass Looks Greener
      Cắt cỏ bên hàng xóm

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn có nhiều lá bài trong Deck hơn đối thủ: Gửi bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ để bạn có cùng số bài trong Deck với đối thủ của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have more cards in your Deck than your opponent does: Send cards from the top of your Deck to the Graveyard so you have the same number of cards in the Deck as your opponent.

       UR Rarity
       Triple Tactics Talent
       UR Rarity
       Triple Tactics Talent
       UR Rarity
       Triple Tactics Talent
       Spell Normal
       Triple Tactics Talent
       Chiến lược tài ba

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Rút 2 lá bài.
        ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
        ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.        Phân loại:

        R Rarity
        Lunalight Serenade Dance
        R Rarity
        Lunalight Serenade Dance
        R Rarity
        Lunalight Serenade Dance
        Trap Continuous
        Lunalight Serenade Dance
        Vũ điệu dạ khúc ánh trăng

         Hiệu ứng (VN):

         Khi (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự.
         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior / DARK / Cấp độ 4 / ATK 2000 / DEF 2000) đến sân của đối thủ.
         ● Mục tiêu đó nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Lunalight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Serenade Dance" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; apply these effects in sequence. ● Special Summon 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior/DARK/Level 4/ATK 2000/DEF 2000) to your opponent's field. ● That target gains 500 ATK for each monster your opponent controls (even if this card leaves the field). During your Main Phase: You can banish this card from your GY; send 1 card from your hand to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck. You can only use this effect of "Lunalight Serenade Dance" once per turn.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         UR Rarity
         Guardian Chimera
         UR Rarity
         Guardian Chimera
         UR Rarity
         Guardian Chimera
         DARK 9
         Guardian Chimera
         Vệ binh Chimera
         • ATK:

         • 3300

         • DEF:

         • 3300


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú với những cái tên khác nhau
         Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.

         SR Rarity
         Predaplant Dragostapelia
         SR Rarity
         Predaplant Dragostapelia
         SR Rarity
         Predaplant Dragostapelia
         DARK 8
         Predaplant Dragostapelia
         Thực vật săn mồi rồng Stapelia
         • ATK:

         • 2700

         • DEF:

         • 1900


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
         Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.

         UR Rarity
         Bujintei Kagutsuchi
         UR Rarity
         Bujintei Kagutsuchi
         UR Rarity
         Bujintei Kagutsuchi
         LIGHT
         Bujintei Kagutsuchi
         Võ thần đế Kagu-tsuchi
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú-Chiến binh Cấp 4
         Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Gửi 5 lá trên cùng trong Deck của bạn vào Mộ (hoặc toàn bộ Deck của bạn, nếu ít hơn 5), lá bài này cũng nhận được 100 ATK cho mỗi "Bujin" được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Nếu "Bujin" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc do hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này thay vì phá huỷ 1 trong những quái thú đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Kagutsuchi".


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 Beast-Warrior-Type monsters When this card is Xyz Summoned: Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard (or your entire Deck, if less than 5), also this card gains 100 ATK for each "Bujin" card sent to the Graveyard by this effect. If a "Bujin" Beast-Warrior-Type monster(s) you control would be destroyed by battle or by card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead of destroying 1 of those monsters. You can only control 1 "Bujintei Kagutsuchi".

         SR Rarity
         Number 60: Dugares the Timeless
         SR Rarity
         Number 60: Dugares the Timeless
         SR Rarity
         Number 60: Dugares the Timeless
         FIRE
         Number 60: Dugares the Timeless
         Con số 60: Người vô thời Dugares
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
         ● Bỏ qua Draw Phase tiếp theo của bạn, cũng như rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
         ● Bỏ qua Main Phase 1 tiếp theo của bạn, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
         ● Bỏ qua Battle Phase của lượt tiếp theo, đồng thời tăng gấp đôi ATK của 1 quái thú bạn điều khiển cho đến cuối lượt này.
         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 60: Dugares the Timeless" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then activate 1 of the following effects; ● Skip your next Draw Phase, also draw 2 cards, then discard 1 card. ● Skip your next Main Phase 1, also Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Skip the Battle Phase of your next turn, also double the ATK of 1 monster you control until the end of this turn. You can only use this effect of "Number 60: Dugares the Timeless" once per turn.

         Cần 28 UR

         UR Rarity
         Blackwing - Zephyros the Elite1 card
         UR Rarity
         Maxx "C"3 card
         UR Rarity
         Tearlaments Scheiren2 card
         UR Rarity
         Guardian Chimera1 card
         UR Rarity
         Lunalight Leo Dancer2 card
         UR Rarity
         Ash Blossom & Joyous Spring3 card
         UR Rarity
         Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
         UR Rarity
         Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King1 card
         UR Rarity
         Bujintei Kagutsuchi1 card
         UR Rarity
         Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
         UR Rarity
         Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
         UR Rarity
         Tornado Dragon1 card
         UR Rarity
         Called by the Grave2 card
         UR Rarity
         Foolish Burial1 card
         UR Rarity
         Forbidden Droplet2 card
         UR Rarity
         Harpie's Feather Duster1 card
         UR Rarity
         Primeval Planet Perlereino1 card
         UR Rarity
         Triple Tactics Talent1 card
         UR Rarity
         Triple Tactics Thrust2 card

         Main: 42 Extra: 15

         UR Rarity
         1 cardBlackwing - Zephyros the Elite
         UR Rarity
         1 cardBlackwing - Zephyros the Elite
         Blackwing - Zephyros the Elite
         DARK 4
         Blackwing - Zephyros the Elite
         Cánh đen - Zephyros tinh nhuệ
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả lại 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển lên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được 400 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blackwing - Zephyros the Elite" một lần trong mỗi Trận đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your GY: You can return 1 face-up card you control to the hand; Special Summon this card, and if you do, take 400 damage. You can only use this effect of "Blackwing - Zephyros the Elite" once per Duel.


         N Rarity
         2 cardLunalight Black Sheep
         N Rarity
         2 cardLunalight Black Sheep
         Lunalight Black Sheep
         DARK 2
         Lunalight Black Sheep
         Cừu đen ánh trăng
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 600


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
         ● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
         Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".


         R Rarity
         2 cardLunalight Emerald Bird
         R Rarity
         2 cardLunalight Emerald Bird
         Lunalight Emerald Bird
         DARK 4
         Lunalight Emerald Bird
         Chim lục bảo ánh trăng
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Lunalight" Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Emerald Bird"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Emerald Bird" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Lunalight" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 of your Level 4 or lower "Lunalight" monsters that is banished or in your GY, except "Lunalight Emerald Bird"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use each effect of "Lunalight Emerald Bird" once per turn.


         R Rarity
         3 cardLunalight Kaleido Chick
         R Rarity
         3 cardLunalight Kaleido Chick
         Lunalight Kaleido Chick
         DARK 4
         Lunalight Kaleido Chick
         Gà con vạn hoa ánh trăng
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 800


         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


         R Rarity
         2 cardLunalight Yellow Marten
         R Rarity
         2 cardLunalight Yellow Marten
         Lunalight Yellow Marten
         DARK 4
         Lunalight Yellow Marten
         Chồn họng vàng ánh trăng
         • ATK:

         • 800

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


         UR Rarity
         3 cardMaxx "C"
         UR Rarity
         3 cardMaxx "C"
         Maxx "C"
         EARTH 2
         Maxx "C"
         “G” sinh sản
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         2 cardTearlaments Scheiren
         UR Rarity
         2 cardTearlaments Scheiren
         Tearlaments Scheiren
         DARK 4
         Tearlaments Scheiren
         Nương miện ai oán Scheiren
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó, gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scheiren" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send 1 monster from your hand to the GY, then, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Scheiren" once per turn.


         SR Rarity
         3 cardLunalight Tiger
         SR Rarity
         3 cardLunalight Tiger
         Lunalight Tiger
         LIGHT 35
         Lunalight Tiger
         Hổ ánh trăng
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 800


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.


         N Rarity
         1 cardLunalight Wolf
         N Rarity
         1 cardLunalight Wolf
         Lunalight Wolf
         LIGHT 61
         Lunalight Wolf
         Sói ánh trăng
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         [ Hiệu ứng Pendulum ]
         Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
         [ Hiệu ứng quái thú ]
         Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


         UR Rarity
         3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
         UR Rarity
         3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
         Ash Blossom & Joyous Spring
         FIRE 3
         Ash Blossom & Joyous Spring
         Tro hoa xuân hạnh phúc
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
         ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
         ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
         ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         2 cardCalled by the Grave
         UR Rarity
         2 cardCalled by the Grave
         Called by the Grave
         Spell Quick
         Called by the Grave
         Ngôi mộ gọi tên

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
          Phân loại:

          SR Rarity
          3 cardFire Formation - Tenki
          SR Rarity
          3 cardFire Formation - Tenki
          Fire Formation - Tenki
          Spell Continuous
          Fire Formation - Tenki
          Vũ điệu cháy - Thiên Ki

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


           UR Rarity
           1 cardFoolish Burial
           UR Rarity
           1 cardFoolish Burial
           Foolish Burial
           Spell Normal
           Foolish Burial
           Mai táng rất ngu

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 monster from your Deck to the GY.
            Phân loại:

            SR Rarity
            1 cardFoolish Burial Goods
            SR Rarity
            1 cardFoolish Burial Goods
            Foolish Burial Goods
            Spell Normal
            Foolish Burial Goods
            Mai táng đồ dùng rất ngu

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.


             UR Rarity
             2 cardForbidden Droplet
             UR Rarity
             2 cardForbidden Droplet
             Forbidden Droplet
             Spell Quick
             Forbidden Droplet
             Giọt thánh bị cấm

              Hiệu ứng (VN):

              Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
              Phân loại:

              UR Rarity
              1 cardHarpie's Feather Duster
              UR Rarity
              1 cardHarpie's Feather Duster
              Harpie's Feather Duster
              Spell Normal
              Harpie's Feather Duster
              Chổi lông vũ của Harpie

               Hiệu ứng (VN):

               Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
               Phân loại:

               R Rarity
               3 cardLuna Light Perfume
               R Rarity
               3 cardLuna Light Perfume
               Luna Light Perfume
               Spell Normal
               Luna Light Perfume
               Nước hoa ánh sáng trăng

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 "Lunalight" monster in your GY; Special Summon it. You can banish this card from your GY, then discard 1 card; add 1 "Lunalight" monster from your Deck to your hand.


                SR Rarity
                1 cardLunalight Fusion
                SR Rarity
                1 cardLunalight Fusion
                Lunalight Fusion
                Spell Normal
                Lunalight Fusion
                Ánh trăng kết hợp

                 Hiệu ứng (VN):

                 Triệu hồi "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, bạn cũng có thể sử dụng 1 "Lunalight" trong Deck hoặc Extra Deck của mình làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lunalight Fusion" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can also use 1 "Lunalight" monster in your Deck or Extra Deck as Fusion Material. You can only activate 1 "Lunalight Fusion" per turn.


                 N Rarity
                 1 cardPolymerization
                 N Rarity
                 1 cardPolymerization
                 Polymerization
                 Spell Normal
                 Polymerization
                 Dung hợp

                  Hiệu ứng (VN):

                  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                  UR Rarity
                  1 cardPrimeval Planet Perlereino
                  UR Rarity
                  1 cardPrimeval Planet Perlereino
                  Primeval Planet Perlereino
                  Spell Field
                  Primeval Planet Perlereino
                  Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardTriple Tactics Talent
                   UR Rarity
                   1 cardTriple Tactics Talent
                   Triple Tactics Talent
                   Spell Normal
                   Triple Tactics Talent
                   Chiến lược tài ba

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                    ● Rút 2 lá bài.
                    ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                    ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                    Phân loại:

                    UR Rarity
                    2 cardTriple Tactics Thrust
                    UR Rarity
                    2 cardTriple Tactics Thrust
                    Triple Tactics Thrust
                    Spell Normal
                    Triple Tactics Thrust
                    Khẩu hiệu tài ba

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.


                     R Rarity
                     1 cardLunalight Serenade Dance
                     R Rarity
                     1 cardLunalight Serenade Dance
                     Lunalight Serenade Dance
                     Trap Continuous
                     Lunalight Serenade Dance
                     Vũ điệu dạ khúc ánh trăng

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự.
                      ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior / DARK / Cấp độ 4 / ATK 2000 / DEF 2000) đến sân của đối thủ.
                      ● Mục tiêu đó nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
                      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Lunalight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Serenade Dance" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; apply these effects in sequence. ● Special Summon 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior/DARK/Level 4/ATK 2000/DEF 2000) to your opponent's field. ● That target gains 500 ATK for each monster your opponent controls (even if this card leaves the field). During your Main Phase: You can banish this card from your GY; send 1 card from your hand to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck. You can only use this effect of "Lunalight Serenade Dance" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardGuardian Chimera
                      UR Rarity
                      1 cardGuardian Chimera
                      Guardian Chimera
                      DARK 9
                      Guardian Chimera
                      Vệ binh Chimera
                      • ATK:

                      • 3300

                      • DEF:

                      • 3300


                      Hiệu ứng (VN):

                      3 quái thú với những cái tên khác nhau
                      Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


                      R Rarity
                      1 cardLunalight Cat Dancer
                      R Rarity
                      1 cardLunalight Cat Dancer
                      Lunalight Cat Dancer
                      DARK 7
                      Lunalight Cat Dancer
                      Vũ công mèo ánh trăng
                      • ATK:

                      • 2400

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú "Lunalight"
                      Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


                      UR Rarity
                      2 cardLunalight Leo Dancer
                      UR Rarity
                      2 cardLunalight Leo Dancer
                      Lunalight Leo Dancer
                      DARK 10
                      Lunalight Leo Dancer
                      Vũ công sư tử ánh trăng
                      • ATK:

                      • 3500

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      "Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
                      Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      "Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.


                      SR Rarity
                      2 cardLunalight Panther Dancer
                      SR Rarity
                      2 cardLunalight Panther Dancer
                      Lunalight Panther Dancer
                      DARK 8
                      Lunalight Panther Dancer
                      Vũ công beo ánh trăng
                      • ATK:

                      • 2800

                      • DEF:

                      • 2500


                      Hiệu ứng (VN):

                      "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
                      Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


                      SR Rarity
                      1 cardUnderclock Taker
                      SR Rarity
                      1 cardUnderclock Taker
                      Underclock Taker
                      DARK
                      Underclock Taker
                      Máy giảm hộ tốc độ
                      • ATK:

                      • 1000

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà lá bài này chỉ đến và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu của đối phương mất ATK bằng với ATK của mục tiêu mà quái thú này chỉ đến, cho đến khi kết thúc lượt này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster this card points to and 1 face-up monster your opponent controls; the opponent's target loses ATK equal to the ATK of the target this monster points to, until the end of this turn.


                      UR Rarity
                      1 cardArc Rebellion Xyz Dragon
                      UR Rarity
                      1 cardArc Rebellion Xyz Dragon
                      Arc Rebellion Xyz Dragon
                      DARK
                      Arc Rebellion Xyz Dragon
                      Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2500


                      Hiệu ứng (VN):

                      3 quái thú Cấp 5
                      Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardBrotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      UR Rarity
                      1 cardBrotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      FIRE
                      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      Ngôi sao cháy - Tống Hổ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


                      UR Rarity
                      1 cardBujintei Kagutsuchi
                      UR Rarity
                      1 cardBujintei Kagutsuchi
                      Bujintei Kagutsuchi
                      LIGHT
                      Bujintei Kagutsuchi
                      Võ thần đế Kagu-tsuchi
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú-Chiến binh Cấp 4
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Gửi 5 lá trên cùng trong Deck của bạn vào Mộ (hoặc toàn bộ Deck của bạn, nếu ít hơn 5), lá bài này cũng nhận được 100 ATK cho mỗi "Bujin" được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Nếu "Bujin" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc do hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này thay vì phá huỷ 1 trong những quái thú đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Kagutsuchi".


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 Beast-Warrior-Type monsters When this card is Xyz Summoned: Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard (or your entire Deck, if less than 5), also this card gains 100 ATK for each "Bujin" card sent to the Graveyard by this effect. If a "Bujin" Beast-Warrior-Type monster(s) you control would be destroyed by battle or by card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead of destroying 1 of those monsters. You can only control 1 "Bujintei Kagutsuchi".


                      UR Rarity
                      1 cardDark Rebellion Xyz Dragon
                      UR Rarity
                      1 cardDark Rebellion Xyz Dragon
                      Dark Rebellion Xyz Dragon
                      DARK
                      Dark Rebellion Xyz Dragon
                      Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                      UR Rarity
                      1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                      UR Rarity
                      1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                      Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                      LIGHT
                      Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                      Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 12
                      Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                      Phân loại:

                      SR Rarity
                      1 cardNumber 60: Dugares the Timeless
                      SR Rarity
                      1 cardNumber 60: Dugares the Timeless
                      Number 60: Dugares the Timeless
                      FIRE
                      Number 60: Dugares the Timeless
                      Con số 60: Người vô thời Dugares
                      • ATK:

                      • 1200

                      • DEF:

                      • 1200


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
                      ● Bỏ qua Draw Phase tiếp theo của bạn, cũng như rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
                      ● Bỏ qua Main Phase 1 tiếp theo của bạn, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
                      ● Bỏ qua Battle Phase của lượt tiếp theo, đồng thời tăng gấp đôi ATK của 1 quái thú bạn điều khiển cho đến cuối lượt này.
                      Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 60: Dugares the Timeless" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then activate 1 of the following effects; ● Skip your next Draw Phase, also draw 2 cards, then discard 1 card. ● Skip your next Main Phase 1, also Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Skip the Battle Phase of your next turn, also double the ATK of 1 monster you control until the end of this turn. You can only use this effect of "Number 60: Dugares the Timeless" once per turn.


                      SR Rarity
                      1 cardRaider's Knight
                      SR Rarity
                      1 cardRaider's Knight
                      Raider's Knight
                      DARK
                      Raider's Knight
                      Hiệp sĩ kẻ săn cướp
                      • ATK:

                      • 2000

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú DARK Cấp 4
                      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
                      Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardTornado Dragon
                      UR Rarity
                      1 cardTornado Dragon
                      Tornado Dragon
                      WIND
                      Tornado Dragon
                      Rồng lốc xoáy
                      • ATK:

                      • 2100

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it.                      Deck của LUNALIGHT trong MASTER DUEL