Thông tin tổng quan của Mannadium

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Kashtira Fenrir
UR Rarity
Kashtira Fenrir
UR Rarity
Kashtira Fenrir
EARTH 7
Kashtira Fenrir
Sát-đế thịnh nộ Fenrir
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.

UR Rarity
Mannadium Riumheart
UR Rarity
Mannadium Riumheart
UR Rarity
Mannadium Riumheart
LIGHT 4
Mannadium Riumheart
Vòm năng lượng Riumheart
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Mannadium" do bạn điều khiển hoặc 1 quái thú bạn điều khiển có 1500 CÔNG/2100 THỦ; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Mannadium" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Mannadium Riumheart". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Riumheart" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can target 1 "Mannadium" monster you control or 1 monster you control with 1500 ATK/2100 DEF; destroy it, and if you do, Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Mannadium" card from your Deck to your hand, except "Mannadium Riumheart". You can only use each effect of "Mannadium Riumheart" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
Scareclaw Kashtira
SR Rarity
Scareclaw Kashtira
SR Rarity
Scareclaw Kashtira
EARTH 7
Scareclaw Kashtira
Sát-đế thịnh nộ vuốt gây sợ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 "Kashtira" hoặc "Scareclaw" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Kashtira" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Thế Thủ ngửa mặt. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó để tính toán thiệt hại. Nếu "Kashtira" hoặc "Scareclaw" của bạn chiến đấu với một quái thú của đối thủ, hiệu ứng của quái thú đó của đối thủ bị vô hiệu cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Scareclaw" card from your hand or GY. You can only use this effect of "Scareclaw Kashtira" once per turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If your "Kashtira" or "Scareclaw" monster battles an opponent's monster, that opponent's monster's effects are negated until the end of this turn.

UR Rarity
Scareclaw Reichheart
UR Rarity
Scareclaw Reichheart
UR Rarity
Scareclaw Reichheart
DARK 4
Scareclaw Reichheart
Vuốt gây sợ Reichheart
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn) đến Vùng quái thú Chính của bạn, tiếp giáp với quái thú "Scareclaw" mà bạn điều khiển hoặc trong cột của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Scareclaw Reichheart" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Scareclaw" từ Deck của mình lên tay của bạn, sau đó, nếu có 3 quái thú Tư thế Phòng thủ hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Reichheart" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your Main Monster Zone, adjacent to a "Scareclaw" monster you control or in its column. You can only Special Summon "Scareclaw Reichheart" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Scareclaw" Spell/Trap from your Deck to your hand, then, if 3 or more Defense Position monsters are on the field, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Scareclaw Reichheart" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

R Rarity
Mannadium Meek
R Rarity
Mannadium Meek
R Rarity
Mannadium Meek
WATER 2
Mannadium Meek
Vòm năng lượng nhu mì
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost" hoặc một quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mannadium Meek" một lần trong lượt theo cách này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mannadium Meek" từ Deck của bạn, sau đó bạn có thể tăng Cấp của nó lên 2.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "Visas Starfrost" or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Mannadium Meek" once per turn this way. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Mannadium Meek" from your Deck, then you can increase its Level by 2.

R Rarity
Mannadium Torrid
R Rarity
Mannadium Torrid
R Rarity
Mannadium Torrid
FIRE 2
Mannadium Torrid
Vòm năng lượng nóng nực
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost" hoặc một quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mannadium Torrid" một lần trong lượt theo cách này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner "Mannadium" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mannadium Torrid" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "Visas Starfrost" or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Mannadium Torrid" once per turn this way. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Mannadium" Tuner from your Deck. You can only use this effect of "Mannadium Torrid" once per turn.

SR Rarity
Visas Samsara
SR Rarity
Visas Samsara
SR Rarity
Visas Samsara
LIGHT 4
Visas Samsara
Visas Samsara
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Visas Starfrost" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng quái thú "Visas" nào bị loại bỏ, trong Mộ và/hoặc trên sân của bạn; xáo trộn những quái thú "Visas" đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó tăng 400 ATK cho mỗi quái thú mà bạn xáo trộn với một tên gốc khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Visas Samsara" một lần trong lượt. Nếu lá bài này bạn điều khiển được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, bạn có thể coi nó như một Nguyên liệu non-Tuner.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Visas Starfrost" while on the field or in the GY. You can target any number of your "Visas" monsters that are banished, in your GY, and/or on your field; shuffle those "Visas" monsters into the Deck, and if you do, Special Summon this card from your hand, and if you do that, it gains 400 ATK for each monster you shuffled with a different original name. You can only use this effect of "Visas Samsara" once per turn. If this card you control would be used as Synchro Material, you can treat it as a non-Tuner.

UR Rarity
Visas Starfrost
UR Rarity
Visas Starfrost
UR Rarity
Visas Starfrost
LIGHT 6
Visas Starfrost
Visas Starfrost
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển với Loại và Thuộc tính khác với lá bài này; phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Visas Starfrost" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng một nửa ATK hoặc DEF ban đầu của quái thú đó (tùy theo mức nào cao hơn, tùy theo lựa chọn của bạn nếu bằng nhau).


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can target 1 monster you control with a different Type and Attribute than this card; destroy that monster, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Visas Starfrost" once per turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can make this card gain ATK equal to half the original ATK or DEF of that monster (whichever is higher, your choice if tied).

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   SR Rarity
   Mannadium Abscission
   SR Rarity
   Mannadium Abscission
   SR Rarity
   Mannadium Abscission
   Spell Normal
   Mannadium Abscission
   Ức chế sinh trưởng vòm năng lượng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Peaceful Planet Calarium" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu bạn điều khiển "Peaceful Planet Calarium", bạn có thể thêm 1 Spell/Trap "Mannadium" thay vào đó, ngoại trừ "Mannadium Abscission". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Visas Starfrost" hoặc 1 quái thú với 1500 CÔNG/2100 THỦ từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Abscission" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Peaceful Planet Calarium" from your Deck to your hand, or, if you control "Peaceful Planet Calarium", you can add 1 "Mannadium" Spell/Trap instead, except "Mannadium Abscission". You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Visas Starfrost" or 1 monster with 1500 ATK/2100 DEF from your hand. You can only use each effect of "Mannadium Abscission" once per turn.

    N Rarity
    Mannadium Imaginings
    N Rarity
    Mannadium Imaginings
    N Rarity
    Mannadium Imaginings
    Spell Normal
    Mannadium Imaginings
    Hình dung vòm năng lượng

     Hiệu ứng (VN):

     Tiết lộ 1 quái thú "Mannadium" hoặc "Visas Starfrost" trên tay bạn; rút 2 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển với 1500 CÔNG/2100 THỦ; coi nó như một Tuner cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Imaginings" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Reveal 1 "Mannadium" monster or "Visas Starfrost" in your hand; draw 2 cards, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 monster you control with 1500 ATK/2100 DEF; treat it as a Tuner until the end of this turn. You can only use each effect of "Mannadium Imaginings" once per turn.

     UR Rarity
     Peaceful Planet Calarium
     UR Rarity
     Peaceful Planet Calarium
     UR Rarity
     Peaceful Planet Calarium
     Spell Field
     Peaceful Planet Calarium
     Thế giới hỏng thứ năm Calarium

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Mannadium" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck lên tay của bạn. Quái thú ÁNH SÁNG bạn điều khiển tăng 100 ATK ứng với mỗi Tuner bạn điều khiển và trong Mộ của bạn. Nếu (các) Người điều khiển ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Peaceful Planet Calarium" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Peaceful Planet Calarium" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can add 1 "Mannadium" monster or 1 "Visas Starfrost" from the Deck to your hand. LIGHT monsters you control gain 100 ATK for each Tuner you control and in your GY. If a face-up Tuner(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; Special Summon it. You can only use this effect of "Peaceful Planet Calarium" once per turn. You can only activate 1 "Peaceful Planet Calarium" per turn.

      UR Rarity
      Primeval Planet Perlereino
      UR Rarity
      Primeval Planet Perlereino
      UR Rarity
      Primeval Planet Perlereino
      Spell Field
      Primeval Planet Perlereino
      Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.

       UR Rarity
       Primitive Planet Reichphobia
       UR Rarity
       Primitive Planet Reichphobia
       UR Rarity
       Primitive Planet Reichphobia
       Spell Field
       Primitive Planet Reichphobia
       Thế giới hỏng thứ tư Reiphobia

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Scareclaw" hoặc "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi quái thú ở Tư thế Phòng thủ trên sân. Nếu có 3 quái thú Tư thế Phòng thủ hoặc lớn hơn trên sân: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primitive Planet Reichphobia" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primitive Planet Reichphobia" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can add 1 "Scareclaw" monster or "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Defense Position monster on the field. If 3 or more Defense Position monsters are on the field: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Primitive Planet Reichphobia" once per turn. You can only activate 1 "Primitive Planet Reichphobia" per turn.

        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        UR Rarity
        Reinforcement of the Army
        Spell Normal
        Reinforcement of the Army
        Quân tiếp viện

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

         R Rarity
         Scareclaw Arrival
         R Rarity
         Scareclaw Arrival
         R Rarity
         Scareclaw Arrival
         Spell Normal
         Scareclaw Arrival
         Vuốt gây sợ đụng tân tinh

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú "Scareclaw" hoặc "Visas Starfrost" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Nếu (các) quái thú Link "Scareclaw" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Arrival" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Scareclaw" monster or "Visas Starfrost" in your GY; Special Summon it in Defense Position. If a "Scareclaw" Link Monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Scareclaw Arrival" once per turn.

          UR Rarity
          Triple Tactics Talent
          UR Rarity
          Triple Tactics Talent
          UR Rarity
          Triple Tactics Talent
          Spell Normal
          Triple Tactics Talent
          Chiến lược tài ba

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
           ● Rút 2 lá bài.
           ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
           ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.           Phân loại:

           UR Rarity
           Infinite Impermanence
           UR Rarity
           Infinite Impermanence
           UR Rarity
           Infinite Impermanence
           Trap Normal
           Infinite Impermanence
           Vô thường vĩnh viễn

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.            Phân loại:

            SR Rarity
            Mannadium Reframing
            SR Rarity
            Mannadium Reframing
            SR Rarity
            Mannadium Reframing
            Trap Counter
            Mannadium Reframing
            Đóng lại vòm năng lượng

             Hiệu ứng (VN):

             Khi Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển quái thú Synchro: Vô hiệu hoá kích hoạt, sau đó nếu bạn có "Visas Starfrost", hoặc quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn , bạn có thể hủy lá bài bị vô hiệu hoá đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú "Mannadium" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Reframing" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a Synchro Monster: Negate the activation, then if you have "Visas Starfrost", or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, on your field or in your GY, you can destroy that negated card. You can banish this card from your GY, then target up to 3 "Mannadium" monsters in your GY; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Mannadium Reframing" once per turn.

             Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

             UR Rarity
             Vicious Astraloud
             UR Rarity
             Vicious Astraloud
             UR Rarity
             Vicious Astraloud
             DARK 8
             Vicious Astraloud
             Vicious Astraloud
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 3000


             Hiệu ứng (VN):

             "Visas Starfrost" + 1 quái thú có 1500 ATK/2100 DEF
             Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên khỏi sân và/hoặc Mộ của bạn. Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK hoặc DEF gốc của quái thú đó (tùy theo cái nào cao hơn).


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Visas Starfrost" + 1 monster with 1500 ATK/2100 DEF Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards from your field and/or GY. Cannot be destroyed by battle. If this card is Special Summoned: You can target 1 other monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to half of that monster's original ATK or DEF (whichever is higher).

             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess
             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess
             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess
             WIND
             Apollousa, Bow of the Goddess
             Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
             • ATK:

             • 0

             • LINK-4

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới

             Dưới-Phải

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
             Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.

             R Rarity
             Cross-Sheep
             R Rarity
             Cross-Sheep
             R Rarity
             Cross-Sheep
             EARTH
             Cross-Sheep
             Cừu móc vải
             • ATK:

             • 700

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
             ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
             Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.

             UR Rarity
             S:P Little Knight
             UR Rarity
             S:P Little Knight
             UR Rarity
             S:P Little Knight
             DARK
             S:P Little Knight
             Chiến sĩ đêm nhí S:P
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trái

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Hiệu ứng
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

             UR Rarity
             Scareclaw Light-Heart
             UR Rarity
             Scareclaw Light-Heart
             UR Rarity
             Scareclaw Light-Heart
             DARK
             Scareclaw Light-Heart
             Vuốt gây sợ Light-Heart
             • ATK:

             • 500

             • LINK-1

             Mũi tên Link:

             Trái


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú "Scareclaw" hoặc 1 "Visas Starfrost"
             Đối với Triệu hồi Link của lá bài này, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú trong Vùng quái thú Chính của mình làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể thêm 1 "Primitive Planet Reichphobia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Light-Heart" một lần trong mỗi Trận đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Scareclaw" monster or 1 "Visas Starfrost" For this card's Link Summon, you can only use monsters in your Main Monster Zone as material. If this card is Link Summoned in the Extra Monster Zone: You can add 1 "Primitive Planet Reichphobia" from your Deck to your hand. If you control "Visas Starfrost": You can Special Summon this card from your GY. You can only use this effect of "Scareclaw Light-Heart" once per Duel.

             UR Rarity
             Baronne de Fleur
             UR Rarity
             Baronne de Fleur
             UR Rarity
             Baronne de Fleur
             WIND 10
             Baronne de Fleur
             Baronne de Fleur
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2400


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

             UR Rarity
             Bystial Dis Pater
             UR Rarity
             Bystial Dis Pater
             UR Rarity
             Bystial Dis Pater
             DARK 10
             Bystial Dis Pater
             Thú vực sâu Dis Pater
             • ATK:

             • 3500

             • DEF:

             • 3500


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
             Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của bạn, phá huỷ quái thú đó, hoặc nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của đối thủ, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Dis Pater" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters You can target 1 banished LIGHT or DARK monster; Special Summon it to your field. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 banished card; shuffle it into the Deck, then if you shuffled it into your Deck, destroy that monster, or if you shuffled it into your opponent's Deck, negate that activated effect. You can only use each effect of "Bystial Dis Pater" once per turn.

             UR Rarity
             Crimson Dragon
             UR Rarity
             Crimson Dragon
             UR Rarity
             Crimson Dragon
             LIGHT 12
             Crimson Dragon
             Xích Long
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Crimson Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn trên sân, ngoại trừ "Crimson Dragon"; đưa lá bài này trở lại Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Rồng từ Extra Deck của bạn có cùng Cấp với quái thú được chọn. (Điều này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Dragon" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Crimson Dragon" from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can target 1 Level 7 or higher Synchro Monster on the field, except "Crimson Dragon"; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon 1 Dragon Synchro Monster from your Extra Deck with the same Level as the targeted monster. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use each effect of "Crimson Dragon" once per turn.

             SR Rarity
             Mannadium Trisukta
             SR Rarity
             Mannadium Trisukta
             SR Rarity
             Mannadium Trisukta
             LIGHT 6
             Mannadium Trisukta
             Vòm năng lượng Trisukta
             • ATK:

             • 2300

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Tuner Cấp 2 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng Tuner nào mà bạn điều khiển; thay đổi Cấp độ của chúng thành 2, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Trisukta" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 Level 2 Tuner in your GY; Special Summon it, but negate its effects. You can target any number of Tuners you control; change their Levels to 2, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Mannadium Trisukta" once per turn.

             UR Rarity
             Visas Amritara
             UR Rarity
             Visas Amritara
             UR Rarity
             Visas Amritara
             LIGHT 8
             Visas Amritara
             Visas Amritara
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             1+ Tunner + 1 quái thú ÁNH SÁNG
             Tên của lá bài này trở thành "Visas Starfrost" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Visas Amritara" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú do bạn điều khiển, đồng thời tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển sẽ tăng 800 ATK ở lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1+ Tuners + 1 LIGHT monster This card's name becomes "Visas Starfrost" while on the field. You can only use each of the following effects of "Visas Amritara" once per turn. If this card is Synchro Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can destroy 1 monster you control, also all Synchro Monsters you control will gain 800 ATK this turn.

             Cần 52 UR

             UR Rarity
             Kashtira Fenrir1 card
             UR Rarity
             Kashtira Unicorn2 card
             UR Rarity
             Mannadium Riumheart3 card
             UR Rarity
             Mathmech Circular1 card
             UR Rarity
             Maxx "C"3 card
             UR Rarity
             Nibiru, the Primal Being1 card
             UR Rarity
             Scareclaw Reichheart3 card
             UR Rarity
             Vicious Astraloud2 card
             UR Rarity
             Apollousa, Bow of the Goddess1 card
             UR Rarity
             S:P Little Knight1 card
             UR Rarity
             Scareclaw Light-Heart1 card
             UR Rarity
             Ancient Fairy Dragon1 card
             UR Rarity
             Baronne de Fleur1 card
             UR Rarity
             Bystial Dis Pater1 card
             UR Rarity
             Crimson Dragon1 card
             UR Rarity
             Icejade Gymir Aegirine1 card
             UR Rarity
             Visas Amritara1 card
             UR Rarity
             Ash Blossom & Joyous Spring3 card
             UR Rarity
             Effect Veiler1 card
             UR Rarity
             Revolution Synchron3 card
             UR Rarity
             Visas Starfrost2 card
             UR Rarity
             Primathmech Alembertian1 card
             UR Rarity
             Called by the Grave2 card
             UR Rarity
             Crossout Designator1 card
             UR Rarity
             Harpie's Feather Duster1 card
             UR Rarity
             Peaceful Planet Calarium3 card
             UR Rarity
             Pressured Planet Wraitsoth1 card
             UR Rarity
             Primeval Planet Perlereino1 card
             UR Rarity
             Primitive Planet Reichphobia2 card
             UR Rarity
             Reinforcement of the Army1 card
              Rarity
             Synchro Rumble1 card
             UR Rarity
             Triple Tactics Talent1 card
             UR Rarity
             Infinite Impermanence3 card

             Main: 60 Extra: 15

             SR Rarity
             1 cardDroll & Lock Bird
             SR Rarity
             1 cardDroll & Lock Bird
             Droll & Lock Bird
             WIND 1
             Droll & Lock Bird
             Chim chọc và khoá
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
             Phân loại:

             UR Rarity
             1 cardKashtira Fenrir
             UR Rarity
             1 cardKashtira Fenrir
             Kashtira Fenrir
             EARTH 7
             Kashtira Fenrir
             Sát-đế thịnh nộ Fenrir
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 2400


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


             UR Rarity
             2 cardKashtira Unicorn
             UR Rarity
             2 cardKashtira Unicorn
             Kashtira Unicorn
             WIND 7
             Kashtira Unicorn
             Sát-đế thịnh nộ Unicorn
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 bài Phép "Kashtira" từ Deck của mình lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 quái thú khỏi nó, úp mặt xuống.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Unicorn" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" Spell from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can look at your opponent's Extra Deck, and if you do, banish 1 monster from it, face-down.


             UR Rarity
             3 cardMannadium Riumheart
             UR Rarity
             3 cardMannadium Riumheart
             Mannadium Riumheart
             LIGHT 4
             Mannadium Riumheart
             Vòm năng lượng Riumheart
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase, nếu lá bài này ở trên tay bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Mannadium" do bạn điều khiển hoặc 1 quái thú bạn điều khiển có 1500 CÔNG/2100 THỦ; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Mannadium" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Mannadium Riumheart". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Riumheart" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During the Main Phase, if this card is in your hand (Quick Effect): You can target 1 "Mannadium" monster you control or 1 monster you control with 1500 ATK/2100 DEF; destroy it, and if you do, Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Mannadium" card from your Deck to your hand, except "Mannadium Riumheart". You can only use each effect of "Mannadium Riumheart" once per turn.


             UR Rarity
             1 cardMathmech Circular
             UR Rarity
             1 cardMathmech Circular
             Mathmech Circular
             LIGHT 4
             Mathmech Circular
             Người máy toán học viên phân
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 1500


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể gửi 1 quái thú "Mathmech" , ngoại trừ "Mathmech Circular", từ Deck của bạn về Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn, đồng thời bạn chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong phần còn lại của lượt này. Nếu một quái thú "Mathmech" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Circular" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can send 1 "Mathmech" monster, except "Mathmech Circular", from your Deck to your GY; Special Summon this card from your hand, also you can only attack with 1 monster for the rest of this turn. If a "Mathmech" monster is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Mathmech Circular" once per turn.


             UR Rarity
             3 cardMaxx "C"
             UR Rarity
             3 cardMaxx "C"
             Maxx "C"
             EARTH 2
             Maxx "C"
             “G” sinh sản
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 200


             Hiệu ứng (VN):

             Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             1 cardNibiru, the Primal Being
             UR Rarity
             1 cardNibiru, the Primal Being
             Nibiru, the Primal Being
             LIGHT 11
             Nibiru, the Primal Being
             Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 600


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             3 cardScareclaw Reichheart
             UR Rarity
             3 cardScareclaw Reichheart
             Scareclaw Reichheart
             DARK 4
             Scareclaw Reichheart
             Vuốt gây sợ Reichheart
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay bạn) đến Vùng quái thú Chính của bạn, tiếp giáp với quái thú "Scareclaw" mà bạn điều khiển hoặc trong cột của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Scareclaw Reichheart" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Scareclaw" từ Deck của mình lên tay của bạn, sau đó, nếu có 3 quái thú Tư thế Phòng thủ hoặc lớn hơn trên sân, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Reichheart" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can Special Summon this card (from your hand) to your Main Monster Zone, adjacent to a "Scareclaw" monster you control or in its column. You can only Special Summon "Scareclaw Reichheart" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Scareclaw" Spell/Trap from your Deck to your hand, then, if 3 or more Defense Position monsters are on the field, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Scareclaw Reichheart" once per turn.


             N Rarity
             1 cardPSY-Frame Driver
             N Rarity
             1 cardPSY-Frame Driver
             PSY-Frame Driver
             LIGHT 6
             PSY-Frame Driver
             Người điều khiển khung-CỨ
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


             UR Rarity
             3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
             UR Rarity
             3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
             Ash Blossom & Joyous Spring
             FIRE 3
             Ash Blossom & Joyous Spring
             Tro hoa xuân hạnh phúc
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
             ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
             ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
             ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
             Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             1 cardEffect Veiler
             UR Rarity
             1 cardEffect Veiler
             Effect Veiler
             LIGHT 1
             Effect Veiler
             Người che đậy hiệu ứng
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
             Phân loại:

             R Rarity
             3 cardMannadium Meek
             R Rarity
             3 cardMannadium Meek
             Mannadium Meek
             WATER 2
             Mannadium Meek
             Vòm năng lượng nhu mì
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost" hoặc một quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mannadium Meek" một lần trong lượt theo cách này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mannadium Meek" từ Deck của bạn, sau đó bạn có thể tăng Cấp của nó lên 2.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control "Visas Starfrost" or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Mannadium Meek" once per turn this way. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Mannadium Meek" from your Deck, then you can increase its Level by 2.


             R Rarity
             1 cardMathmech Diameter
             R Rarity
             1 cardMathmech Diameter
             Mathmech Diameter
             LIGHT 4
             Mathmech Diameter
             Người máy toán học đường kính
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1500


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó. "Mathmech" đã được Triệu hồi Synchro hoặc Xyz bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
             ● Một lần mỗi lượt, trong lượt đó lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
             Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Diameter" một lần cho mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects. A "Mathmech" monster that was Synchro or Xyz Summoned using this card on the field as material gains the following effect. ● Once per turn, during the turn this card was Special Summoned, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use each effect of "Mathmech Diameter" once per turn.


             SR Rarity
             1 cardMathmech Nabla
             SR Rarity
             1 cardMathmech Nabla
             Mathmech Nabla
             DARK 4
             Mathmech Nabla
             Người máy toán học Nabla
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1500


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cyberse; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" từ Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển trong Vùng Extra Monster Zone; nó có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Nabla" một lần cho mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can Tribute 1 Cyberse monster; Special Summon 1 "Mathmech" monster from your Deck. If this card is sent to the GY: You can target 1 Cyberse monster you control in the Extra Monster Zone; it can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn. You can only use each effect of "Mathmech Nabla" once per turn.


             SR Rarity
             2 cardPSY-Framegear Gamma
             SR Rarity
             2 cardPSY-Framegear Gamma
             PSY-Framegear Gamma
             LIGHT 2
             PSY-Framegear Gamma
             Bộ khung-CỨ Gamma
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
             Phân loại:

             UR Rarity
             3 cardRevolution Synchron
             UR Rarity
             3 cardRevolution Synchron
             Revolution Synchron
             EARTH 3
             Revolution Synchron
             Máy đồng bộ cách mạng
             • ATK:

             • 900

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú "Power Tool" hoặc một quái thú Rồng Cấp 7 hoặc 8, lá bài này trên tay bạn cũng có thể được dùng làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revolution Synchron" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng trong Deck của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, thì Cấp của nó cũng trở thành 1. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revolution Synchron" một lần cho mỗi Trận đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you Synchro Summon a "Power Tool" monster or a Level 7 or 8 Dragon monster, this card in your hand can also be used as material. You can only use this effect of "Revolution Synchron" once per turn. If you control a Level 7 or higher Synchro Monster while this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, also its Level becomes 1. You can only use this effect of "Revolution Synchron" once per Duel.


             SR Rarity
             3 cardVisas Samsara
             SR Rarity
             3 cardVisas Samsara
             Visas Samsara
             LIGHT 4
             Visas Samsara
             Visas Samsara
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 2100


             Hiệu ứng (VN):

             Tên của lá bài này trở thành "Visas Starfrost" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng quái thú "Visas" nào bị loại bỏ, trong Mộ và/hoặc trên sân của bạn; xáo trộn những quái thú "Visas" đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, nó tăng 400 ATK cho mỗi quái thú mà bạn xáo trộn với một tên gốc khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Visas Samsara" một lần trong lượt. Nếu lá bài này bạn điều khiển được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, bạn có thể coi nó như một Nguyên liệu non-Tuner.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             This card's name becomes "Visas Starfrost" while on the field or in the GY. You can target any number of your "Visas" monsters that are banished, in your GY, and/or on your field; shuffle those "Visas" monsters into the Deck, and if you do, Special Summon this card from your hand, and if you do that, it gains 400 ATK for each monster you shuffled with a different original name. You can only use this effect of "Visas Samsara" once per turn. If this card you control would be used as Synchro Material, you can treat it as a non-Tuner.


             UR Rarity
             2 cardVisas Starfrost
             UR Rarity
             2 cardVisas Starfrost
             Visas Starfrost
             LIGHT 6
             Visas Starfrost
             Visas Starfrost
             • ATK:

             • 2100

             • DEF:

             • 1500


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển với Loại và Thuộc tính khác với lá bài này; phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Visas Starfrost" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng một nửa ATK hoặc DEF ban đầu của quái thú đó (tùy theo mức nào cao hơn, tùy theo lựa chọn của bạn nếu bằng nhau).


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is in your hand: You can target 1 monster you control with a different Type and Attribute than this card; destroy that monster, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Visas Starfrost" once per turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can make this card gain ATK equal to half the original ATK or DEF of that monster (whichever is higher, your choice if tied).


             UR Rarity
             2 cardCalled by the Grave
             UR Rarity
             2 cardCalled by the Grave
             Called by the Grave
             Spell Quick
             Called by the Grave
             Ngôi mộ gọi tên

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
              Phân loại:

              UR Rarity
              1 cardCrossout Designator
              UR Rarity
              1 cardCrossout Designator
              Crossout Designator
              Spell Quick
              Crossout Designator
              Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

               Hiệu ứng (VN):

               Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
               Phân loại:

               UR Rarity
               1 cardHarpie's Feather Duster
               UR Rarity
               1 cardHarpie's Feather Duster
               Harpie's Feather Duster
               Spell Normal
               Harpie's Feather Duster
               Chổi lông vũ của Harpie

                Hiệu ứng (VN):

                Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                Phân loại:

                SR Rarity
                1 cardKashtira Birth
                SR Rarity
                1 cardKashtira Birth
                Kashtira Birth
                Spell Continuous
                Kashtira Birth
                Sát-đế thịnh nộ khai sinh

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bạn có thể Triệu hồi Bình thường quái thú Cấp 7 mà không cần Hiến tế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú "Kashtira" không thuộc Xyz bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép hoặc hiệu ứng, và bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể chọn vào 3 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, úp mặt xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Birth" một lần trong mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 You can Normal Summon Level 7 monsters without Tributing. During your Main Phase: You can Special Summon 1 of your non-Xyz "Kashtira" monsters that is banished or in your GY. If your opponent activates a Spell Card or effect, and you control a "Kashtira" monster: You can target 3 cards in your opponent's GY; banish them, face-down. You can only use each effect of "Kashtira Birth" once per turn.


                 SR Rarity
                 2 cardMannadium Abscission
                 SR Rarity
                 2 cardMannadium Abscission
                 Mannadium Abscission
                 Spell Normal
                 Mannadium Abscission
                 Ức chế sinh trưởng vòm năng lượng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Peaceful Planet Calarium" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu bạn điều khiển "Peaceful Planet Calarium", bạn có thể thêm 1 Spell/Trap "Mannadium" thay vào đó, ngoại trừ "Mannadium Abscission". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Visas Starfrost" hoặc 1 quái thú với 1500 CÔNG/2100 THỦ từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Abscission" một lần trong lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Peaceful Planet Calarium" from your Deck to your hand, or, if you control "Peaceful Planet Calarium", you can add 1 "Mannadium" Spell/Trap instead, except "Mannadium Abscission". You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Visas Starfrost" or 1 monster with 1500 ATK/2100 DEF from your hand. You can only use each effect of "Mannadium Abscission" once per turn.


                  UR Rarity
                  3 cardPeaceful Planet Calarium
                  UR Rarity
                  3 cardPeaceful Planet Calarium
                  Peaceful Planet Calarium
                  Spell Field
                  Peaceful Planet Calarium
                  Thế giới hỏng thứ năm Calarium

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Mannadium" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck lên tay của bạn. Quái thú ÁNH SÁNG bạn điều khiển tăng 100 ATK ứng với mỗi Tuner bạn điều khiển và trong Mộ của bạn. Nếu (các) Người điều khiển ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Peaceful Planet Calarium" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Peaceful Planet Calarium" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is activated: You can add 1 "Mannadium" monster or 1 "Visas Starfrost" from the Deck to your hand. LIGHT monsters you control gain 100 ATK for each Tuner you control and in your GY. If a face-up Tuner(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; Special Summon it. You can only use this effect of "Peaceful Planet Calarium" once per turn. You can only activate 1 "Peaceful Planet Calarium" per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardPressured Planet Wraitsoth
                   UR Rarity
                   1 cardPressured Planet Wraitsoth
                   Pressured Planet Wraitsoth
                   Spell Field
                   Pressured Planet Wraitsoth
                   Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardPrimeval Planet Perlereino
                    UR Rarity
                    1 cardPrimeval Planet Perlereino
                    Primeval Planet Perlereino
                    Spell Field
                    Primeval Planet Perlereino
                    Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.


                     UR Rarity
                     2 cardPrimitive Planet Reichphobia
                     UR Rarity
                     2 cardPrimitive Planet Reichphobia
                     Primitive Planet Reichphobia
                     Spell Field
                     Primitive Planet Reichphobia
                     Thế giới hỏng thứ tư Reiphobia

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Scareclaw" hoặc "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi quái thú ở Tư thế Phòng thủ trên sân. Nếu có 3 quái thú Tư thế Phòng thủ hoặc lớn hơn trên sân: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primitive Planet Reichphobia" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primitive Planet Reichphobia" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card is activated: You can add 1 "Scareclaw" monster or "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Defense Position monster on the field. If 3 or more Defense Position monsters are on the field: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Primitive Planet Reichphobia" once per turn. You can only activate 1 "Primitive Planet Reichphobia" per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardReinforcement of the Army
                      UR Rarity
                      1 cardReinforcement of the Army
                      Reinforcement of the Army
                      Spell Normal
                      Reinforcement of the Army
                      Quân tiếp viện

                       Hiệu ứng (VN):

                       Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                       R Rarity
                       1 cardScareclaw Arrival
                       R Rarity
                       1 cardScareclaw Arrival
                       Scareclaw Arrival
                       Spell Normal
                       Scareclaw Arrival
                       Vuốt gây sợ đụng tân tinh

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 quái thú "Scareclaw" hoặc "Visas Starfrost" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Nếu (các) quái thú Link "Scareclaw" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Arrival" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 "Scareclaw" monster or "Visas Starfrost" in your GY; Special Summon it in Defense Position. If a "Scareclaw" Link Monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use this effect of "Scareclaw Arrival" once per turn.


                         Rarity
                        1 cardSynchro Rumble
                         Rarity
                        1 cardSynchro Rumble
                        Synchro Rumble
                        Spell Normal
                        Synchro Rumble
                        Khuấy đảo đồng bộ

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 Tuner hoặc 1 quái thú Synchro Rồng Cấp 7 hoặc 8 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ, đồng thời trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu một (các) quái thú Synchro Rồng Cấp 7 hoặc 8 hoặc "Crimson Dragon" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Synchro Rumble" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 Tuner or 1 Level 7 or 8 Dragon Synchro Monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If a Level 7 or 8 Dragon Synchro Monster(s) or "Crimson Dragon" you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "Synchro Rumble" per turn.


                         UR Rarity
                         1 cardTriple Tactics Talent
                         UR Rarity
                         1 cardTriple Tactics Talent
                         Triple Tactics Talent
                         Spell Normal
                         Triple Tactics Talent
                         Chiến lược tài ba

                          Hiệu ứng (VN):

                          Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                          ● Rút 2 lá bài.
                          ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                          ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                          Phân loại:

                          SR Rarity
                          2 cardEvenly Matched
                          SR Rarity
                          2 cardEvenly Matched
                          Evenly Matched
                          Trap Normal
                          Evenly Matched
                          Kết quả thắng bại

                           Hiệu ứng (VN):

                           Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                           Phân loại:

                           UR Rarity
                           3 cardInfinite Impermanence
                           UR Rarity
                           3 cardInfinite Impermanence
                           Infinite Impermanence
                           Trap Normal
                           Infinite Impermanence
                           Vô thường vĩnh viễn

                            Hiệu ứng (VN):

                            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                            Phân loại:

                            SR Rarity
                            1 cardMannadium Reframing
                            SR Rarity
                            1 cardMannadium Reframing
                            Mannadium Reframing
                            Trap Counter
                            Mannadium Reframing
                            Đóng lại vòm năng lượng

                             Hiệu ứng (VN):

                             Khi Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển quái thú Synchro: Vô hiệu hoá kích hoạt, sau đó nếu bạn có "Visas Starfrost", hoặc quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn , bạn có thể hủy lá bài bị vô hiệu hoá đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú "Mannadium" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Reframing" một lần trong lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a Synchro Monster: Negate the activation, then if you have "Visas Starfrost", or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, on your field or in your GY, you can destroy that negated card. You can banish this card from your GY, then target up to 3 "Mannadium" monsters in your GY; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Mannadium Reframing" once per turn.


                             N Rarity
                             1 cardMathmech Superfactorial
                             N Rarity
                             1 cardMathmech Superfactorial
                             Mathmech Superfactorial
                             Trap Normal
                             Mathmech Superfactorial
                             Giai thừa máy toán học

                              Hiệu ứng (VN):

                              Chọn mục tiêu tối đa 3 "Mathmech" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                              ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó và xáo trộn nguyên liệu vào Deck thay vì gửi chúng đến Mộ.
                              ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó.
                              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mathmech Superfactorial" mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Target up to 3 "Mathmech" monsters in your GY with different names, then activate 1 of these effects; ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 "Mathmech" Synchro Monster using only those monsters, and shuffle the materials into the Deck instead of sending them to the GY. ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Mathmech" Xyz Monster using only those monsters. You can only activate 1 "Mathmech Superfactorial" per turn.


                              UR Rarity
                              2 cardVicious Astraloud
                              UR Rarity
                              2 cardVicious Astraloud
                              Vicious Astraloud
                              DARK 8
                              Vicious Astraloud
                              Vicious Astraloud
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 3000


                              Hiệu ứng (VN):

                              "Visas Starfrost" + 1 quái thú có 1500 ATK/2100 DEF
                              Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên khỏi sân và/hoặc Mộ của bạn. Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng ATK bằng một nửa ATK hoặc DEF gốc của quái thú đó (tùy theo cái nào cao hơn).


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              "Visas Starfrost" + 1 monster with 1500 ATK/2100 DEF Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards from your field and/or GY. Cannot be destroyed by battle. If this card is Special Summoned: You can target 1 other monster on the field; destroy it, and if you do, this card gains ATK equal to half of that monster's original ATK or DEF (whichever is higher).


                              UR Rarity
                              1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                              UR Rarity
                              1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                              Apollousa, Bow of the Goddess
                              WIND
                              Apollousa, Bow of the Goddess
                              Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                              • ATK:

                              • 0

                              • LINK-4

                              Mũi tên Link:

                              Dưới-Trái

                              Dưới

                              Dưới-Phải

                              Trên


                              Hiệu ứng (VN):

                              2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                              Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                              R Rarity
                              1 cardCross-Sheep
                              R Rarity
                              1 cardCross-Sheep
                              Cross-Sheep
                              EARTH
                              Cross-Sheep
                              Cừu móc vải
                              • ATK:

                              • 700

                              • LINK-2

                              Mũi tên Link:

                              Dưới-Trái

                              Dưới-Phải


                              Hiệu ứng (VN):

                              2 quái thú có tên khác nhau
                              Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
                              ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
                              Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


                              UR Rarity
                              1 cardS:P Little Knight
                              UR Rarity
                              1 cardS:P Little Knight
                              S:P Little Knight
                              DARK
                              S:P Little Knight
                              Chiến sĩ đêm nhí S:P
                              • ATK:

                              • 1600

                              • LINK-2

                              Mũi tên Link:

                              Trái

                              Phải


                              Hiệu ứng (VN):

                              2 quái thú Hiệu ứng
                              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                              UR Rarity
                              1 cardScareclaw Light-Heart
                              UR Rarity
                              1 cardScareclaw Light-Heart
                              Scareclaw Light-Heart
                              DARK
                              Scareclaw Light-Heart
                              Vuốt gây sợ Light-Heart
                              • ATK:

                              • 500

                              • LINK-1

                              Mũi tên Link:

                              Trái


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 quái thú "Scareclaw" hoặc 1 "Visas Starfrost"
                              Đối với Triệu hồi Link của lá bài này, bạn chỉ có thể sử dụng quái thú trong Vùng quái thú Chính của mình làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể thêm 1 "Primitive Planet Reichphobia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Scareclaw Light-Heart" một lần trong mỗi Trận đấu.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 "Scareclaw" monster or 1 "Visas Starfrost" For this card's Link Summon, you can only use monsters in your Main Monster Zone as material. If this card is Link Summoned in the Extra Monster Zone: You can add 1 "Primitive Planet Reichphobia" from your Deck to your hand. If you control "Visas Starfrost": You can Special Summon this card from your GY. You can only use this effect of "Scareclaw Light-Heart" once per Duel.


                              UR Rarity
                              1 cardAncient Fairy Dragon
                              UR Rarity
                              1 cardAncient Fairy Dragon
                              Ancient Fairy Dragon
                              LIGHT 7
                              Ancient Fairy Dragon
                              Rồng tiên cổ đại
                              • ATK:

                              • 2100

                              • DEF:

                              • 3000


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


                              UR Rarity
                              1 cardBaronne de Fleur
                              UR Rarity
                              1 cardBaronne de Fleur
                              Baronne de Fleur
                              WIND 10
                              Baronne de Fleur
                              Baronne de Fleur
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 2400


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                              UR Rarity
                              1 cardBystial Dis Pater
                              UR Rarity
                              1 cardBystial Dis Pater
                              Bystial Dis Pater
                              DARK 10
                              Bystial Dis Pater
                              Thú vực sâu Dis Pater
                              • ATK:

                              • 3500

                              • DEF:

                              • 3500


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
                              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của bạn, phá huỷ quái thú đó, hoặc nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của đối thủ, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Dis Pater" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters You can target 1 banished LIGHT or DARK monster; Special Summon it to your field. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 banished card; shuffle it into the Deck, then if you shuffled it into your Deck, destroy that monster, or if you shuffled it into your opponent's Deck, negate that activated effect. You can only use each effect of "Bystial Dis Pater" once per turn.


                              UR Rarity
                              1 cardCrimson Dragon
                              UR Rarity
                              1 cardCrimson Dragon
                              Crimson Dragon
                              LIGHT 12
                              Crimson Dragon
                              Xích Long
                              • ATK:

                              • 0

                              • DEF:

                              • 0


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Crimson Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn trên sân, ngoại trừ "Crimson Dragon"; đưa lá bài này trở lại Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Rồng từ Extra Deck của bạn có cùng Cấp với quái thú được chọn. (Điều này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Dragon" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Crimson Dragon" from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can target 1 Level 7 or higher Synchro Monster on the field, except "Crimson Dragon"; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon 1 Dragon Synchro Monster from your Extra Deck with the same Level as the targeted monster. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use each effect of "Crimson Dragon" once per turn.


                              UR Rarity
                              1 cardIcejade Gymir Aegirine
                              UR Rarity
                              1 cardIcejade Gymir Aegirine
                              Icejade Gymir Aegirine
                              WATER 10
                              Icejade Gymir Aegirine
                              Nước mắt băng ngọc bích Aegirine
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 1500


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner NƯỚC + 1+ quái thú non-Tuner
                              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Các quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, hoặc loại bỏ, bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Sau đó, nếu bạn đã kích hoạt hiệu ứng này để đáp lại việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, và đối thủ của bạn có (các) lá bài có tên đó trên sân của họ và/hoặc Mộ, bạn có thể loại bỏ những lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Gymir Aegirine" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters (Quick Effect): You can activate this effect; face-up monsters you control cannot be destroyed, or banished, by your opponent's card effects this turn. Then, if you activated this effect in response to your opponent's card or effect activation, and your opponent has a card(s) with that name on their field and/or GY, you can banish those cards. If a card(s) is banished by your opponent's card effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Icejade Gymir Aegirine" once per turn.


                              SR Rarity
                              1 cardMannadium Trisukta
                              SR Rarity
                              1 cardMannadium Trisukta
                              Mannadium Trisukta
                              LIGHT 6
                              Mannadium Trisukta
                              Vòm năng lượng Trisukta
                              • ATK:

                              • 2300

                              • DEF:

                              • 1200


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Tuner Cấp 2 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn có thể chọn mục tiêu bất kỳ số lượng Tuner nào mà bạn điều khiển; thay đổi Cấp độ của chúng thành 2, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Trisukta" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 Level 2 Tuner in your GY; Special Summon it, but negate its effects. You can target any number of Tuners you control; change their Levels to 2, also you cannot Special Summon from the Extra Deck for the rest of this turn, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Mannadium Trisukta" once per turn.


                              UR Rarity
                              1 cardVisas Amritara
                              UR Rarity
                              1 cardVisas Amritara
                              Visas Amritara
                              LIGHT 8
                              Visas Amritara
                              Visas Amritara
                              • ATK:

                              • 2500

                              • DEF:

                              • 2100


                              Hiệu ứng (VN):

                              1+ Tunner + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                              Tên của lá bài này trở thành "Visas Starfrost" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Visas Amritara" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú do bạn điều khiển, đồng thời tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển sẽ tăng 800 ATK ở lượt này.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1+ Tuners + 1 LIGHT monster This card's name becomes "Visas Starfrost" while on the field. You can only use each of the following effects of "Visas Amritara" once per turn. If this card is Synchro Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can destroy 1 monster you control, also all Synchro Monsters you control will gain 800 ATK this turn.


                              UR Rarity
                              1 cardPrimathmech Alembertian
                              UR Rarity
                              1 cardPrimathmech Alembertian
                              Primathmech Alembertian
                              EARTH
                              Primathmech Alembertian
                              Người máy toán học hình Alembertian
                              • ATK:

                              • 2000

                              • DEF:

                              • 0


                              Hiệu ứng (VN):

                              2+ quái thú Cấp 4
                              Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" Cấp 4 từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 2 đến 4 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt hiệu ứng thích hợp;
                              ● 2: Thêm 1 "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                              ● 3: Thêm 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
                              ● 4: Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn lên tay bạn.
                              Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primathmech Alembertian" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              2+ Level 4 monsters You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 Level 4 "Mathmech" monster from your hand or GY. If this card is Xyz Summoned: You can detach 2 to 4 materials from this card, then activate the appropriate effect; ● 2: Add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. ● 3: Add 1 Level 4 monster from your Deck to your hand. ● 4: Add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Primathmech Alembertian" once per turn.


                              SR Rarity
                              1 cardPrimathmech Laplacian
                              SR Rarity
                              1 cardPrimathmech Laplacian
                              Primathmech Laplacian
                              EARTH
                              Primathmech Laplacian
                              Người máy toán học hình Laplacian
                              • ATK:

                              • 2000

                              • DEF:

                              • 0


                              Hiệu ứng (VN):

                              3 quái thú Cấp 4
                              Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
                              ● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
                              Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.