Thông tin tổng quan của Marincess

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Marincess Aqua Argonaut
UR Rarity
Marincess Aqua Argonaut
UR Rarity
Marincess Aqua Argonaut
WATER
Marincess Aqua Argonaut
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Trái

Dưới

Phải

Trên


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú NƯỚC
Khi lá bài này ở trong Vùng Extra Monster Zone, các quái thú của đối thủ không thể tấn công bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Marincess Aqua Argonaut" một lần trong lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DEFY bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển; trả chúng về tay. Trong lượt của đối thủ, khi một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Lá bài quái thú "Marincess" của bạn được trang bị cho lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá nó đã kích hoạt tác dụng.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ WATER monsters While this card is in the Extra Monster Zone, your opponent's monsters cannot attack any monsters, except this one. You can only use each of the following effects of "Marincess Aqua Argonaut" once per turn. You can target 1 WATER monster you control and 1 card your opponent controls; return them to the hand. During your opponent's turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can Special Summon 1 of your "Marincess" Monster Cards equipped to this card, and if you do, negate that activated effect.

Cần 25 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Marincess Aqua Argonaut1 card
UR Rarity
Marincess Coral Triangle1 card
UR Rarity
Worldsea Dragon Zealantis1 card
UR Rarity
Icejade Gymir Aegirine1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler2 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion2 card
UR Rarity
Number 4: Stealth Kragen1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Cynet Mining2 card
UR Rarity
Forbidden Droplet2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
1 cardMarincess Aqua Argonaut
UR Rarity
1 cardMarincess Aqua Argonaut
Marincess Aqua Argonaut
WATER
Marincess Aqua Argonaut
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Trái

Dưới

Phải

Trên


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú NƯỚC
Khi lá bài này ở trong Vùng Extra Monster Zone, các quái thú của đối thủ không thể tấn công bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Marincess Aqua Argonaut" một lần trong lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú DEFY bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển; trả chúng về tay. Trong lượt của đối thủ, khi một Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Lá bài quái thú "Marincess" của bạn được trang bị cho lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá nó đã kích hoạt tác dụng.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ WATER monsters While this card is in the Extra Monster Zone, your opponent's monsters cannot attack any monsters, except this one. You can only use each of the following effects of "Marincess Aqua Argonaut" once per turn. You can target 1 WATER monster you control and 1 card your opponent controls; return them to the hand. During your opponent's turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated on the field (Quick Effect): You can Special Summon 1 of your "Marincess" Monster Cards equipped to this card, and if you do, negate that activated effect.


UR Rarity
1 cardIcejade Gymir Aegirine
UR Rarity
1 cardIcejade Gymir Aegirine
Icejade Gymir Aegirine
WATER10
Icejade Gymir Aegirine
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 1500


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner NƯỚC + 1+ quái thú non-Tuner
(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Các quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, hoặc loại bỏ, bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Sau đó, nếu bạn đã kích hoạt hiệu ứng này để đáp lại việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, và đối thủ của bạn có (các) lá bài có tên đó trên sân của họ và/hoặc Mộ, bạn có thể loại bỏ những lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Gymir Aegirine" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters (Quick Effect): You can activate this effect; face-up monsters you control cannot be destroyed, or banished, by your opponent's card effects this turn. Then, if you activated this effect in response to your opponent's card or effect activation, and your opponent has a card(s) with that name on their field and/or GY, you can banish those cards. If a card(s) is banished by your opponent's card effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Icejade Gymir Aegirine" once per turn.Deck của MARINCESS trong MASTER DUEL