Thông tin tổng quan của Mathmech

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

N Rarity
Update Jammer
N Rarity
Update Jammer
N Rarity
Update Jammer
WIND
Update Jammer
 • ATK:

 • 2000

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Trên

Trái


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.

SR Rarity
Primathmech Laplacian
SR Rarity
Primathmech Laplacian
SR Rarity
Primathmech Laplacian
EARTH4
Primathmech Laplacian
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 4
Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.

Cần 34 UR

UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Dimension Shifter2 card
UR Rarity
Gnomaterial1 card
UR Rarity
Mathmech Circular3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being3 card
UR Rarity
Mirrorjade the Iceblade Dragon1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Decode Talker Heatsoul1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Link Decoder1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler2 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion3 card
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill1 card
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit1 card
UR Rarity
Ghost Reaper & Winter Cherries2 card
UR Rarity
Primathmech Alembertian1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 40 Extra: 15

SR Rarity
2 cardFantastical Dragon Phantazmay
SR Rarity
2 cardFantastical Dragon Phantazmay
Fantastical Dragon Phantazmay
DARK7
Fantastical Dragon Phantazmay
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Link (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, rút các lá bài bằng số quái thú Link mà đối thủ của bạn điều khiển +1, sau đó xáo trộn các lá bài từ tay của bạn vào Deck tương đương với số quái thú Link mà chúng điều khiển. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) quái thú mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fantastical Dragon Phantazmay" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Special Summons a Link Monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, draw cards equal to the number of Link Monsters your opponent controls +1, then shuffle cards from your hand into the Deck equal to the number of Link Monsters they control. When your opponent activates a card or effect that targets a monster(s) you control (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Fantastical Dragon Phantazmay" once per turn.


SR Rarity
1 cardPrimathmech Laplacian
SR Rarity
1 cardPrimathmech Laplacian
Primathmech Laplacian
EARTH4
Primathmech Laplacian
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 4
Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.Deck của MATHMECH trong MASTER DUEL