Thông tin tổng quan của Metalfoes

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Parametalfoes Melcaster
R Rarity
Parametalfoes Melcaster
R Rarity
Parametalfoes Melcaster
FIRE71
Parametalfoes Melcaster
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Metalfoes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Parametalfoes Melcaster", nhưng bạn không thể kích hoạt nó, hoặc các lá bài có chứa nó tên, để đặt nó vào Vùng Pendulum, trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ do hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Parametalfoes Melcaster" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 face-up "Metalfoes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Parametalfoes Melcaster", but you cannot activate it, or cards with its name, to place it in the Pendulum Zones, for the rest of this turn, except by card effect. You can only use this effect of "Parametalfoes Melcaster" once per turn.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 9 UR

UR Rarity
Magicians' Souls
UR Rarity
Magicians' Souls
UR Rarity
Magicians' Souls
UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Decode Talker
UR Rarity
Topologic Trisbaena
UR Rarity
Illusion of Chaos
UR Rarity
Illusion of Chaos
UR Rarity
Harpie's Feather Duster

Main: 40 Extra: 15

SR Rarity
1 cardMetalfoes Vanisher
SR Rarity
1 cardMetalfoes Vanisher
Metalfoes Vanisher
FIRE91
Metalfoes Vanisher
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu một (hoặc nhiều) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 lá bài "Metalfoes" từ Mộ của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Metalfoes Vanisher". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Vanisher" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này ở trong tay bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài ngửa mặt mà bạn điều khiển, bao gồm một lá bài "Metalfoes" ; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của lá bài "Metalfoes" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng quái thú của "Metalfoes Vanisher" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If a monster(s) you control is destroyed by card effect (except during the Damage Step): You can add 1 "Metalfoes" card from your GY to your hand, except "Metalfoes Vanisher". You can only use this effect of "Metalfoes Vanisher" once per turn. [ Monster Effect ] While this card is in your hand: You can target 2 face-up cards you control, including a "Metalfoes" card; destroy them, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned by the effect of a "Metalfoes" card: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. You can only use each monster effect of "Metalfoes Vanisher" once per turn.


R Rarity
3 cardParametalfoes Melcaster
R Rarity
3 cardParametalfoes Melcaster
Parametalfoes Melcaster
FIRE71
Parametalfoes Melcaster
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Metalfoes" trực tiếp từ Deck của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Metalfoes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Parametalfoes Melcaster", nhưng bạn không thể kích hoạt nó, hoặc các lá bài có chứa nó tên, để đặt nó vào Vùng Pendulum, trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ do hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Parametalfoes Melcaster" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, Set 1 "Metalfoes" Spell/Trap directly from your Deck. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can add 1 face-up "Metalfoes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Parametalfoes Melcaster", but you cannot activate it, or cards with its name, to place it in the Pendulum Zones, for the rest of this turn, except by card effect. You can only use this effect of "Parametalfoes Melcaster" once per turn.Deck của METALFOES trong MASTER DUEL