Thông tin tổng quan của Numeron

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Battle Fader
R Rarity
Battle Fader
R Rarity
Battle Fader
DARK 1
Battle Fader
Kẻ xua tan trận đánh
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó kết thúc Battle Phase. Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares a direct attack: You can Special Summon this card from your hand, then end the Battle Phase. If Summoned this way, banish it when it leaves the field.Phân loại:

SR Rarity
Numeron Wall
SR Rarity
Numeron Wall
SR Rarity
Numeron Wall
DARK 1
Numeron Wall
Bức tường Numeron
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển được lá bài nào, ngoại trừ "Numeron Wall(s)" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; kích hoạt 1 "Numeron Network" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Numeron Wall" một lần mỗi lượt. Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy kết thúc Battle Phase sau Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no cards, except "Numeron Wall(s)" (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; activate 1 "Numeron Network" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Numeron Wall" once per turn. When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, end the Battle Phase after the Damage Step.

R Rarity
Planet Pathfinder
R Rarity
Planet Pathfinder
R Rarity
Planet Pathfinder
EARTH 4
Planet Pathfinder
Máy dò hành tinh Pathfinder
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 Field Bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; add 1 Field Spell Card from your Deck to your hand.

SR Rarity
Summoner Monk
SR Rarity
Summoner Monk
SR Rarity
Summoner Monk
DARK 4
Summoner Monk
Thầy tu triệu hồi Triệu Hoán Tăng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này ngửa trên sân, nó không thể được Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn, nhưng quái thú đó không thể tấn công lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is face-up on the field, it cannot be Tributed. If this card is Normal or Flip Summoned: Change this card to Defense Position. Once per turn: You can discard 1 Spell; Special Summon 1 Level 4 monster from your Deck, but that monster cannot attack this turn.

N Rarity
Unchained Twins - Aruha
N Rarity
Unchained Twins - Aruha
N Rarity
Unchained Twins - Aruha
FIRE 3
Unchained Twins - Aruha
Đứa trẻ phá giới - Aruha
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend, cũng như phá hủy lá bài mục tiêu, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng lá bài, ngoại trừ "Unchained Twins - Aruha", hoặc bằng cách chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú "Unchained" từ tay hoặc Deck, ngoại trừ "Unchained Twins - Aruha". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Unchained Twins - Aruha" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 card you control; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters, also destroy the targeted card, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card on the field is destroyed by card effect, except "Unchained Twins - Aruha", or by battle: You can Special Summon 1 "Unchained" monster from your hand or Deck, except "Unchained Twins - Aruha". You can only use each effect of "Unchained Twins - Aruha" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Memories of Hope
  UR Rarity
  Memories of Hope
  UR Rarity
  Memories of Hope
  Spell Normal
  Memories of Hope
  Kí ức của ước vọng

   Hiệu ứng (VN):

   Rút các lá bài bằng số "Number" với các tên khác nhau mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Memories of Hope" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Draw cards equal to the number of "Number" Xyz Monsters with different names you control. You can only activate 1 "Memories of Hope" per turn.

   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.    Phân loại:

    R Rarity
    Numeron Calling
    R Rarity
    Numeron Calling
    R Rarity
    Numeron Calling
    Spell Normal
    Numeron Calling
    Con đường Numeron

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu "Numeron Network" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt tối đa 4 "Numeron Gate" có tên khác nhau từ Extra Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase, bạn cũng chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một lần cho phần còn lại của lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If "Numeron Network" is in your Field Zone and you control no monsters: Special Summon up to 4 "Numeron Gate" Xyz Monsters with different names from your Extra Deck, but banish them during the End Phase, also you can only Normal or Special Summon once for the rest of this turn.

     R Rarity
     Numeron Chaos Ritual
     R Rarity
     Numeron Chaos Ritual
     R Rarity
     Numeron Chaos Ritual
     Spell Normal
     Numeron Chaos Ritual
     Nghi lễ Numeron của hỗn mang

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu mặt ngửa "Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng quái thú ở lượt này: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Numeron Network", của mình và 4 trong số các quái thú Xyz "Number" của bạn, sẽ bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Number C1000: Numerounius" từ Extra Deck trở thành 10.000 ATK / 1000 DEF, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa tất cả 5 mục tiêu vào đó làm nguyên liệu, bạn cũng chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một lần cho phần còn lại của lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a face-up "Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya" you control was destroyed by a monster effect this turn: You can target 1 of your "Numeron Network", and 4 of your "Number" Xyz Monsters, that are banished or in your GY; Special Summon 1 "Number C1000: Numerounius" from the Extra Deck that becomes 10,000 ATK/1000 DEF, and if you do, attach all 5 targets to it as material, also you can only Normal or Special Summon once for the rest of this turn.

      UR Rarity
      Numeron Network
      UR Rarity
      Numeron Network
      UR Rarity
      Numeron Network
      Spell Field
      Numeron Network
      Kênh mạng Numeron

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn, hãy gửi 1 Lá bài Phép Thường "Numeron" có đủ các điều kiện kích hoạt từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Numeron Network" một lần mỗi lượt. "Numeron" Xyz mà bạn điều khiển có thể kích hoạt các hiệu ứng mà không cần tách rời (các) nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase, send 1 "Numeron" Normal Spell Card that meets its activation conditions from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use this effect of "Numeron Network" once per turn. "Numeron" Xyz Monsters you control can activate effects without detaching material(s).

       UR Rarity
       One for One
       UR Rarity
       One for One
       UR Rarity
       One for One
       Spell Normal
       One for One
       Một đổi một

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

        SR Rarity
        Pot of Prosperity
        SR Rarity
        Pot of Prosperity
        SR Rarity
        Pot of Prosperity
        Spell Normal
        Pot of Prosperity
        Hũ nhường vàng

         Hiệu ứng (VN):

         Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.         Phân loại:

         SR Rarity
         Runick Destruction
         SR Rarity
         Runick Destruction
         SR Rarity
         Runick Destruction
         Spell Quick
         Runick Destruction
         Cổ ngữ Rune phá hoại

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
          ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 4 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ.
          ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Destruction" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then banish the top 4 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Destruction" per turn.

          R Rarity
          Runick Dispelling
          R Rarity
          Runick Dispelling
          R Rarity
          Runick Dispelling
          Spell Quick
          Runick Dispelling
          Cổ ngữ Rune hóa giải

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
           ● Nếu đối thủ của bạn thêm (các) lá bài từ Deck của họ lên tay của họ, ngoại trừ trong Draw Phase, hãy gửi xuống Mộ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của họ, sau đó loại bỏ 2 lá bài trên cùng trong Deck của họ.
           ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Dispelling" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● If your opponent adds a card(s) from their Deck to their hand, except during the Draw Phase, discard 1 random card from their hand, then banish the top 2 cards of their Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Dispelling" per turn.

           SR Rarity
           Runick Flashing Fire
           SR Rarity
           Runick Flashing Fire
           SR Rarity
           Runick Flashing Fire
           Spell Quick
           Runick Flashing Fire
           Cổ ngữ Rune tóe lửa

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
            ● Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 2 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ.
            ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Flashing Fire" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then banish the top 2 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Flashing Fire" per turn.

            UR Rarity
            Runick Fountain
            UR Rarity
            Runick Fountain
            UR Rarity
            Runick Fountain
            Spell Field
            Runick Fountain
            Suối cổ ngữ Rune

             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời "Runick" từ tay của mình trong lượt của đối thủ. Một lần mỗi lượt, nếu bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Runick" : Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 Lá Ma pháp Tức thời "Runick" trong Mộ của mình; đặt chúng ở cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ, sau đó rút cùng một số lượng lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can activate "Runick" Quick-Play Spell Cards from your hand during your opponent's turn. Once per turn, if you activate a "Runick" Quick-Play Spell Card: You can target up to 3 "Runick" Quick-Play Spells in your GY; place them on the bottom of your Deck in any order, then draw the same number of cards.

             SR Rarity
             Runick Freezing Curses
             SR Rarity
             Runick Freezing Curses
             SR Rarity
             Runick Freezing Curses
             Spell Quick
             Runick Freezing Curses
             Cổ ngữ Rune làm đóng băng

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
              ● Mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó loại bỏ 3 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ.
              ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Freezing Curses" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then banish the top 3 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Freezing Curses" per turn.

              SR Rarity
              Runick Golden Droplet
              SR Rarity
              Runick Golden Droplet
              SR Rarity
              Runick Golden Droplet
              Spell Quick
              Runick Golden Droplet
              Cổ ngữ Rune hóa giọt vàng

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
               ● Đối thủ của bạn rút 1 lá bài, sau đó bạn loại bỏ 4 lá bài trên cùng trong Deck của họ.
               ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Golden Droplet" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Your opponent draws 1 card, then you banish the top 4 cards of their Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Golden Droplet" per turn.

               R Rarity
               Runick Slumber
               R Rarity
               Runick Slumber
               R Rarity
               Runick Slumber
               Spell Quick
               Runick Slumber
               Cổ ngữ Rune ngủ sâu

                Hiệu ứng (VN):

                Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
                ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Lần tiếp theo quái thú đó sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ, cũng như không thể tấn công lượt này, sau đó (sau khi áp dụng hiệu ứng này) loại bỏ 3 lá bài trên cùng của Deck đối thủ của bạn.
                ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Slumber" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 face-up monster on the field; the next time that monster would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed, also it cannot attack this turn, then (after applying this effect) banish the top 3 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Slumber" per turn.

                R Rarity
                Runick Smiting Storm
                R Rarity
                Runick Smiting Storm
                R Rarity
                Runick Smiting Storm
                Spell Quick
                Runick Smiting Storm
                Cổ ngữ Rune tạo gió mạnh

                 Hiệu ứng (VN):

                 Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
                 ● Loại bỏ các lá bài trên cùng Deck của đối thủ, tùy theo số lượng lá bài mà họ điều khiển.
                 ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
                 Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Smiting Storm" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Banish cards from the top of your opponent's Deck, up to the number of cards they control. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Smiting Storm" per turn.

                 UR Rarity
                 Runick Tip
                 UR Rarity
                 Runick Tip
                 UR Rarity
                 Runick Tip
                 Spell Quick
                 Runick Tip
                 Cổ ngữ Rune mách mẹo

                  Hiệu ứng (VN):

                  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
                  ● Thêm 1 lá bài "Runick" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Runick Tip", sau đó loại bỏ lá bài trên cùng của Deck của đối thủ.
                  ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Tip" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Add 1 "Runick" card from your Deck to your hand, except "Runick Tip", then banish the top card of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Tip" per turn.

                  UR Rarity
                  Infinite Impermanence
                  UR Rarity
                  Infinite Impermanence
                  UR Rarity
                  Infinite Impermanence
                  Trap Normal
                  Infinite Impermanence
                  Vô thường vĩnh viễn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.                   Phân loại:

                   SR Rarity
                   Rivalry of Warlords
                   SR Rarity
                   Rivalry of Warlords
                   SR Rarity
                   Rivalry of Warlords
                   Trap Continuous
                   Rivalry of Warlords
                   Cuộc chiến xưng hùng

                    Hiệu ứng (VN):

                    Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Loại quái thú. Gửi tất cả những quái thú mặt ngửa khác mà họ điều khiển đến Mộ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Each player can only control 1 Type of monster. Send all other face-up monsters they control to the GY.                    Phân loại:

                    R Rarity
                    Xyz Reborn
                    R Rarity
                    Xyz Reborn
                    R Rarity
                    Xyz Reborn
                    Trap Normal
                    Xyz Reborn
                    Xyz sống lại

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó như một Nguyên liệu Xyz.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 Xyz Monster in your Graveyard; Special Summon it, and if you do, attach this card to it as an Xyz Material.

                     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

                     SR Rarity
                     Geri the Runick Fangs
                     SR Rarity
                     Geri the Runick Fangs
                     SR Rarity
                     Geri the Runick Fangs
                     DARK 4
                     Geri the Runick Fangs
                     Nanh cổ ngữ Rune Geri
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú "Runick"
                     Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Runick" không Chơi nhanh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 "Runick" monsters Cannot be destroyed by card effects. If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can target 1 non-Quick-Play "Runick" Spell in your GY; add it to your hand. When this card is destroyed by battle: You can target 1 card on the field; destroy it.

                     UR Rarity
                     Hugin the Runick Wings
                     UR Rarity
                     Hugin the Runick Wings
                     UR Rarity
                     Hugin the Runick Wings
                     LIGHT 2
                     Hugin the Runick Wings
                     Cánh cổ ngữ Rune Hugin
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú "Runick"
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường "Runick" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển để thay thế. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Trả lại lá bài này về Extra Deck.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 "Runick" monsters If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can discard 1 card; add 1 "Runick" Field Spell from your Deck to your hand. If another card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card you control instead. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: Return this card to the Extra Deck.

                     SR Rarity
                     Sleipnir the Runick Mane
                     SR Rarity
                     Sleipnir the Runick Mane
                     SR Rarity
                     Sleipnir the Runick Mane
                     LIGHT 9
                     Sleipnir the Runick Mane
                     Ngựa bờm cổ ngữ Rune Sleipnir
                     • ATK:

                     • 1500

                     • DEF:

                     • 1500


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú "Runick"
                     Trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này cho đến End Phase. Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Runick Token" (Tiên/LIGHT/Cấp 4/ATK 1500/DEF 1500) trong Thế Công . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sleipnir the Runick Mane" một lần trong lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 "Runick" monsters During your Main Phase or your opponent's Battle Phase (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; banish both that monster and this card until the End Phase. If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Runick Token" (Fairy/LIGHT/Level 4/ATK 1500/DEF 1500) in Attack Position. You can only use each effect of "Sleipnir the Runick Mane" once per turn.

                     UR Rarity
                     Infinitrack Fortress Megaclops
                     UR Rarity
                     Infinitrack Fortress Megaclops
                     UR Rarity
                     Infinitrack Fortress Megaclops
                     EARTH
                     Infinitrack Fortress Megaclops
                     Pháo đài đường ray vô hạn Megaclops
                     • ATK:

                     • 4000

                     • LINK-3

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Trái

                     Dưới-Phải

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú Xyz
                     Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác, ngoại trừ của quái thú Xyz. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài của đối thủ đó vào nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Fortress Megaclops" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 Xyz Monsters Unaffected by other monsters' effects, except those of Xyz Monsters. Cannot be destroyed by battle, except with an Xyz Monster. You can target 1 Xyz Monster in your GY and 1 card your opponent controls; Special Summon that monster from your GY, and if you do, attach that opponent's card to it as material, also for the rest of this turn, any damage your opponent takes is halved. You can only use this effect of "Infinitrack Fortress Megaclops" once per turn.

                     UR Rarity
                     Linkuriboh
                     UR Rarity
                     Linkuriboh
                     UR Rarity
                     Linkuriboh
                     DARK
                     Linkuriboh
                     Kuriboh liên kết
                     • ATK:

                     • 300

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Dưới


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú Cấp 1
                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

                     N Rarity
                     Number 1: Numeron Gate Ekam
                     N Rarity
                     Number 1: Numeron Gate Ekam
                     N Rarity
                     Number 1: Numeron Gate Ekam
                     LIGHT
                     Number 1: Numeron Gate Ekam
                     Con số 1: Cổng Numeron - Ekam
                     • ATK:

                     • 1000

                     • DEF:

                     • 100


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú Cấp độ 1
                     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.

                     N Rarity
                     Number 2: Numeron Gate Dve
                     N Rarity
                     Number 2: Numeron Gate Dve
                     N Rarity
                     Number 2: Numeron Gate Dve
                     LIGHT
                     Number 2: Numeron Gate Dve
                     Con số 2: Cổng Numeron - Dve
                     • ATK:

                     • 1000

                     • DEF:

                     • 100


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú Cấp độ 1
                     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.

                     N Rarity
                     Number 3: Numeron Gate Trini
                     N Rarity
                     Number 3: Numeron Gate Trini
                     N Rarity
                     Number 3: Numeron Gate Trini
                     LIGHT
                     Number 3: Numeron Gate Trini
                     Con số 3: Cổng Numeron - Trini
                     • ATK:

                     • 1000

                     • DEF:

                     • 100


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú Cấp độ 1
                     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.

                     N Rarity
                     Number 4: Numeron Gate Catvari
                     N Rarity
                     Number 4: Numeron Gate Catvari
                     N Rarity
                     Number 4: Numeron Gate Catvari
                     LIGHT
                     Number 4: Numeron Gate Catvari
                     Con số 4: Cổng Numeron - Catvari
                     • ATK:

                     • 1000

                     • DEF:

                     • 100


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú Cấp độ 1
                     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.

                     SR Rarity
                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     SR Rarity
                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     SR Rarity
                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     EARTH
                     Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                     Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                     • ATK:

                     • 2100

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.

                     SR Rarity
                     Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                     SR Rarity
                     Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                     SR Rarity
                     Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                     DARK
                     Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                     Con số hỗn mang 1: Cổng hỗn mang Numeron - Sunya
                     • ATK:

                     • 2000

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     4 quái thú Cấp 2
                     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 1: Numeron Gate Ekam" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài đã bị loại bỏ này, sau đó nếu "Numeron Network" ở trong Vùng bài phép môi trường của bạn, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK tổng hợp của tất cả các quái thú Xyz đã bị loại bỏ .


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     4 Level 2 monsters You can also Xyz Summon this card by using "Number 1: Numeron Gate Ekam" you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card is Xyz Summoned: Banish all monsters on the field. Once per turn, during your next Standby Phase after this card was banished: You can Special Summon this banished card, then if "Numeron Network" is in your Field Zone, inflict damage to your opponent equal to the combined ATK of all banished Xyz Monsters.

                     UR Rarity
                     Number C1000: Numerounius
                     UR Rarity
                     Number C1000: Numerounius
                     UR Rarity
                     Number C1000: Numerounius
                     LIGHT
                     Number C1000: Numerounius
                     Con số hỗn mang 1000: Numerounius
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     5 quái thú Cấp 12
                     Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; phá huỷ 1 quái thú khác trên sân. Vào cuối Battle Phase: Phá huỷ càng nhiều quái thú khác trên sân nhất có thể (tối thiểu 1), sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của đối thủ đến sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi nó còn nguyên liệu và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Number iC1000: Numerounius Numerounia" từ Extra Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đem cái này lá bài cho nó như một nguyên liệu.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     5 Level 12 monsters Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy 1 other monster on the field. At the end of the Battle Phase: Destroy as many other monsters on the field as possible (min. 1), then you can Special Summon 1 monster from your opponent's GY to your field in Defense Position. If this card you control is destroyed by an opponent's card effect while it has material, and is sent to your GY: You can Special Summon 1 "Number iC1000: Numerounius Numerounia" from your Extra Deck, and if you do, attach this card to it as material.

                     UR Rarity
                     Number iC1000: Numerounius Numerounia
                     UR Rarity
                     Number iC1000: Numerounius Numerounia
                     UR Rarity
                     Number iC1000: Numerounius Numerounia
                     LIGHT
                     Number iC1000: Numerounius Numerounia
                     Con số ảo hỗn mang 1000: Numerounius Numerounia
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     5 quái thú Cấp 13
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Number C1000: Numerounius", nó chỉ nhận được 100.000 ATK / DEF trong lượt của đối thủ, đồng thời áp dụng các hiệu ứng sau từ đầu lượt tiếp theo sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt.
                     ● Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể.
                     ● Vào cuối lượt của đối thủ, nếu lá bài này không giao chiến, bạn sẽ thắng trong Trận đấu.
                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, nhận được LP bằng ATK của quái thú đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     5 Level 13 monsters If this card is Special Summoned by the effect of "Number C1000: Numerounius", it gains 100,000 ATK/DEF during your opponent's turn only, also apply the following effects from the start of the next turn after this card was Special Summoned. ● Monsters your opponent controls must attack this card, if able. ● At the end of your opponent's turn, if this card did not battle, you win the Duel. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack, and if you do, gain LP equal to that monster's ATK.

                     Cần 24 UR

                     UR Rarity
                     Maxx "C"3 card
                     UR Rarity
                     Infinitrack Fortress Megaclops1 card
                     UR Rarity
                     Underworld Goddess of the Closed World1 card
                     UR Rarity
                     Ash Blossom & Joyous Spring3 card
                     UR Rarity
                     Called by the Grave2 card
                     UR Rarity
                     Forbidden Droplet2 card
                     UR Rarity
                     Harpie's Feather Duster1 card
                     UR Rarity
                     Lightning Storm2 card
                     UR Rarity
                     Limiter Removal2 card
                     UR Rarity
                     Numeron Network3 card
                     UR Rarity
                     Infinite Impermanence2 card
                     UR Rarity
                     Red Reboot2 card

                     Main: 44 Extra: 15

                     SR Rarity
                     2 cardKumongous, the Sticky String Kaiju
                     SR Rarity
                     2 cardKumongous, the Sticky String Kaiju
                     Kumongous, the Sticky String Kaiju
                     EARTH 7
                     Kumongous, the Sticky String Kaiju
                     Kaiju tơ dính, Kumongous
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 2500


                     Hiệu ứng (VN):

                     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; cho đến cuối lượt tiếp theo, (các) quái thú đó không thể tấn công và nó bị vô hiệu hóa hiệu ứng.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent Normal or Special Summons a monster(s): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; until the end of the next turn, that monster(s) cannot attack and it has its effects negated.


                     SR Rarity
                     2 cardLava Golem
                     SR Rarity
                     2 cardLava Golem
                     Lava Golem
                     FIRE 8
                     Lava Golem
                     Golem dung nham
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2500


                     Hiệu ứng (VN):

                     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


                     UR Rarity
                     3 cardMaxx "C"
                     UR Rarity
                     3 cardMaxx "C"
                     Maxx "C"
                     EARTH 2
                     Maxx "C"
                     “G” sinh sản
                     • ATK:

                     • 500

                     • DEF:

                     • 200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
                     Phân loại:

                     SR Rarity
                     3 cardNumeron Wall
                     SR Rarity
                     3 cardNumeron Wall
                     Numeron Wall
                     DARK 1
                     Numeron Wall
                     Bức tường Numeron
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu bạn không điều khiển được lá bài nào, ngoại trừ "Numeron Wall(s)" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; kích hoạt 1 "Numeron Network" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Numeron Wall" một lần mỗi lượt. Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy kết thúc Battle Phase sau Damage Step.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If you control no cards, except "Numeron Wall(s)" (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; activate 1 "Numeron Network" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Numeron Wall" once per turn. When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, end the Battle Phase after the Damage Step.


                     R Rarity
                     3 cardPlanet Pathfinder
                     R Rarity
                     3 cardPlanet Pathfinder
                     Planet Pathfinder
                     EARTH 4
                     Planet Pathfinder
                     Máy dò hành tinh Pathfinder
                     • ATK:

                     • 1000

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 Field Bài Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     You can Tribute this card; add 1 Field Spell Card from your Deck to your hand.


                     SR Rarity
                     1 cardVic Viper T301
                     SR Rarity
                     1 cardVic Viper T301
                     Vic Viper T301
                     LIGHT 4
                     Vic Viper T301
                     Vic Viper T301
                     • ATK:

                     • 1200

                     • DEF:

                     • 800


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú ngửa của bạn và quái thú của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vic Viper T301" một lần mỗi lượt. Các quái thú Máy ÁNH SÁNG khác mà bạn điều khiển nhận được 1200 ATK.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When an attack is declared involving your face-up monster and an opponent's monster: You can Special Summon this card from your hand or GY, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Vic Viper T301" once per turn. Other LIGHT Machine monsters you control gain 1200 ATK.


                     UR Rarity
                     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                     UR Rarity
                     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                     Ash Blossom & Joyous Spring
                     FIRE 3
                     Ash Blossom & Joyous Spring
                     Tro hoa xuân hạnh phúc
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 1800


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                     ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                     ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                     ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                     Phân loại:

                     UR Rarity
                     2 cardCalled by the Grave
                     UR Rarity
                     2 cardCalled by the Grave
                     Called by the Grave
                     Spell Quick
                     Called by the Grave
                     Ngôi mộ gọi tên

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                      Phân loại:

                      UR Rarity
                      2 cardForbidden Droplet
                      UR Rarity
                      2 cardForbidden Droplet
                      Forbidden Droplet
                      Spell Quick
                      Forbidden Droplet
                      Giọt thánh bị cấm

                       Hiệu ứng (VN):

                       Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
                       Phân loại:

                       UR Rarity
                       1 cardHarpie's Feather Duster
                       UR Rarity
                       1 cardHarpie's Feather Duster
                       Harpie's Feather Duster
                       Spell Normal
                       Harpie's Feather Duster
                       Chổi lông vũ của Harpie

                        Hiệu ứng (VN):

                        Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                        Phân loại:

                        UR Rarity
                        2 cardLightning Storm
                        UR Rarity
                        2 cardLightning Storm
                        Lightning Storm
                        Spell Normal
                        Lightning Storm
                        Bão sấm sét

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                         ● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
                         ● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
                         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.
                         Phân loại:

                         UR Rarity
                         2 cardLimiter Removal
                         UR Rarity
                         2 cardLimiter Removal
                         Limiter Removal
                         Spell Quick
                         Limiter Removal
                         Loại bỏ giới hạn

                          Hiệu ứng (VN):

                          Nhân đôi ATK của tất cả quái thú Máy mà bạn đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Trong End Phase của lượt này, hãy phá huỷ những quái thú đó.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Double the ATK of all Machine monsters you currently control, until the end of this turn. During the End Phase of this turn, destroy those monsters.


                          R Rarity
                          3 cardNumeron Calling
                          R Rarity
                          3 cardNumeron Calling
                          Numeron Calling
                          Spell Normal
                          Numeron Calling
                          Con đường Numeron

                           Hiệu ứng (VN):

                           Nếu "Numeron Network" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn và bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt tối đa 4 "Numeron Gate" có tên khác nhau từ Extra Deck của bạn, nhưng loại bỏ chúng trong End Phase, bạn cũng chỉ có thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một lần cho phần còn lại của lượt này.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           If "Numeron Network" is in your Field Zone and you control no monsters: Special Summon up to 4 "Numeron Gate" Xyz Monsters with different names from your Extra Deck, but banish them during the End Phase, also you can only Normal or Special Summon once for the rest of this turn.


                           UR Rarity
                           3 cardNumeron Network
                           UR Rarity
                           3 cardNumeron Network
                           Numeron Network
                           Spell Field
                           Numeron Network
                           Kênh mạng Numeron

                            Hiệu ứng (VN):

                            Trong Main Phase của bạn, hãy gửi 1 Lá bài Phép Thường "Numeron" có đủ các điều kiện kích hoạt từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Numeron Network" một lần mỗi lượt. "Numeron" Xyz mà bạn điều khiển có thể kích hoạt các hiệu ứng mà không cần tách rời (các) nguyên liệu.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            During your Main Phase, send 1 "Numeron" Normal Spell Card that meets its activation conditions from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use this effect of "Numeron Network" once per turn. "Numeron" Xyz Monsters you control can activate effects without detaching material(s).


                            SR Rarity
                            3 cardPiri Reis Map
                            SR Rarity
                            3 cardPiri Reis Map
                            Piri Reis Map
                            Spell Normal
                            Piri Reis Map
                            Bản đồ Piri Reis

                             Hiệu ứng (VN):

                             Khi bắt đầu Main Phase 1: Thêm 1 quái thú có 0 ATK từ Deck của bạn lên tay của bạn, nhưng giảm một nửa LP của bạn. Sau khi thêm nó lên tay của bạn, cho đến cuối lượt tiếp theo sau khi lá bài này được kích hoạt, bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng của quái thú đã thêm, hoặc hiệu ứng của các lá bài có tên của nó, cho đến khi bạn Triệu hồi Bình thường quái thú đó hoặc một lá bài có tên của nó.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             At the start of your Main Phase 1: Add 1 monster with 0 ATK from your Deck to your hand, but halve your LP. After adding it to your hand, until the end of the next turn after this card was activated, you cannot activate the added monster's effects, or the effects of cards with its name, until you Normal Summon that monster or a card with its name.


                             SR Rarity
                             3 cardSmall World
                             SR Rarity
                             3 cardSmall World
                             Small World
                             Spell Normal
                             Small World
                             Thế giới nhỏ

                              Hiệu ứng (VN):

                              Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.


                              SR Rarity
                              2 cardTwin Twisters
                              SR Rarity
                              2 cardTwin Twisters
                              Twin Twisters
                              Spell Quick
                              Twin Twisters
                              Gió xoáy mạnh đôi

                               Hiệu ứng (VN):

                               Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy trên sân; phá hủy chúng.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Discard 1 card, then target up to 2 Spells/Traps on the field; destroy them.


                               UR Rarity
                               2 cardInfinite Impermanence
                               UR Rarity
                               2 cardInfinite Impermanence
                               Infinite Impermanence
                               Trap Normal
                               Infinite Impermanence
                               Vô thường vĩnh viễn

                                Hiệu ứng (VN):

                                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                Phân loại:

                                UR Rarity
                                2 cardRed Reboot
                                UR Rarity
                                2 cardRed Reboot
                                Red Reboot
                                Trap Counter
                                Red Reboot
                                Nút đỏ khởi động lại

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Khi đối thủ của bạn kích hoạt một Bài Bẫy: Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy Úp lá bài đó úp xuống, sau đó họ có thể Úp 1 Bẫy khác trực tiếp từ Deck của họ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi bài này được thực thi, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài bẫy. Bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình bằng cách trả một nửa LP của bạn.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 When your opponent activates a Trap Card: Negate the activation, and if you do, Set that card face-down, then they can Set 1 other Trap directly from their Deck. For the rest of this turn after this card resolves, your opponent cannot activate Trap Cards. You can activate this card from your hand by paying half your LP.
                                 Phân loại:

                                 UR Rarity
                                 1 cardInfinitrack Fortress Megaclops
                                 UR Rarity
                                 1 cardInfinitrack Fortress Megaclops
                                 Infinitrack Fortress Megaclops
                                 EARTH
                                 Infinitrack Fortress Megaclops
                                 Pháo đài đường ray vô hạn Megaclops
                                 • ATK:

                                 • 4000

                                 • LINK-3

                                 Mũi tên Link:

                                 Dưới-Trái

                                 Dưới-Phải

                                 Phải


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 3 quái thú Xyz
                                 Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác, ngoại trừ của quái thú Xyz. Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài của đối thủ đó vào nó làm nguyên liệu, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infinitrack Fortress Megaclops" một lần mỗi lượt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 3 Xyz Monsters Unaffected by other monsters' effects, except those of Xyz Monsters. Cannot be destroyed by battle, except with an Xyz Monster. You can target 1 Xyz Monster in your GY and 1 card your opponent controls; Special Summon that monster from your GY, and if you do, attach that opponent's card to it as material, also for the rest of this turn, any damage your opponent takes is halved. You can only use this effect of "Infinitrack Fortress Megaclops" once per turn.


                                 UR Rarity
                                 1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                                 UR Rarity
                                 1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                                 Underworld Goddess of the Closed World
                                 LIGHT
                                 Underworld Goddess of the Closed World
                                 Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                                 • ATK:

                                 • 3000

                                 • LINK-5

                                 Mũi tên Link:

                                 Dưới

                                 Dưới-Phải

                                 Phải

                                 Trên-Phải

                                 Trên


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 4+ quái thú Hiệu ứng
                                 Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 1: Numeron Gate Ekam
                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 1: Numeron Gate Ekam
                                 Number 1: Numeron Gate Ekam
                                 LIGHT
                                 Number 1: Numeron Gate Ekam
                                 Con số 1: Cổng Numeron - Ekam
                                 • ATK:

                                 • 1000

                                 • DEF:

                                 • 100


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 3 quái thú Cấp độ 1
                                 Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.


                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 2: Numeron Gate Dve
                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 2: Numeron Gate Dve
                                 Number 2: Numeron Gate Dve
                                 LIGHT
                                 Number 2: Numeron Gate Dve
                                 Con số 2: Cổng Numeron - Dve
                                 • ATK:

                                 • 1000

                                 • DEF:

                                 • 100


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 3 quái thú Cấp độ 1
                                 Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.


                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 3: Numeron Gate Trini
                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 3: Numeron Gate Trini
                                 Number 3: Numeron Gate Trini
                                 LIGHT
                                 Number 3: Numeron Gate Trini
                                 Con số 3: Cổng Numeron - Trini
                                 • ATK:

                                 • 1000

                                 • DEF:

                                 • 100


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 3 quái thú Cấp độ 1
                                 Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.


                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 4: Numeron Gate Catvari
                                 N Rarity
                                 3 cardNumber 4: Numeron Gate Catvari
                                 Number 4: Numeron Gate Catvari
                                 LIGHT
                                 Number 4: Numeron Gate Catvari
                                 Con số 4: Cổng Numeron - Catvari
                                 • ATK:

                                 • 1000

                                 • DEF:

                                 • 100


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 3 quái thú Cấp độ 1
                                 Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này ra; nhân đôi ATK của tất cả "Numeron" mà bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 3 Level 1 monsters Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can detach 1 material from this card; double the ATK of all "Numeron" monsters you currently control, until the end of this turn.


                                 SR Rarity
                                 1 cardNumber C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                                 SR Rarity
                                 1 cardNumber C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                                 Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                                 DARK
                                 Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya
                                 Con số hỗn mang 1: Cổng hỗn mang Numeron - Sunya
                                 • ATK:

                                 • 2000

                                 • DEF:

                                 • 1000


                                 Hiệu ứng (VN):

                                 4 quái thú Cấp 2
                                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 1: Numeron Gate Ekam" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Loại bỏ tất cả quái thú trên sân. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài đã bị loại bỏ này, sau đó nếu "Numeron Network" ở trong Vùng bài phép môi trường của bạn, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK tổng hợp của tất cả các quái thú Xyz đã bị loại bỏ .


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 4 Level 2 monsters You can also Xyz Summon this card by using "Number 1: Numeron Gate Ekam" you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card is Xyz Summoned: Banish all monsters on the field. Once per turn, during your next Standby Phase after this card was banished: You can Special Summon this banished card, then if "Numeron Network" is in your Field Zone, inflict damage to your opponent equal to the combined ATK of all banished Xyz Monsters.                                 Deck của NUMERON trong MASTER DUEL