Thông tin tổng quan của Prank-Kids

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 18 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Prank-Kids Battle Butler2 card
UR Rarity
Thunder Dragon Colossus1 card
UR Rarity
Thunder Dragon Titan1 card
UR Rarity
Prank-Kids Rip-Roarin-Roaster1 card
UR Rarity
Predaplant Verte Anaconda1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card
UR Rarity
There Can Be Only One1 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của PRANK-KIDS trong MASTER DUEL