Thông tin tổng quan của Purrely

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Purrely
R Rarity
Purrely
R Rarity
Purrely
LIGHT1
Purrely
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép/Bẫy "Purrely" đã gửi xuống mộ lên tay của mình, đồng thời đặt phần còn lại xuống dưới cùng của lá bài. Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 Lá bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz đề cập đến nó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu và nếu bạn làm điều đó, hãy đem lá bài đã tiết lộ vào quái thú được Triệu hồi làm nguyên liệu bổ sung. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.)


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Purrely" Spell/Trap to your hand, also place the rest on the bottom of the Deck in any order. Once per turn: You can reveal 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your hand, and if you do, Special Summon 1 Xyz Monster that mentions it from your Extra Deck, by using this face-up card you control as material, and if you do, attach the revealed card to the Summoned monster as additional material. (This is treated as an Xyz Summon.)

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Expurrely Happiness
UR Rarity
Expurrely Happiness
UR Rarity
Expurrely Happiness
LIGHT7
Expurrely Happiness
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Rank 2 mà bạn điều khiển với 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tách ra 1 nguyên liệu từ lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này . Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để phản ứng lại sự kích hoạt của hiệu ứng này nếu lá bài này có quái thú "Purrely" Cấp 1 làm nguyên liệu. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này có từ 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn: Gây 1500 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 2 monster you control with 5 or more materials. (Transfer its materials to this card.) During your Main Phase: You can detach 1 material from this card, and if you do, negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation if this card has a Level 1 "Purrely" monster as material. When an attack is declared involving this card that has 5 or more materials: Inflict 1500 damage to your opponent.

Cần 27 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler2 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Expurrely Happiness1 card
UR Rarity
Expurrely Noir2 card
UR Rarity
Lyrilusc - Ensemblue Robin1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
My Friend Purrely3 card
UR Rarity
Purrely Sleepy Memory3 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent2 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence1 card

Main: 40 Extra: 15

R Rarity
2 cardPurrely
R Rarity
2 cardPurrely
Purrely
LIGHT1
Purrely
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép/Bẫy "Purrely" đã gửi xuống mộ lên tay của mình, đồng thời đặt phần còn lại xuống dưới cùng của lá bài. Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 Lá bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz đề cập đến nó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu và nếu bạn làm điều đó, hãy đem lá bài đã tiết lộ vào quái thú được Triệu hồi làm nguyên liệu bổ sung. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.)


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Purrely" Spell/Trap to your hand, also place the rest on the bottom of the Deck in any order. Once per turn: You can reveal 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your hand, and if you do, Special Summon 1 Xyz Monster that mentions it from your Extra Deck, by using this face-up card you control as material, and if you do, attach the revealed card to the Summoned monster as additional material. (This is treated as an Xyz Summon.)


UR Rarity
1 cardExpurrely Happiness
UR Rarity
1 cardExpurrely Happiness
Expurrely Happiness
LIGHT7
Expurrely Happiness
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Rank 2 mà bạn điều khiển với 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tách ra 1 nguyên liệu từ lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này . Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để phản ứng lại sự kích hoạt của hiệu ứng này nếu lá bài này có quái thú "Purrely" Cấp 1 làm nguyên liệu. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này có từ 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn: Gây 1500 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 2 monster you control with 5 or more materials. (Transfer its materials to this card.) During your Main Phase: You can detach 1 material from this card, and if you do, negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation if this card has a Level 1 "Purrely" monster as material. When an attack is declared involving this card that has 5 or more materials: Inflict 1500 damage to your opponent.Deck của PURRELY trong MASTER DUEL