Thông tin tổng quan của Purrely

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

R Rarity
Purrely
R Rarity
Purrely
R Rarity
Purrely
LIGHT 1
Purrely
Purrely
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép/Bẫy "Purrely" đã gửi xuống mộ lên tay của mình, đồng thời đặt phần còn lại xuống dưới cùng của lá bài. Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 Lá bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz đề cập đến nó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu và nếu bạn làm điều đó, hãy đem lá bài đã tiết lộ vào quái thú được Triệu hồi làm nguyên liệu bổ sung. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.)


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Purrely" Spell/Trap to your hand, also place the rest on the bottom of the Deck in any order. Once per turn: You can reveal 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your hand, and if you do, Special Summon 1 Xyz Monster that mentions it from your Extra Deck, by using this face-up card you control as material, and if you do, attach the revealed card to the Summoned monster as additional material. (This is treated as an Xyz Summon.)

R Rarity
Purrelyly
R Rarity
Purrelyly
R Rarity
Purrelyly
DARK 1
Purrelyly
Purrely Lily
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Purrely" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ Ma pháp Tức thời. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Ma pháp Tức thời "Purrely" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Extra Deck của bạn đề cập đến lá bài đó, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa bài Phép đó vào quái thú được Triệu hồi. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Purrelyly" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Purrely" card from your Deck to your hand, except a Quick-Play Spell. You can target 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your GY; Special Summon 1 Xyz Monster from your Extra Deck that mentions that card, by using this card you control as material, and if you do, attach that Spell to the Summoned monster. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Purrelyly" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
My Friend Purrely
UR Rarity
My Friend Purrely
UR Rarity
My Friend Purrely
Spell Continuous
My Friend Purrely
Bạn tôi là Purrely

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể trả 500 LP; tiết lộ 3 lá bài "Purrely" từ Deck của bạn, ngoại trừ "My Friend Purrely", và đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm lên tay, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Nếu (các) quái thú Xyz "Purrely" mặt mà bạn điều khiển rời sân do một lá bài của đối thủ, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể thêm tối đa 3 Lá bài Phép Chơi nhanh "Purrely" với các tên khác nhau từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "My Friend Purrely" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can pay 500 LP; reveal 3 "Purrely" cards from your Deck, except "My Friend Purrely", and your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, also shuffle the rest into your Deck. If a face-up "Purrely" Xyz Monster(s) you control leaves the field because of an opponent's card, even during the Damage Step: You can add up to 3 "Purrely" Quick-Play Spells with different names from your GY to your hand. You can only use each effect of "My Friend Purrely" once per turn.

  R Rarity
  Purrely Delicious Memory
  R Rarity
  Purrely Delicious Memory
  R Rarity
  Purrely Delicious Memory
  Spell Quick
  Purrely Delicious Memory
  Kí ức ăn ngon của Purrely

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn 1 quái thú trên sân và cho đến hết lượt tiếp theo, nó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Sau khi chọn một lá bài, bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
   ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
   quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
   ● Tăng 300 ATK/THỦ cho mỗi nguyên liệu đưa vào nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Choose 1 monster on the field, and until the end of the next turn, it cannot be destroyed by battle. After choosing a card, then you can apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● Gains 300 ATK/DEF for each material attached to it.

   R Rarity
   Purrely Happy Memory
   R Rarity
   Purrely Happy Memory
   R Rarity
   Purrely Happy Memory
   Spell Quick
   Purrely Happy Memory
   Kí ức hạnh phúc của Purrely

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn 1 lá bài trên sân, và cho đến hết lượt tiếp theo, lần đầu tiên nó sẽ bị hủy bởi hiệu ứng bài, nó không bị hủy. Sau khi chọn một lá bài, bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
    ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
    quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
    ● Lá bài này có thể tấn công quái thú một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số "Purrely Happy Memory" +1 được đưa vào nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Choose 1 card on the field, and until the end of the next turn, the first time it would be destroyed by card effect, it is not destroyed. After choosing a card, then you can apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of "Purrely Happy Memory" attached to it +1.

    R Rarity
    Purrely Pretty Memory
    R Rarity
    Purrely Pretty Memory
    R Rarity
    Purrely Pretty Memory
    Spell Quick
    Purrely Pretty Memory
    Kí ức tươi đẹp của Purrely

     Hiệu ứng (VN):

     Mỗi người chơi nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
     ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
     quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
     ● Một lần trong lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài khác do bạn điều khiển vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; đem nó vào lá bài này làm nguyên liệu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Each player gains 1000 LP, then you can apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● Once per turn: You can send 1 other card you control to the GY, then target 1 card your opponent controls; attach it to this card as material.

     UR Rarity
     Purrely Sleepy Memory
     UR Rarity
     Purrely Sleepy Memory
     UR Rarity
     Purrely Sleepy Memory
     Spell Quick
     Purrely Sleepy Memory
     Kí ức ngủ ngon của Purrely

      Hiệu ứng (VN):

      Trận chiến tiếp theo hoặc sát thương hiệu ứng mà bạn thực hiện ở lượt này sẽ trở thành 0. Bạn cũng có thể áp dụng ngay hiệu ứng sau.
      ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
      Một quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
      ● Một lần trong lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      The next battle or effect damage you take this turn will become 0. You can also immediately apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can draw 1 card.

      N Rarity
      Stray Purrely Street
      N Rarity
      Stray Purrely Street
      N Rarity
      Stray Purrely Street
      Spell Field
      Stray Purrely Street
      Phố Purrely đi lạc

       Hiệu ứng (VN):

       Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú "Purrely" bạn điều khiển bằng hiệu ứng bài, ở lượt chúng được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú Xyz "Purrely" ngửa-mặt mà bạn điều khiển rời sân vì một lá bài của đối thủ: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn. Một lần trong lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Purrely" trên sân; đưa 1 Lá bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" từ Deck hoặc Mộ của bạn vào quái thú đó làm nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Your opponent cannot target "Purrely" monsters you control with card effects, the turn they are Special Summoned. Once per turn, if a face-up "Purrely" Xyz Monster(s) you control leaves the field because of an opponent's card: Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck or GY. Once per turn, during the End Phase: You can target 1 "Purrely" Xyz Monster on the field; attach 1 "Purrely" Quick-Play Spell from your Deck or GY to that monster as material.

       UR Rarity
       Triple Tactics Talent
       UR Rarity
       Triple Tactics Talent
       UR Rarity
       Triple Tactics Talent
       Spell Normal
       Triple Tactics Talent
       Chiến lược tài ba

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Rút 2 lá bài.
        ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
        ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.        Phân loại:

        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        UR Rarity
        Infinite Impermanence
        Trap Normal
        Infinite Impermanence
        Vô thường vĩnh viễn

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.         Phân loại:

         R Rarity
         Purrelyeap!?
         R Rarity
         Purrelyeap!?
         R Rarity
         Purrelyeap!?
         Trap Normal
         Purrelyeap!?
         Purrely nhảy vọt!?

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Purrely" bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "Purrely" với Rank khác, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, nhưng đưa nó trở lại Extra Deck trong End Phase của lượt tiếp theo. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó sang quái thú được Triệu hồi.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú "Purrely" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Purrelyeap!?" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Purrely" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Purrely" Xyz Monster with a different Rank, by using that target as material, but return it to the Extra Deck during the End Phase of the next turn. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can banish this card from your GY, then target up to 3 "Purrely" monsters in your GY; shuffle them into the Deck. You can only activate 1 "Purrelyeap!?" per turn.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Relinquished Anima
          UR Rarity
          Relinquished Anima
          UR Rarity
          Relinquished Anima
          DARK
          Relinquished Anima
          Vật hy sinh Anima
          • ATK:

          • 0

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.

          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          DARK
          S:P Little Knight
          Chiến sĩ đêm nhí S:P
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          LIGHT
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 12
          Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.          Phân loại:

          SR Rarity
          Downerd Magician
          SR Rarity
          Downerd Magician
          SR Rarity
          Downerd Magician
          DARK
          Downerd Magician
          Pháp sư chán nản
          • ATK:

          • 2100

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
          Trong Main Phase 2, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công, sau khi Damage Calculation: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 Spellcaster-Type monsters During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.

          SR Rarity
          Epurrely Beauty
          SR Rarity
          Epurrely Beauty
          SR Rarity
          Epurrely Beauty
          WATER
          Epurrely Beauty
          Epurrely xinh đẹp
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 2
          Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có nguyên liệu là "Purrely Pretty Memory" . Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể thay đổi thế chiến đấu của 1 quái thú mà đối thủ điều khiển .


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 2 monsters Once per turn: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. This is a Quick Effect if this card has "Purrely Pretty Memory" as material. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can change the battle position of 1 monster your opponent controls.

          SR Rarity
          Epurrely Happiness
          SR Rarity
          Epurrely Happiness
          SR Rarity
          Epurrely Happiness
          LIGHT
          Epurrely Happiness
          Epurrely hạnh phúc
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 2
          Ở cuối Damage Step, nếu lá bài này đã chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Purrely" từ Deck của bạn lên tay của bạn, đồng thời, nếu lá bài này có "Purrely Happy Memory" làm nguyên liệu, bạn có thể giảm một nửa CÔNG của 1 mặt -up quái thú trên sân. Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể trả lại 1 Lá Bài Phép/Bẫy mà đối thủ điều khiển lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 2 monsters At the end of the Damage Step, if this card battled: You can add 1 "Purrely" card from your Deck to your hand, also, if this card has "Purrely Happy Memory" as material, you can halve the ATK of 1 face-up monster on the field. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can return 1 Spell/Trap your opponent controls to the hand.

          UR Rarity
          Epurrely Noir
          UR Rarity
          Epurrely Noir
          UR Rarity
          Epurrely Noir
          DARK
          Epurrely Noir
          Epurrely đen
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 2
          Một lần trong lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, hoặc tối đa 2 nếu lá bài này có nguyên liệu là "Purrely Sleepy Memory" ; trả (các) lá bài đó về tay. Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể Úp 1 Bẫy "Purrely" trực tiếp từ Deck của bạn .


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 2 monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls, or up to 2 if this card has "Purrely Sleepy Memory" as material; return that card(s) to the hand. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can Set 1 "Purrely" Trap directly from your Deck.

          SR Rarity
          Epurrely Plump
          SR Rarity
          Epurrely Plump
          SR Rarity
          Epurrely Plump
          EARTH
          Epurrely Plump
          Epurrely bụ bẫm
          • ATK:

          • 200

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 2
          Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Phép/Bẫy trong Mộ; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có nguyên liệu là "Purrely Delicious Memory" . Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể loại bỏ 1 quái thú trên sân cho đến End Phase .


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 2 monsters Once per turn: You can target up to 2 Spells/Traps in the GYs; attach them to this card as material. This is a Quick Effect if this card has "Purrely Delicious Memory" as material. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can banish 1 monster on the field until the End Phase.

          UR Rarity
          Expurrely Noir
          UR Rarity
          Expurrely Noir
          UR Rarity
          Expurrely Noir
          DARK
          Expurrely Noir
          Expurrely đen
          • ATK:

          • 1100

          • DEF:

          • 2800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 7
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Rank 2 mà bạn điều khiển với 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Lá này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ khi nó có 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; đặt nó ở dưới cùng của Deck. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Cấp 1 "Purrely" làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 2 monster you control with 5 or more materials. (Transfer its materials to this card.) This card is unaffected by your opponent's activated effects while it has 5 or more materials. You can detach 2 materials from this card, then target 1 card your opponent controls or in their GY; place it on the bottom of the Deck. This is a Quick Effect if this card has a Level 1 "Purrely" monster as material.

          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          SR Rarity
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          WIND
          Lyrilusc - Assembled Nightingale
          Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
          Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.

          SR Rarity
          Sylvan Princessprite
          SR Rarity
          Sylvan Princessprite
          SR Rarity
          Sylvan Princessprite
          LIGHT
          Sylvan Princessprite
          Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 1
          Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.

          Cần 26 UR

          UR Rarity
          Maxx "C"3 card
          UR Rarity
          Nibiru, the Primal Being1 card
          UR Rarity
          S:P Little Knight1 card
          UR Rarity
          PSY-Framelord Omega1 card
          UR Rarity
          Ash Blossom & Joyous Spring3 card
          UR Rarity
          Effect Veiler2 card
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
          UR Rarity
          Epurrely Noir1 card
          UR Rarity
          Expurrely Noir2 card
          UR Rarity
          My Friend Purrely3 card
          UR Rarity
          Purrely Sleepy Memory3 card
          UR Rarity
          Triple Tactics Talent2 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card

          Main: 40 Extra: 15

          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          Maxx "C"
          EARTH 2
          Maxx "C"
          “G” sinh sản
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          1 cardNibiru, the Primal Being
          UR Rarity
          1 cardNibiru, the Primal Being
          Nibiru, the Primal Being
          LIGHT 11
          Nibiru, the Primal Being
          Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 600


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
          Phân loại:

          R Rarity
          2 cardPurrely
          R Rarity
          2 cardPurrely
          Purrely
          LIGHT 1
          Purrely
          Purrely
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 100


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi xuống mộ 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép/Bẫy "Purrely" đã gửi xuống mộ lên tay của mình, đồng thời đặt phần còn lại xuống dưới cùng của lá bài. Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Một lần trong lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 Lá bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" trên tay của mình, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz đề cập đến nó từ Extra Deck của bạn, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu và nếu bạn làm điều đó, hãy đem lá bài đã tiết lộ vào quái thú được Triệu hồi làm nguyên liệu bổ sung. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.)


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Purrely" Spell/Trap to your hand, also place the rest on the bottom of the Deck in any order. Once per turn: You can reveal 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your hand, and if you do, Special Summon 1 Xyz Monster that mentions it from your Extra Deck, by using this face-up card you control as material, and if you do, attach the revealed card to the Summoned monster as additional material. (This is treated as an Xyz Summon.)


          R Rarity
          3 cardPurrelyly
          R Rarity
          3 cardPurrelyly
          Purrelyly
          DARK 1
          Purrelyly
          Purrely Lily
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 100


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Purrely" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ Ma pháp Tức thời. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Ma pháp Tức thời "Purrely" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz từ Extra Deck của bạn đề cập đến lá bài đó, bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa bài Phép đó vào quái thú được Triệu hồi. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Purrelyly" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Purrely" card from your Deck to your hand, except a Quick-Play Spell. You can target 1 "Purrely" Quick-Play Spell in your GY; Special Summon 1 Xyz Monster from your Extra Deck that mentions that card, by using this card you control as material, and if you do, attach that Spell to the Summoned monster. (This is treated as an Xyz Summon.) You can only use each effect of "Purrelyly" once per turn.


          N Rarity
          1 cardPSY-Frame Driver
          N Rarity
          1 cardPSY-Frame Driver
          PSY-Frame Driver
          LIGHT 6
          PSY-Frame Driver
          Người điều khiển khung-CỨ
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          Ash Blossom & Joyous Spring
          FIRE 3
          Ash Blossom & Joyous Spring
          Tro hoa xuân hạnh phúc
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardEffect Veiler
          UR Rarity
          2 cardEffect Veiler
          Effect Veiler
          LIGHT 1
          Effect Veiler
          Người che đậy hiệu ứng
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
          Phân loại:

          SR Rarity
          2 cardPSY-Framegear Gamma
          SR Rarity
          2 cardPSY-Framegear Gamma
          PSY-Framegear Gamma
          LIGHT 2
          PSY-Framegear Gamma
          Bộ khung-CỨ Gamma
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
          Phân loại:

          UR Rarity
          3 cardMy Friend Purrely
          UR Rarity
          3 cardMy Friend Purrely
          My Friend Purrely
          Spell Continuous
          My Friend Purrely
          Bạn tôi là Purrely

           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể trả 500 LP; tiết lộ 3 lá bài "Purrely" từ Deck của bạn, ngoại trừ "My Friend Purrely", và đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá để bạn thêm lên tay, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Nếu (các) quái thú Xyz "Purrely" mặt mà bạn điều khiển rời sân do một lá bài của đối thủ, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể thêm tối đa 3 Lá bài Phép Chơi nhanh "Purrely" với các tên khác nhau từ Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "My Friend Purrely" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can pay 500 LP; reveal 3 "Purrely" cards from your Deck, except "My Friend Purrely", and your opponent randomly picks 1 for you to add to your hand, also shuffle the rest into your Deck. If a face-up "Purrely" Xyz Monster(s) you control leaves the field because of an opponent's card, even during the Damage Step: You can add up to 3 "Purrely" Quick-Play Spells with different names from your GY to your hand. You can only use each effect of "My Friend Purrely" once per turn.


           SR Rarity
           1 cardPot of Prosperity
           SR Rarity
           1 cardPot of Prosperity
           Pot of Prosperity
           Spell Normal
           Pot of Prosperity
           Hũ nhường vàng

            Hiệu ứng (VN):

            Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
            Phân loại:

            R Rarity
            1 cardPurrely Delicious Memory
            R Rarity
            1 cardPurrely Delicious Memory
            Purrely Delicious Memory
            Spell Quick
            Purrely Delicious Memory
            Kí ức ăn ngon của Purrely

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn 1 quái thú trên sân và cho đến hết lượt tiếp theo, nó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Sau khi chọn một lá bài, bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
             ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
             quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
             ● Tăng 300 ATK/THỦ cho mỗi nguyên liệu đưa vào nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Choose 1 monster on the field, and until the end of the next turn, it cannot be destroyed by battle. After choosing a card, then you can apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● Gains 300 ATK/DEF for each material attached to it.


             R Rarity
             3 cardPurrely Happy Memory
             R Rarity
             3 cardPurrely Happy Memory
             Purrely Happy Memory
             Spell Quick
             Purrely Happy Memory
             Kí ức hạnh phúc của Purrely

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn 1 lá bài trên sân, và cho đến hết lượt tiếp theo, lần đầu tiên nó sẽ bị hủy bởi hiệu ứng bài, nó không bị hủy. Sau khi chọn một lá bài, bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
              ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
              quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
              ● Lá bài này có thể tấn công quái thú một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số "Purrely Happy Memory" +1 được đưa vào nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Choose 1 card on the field, and until the end of the next turn, the first time it would be destroyed by card effect, it is not destroyed. After choosing a card, then you can apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of "Purrely Happy Memory" attached to it +1.


              R Rarity
              3 cardPurrely Pretty Memory
              R Rarity
              3 cardPurrely Pretty Memory
              Purrely Pretty Memory
              Spell Quick
              Purrely Pretty Memory
              Kí ức tươi đẹp của Purrely

               Hiệu ứng (VN):

               Mỗi người chơi nhận được 1000 LP, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
               ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
               quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
               ● Một lần trong lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài khác do bạn điều khiển vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; đem nó vào lá bài này làm nguyên liệu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Each player gains 1000 LP, then you can apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● Once per turn: You can send 1 other card you control to the GY, then target 1 card your opponent controls; attach it to this card as material.


               UR Rarity
               3 cardPurrely Sleepy Memory
               UR Rarity
               3 cardPurrely Sleepy Memory
               Purrely Sleepy Memory
               Spell Quick
               Purrely Sleepy Memory
               Kí ức ngủ ngon của Purrely

                Hiệu ứng (VN):

                Trận chiến tiếp theo hoặc sát thương hiệu ứng mà bạn thực hiện ở lượt này sẽ trở thành 0. Bạn cũng có thể áp dụng ngay hiệu ứng sau.
                ● Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck của bạn.
                Một quái thú Xyz "Purrely" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
                ● Một lần trong lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể rút 1 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                The next battle or effect damage you take this turn will become 0. You can also immediately apply the following effect. ● Discard 1 card, and if you do, Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck. A "Purrely" Xyz Monster that has this card as material gains the following effect. ● Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can draw 1 card.


                N Rarity
                3 cardStray Purrely Street
                N Rarity
                3 cardStray Purrely Street
                Stray Purrely Street
                Spell Field
                Stray Purrely Street
                Phố Purrely đi lạc

                 Hiệu ứng (VN):

                 Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú "Purrely" bạn điều khiển bằng hiệu ứng bài, ở lượt chúng được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần trong lượt, nếu (các) quái thú Xyz "Purrely" ngửa-mặt mà bạn điều khiển rời sân vì một lá bài của đối thủ: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Purrely" Cấp 1 từ Deck hoặc Mộ của bạn. Một lần trong lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Purrely" trên sân; đưa 1 Lá bài Phép Chơi Nhanh "Purrely" từ Deck hoặc Mộ của bạn vào quái thú đó làm nguyên liệu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Your opponent cannot target "Purrely" monsters you control with card effects, the turn they are Special Summoned. Once per turn, if a face-up "Purrely" Xyz Monster(s) you control leaves the field because of an opponent's card: Special Summon 1 Level 1 "Purrely" monster from your Deck or GY. Once per turn, during the End Phase: You can target 1 "Purrely" Xyz Monster on the field; attach 1 "Purrely" Quick-Play Spell from your Deck or GY to that monster as material.


                 UR Rarity
                 2 cardTriple Tactics Talent
                 UR Rarity
                 2 cardTriple Tactics Talent
                 Triple Tactics Talent
                 Spell Normal
                 Triple Tactics Talent
                 Chiến lược tài ba

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                  ● Rút 2 lá bài.
                  ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                  ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  3 cardInfinite Impermanence
                  UR Rarity
                  3 cardInfinite Impermanence
                  Infinite Impermanence
                  Trap Normal
                  Infinite Impermanence
                  Vô thường vĩnh viễn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                   Phân loại:

                   R Rarity
                   1 cardPurrelyeap!?
                   R Rarity
                   1 cardPurrelyeap!?
                   Purrelyeap!?
                   Trap Normal
                   Purrelyeap!?
                   Purrely nhảy vọt!?

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Purrely" bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "Purrely" với Rank khác, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu, nhưng đưa nó trở lại Extra Deck trong End Phase của lượt tiếp theo. (Điều này được coi như một Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó sang quái thú được Triệu hồi.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú "Purrely" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Purrelyeap!?" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 "Purrely" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Purrely" Xyz Monster with a different Rank, by using that target as material, but return it to the Extra Deck during the End Phase of the next turn. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can banish this card from your GY, then target up to 3 "Purrely" monsters in your GY; shuffle them into the Deck. You can only activate 1 "Purrelyeap!?" per turn.


                    SR Rarity
                    1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                    SR Rarity
                    1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                    Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                    DARK
                    Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                    Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                    • ATK:

                    • 1850

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardS:P Little Knight
                    UR Rarity
                    1 cardS:P Little Knight
                    S:P Little Knight
                    DARK
                    S:P Little Knight
                    Chiến sĩ đêm nhí S:P
                    • ATK:

                    • 1600

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Trái

                    Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Hiệu ứng
                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                    UR Rarity
                    1 cardPSY-Framelord Omega
                    UR Rarity
                    1 cardPSY-Framelord Omega
                    PSY-Framelord Omega
                    LIGHT 8
                    PSY-Framelord Omega
                    Chúa tể khung-CỨ Omega
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 2200


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                    Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ cả lá bài ngửa này ra khỏi sân và 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay đối thủ, mặt ngửa, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài bị loại bỏ; trả lại xuống Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Mộ; xáo trộn cả lá bài đó và lá bài này từ Mộ vào Deck.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can banish both this face-up card from the field and 1 random card from your opponent's hand, face-up, until your next Standby Phase. Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can target 1 banished card; return it to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 other card in the GY; shuffle both that card and this card from the GY into the Deck.


                    UR Rarity
                    1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    UR Rarity
                    1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    LIGHT
                    Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                    Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                    • ATK:

                    • 3000

                    • DEF:

                    • 3000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 12
                    Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                    Phân loại:

                    SR Rarity
                    1 cardDownerd Magician
                    SR Rarity
                    1 cardDownerd Magician
                    Downerd Magician
                    DARK
                    Downerd Magician
                    Pháp sư chán nản
                    • ATK:

                    • 2100

                    • DEF:

                    • 200


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú loại Spellcaster Cấp 4
                    Trong Main Phase 2, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz đưa với nó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này bị tấn công hoặc bị tấn công, sau khi Damage Calculation: Tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 Spellcaster-Type monsters During your Main Phase 2, you can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 or lower Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card attacked or was attacked, after damage calculation: Detach 1 Xyz Material from this card.


                    SR Rarity
                    2 cardEpurrely Beauty
                    SR Rarity
                    2 cardEpurrely Beauty
                    Epurrely Beauty
                    WATER
                    Epurrely Beauty
                    Epurrely xinh đẹp
                    • ATK:

                    • 1600

                    • DEF:

                    • 1100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có nguyên liệu là "Purrely Pretty Memory" . Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể thay đổi thế chiến đấu của 1 quái thú mà đối thủ điều khiển .


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters Once per turn: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. This is a Quick Effect if this card has "Purrely Pretty Memory" as material. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can change the battle position of 1 monster your opponent controls.


                    SR Rarity
                    2 cardEpurrely Happiness
                    SR Rarity
                    2 cardEpurrely Happiness
                    Epurrely Happiness
                    LIGHT
                    Epurrely Happiness
                    Epurrely hạnh phúc
                    • ATK:

                    • 2000

                    • DEF:

                    • 100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Ở cuối Damage Step, nếu lá bài này đã chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Purrely" từ Deck của bạn lên tay của bạn, đồng thời, nếu lá bài này có "Purrely Happy Memory" làm nguyên liệu, bạn có thể giảm một nửa CÔNG của 1 mặt -up quái thú trên sân. Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể trả lại 1 Lá Bài Phép/Bẫy mà đối thủ điều khiển lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters At the end of the Damage Step, if this card battled: You can add 1 "Purrely" card from your Deck to your hand, also, if this card has "Purrely Happy Memory" as material, you can halve the ATK of 1 face-up monster on the field. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can return 1 Spell/Trap your opponent controls to the hand.


                    UR Rarity
                    1 cardEpurrely Noir
                    UR Rarity
                    1 cardEpurrely Noir
                    Epurrely Noir
                    DARK
                    Epurrely Noir
                    Epurrely đen
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Một lần trong lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, hoặc tối đa 2 nếu lá bài này có nguyên liệu là "Purrely Sleepy Memory" ; trả (các) lá bài đó về tay. Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể Úp 1 Bẫy "Purrely" trực tiếp từ Deck của bạn .


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls, or up to 2 if this card has "Purrely Sleepy Memory" as material; return that card(s) to the hand. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can Set 1 "Purrely" Trap directly from your Deck.


                    SR Rarity
                    1 cardEpurrely Plump
                    SR Rarity
                    1 cardEpurrely Plump
                    Epurrely Plump
                    EARTH
                    Epurrely Plump
                    Epurrely bụ bẫm
                    • ATK:

                    • 200

                    • DEF:

                    • 2100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 2
                    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Phép/Bẫy trong Mộ; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có nguyên liệu là "Purrely Delicious Memory" . Tối đa ba lần mỗi lượt, khi bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Purrely" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài đó trên sân vào lá bài này làm nguyên liệu, sau đó bạn có thể loại bỏ 1 quái thú trên sân cho đến End Phase .


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 2 monsters Once per turn: You can target up to 2 Spells/Traps in the GYs; attach them to this card as material. This is a Quick Effect if this card has "Purrely Delicious Memory" as material. Up to thrice per turn, when you activate a "Purrely" Quick-Play Spell Card (Quick Effect): You can attach that card on the field to this card as material, then you can banish 1 monster on the field until the End Phase.


                    UR Rarity
                    2 cardExpurrely Noir
                    UR Rarity
                    2 cardExpurrely Noir
                    Expurrely Noir
                    DARK
                    Expurrely Noir
                    Expurrely đen
                    • ATK:

                    • 1100

                    • DEF:

                    • 2800


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 7
                    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Rank 2 mà bạn điều khiển với 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Lá này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ khi nó có 5 nguyên liệu hoặc lớn hơn. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; đặt nó ở dưới cùng của Deck. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Cấp 1 "Purrely" làm nguyên liệu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 2 monster you control with 5 or more materials. (Transfer its materials to this card.) This card is unaffected by your opponent's activated effects while it has 5 or more materials. You can detach 2 materials from this card, then target 1 card your opponent controls or in their GY; place it on the bottom of the Deck. This is a Quick Effect if this card has a Level 1 "Purrely" monster as material.


                    SR Rarity
                    1 cardLyrilusc - Assembled Nightingale
                    SR Rarity
                    1 cardLyrilusc - Assembled Nightingale
                    Lyrilusc - Assembled Nightingale
                    WIND
                    Lyrilusc - Assembled Nightingale
                    Oanh trữ tình - Kim oanh tập hợp
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 hoặc nhiều quái thú Cấp 1
                    Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Mặc dù lá bài này có Nguyên liệu Xyz, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, "Lyrilusc" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại khi chiến đấu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 or more Level 1 monsters This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. This card can attack directly. While this card has Xyz Material, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of Xyz Materials attached to it. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, "Lyrilusc" monsters you control cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage.


                    SR Rarity
                    1 cardSylvan Princessprite
                    SR Rarity
                    1 cardSylvan Princessprite
                    Sylvan Princessprite
                    LIGHT
                    Sylvan Princessprite
                    Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
                    • ATK:

                    • 1800

                    • DEF:

                    • 100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 1
                    Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.


                    Video Gameplay

                    Deck của PURRELY trong MASTER DUEL