Thông tin tổng quan của SPYRAL

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
DARK7
Diabellstar the Black Witch
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.

SR Rarity
SPYRAL Sleeper
SR Rarity
SPYRAL Sleeper
SR Rarity
SPYRAL Sleeper
LIGHT8
SPYRAL Sleeper
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 lá bài "SPYRAL" khỏi Mộ của bạn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "SPYRAL" mà bạn điều khiển và tối đa 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Hãy phá hủy càng nhiều lá bài bạn điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "SPYRAL Super Agent" từ tay bạn, Deck, hoặc Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 "SPYRAL" cards from your Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can target 1 "SPYRAL" card you control and up to 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: Destroy as many cards you control as possible, and if you do, Special Summon 1 "SPYRAL Super Agent" from your hand, Deck, or Graveyard.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 39 UR

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch3 card
UR Rarity
Kurikara Divincarnate1 card
UR Rarity
Magicians' Souls3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon1 card
 Rarity
Snake-Eyes Populus2 card
UR Rarity
SPYRAL Super Agent1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Apollousa, Bow of the Goddess1 card
UR Rarity
Firewall Dragon Singularity1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Relinquished Anima1 card
UR Rarity
Selene, Queen of the Master Magicians1 card
UR Rarity
SPYRAL Double Helix1 card
UR Rarity
Illusion of Chaos3 card
UR Rarity
Ancient Fairy Dragon1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Lyrilusc - Recital Starling1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Dragon Ravine1 card
UR Rarity
One for One1 card
UR Rarity
Original Sinful Spoils - Snake-Eye2 card
UR Rarity
WANTED: Seeker of Sinful Spoils3 card

Main: 60 Extra: 15

UR Rarity
3 cardDiabellstar the Black Witch
UR Rarity
3 cardDiabellstar the Black Witch
Diabellstar the Black Witch
DARK7
Diabellstar the Black Witch
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


R Rarity
1 cardDragunity Knight - Romulus
R Rarity
1 cardDragunity Knight - Romulus
Dragunity Knight - Romulus
WIND
Dragunity Knight - Romulus
 • ATK:

 • 1200

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng và / hoặc quái thú có cánh, ngoại trừ Token
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép / Bẫy "Dragunity" "Dragon Ravine" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Rồng được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng hoặc quái thú có Cánh từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng đối với phần còn lại của lượt này, các hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hoá và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Romulus" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon and/or Winged Beast monsters, except Tokens If this card is Link Summoned: You can add 1 "Dragunity" Spell/Trap or 1 "Dragon Ravine" from your Deck to your hand. If a Dragon monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Dragon or Winged Beast monster from your hand in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Romulus" once per turn.