Thông tin tổng quan của Sky Striker

Nhìn chung

Sky Striker là tộc bài chơi theo hướng control game bằng cách sử dụng các ma pháp của chúng. Ma pháp của Sky Striker hầu hết chỉ có thể kích hoạt khi bạn không có quái thú ở Main Monster Zones và chúng sẽ có hiệu ứng phụ nếu bạn có nhiều hơn 3 ma pháp dưới mộ. Các quái thú của Sky Striker chủ yếu là quái thú link-1 với mỗi quái thú mang 1 hệ khác nhau, chúng hỗ trợ các hiệu ứng cho phép bạn lấy thêm ma pháp, hồi hàng hoặc gửi các ma pháp xuống mộ. Các quái thú Sky Striker trong main deck chủ yếu hỗ trợ giúp cho các quái thú link được triệu hồi dễ dàng hơn. 

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

R Rarity
Sky Striker Ace - Raye
R Rarity
Sky Striker Ace - Raye
R Rarity
Sky Striker Ace - Raye
DARK 4
Sky Striker Ace - Raye
Siểm đao cơ - Raye
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone. Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu "Sky Striker Ace" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Ace - Raye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. While this card is in your GY, if a face-up "Sky Striker Ace" Link Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Sky Striker Ace - Raye" once per turn.

R Rarity
Sky Striker Ace - Roze
R Rarity
Sky Striker Ace - Roze
R Rarity
Sky Striker Ace - Roze
LIGHT 4
Sky Striker Ace - Roze
Siểm đao cơ - Roze
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu "Sky Striker Ace" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, ngoại trừ "Sky Striker Ace - Roze" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu quái thú của đối thủ trong Vùng quái thú phụ bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 lần ngửa quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Ace - Roze" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Sky Striker Ace" monster(s) is Normal or Special Summoned, except "Sky Striker Ace - Roze" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If an opponent's monster in the Extra Monster Zone is destroyed by battle, or leaves the field because of your card effect, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, then you can negate the effects of 1 face-up monster your opponent controls, until the end of this turn. You can only use each effect of "Sky Striker Ace - Roze" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Harpie's Feather Duster
UR Rarity
Harpie's Feather Duster
UR Rarity
Harpie's Feather Duster
Spell Normal
Harpie's Feather Duster
Chổi lông vũ của Harpie

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.  Phân loại:

  UR Rarity
  Lightning Storm
  UR Rarity
  Lightning Storm
  UR Rarity
  Lightning Storm
  Spell Normal
  Lightning Storm
  Bão sấm sét

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
   ● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.   Phân loại:

   SR Rarity
   Pot of Desires
   SR Rarity
   Pot of Desires
   SR Rarity
   Pot of Desires
   Spell Normal
   Pot of Desires
   Hũ tham vọng

    Hiệu ứng (VN):

    Loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Desires" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Banish 10 cards from the top of your Deck, face-down; draw 2 cards. You can only activate 1 "Pot of Desires" per turn.    Phân loại:

    UR Rarity
    Raigeki
    UR Rarity
    Raigeki
    UR Rarity
    Raigeki
    Spell Normal
    Raigeki
    Tia chớp

     Hiệu ứng (VN):

     Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Destroy all monsters your opponent controls.     Phân loại:

     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     Spell Normal
     Reinforcement of the Army
     Quân tiếp viện

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

      R Rarity
      Sky Striker Maneuver - Afterburners!
      R Rarity
      Sky Striker Maneuver - Afterburners!
      R Rarity
      Sky Striker Maneuver - Afterburners!
      Spell Normal
      Sky Striker Maneuver - Afterburners!
      Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.

       SR Rarity
       Sky Striker Mecha - Hornet Drones
       SR Rarity
       Sky Striker Mecha - Hornet Drones
       SR Rarity
       Sky Striker Mecha - Hornet Drones
       Spell Quick
       Sky Striker Mecha - Hornet Drones
       Siểm đao ky - Drone Bắp Cày

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Khu vực quái thú Chính của mình: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace Token" (Chiến binh / TỐI / Cấp 1 / ATK 0 / DEF 0) ở Tư thế Phòng thủ, không thể bị Hiến Tế và nếu bạn có 3 hoặc nhiều hơn bài Phép trong Mộ của bạn khi hiệu ứng này được thực thi, thay vào đó, ATK / DEF của Token sẽ trở thành 1500.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters in your Main Monster Zone: Special Summon 1 "Sky Striker Ace Token" (Warrior/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Defense Position, which cannot be Tributed, and if you have 3 or more Spells in your GY when this effect resolves, the Token's ATK/DEF become 1500 instead.

        N Rarity
        Sky Striker Mecha - Shark Cannon
        N Rarity
        Sky Striker Mecha - Shark Cannon
        N Rarity
        Sky Striker Mecha - Shark Cannon
        Spell Quick
        Sky Striker Mecha - Shark Cannon
        Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.

         SR Rarity
         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
         SR Rarity
         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
         SR Rarity
         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
         Spell Quick
         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
         Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.

          R Rarity
          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
          R Rarity
          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
          R Rarity
          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
          Spell Continuous
          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
          Siểm đao ky quan - Đa chức vụ

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; gửi lá bài đó đến Mộ, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt Bài Phép của bạn trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng trước đó một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể Úp "Sky Striker" với các tên khác với Mộ của bạn, tối đa số "Sky Striker" bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn: You can target 1 other card you control; send that card to the GY, also your opponent cannot activate cards or effects in response to your Spell Card activations for the rest of this turn (even if this card leaves the field). (You can only gain the previous effect once per turn.) Once per turn, during the End Phase: You can Set "Sky Striker" Spells with different names from your GY, up to the number of "Sky Striker" Spell Cards you activated this turn while this card was face-up on your field, but banish them when they leave the field.

           UR Rarity
           Sky Striker Mobilize - Engage!
           UR Rarity
           Sky Striker Mobilize - Engage!
           UR Rarity
           Sky Striker Mobilize - Engage!
           Spell Normal
           Sky Striker Mobilize - Engage!
           Siểm đao khởi động - Triển Khai!

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Thêm 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck lên tay bạn, ngoại trừ "Sky Striker Mobilize - Engage!", Thì nếu bạn có 3 lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ, bạn có thể rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you control no monsters in your Main Monster Zone: Add 1 "Sky Striker" card from your Deck to your hand, except "Sky Striker Mobilize - Engage!", then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can draw 1 card.

            UR Rarity
            Sky Striker Mobilize - Linkage!
            UR Rarity
            Sky Striker Mobilize - Linkage!
            UR Rarity
            Sky Striker Mobilize - Linkage!
            Spell Quick
            Sky Striker Mobilize - Linkage!
            Siểm đao khởi động - Nối Tiếp!

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của bạn: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, ngoại trừ quái thú "Sky Striker Ace" , đồng thời gửi 1 lá bài khác mà bạn điều khiển vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Sky Striker Ace" từ Extra Deck của bạn vào Vùng Extra Monster Zone, và nếu bạn có ít nhất 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 quái thú BÓNG TỐI "Sky Striker Ace" trên sân của bạn và/hoặc trong Mộ của bạn, quái thú được Triệu hồi tăng 1000 ATK.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you control no monsters in your Main Monster Zone: You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn after this card resolves, except "Sky Striker Ace" monsters, also send 1 other card you control to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone, and if you have at least 1 LIGHT and 1 DARK "Sky Striker Ace" monsters on your field and/or in your GY, the Summoned monster gains 1000 ATK.

             UR Rarity
             Triple Tactics Talent
             UR Rarity
             Triple Tactics Talent
             UR Rarity
             Triple Tactics Talent
             Spell Normal
             Triple Tactics Talent
             Chiến lược tài ba

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Rút 2 lá bài.
              ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
              ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.              Phân loại:

              UR Rarity
              Triple Tactics Thrust
              UR Rarity
              Triple Tactics Thrust
              UR Rarity
              Triple Tactics Thrust
              Spell Normal
              Triple Tactics Thrust
              Khẩu hiệu tài ba

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.

               UR Rarity
               Infinite Impermanence
               UR Rarity
               Infinite Impermanence
               UR Rarity
               Infinite Impermanence
               Trap Normal
               Infinite Impermanence
               Vô thường vĩnh viễn

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.                Phân loại:

                Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

                UR Rarity
                Accesscode Talker
                UR Rarity
                Accesscode Talker
                UR Rarity
                Accesscode Talker
                DARK
                Accesscode Talker
                Người xử mã truy cập
                • ATK:

                • 2300

                • LINK-4

                Mũi tên Link:

                Trên

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Hiệu ứng
                Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".                Phân loại:

                SR Rarity
                Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                SR Rarity
                Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                SR Rarity
                Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                DARK
                Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                • ATK:

                • 1850

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.

                UR Rarity
                S:P Little Knight
                UR Rarity
                S:P Little Knight
                UR Rarity
                S:P Little Knight
                DARK
                S:P Little Knight
                Chiến sĩ đêm nhí S:P
                • ATK:

                • 1600

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Hiệu ứng
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

                UR Rarity
                Selene, Queen of the Master Magicians
                UR Rarity
                Selene, Queen of the Master Magicians
                UR Rarity
                Selene, Queen of the Master Magicians
                LIGHT
                Selene, Queen of the Master Magicians
                Hoàng hậu phép thiêng, Selene
                • ATK:

                • 1850

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Spellcaster
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Úp Counter Phép trên lá bài này, bằng với số bài Phép trên sân và trong Mộ. Trong khi "Endymion" ở trên sân, quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi sân của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters, including a Spellcaster monster If this card is Link Summoned: Place Spell Counters on this card, equal to the number of Spells on the field and in the GYs. While an "Endymion" card(s) is on the field, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can remove 3 Spell Counters from your field; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, to your zone this card points to.

                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Azalea
                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Azalea
                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Azalea
                DARK
                Sky Striker Ace - Azalea
                Siểm đao cơ - Azalea
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú ÁNH SÁNG và/hoặc BÓNG TỐI
                Phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Azalea(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Phép hoặc ít hơn trong Mộ của bạn, hãy gửi lá bài này vào Mộ. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 LIGHT and/or DARK monsters Must be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Azalea(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; destroy it, then, if you have 3 or less Spells in your GY, send this card to the GY. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish 1 Spell from your GY; destroy that opponent's monster.

                R Rarity
                Sky Striker Ace - Hayate
                R Rarity
                Sky Striker Ace - Hayate
                R Rarity
                Sky Striker Ace - Hayate
                WIND
                Sky Striker Ace - Hayate
                Siểm đao cơ - Hayate
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú "Sky Striker Ace" không phải là WIND
                Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Hayate(s)" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với nhau: Bạn có thể gửi 1 "Sky Striker" từ Deck của bạn đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 non-WIND "Sky Striker Ace" monster You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Hayate(s)" once per turn. This card can attack directly. After damage calculation, if this card battled: You can send 1 "Sky Striker" card from your Deck to the GY.

                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Kagari
                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Kagari
                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Kagari
                FIRE
                Sky Striker Ace - Kagari
                Siểm đao cơ - Kagari
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Trên-Trái


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú "Sky Striker Ace" non-FIRE
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Sky Striker" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Kagari(s)" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 non-FIRE "Sky Striker Ace" monster If this card is Special Summoned: You can target 1 "Sky Striker" Spell in your GY; add it to your hand. Gains 100 ATK for each Spell in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Kagari(s)" once per turn.

                R Rarity
                Sky Striker Ace - Kaina
                R Rarity
                Sky Striker Ace - Kaina
                R Rarity
                Sky Striker Ace - Kaina
                EARTH
                Sky Striker Ace - Kaina
                Siểm đao cơ - Kaina
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú "Sky Striker Ace" không phải thuộc tính EARTH
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ của bạn. Mỗi lần bạn kích hoạt Bài "Sky Striker" , hoặc hiệu ứng của nó, bạn nhận được 100 LP ngay lập tức sau khi lá bài hoặc hiệu ứng đó thực thi. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Kaina(s)" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 non-EARTH "Sky Striker Ace" monster If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; it cannot attack until the end of your opponent's turn. Each time you activate a "Sky Striker" Spell Card, or its effect, gain 100 LP immediately after the card or effect resolves. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Kaina(s)" once per turn.

                SR Rarity
                Sky Striker Ace - Shizuku
                SR Rarity
                Sky Striker Ace - Shizuku
                SR Rarity
                Sky Striker Ace - Shizuku
                WATER
                Sky Striker Ace - Shizuku
                Siểm đao cơ - Shizuku
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-1

                Mũi tên Link:

                Trên-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú "Sky Striker Ace" không dùng NƯỚC
                quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" từ Deck của mình lên tay của bạn, với tên khác với các lá bài trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 non-WATER "Sky Striker Ace" monster Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Spell in your GY. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: You can add 1 "Sky Striker" Spell from your Deck to your hand, with a name different from the cards in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" once per turn.

                SR Rarity
                Sky Striker Ace - Zeke
                SR Rarity
                Sky Striker Ace - Zeke
                SR Rarity
                Sky Striker Ace - Zeke
                DARK
                Sky Striker Ace - Zeke
                Siểm đao cơ - Zeke
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Dưới


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú, bao gồm một quái thú "Sky Striker Ace"
                Phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Zeke(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; lá bài này nhận được 1000 ATK, sau đó, gửi lá bài được chọn làm mục tiêu đến Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters, including a "Sky Striker Ace" monster Must be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Zeke(s)" once per turn. If this card is Link Summoned: You can target 1 face-up monster on the field; banish it until your opponent's next End Phase. Once per turn: You can target 1 other card you control; this card gains 1000 ATK, then, send the targeted card to the GY.

                Cần 38 UR

                UR Rarity
                Desperado Barrel Dragon3 card
                UR Rarity
                Girsu, the Orcust Mekk-Knight3 card
                UR Rarity
                Hapi, Guidance of Horus1 card
                UR Rarity
                Imsety, Glory of Horus3 card
                UR Rarity
                Machina Ruinforce1 card
                UR Rarity
                Maxx "C"3 card
                UR Rarity
                Accesscode Talker1 card
                UR Rarity
                I:P Masquerena1 card
                UR Rarity
                Knightmare Unicorn1 card
                UR Rarity
                Linkuriboh1 card
                UR Rarity
                S:P Little Knight1 card
                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Azalea1 card
                 Rarity
                Sky Striker Ace - Camellia1 card
                UR Rarity
                Sky Striker Ace - Kagari1 card
                UR Rarity
                Ash Blossom & Joyous Spring3 card
                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star2 card
                 Rarity
                Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings1 card
                UR Rarity
                The Zombie Vampire1 card
                UR Rarity
                Called by the Grave2 card
                UR Rarity
                Forbidden Droplet2 card
                UR Rarity
                King's Sarcophagus2 card
                UR Rarity
                Sky Striker Mobilize - Engage!3 card

                Main: 42 Extra: 15

                UR Rarity
                3 cardDesperado Barrel Dragon
                UR Rarity
                3 cardDesperado Barrel Dragon
                Desperado Barrel Dragon
                DARK 8
                Desperado Barrel Dragon
                Rồng nòng súng Desperado
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 2200


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu (các) quái thú Máy DARK ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tung đồng xu 3 lần; phá huỷ quái thú ngửa trên sân, tối đa số Mặt ngửa, sau đó nếu kết quả là 3 Mặt ngửa thì rút 1 lá. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn có hiệu ứng tung đồng xu, từ Deck của bạn đến tay của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If a face-up DARK Machine monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. Once per turn, during the Battle Phase (Quick Effect): You can toss a coin 3 times; destroy face-up monsters on the field, up to the number of heads, then if the result was 3 heads, draw 1 card. This card cannot attack the turn this effect is activated. If this card is sent to the GY: You can add 1 Level 7 or lower monster that has a coin tossing effect, from your Deck to your hand.


                UR Rarity
                3 cardGirsu, the Orcust Mekk-Knight
                UR Rarity
                3 cardGirsu, the Orcust Mekk-Knight
                Girsu, the Orcust Mekk-Knight
                DARK 4
                Girsu, the Orcust Mekk-Knight
                Hiệp sĩ giắc cắm nhạc quỷ khúc sao tối, Girsu
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Orcust" hoặc "World Legacy" từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó, nếu có 2 hoặc nhiều lá bài khác trong cột của lá bài này, hãy coi lá bài này như một Tuner lượt này. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Legacy Token" (Machine / DARK / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0) cho cả hai sân của người chơi ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Girsu, the Orcust Mekk-Knight" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Orcust" or "World Legacy" card from your Deck to the GY, then, if there are 2 or more other cards in this card's column, treat this card as a Tuner this turn. If you control no other monsters: You can Special Summon 1 "World Legacy Token" (Machine/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) to both players' fields in Defense Position. You can only use each effect of "Girsu, the Orcust Mekk-Knight" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardHapi, Guidance of Horus
                UR Rarity
                1 cardHapi, Guidance of Horus
                Hapi, Guidance of Horus
                WIND 8
                Hapi, Guidance of Horus
                Người dẫn lối của Horus, Hapi
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1600


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hapi, Guidance of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ; thêm cả hai lên tay hoặc xáo trộn cả hai vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hapi, Guidance of Horus" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Hapi, Guidance of Horus" once per turn this way. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can target 2 cards that are banished and/or in the GYs; either add both to the hand or shuffle both into the Deck. You can only use this effect of "Hapi, Guidance of Horus" once per turn.


                UR Rarity
                3 cardImsety, Glory of Horus
                UR Rarity
                3 cardImsety, Glory of Horus
                Imsety, Glory of Horus
                DARK 8
                Imsety, Glory of Horus
                Người đem vinh quang cho Horus, Imsety
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay bạn vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; thêm 1 "King's Sarcophagus" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài trên sân vào Mộ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Imsety, Glory of Horus" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Imsety, Glory of Horus" once per turn. You can send 2 cards from your hand to the GY, including this card; add 1 "King's Sarcophagus" from your Deck to your hand, then you can draw 1 card. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can send 1 card on the field to the GY.


                UR Rarity
                1 cardMachina Ruinforce
                UR Rarity
                1 cardMachina Ruinforce
                Machina Ruinforce
                DARK 10
                Machina Ruinforce
                Quân đoàn máy tàn phá
                • ATK:

                • 4600

                • DEF:

                • 4100


                Hiệu ứng (VN):

                Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Mộ của bạn) bằng cách loại bỏ quái thú Máy khỏi Mộ của bạn có tổng Cấp bằng 12 hoặc lớn hơn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả một nửa LP của mình; vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa LP của đối thủ. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 quái thú "Machina" bị loại bỏ của mình, có tổng Cấp độ bằng 12 hoặc ít hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Machina Ruinforce" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your GY) by banishing Machine monsters from your GY whose total Levels equal 12 or more. When your opponent activates a card or effect during the Battle Phase (Quick Effect): You can pay half your LP; negate that activation, and if you do, halve your opponent's LP. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon up to 3 of your banished "Machina" monsters, whose total Levels equal 12 or less. You can only use each effect of "Machina Ruinforce" once per turn.


                UR Rarity
                3 cardMaxx "C"
                UR Rarity
                3 cardMaxx "C"
                Maxx "C"
                EARTH 2
                Maxx "C"
                “G” sinh sản
                • ATK:

                • 500

                • DEF:

                • 200


                Hiệu ứng (VN):

                Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
                Phân loại:

                N Rarity
                1 cardOrcust Cymbal Skeleton
                N Rarity
                1 cardOrcust Cymbal Skeleton
                Orcust Cymbal Skeleton
                DARK 3
                Orcust Cymbal Skeleton
                Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
                • ATK:

                • 1200

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


                R Rarity
                2 cardOrcust Harp Horror
                R Rarity
                2 cardOrcust Harp Horror
                Orcust Harp Horror
                DARK 4
                Orcust Harp Horror
                Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


                R Rarity
                1 cardOrcust Knightmare
                R Rarity
                1 cardOrcust Knightmare
                Orcust Knightmare
                DARK 7
                Orcust Knightmare
                Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 100

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


                R Rarity
                1 cardWorld Legacy - "World Wand"
                R Rarity
                1 cardWorld Legacy - "World Wand"
                World Legacy - "World Wand"
                DARK 8
                World Legacy - "World Wand"
                Di vật vì sao - Trượng vì sao
                • ATK:

                • 500

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
                ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
                ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


                N Rarity
                1 cardPSY-Frame Driver
                N Rarity
                1 cardPSY-Frame Driver
                PSY-Frame Driver
                LIGHT 6
                PSY-Frame Driver
                Người điều khiển khung-CỨ
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


                UR Rarity
                3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                UR Rarity
                3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                Ash Blossom & Joyous Spring
                FIRE 3
                Ash Blossom & Joyous Spring
                Tro hoa xuân hạnh phúc
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                Phân loại:

                SR Rarity
                2 cardPSY-Framegear Gamma
                SR Rarity
                2 cardPSY-Framegear Gamma
                PSY-Framegear Gamma
                LIGHT 2
                PSY-Framegear Gamma
                Bộ khung-CỨ Gamma
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
                Phân loại:

                UR Rarity
                2 cardCalled by the Grave
                UR Rarity
                2 cardCalled by the Grave
                Called by the Grave
                Spell Quick
                Called by the Grave
                Ngôi mộ gọi tên

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 2 cardForbidden Droplet
                 UR Rarity
                 2 cardForbidden Droplet
                 Forbidden Droplet
                 Spell Quick
                 Forbidden Droplet
                 Giọt thánh bị cấm

                  Hiệu ứng (VN):

                  Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  2 cardKing's Sarcophagus
                  UR Rarity
                  2 cardKing's Sarcophagus
                  King's Sarcophagus
                  Spell Continuous
                  King's Sarcophagus
                  Quan tài của vua

                   Hiệu ứng (VN):

                   quái thú "Horus" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài không chọn mục tiêu chúng. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú "Horus" từ Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "King's Sarcophagus" tối đa bốn lần mỗi lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú "Horus" của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi quái thú của đối thủ đó vào Mộ.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   "Horus" monsters you control cannot be destroyed by card effects that do not target them. You can send 1 card from your hand to the GY; send 1 "Horus" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "King's Sarcophagus" up to four times per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if your "Horus" monster battles an opponent's monster: You can send that opponent's monster to the GY.


                   R Rarity
                   1 cardOrcustrated Babel
                   R Rarity
                   1 cardOrcustrated Babel
                   Orcustrated Babel
                   Spell Field
                   Orcustrated Babel
                   Tháp nhạc quỷ khúc Babel

                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của "Orcust" trong Mộ của bạn hoặc của Link Monster mà bạn điều khiển bằng "Orcust" trong tên gốc của chúng, dưới dạng Hiệu ứng nhanh. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can activate the effects of "Orcust" monsters in your GY, or of Link Monsters you control with "Orcust" in their original names, as Quick Effects. During your Main Phase, if this card is in your GY, except the turn it was sent to the GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand.


                    R Rarity
                    1 cardSky Striker Maneuver - Afterburners!
                    R Rarity
                    1 cardSky Striker Maneuver - Afterburners!
                    Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                    Spell Normal
                    Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                    Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.


                     SR Rarity
                     1 cardSky Striker Mecha - Hornet Drones
                     SR Rarity
                     1 cardSky Striker Mecha - Hornet Drones
                     Sky Striker Mecha - Hornet Drones
                     Spell Quick
                     Sky Striker Mecha - Hornet Drones
                     Siểm đao ky - Drone Bắp Cày

                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Khu vực quái thú Chính của mình: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace Token" (Chiến binh / TỐI / Cấp 1 / ATK 0 / DEF 0) ở Tư thế Phòng thủ, không thể bị Hiến Tế và nếu bạn có 3 hoặc nhiều hơn bài Phép trong Mộ của bạn khi hiệu ứng này được thực thi, thay vào đó, ATK / DEF của Token sẽ trở thành 1500.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no monsters in your Main Monster Zone: Special Summon 1 "Sky Striker Ace Token" (Warrior/DARK/Level 1/ATK 0/DEF 0) in Defense Position, which cannot be Tributed, and if you have 3 or more Spells in your GY when this effect resolves, the Token's ATK/DEF become 1500 instead.


                      N Rarity
                      1 cardSky Striker Mecha - Shark Cannon
                      N Rarity
                      1 cardSky Striker Mecha - Shark Cannon
                      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                      Spell Quick
                      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                      Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.


                       SR Rarity
                       3 cardSky Striker Mecha - Widow Anchor
                       SR Rarity
                       3 cardSky Striker Mecha - Widow Anchor
                       Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                       Spell Quick
                       Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                       Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.


                        UR Rarity
                        3 cardSky Striker Mobilize - Engage!
                        UR Rarity
                        3 cardSky Striker Mobilize - Engage!
                        Sky Striker Mobilize - Engage!
                        Spell Normal
                        Sky Striker Mobilize - Engage!
                        Siểm đao khởi động - Triển Khai!

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Thêm 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck lên tay bạn, ngoại trừ "Sky Striker Mobilize - Engage!", Thì nếu bạn có 3 lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ, bạn có thể rút 1 lá bài.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If you control no monsters in your Main Monster Zone: Add 1 "Sky Striker" card from your Deck to your hand, except "Sky Striker Mobilize - Engage!", then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can draw 1 card.


                         SR Rarity
                         1 cardOrcust Crescendo
                         SR Rarity
                         1 cardOrcust Crescendo
                         Orcust Crescendo
                         Trap Counter
                         Orcust Crescendo
                         Nhạc quỷ khúc cao trào

                          Hiệu ứng (VN):

                          Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Orcust" : Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm lên tay của bạn 1 quái thú Máy TỐI của bạn bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Máy TỐI. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Orcust Crescendo" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control an "Orcust" Link Monster: Negate the activation, and if you do, banish that card. You can banish this card from your GY; add to your hand 1 of your DARK Machine monsters that is banished or in your Deck. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except DARK Machine monsters. You can only use 1 "Orcust Crescendo" effect per turn, and only once that turn.


                          UR Rarity
                          1 cardAccesscode Talker
                          UR Rarity
                          1 cardAccesscode Talker
                          Accesscode Talker
                          DARK
                          Accesscode Talker
                          Người xử mã truy cập
                          • ATK:

                          • 2300

                          • LINK-4

                          Mũi tên Link:

                          Trên

                          Trái

                          Dưới

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Hiệu ứng
                          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                          Phân loại:

                          SR Rarity
                          2 cardGalatea, the Orcust Automaton
                          SR Rarity
                          2 cardGalatea, the Orcust Automaton
                          Galatea, the Orcust Automaton
                          DARK
                          Galatea, the Orcust Automaton
                          Máy nhạc quỷ khúc Galatea
                          • ATK:

                          • 1800

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Trên-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
                          Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardI:P Masquerena
                          UR Rarity
                          1 cardI:P Masquerena
                          I:P Masquerena
                          DARK
                          I:P Masquerena
                          I:P Masquerena
                          • ATK:

                          • 800

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú không Link
                          Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                          UR Rarity
                          1 cardKnightmare Unicorn
                          UR Rarity
                          1 cardKnightmare Unicorn
                          Knightmare Unicorn
                          DARK
                          Knightmare Unicorn
                          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                          • ATK:

                          • 2200

                          • LINK-3

                          Mũi tên Link:

                          Trái

                          Dưới

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú với các tên khác nhau
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                          UR Rarity
                          1 cardLinkuriboh
                          UR Rarity
                          1 cardLinkuriboh
                          Linkuriboh
                          DARK
                          Linkuriboh
                          Kuriboh liên kết
                          • ATK:

                          • 300

                          • LINK-1

                          Mũi tên Link:

                          Dưới


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 quái thú Cấp 1
                          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                          SR Rarity
                          1 cardLongirsu, the Orcust Orchestrator
                          SR Rarity
                          1 cardLongirsu, the Orcust Orchestrator
                          Longirsu, the Orcust Orchestrator
                          DARK
                          Longirsu, the Orcust Orchestrator
                          Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
                          • ATK:

                          • 2500

                          • LINK-3

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Phải

                          Trên-Trái

                          Trên


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
                          Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardS:P Little Knight
                          UR Rarity
                          1 cardS:P Little Knight
                          S:P Little Knight
                          DARK
                          S:P Little Knight
                          Chiến sĩ đêm nhí S:P
                          • ATK:

                          • 1600

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Trái

                          Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú Hiệu ứng
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardSky Striker Ace - Azalea
                          UR Rarity
                          1 cardSky Striker Ace - Azalea
                          Sky Striker Ace - Azalea
                          DARK
                          Sky Striker Ace - Azalea
                          Siểm đao cơ - Azalea
                          • ATK:

                          • 1500

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Trên-Trái

                          Dưới-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú ÁNH SÁNG và/hoặc BÓNG TỐI
                          Phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Azalea(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Phép hoặc ít hơn trong Mộ của bạn, hãy gửi lá bài này vào Mộ. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 LIGHT and/or DARK monsters Must be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Azalea(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; destroy it, then, if you have 3 or less Spells in your GY, send this card to the GY. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish 1 Spell from your GY; destroy that opponent's monster.


                           Rarity
                          1 cardSky Striker Ace - Camellia
                           Rarity
                          1 cardSky Striker Ace - Camellia
                          Sky Striker Ace - Camellia
                          DARK
                          Sky Striker Ace - Camellia
                          Siểm đao cơ - Camelia
                          • ATK:

                          • 1500

                          • LINK-2

                          Mũi tên Link:

                          Dưới-Trái

                          Trên-Phải


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú hiệu ứng
                          Đầu tiên phải được Triệu hồi Link. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Camellia(s)" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc thấp hơn trong Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Sky Striker" từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này lên sân của chúng, và nếu bạn làm điều đó, gửi quái thú đó vào Mộ, đồng thời chuyển quyền điều khiển sang chủ nhân của lá bài này trong End Phase của lượt này.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 Effect Monsters Must first be Link Summoned. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Camellia(s)" once per turn. Once per turn, if you have 3 or less Spells in your GY: You can send 1 "Sky Striker" card from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can target 1 monster your opponent controls; Special Summon this card to their field, and if you do, send that monster to the GY, also shift control to this card's owner during the End Phase of this turn.


                          UR Rarity
                          1 cardSky Striker Ace - Kagari
                          UR Rarity
                          1 cardSky Striker Ace - Kagari
                          Sky Striker Ace - Kagari
                          FIRE
                          Sky Striker Ace - Kagari
                          Siểm đao cơ - Kagari
                          • ATK:

                          • 1500

                          • LINK-1

                          Mũi tên Link:

                          Trên-Trái


                          Hiệu ứng (VN):

                          1 quái thú "Sky Striker Ace" non-FIRE
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Sky Striker" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Kagari(s)" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          1 non-FIRE "Sky Striker Ace" monster If this card is Special Summoned: You can target 1 "Sky Striker" Spell in your GY; add it to your hand. Gains 100 ATK for each Spell in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Kagari(s)" once per turn.


                          UR Rarity
                          2 cardDingirsu, the Orcust of the Evening Star
                          UR Rarity
                          2 cardDingirsu, the Orcust of the Evening Star
                          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                          DARK
                          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                          Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                          • ATK:

                          • 2600

                          • DEF:

                          • 2100


                          Hiệu ứng (VN):

                          2 quái thú Cấp 8
                          Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                          ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                          ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                           Rarity
                          1 cardGarunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                           Rarity
                          1 cardGarunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                          FIRE
                          Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings
                          Thần vua lửa trường tồn, Garunix
                          • ATK:

                          • 3000

                          • DEF:

                          • 2000


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Cấp 8
                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú khác trên sân. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 500 ATK. Nếu lá bài này bị phá huỷ khi nó còn nguyên liệu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Fire King" từ Mộ của bạn, tối đa số nguyên liệu mà lá bài này có. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" một lần trong lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned: You can destroy all other monsters on the field. You can detach 1 material from this card, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it, and if you do, this card gains 500 ATK. If this card is destroyed while it has material: You can Special Summon "Fire King" monsters from your GY, up to the number of materials this card had. You can only use each effect of "Garunix Eternity, Hyang of the Fire Kings" once per turn.


                          UR Rarity
                          1 cardThe Zombie Vampire
                          UR Rarity
                          1 cardThe Zombie Vampire
                          The Zombie Vampire
                          DARK
                          The Zombie Vampire
                          Ma cà rồng bất tử
                          • ATK:

                          • 3000

                          • DEF:

                          • 2800


                          Hiệu ứng (VN):

                          2+ quái thú Cấp 8
                          Nếu bạn sử dụng (các) quái thú có Cấp độ thuộc sở hữu của đối thủ để Triệu hồi Xyz của lá bài này, hãy coi nó là Cấp độ 8. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ những quái thú Đặc biệt. Được triệu tập từ Mộ. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; mỗi người chơi gửi 4 lá bài trên cùng từ Deck của họ đến Mộ, sau đó nếu có bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số những quái thú đó đến sân của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Zombie Vampire" một lần mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          2+ Level 8 monsters If you use a monster(s) with a Level that is owned by your opponent for the Xyz Summon of this card, treat it as Level 8. Neither player can target this card with effects of Special Summoned monsters, except those Special Summoned from the GY. You can detach 1 material from this card; each player sends the top 4 cards from their Deck to the GY, then if any monsters were sent to either GY by this effect, you can Special Summon 1 of those monsters to your field. You can only use this effect of "The Zombie Vampire" once per turn.                          Deck của SKY STRIKER trong MASTER DUEL