Thông tin tổng quan của Ursarctic

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts
UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts
UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts
EARTH8
Alpha, the Master of Beasts
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi tổng ATK của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhiều hơn tổng ATK của tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu vào bất kỳ số lượng quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh nào mà bạn điều khiển; trả chúng về tay, sau đó, trả lại quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay, bằng với số lá bài bạn trả về tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này, "Alpha, the Master of Beasts" mà bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha, the Master of Beasts" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while the total ATK of all monsters your opponent controls is more than that of all monsters you control. You can target any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters you control; return them to the hand, then, return face-up monsters your opponent controls to the hand, equal to the number of cards you returned to the hand, also for the rest of this turn, "Alpha, the Master of Beasts" you control cannot attack directly. You can only use this effect of "Alpha, the Master of Beasts" once per turn.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 18 UR

UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
PSY-Framelord Omega1 card
UR Rarity
Ursarctic Septentrion1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Mecha Phantom Beast Dracossack1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
3 cardAlpha, the Master of Beasts
UR Rarity
3 cardAlpha, the Master of Beasts
Alpha, the Master of Beasts
EARTH8
Alpha, the Master of Beasts
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi tổng ATK của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhiều hơn tổng ATK của tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu vào bất kỳ số lượng quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh nào mà bạn điều khiển; trả chúng về tay, sau đó, trả lại quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay, bằng với số lá bài bạn trả về tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này, "Alpha, the Master of Beasts" mà bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha, the Master of Beasts" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while the total ATK of all monsters your opponent controls is more than that of all monsters you control. You can target any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters you control; return them to the hand, then, return face-up monsters your opponent controls to the hand, equal to the number of cards you returned to the hand, also for the rest of this turn, "Alpha, the Master of Beasts" you control cannot attack directly. You can only use this effect of "Alpha, the Master of Beasts" once per turn.Deck của URSARCTIC trong MASTER DUEL