100 lá bài được sử dụng hàng đầu

1/Ash Blossom & Joyous Spring

2/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

Số lượng được sử dụng: 4359 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.11%

3/Infinite Impermanence

4/Harpie's Feather Duster

5/Evenly Matched

6/Nibiru, the Primal Being

Số lượng được sử dụng: 2713 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.81%
Các archetype sử dụng hàng đầu

7/Terraforming

Số lượng được sử dụng: 2097 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.38%

8/Dimensional Barrier

9/Pot of Prosperity

Số lượng được sử dụng: 1848 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 84.17%
Các archetype sử dụng hàng đầu

10/Called by the Grave

11/Predaplant Dragostapelia

12/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

Số lượng được sử dụng: 1661 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.82%

13/Bystial Magnamhut

Số lượng được sử dụng: 1629 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.26%

14/Book of Eclipse

15/Dark Ruler No More

16/Spright Sprind

Số lượng được sử dụng: 1309 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.28%

17/Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir

Số lượng được sử dụng: 1306 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.97%

18/Bystial Druiswurm

19/Kashtira Fenrir

Số lượng được sử dụng: 1073 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 80.85%

20/I:P Masquerena

21/Bystial Saronir

22/Branded Fusion

23/Albion the Branded Dragon

Số lượng được sử dụng: 984 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 85.7%

24/Fallen of Albaz

25/Guardian Chimera

Guardian Chimera Guardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các quân bài bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các quân bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số quân bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


Số lượng được sử dụng: 983 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.86%

26/Mirrorjade the Iceblade Dragon

Số lượng được sử dụng: 982 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 88.28%

27/Time Thief Redoer

Số lượng được sử dụng: 982 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.48%

28/Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Despia

Số lượng được sử dụng: 975 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.57%

29/Branded Opening

Số lượng được sử dụng: 969 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.3%

30/Despian Tragedy

31/Abyss Dweller

32/Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


Số lượng được sử dụng: 952 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.82%

33/Albion the Shrouded Dragon

Số lượng được sử dụng: 934 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 76.24%

34/Kashtira Unicorn

Số lượng được sử dụng: 930 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 82.17%

35/Garura, Wings of Resonant Life

36/Branded in Red

37/Baronne de Fleur

Số lượng được sử dụng: 895 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.17%

38/Dimension Shifter

39/Solemn Judgment

40/Branded Lost

41/Accesscode Talker

Accesscode Talker Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

Số lượng được sử dụng: 859 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.91%
Các archetype sử dụng hàng đầu

42/Kashtira Big Bang

43/Ad Libitum of Despia

Số lượng được sử dụng: 849 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 79.15%

44/Kashtira Shangri-Ira

Số lượng được sử dụng: 842 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 78.95%

45/Knightmare Unicorn

Số lượng được sử dụng: 829 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.8%

46/Apollousa, Bow of the Goddess

47/Pressured Planet Wraitsoth

48/Triple Tactics Talent

49/Blazing Cartesia, the Virtuous

Số lượng được sử dụng: 802 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 60.76%

50/Keldo the Sacred Protector

Số lượng được sử dụng: 799 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 83.98%

51/Kelbek the Ancient Vanguard

Kelbek the Ancient Vanguard
Kelbek the Ancient Vanguard
Kelbek the Ancient Vanguard

Kelbek the Ancient Vanguard

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Exchange of the Spirit

Số lượng được sử dụng: 781 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 78.19%

52/Mudora the Sword Oracle

Số lượng được sử dụng: 779 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 81.75%

53/Masquerade the Blazing Dragon

Số lượng được sử dụng: 773 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 67.73%

54/Knightmare Phoenix

55/Agido the Ancient Sentinel

Agido the Ancient Sentinel
Agido the Ancient Sentinel
Agido the Ancient Sentinel

Agido the Ancient Sentinel

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Exchange of the Spirit

 • ATK:
 • 1500

 • DEF:
 • 1300

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck tới Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fairy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Agido the Ancient Sentinel". Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài hàng đầu trong Deck của họ đến Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" trong Mộ của bạn, bạn có thể gửi thêm 5 lá bài từ trên cùng của một trong hai Deck của người chơi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Agido the Ancient Sentinel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 Level 4 EARTH Fairy monster from your GY, except "Agido the Ancient Sentinel". If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can send 5 more cards from the top of either player's Deck to the GY. You can only use each effect of "Agido the Ancient Sentinel" once per turn.
Số lượng được sử dụng: 754 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.15%

56/Despian Quaeritis

Số lượng được sử dụng: 742 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 72.34%

57/Branded Retribution

Branded Retribution Branded Retribution
Branded Retribution

Branded Retribution

 • Loại:
 • Trap Card

 • Dạng:
 • Counter

 • Archetype:
 • Branded

Hiệu ứng (VN):

Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú: Trở lại Extra Deck, 1 quái thú Fusion mặt ngửa mà bạn điều khiển hoặc 2 quái thú Fusion trong Mộ của bạn, điều đó đề cập đến "Fallen of Albaz" như một nguyên liệu, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 bài Phép / Bẫy "Branded" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Branded Retribution"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Branded Retribution" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated that includes an effect that Special Summons a monster(s): Return to the Extra Deck, 1 face-up Fusion Monster you control, or 2 Fusion Monsters in your GY, that mention "Fallen of Albaz" as material, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 "Branded" Spell/Trap in your GY, except "Branded Retribution"; add it to your hand. You can only use 1 "Branded Retribution" effect per turn, and only once that turn.


Số lượng được sử dụng: 736 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 68.05%
Các archetype sử dụng hàng đầu

58/Granguignol the Dusk Dragon

Số lượng được sử dụng: 734 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 65.5%
Các archetype sử dụng hàng đầu

59/Tri-Brigade Mercourier

Số lượng được sử dụng: 733 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 47.93%
Các archetype sử dụng hàng đầu

60/Downerd Magician

Số lượng được sử dụng: 724 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 87.73%
Các archetype sử dụng hàng đầu

61/Spright Elf

Số lượng được sử dụng: 723 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 86.96%

62/Kashtiratheosis

Số lượng được sử dụng: 717 lần
Phần trăm sử dụng trung bình: 77.95%

63/Kashtira Birth