100 lá bài được sử dụng hàng đầu ở TCG

1/Infinite Impermanence

Infinite Impermanence Infinite Impermanence
Infinite Impermanence
Trap Normal
Infinite Impermanence
Vô thường vĩnh viễn

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
  Phân loại:

  Số lượng được sử dụng: 887 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 87.56%
  Các archetype sử dụng hàng đầu

  2/Ash Blossom & Joyous Spring

  Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
  Ash Blossom & Joyous Spring
  FIRE 3
  Ash Blossom & Joyous Spring
  Tro hoa xuân hạnh phúc
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
  ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
  ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
  ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
  Phân loại:

  Số lượng được sử dụng: 855 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 89.89%
  Các archetype sử dụng hàng đầu

  3/S:P Little Knight

  S:P Little Knight
  S:P Little Knight
  S:P Little Knight
  DARK
  S:P Little Knight
  Chiến sĩ đêm nhí S:P
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trái

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Hiệu ứng
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


  Số lượng được sử dụng: 838 lần
  Phần trăm sử dụng trung bình: 86.04%
  Các archetype sử dụng hàng đầu

  4/Cosmic Cyclone

  Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   Số lượng được sử dụng: 690 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 76.55%
   Các archetype sử dụng hàng đầu

   5/Bystial Magnamhut

   Bystial Magnamhut
   Bystial Magnamhut
   Bystial Magnamhut
   DARK 6
   Bystial Magnamhut
   Thú vực sâu Magnamhut
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


   Số lượng được sử dụng: 527 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 82.9%

   6/Hiita the Fire Charmer, Ablaze

   Hiita the Fire Charmer, Ablaze Hiita the Fire Charmer, Ablaze
   Hiita the Fire Charmer, Ablaze
   FIRE
   Hiita the Fire Charmer, Ablaze
   Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
   • ATK:

   • 1850

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
   (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


   Số lượng được sử dụng: 520 lần
   Phần trăm sử dụng trung bình: 91.64%

   7/Harpie's Feather Duster

   Harpie's Feather Duster
   Harpie's Feather Duster
   Harpie's Feather Duster
   Spell Normal
   Harpie's Feather Duster
   Chổi lông vũ của Harpie

    Hiệu ứng (VN):

    Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 491 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 89.38%

    8/Effect Veiler

    Effect Veiler Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 491 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 82.55%

    9/Promethean Princess, Bestower of Flames

    Promethean Princess, Bestower of Flames Promethean Princess, Bestower of Flames
    Promethean Princess, Bestower of Flames
    FIRE
    Promethean Princess, Bestower of Flames
    Công chúa ban tặng lửa mắc tội
    • ATK:

    • 2700

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng
    Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


    Số lượng được sử dụng: 459 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 84.74%

    10/Ghost Ogre & Snow Rabbit

    Ghost Ogre & Snow Rabbit Ghost Ogre & Snow Rabbit
    Ghost Ogre & Snow Rabbit
    LIGHT 3
    Ghost Ogre & Snow Rabbit
    Ma thỏ núi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi Bẫy / Bẫy đã úp trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Ogre & Snow Rabbit" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a monster on the field activates its effect, or when a Spell/Trap that is already face-up on the field activates its effect (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; destroy that card on the field. You can only use this effect of "Ghost Ogre & Snow Rabbit" once per turn.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 440 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 77.68%

    11/Nibiru, the Primal Being

    Nibiru, the Primal Being Nibiru, the Primal Being
    Nibiru, the Primal Being
    LIGHT 11
    Nibiru, the Primal Being
    Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
    Phân loại:

    Số lượng được sử dụng: 438 lần
    Phần trăm sử dụng trung bình: 78.82%
    Các archetype sử dụng hàng đầu

    12/Terraforming

    Terraforming
    Terraforming
    Terraforming
    Spell Normal
    Terraforming
    Địa khai hóa

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
     Phân loại:

     Số lượng được sử dụng: 390 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 89.39%

     13/I:P Masquerena

     I:P Masquerena I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     DARK
     I:P Masquerena
     I:P Masquerena
     • ATK:

     • 800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú không Link
     Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


     Số lượng được sử dụng: 388 lần
     Phần trăm sử dụng trung bình: 87.93%

     14/Pot of Prosperity

     Pot of Prosperity
     Pot of Prosperity
     Pot of Prosperity
     Spell Normal
     Pot of Prosperity
     Hũ nhường vàng

      Hiệu ứng (VN):

      Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
      Phân loại:

      Số lượng được sử dụng: 382 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 79.28%

      15/Relinquished Anima

      Relinquished Anima Relinquished Anima
      Relinquished Anima
      DARK
      Relinquished Anima
      Vật hy sinh Anima
      • ATK:

      • 0

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


      Số lượng được sử dụng: 362 lần
      Phần trăm sử dụng trung bình: 89.99%

      16/Triple Tactics Talent

      Triple Tactics Talent Triple Tactics Talent
      Triple Tactics Talent
      Spell Normal
      Triple Tactics Talent
      Chiến lược tài ba

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Rút 2 lá bài.
       ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
       ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
       Phân loại:

       Số lượng được sử dụng: 352 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 76.57%

       17/Dharc the Dark Charmer, Gloomy

       Dharc the Dark Charmer, Gloomy Dharc the Dark Charmer, Gloomy
       Dharc the Dark Charmer, Gloomy
       DARK
       Dharc the Dark Charmer, Gloomy
       Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
       • ATK:

       • 1850

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
       (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


       Số lượng được sử dụng: 337 lần
       Phần trăm sử dụng trung bình: 88.19%

       18/Forbidden Droplet

       Forbidden Droplet Forbidden Droplet
       Forbidden Droplet
       Spell Quick
       Forbidden Droplet
       Giọt thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
        Phân loại:

        Số lượng được sử dụng: 328 lần
        Phần trăm sử dụng trung bình: 88.13%
        Các archetype sử dụng hàng đầu

        19/Dimensional Barrier

        Dimensional Barrier Dimensional Barrier
        Dimensional Barrier
        Trap Normal
        Dimensional Barrier
        Rào chắn thứ nguyên

         Hiệu ứng (VN):

         Tuyên bố 1 loại lá bài quái thú (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, hoặc Pendulum); trong phần còn lại của lượt này, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú thuộc loại đã tuyên bố, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú thuộc loại đó khi chúng ở trên sân. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dimensional Barrier" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Declare 1 monster card type (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Pendulum); for the rest of this turn, neither player can Special Summon monsters of the declared type, also negate the effects of all monsters of that type while they are on the field. You can only activate 1 "Dimensional Barrier" per turn.


         Số lượng được sử dụng: 327 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 81.86%
         Các archetype sử dụng hàng đầu

         20/Apollousa, Bow of the Goddess

         Apollousa, Bow of the Goddess Apollousa, Bow of the Goddess
         Apollousa, Bow of the Goddess
         WIND
         Apollousa, Bow of the Goddess
         Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
         • ATK:

         • 0

         • LINK-4

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới

         Dưới-Phải

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


         Số lượng được sử dụng: 304 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 93.42%

         21/Salamangreat Raging Phoenix

         Salamangreat Raging Phoenix Salamangreat Raging Phoenix
         Salamangreat Raging Phoenix
         FIRE
         Salamangreat Raging Phoenix
         Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
         • ATK:

         • 2800

         • LINK-4

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới-Trái

         Dưới

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.


         Số lượng được sử dụng: 263 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 90.48%

         22/Worldsea Dragon Zealantis

         Worldsea Dragon Zealantis Worldsea Dragon Zealantis
         Worldsea Dragon Zealantis
         WATER
         Worldsea Dragon Zealantis
         Rồng thế giới biển Zealantis
         • ATK:

         • 2500

         • LINK-4

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         1+ quái thú Hiệu ứng
         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.


         Số lượng được sử dụng: 262 lần
         Phần trăm sử dụng trung bình: 91.31%

         23/Lightning Storm

         Lightning Storm
         Lightning Storm
         Lightning Storm
         Spell Normal
         Lightning Storm
         Bão sấm sét

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
          ● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.
          Phân loại:

          Số lượng được sử dụng: 260 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 86.85%

          24/Odd-Eyes Meteorburst Dragon

          Odd-Eyes Meteorburst Dragon Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          FIRE 7
          Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          Rồng thiên thạch nổ mắt kỳ lạ
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Vùng Pendulum của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" một lần mỗi lượt. Quái thú thuộc sở hữu của đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong Battle Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, also this card cannot attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" once per turn. Monsters in your opponent's possession cannot activate their effects during the Battle Phase.


          Số lượng được sử dụng: 236 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 81.27%

          25/Knightmare Phoenix

          Knightmare Phoenix Knightmare Phoenix
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          Số lượng được sử dụng: 227 lần
          Phần trăm sử dụng trung bình: 92.28%

          26/One for One

          One for One
          One for One
          One for One
          Spell Normal
          One for One
          Một đổi một

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


           Số lượng được sử dụng: 219 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 82.83%
           Các archetype sử dụng hàng đầu

           27/Selene, Queen of the Master Magicians

           Selene, Queen of the Master Magicians Selene, Queen of the Master Magicians
           Selene, Queen of the Master Magicians
           LIGHT
           Selene, Queen of the Master Magicians
           Hoàng hậu phép thiêng, Selene
           • ATK:

           • 1850

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Spellcaster
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Úp Counter Phép trên lá bài này, bằng với số bài Phép trên sân và trong Mộ. Trong khi "Endymion" ở trên sân, quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi sân của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters, including a Spellcaster monster If this card is Link Summoned: Place Spell Counters on this card, equal to the number of Spells on the field and in the GYs. While an "Endymion" card(s) is on the field, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can remove 3 Spell Counters from your field; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, to your zone this card points to.


           Số lượng được sử dụng: 217 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 93.53%

           28/Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis

           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           DARK
           Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis
           Ngôi sao thảm họa Logiastella TY-PHON
           • ATK:

           • 2900

           • DEF:

           • 2900


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 12
           Trong lượt hoặc lượt sau, đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú hoặc lớn hơn từ Extra Deck, bạn có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng 1 quái thú bạn điều khiển có ATK cao nhất (bạn lựa chọn, nếu bằng nhau). (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Nếu làm thế, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có ATK 3000 hoặc lớn hơn. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đưa 1 quái thú từ sân về tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 12 monsters During the turn, or turn after, your opponent Special Summoned 2 or more monsters from the Extra Deck, you can also Xyz Summon this card by using 1 monster you control with the highest ATK (your choice, if tied). (Transfer its materials to this card.) If you do, you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn. While this Xyz Summoned monster is on the field, neither player can activate the effects of monsters with 3000 or more ATK. Once per turn: You can detach 1 material from this card; return 1 monster from the field to the hand.


           Số lượng được sử dụng: 217 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 84.71%

           29/Dimension Shifter

           Dimension Shifter
           Dimension Shifter
           Dimension Shifter
           DARK 6
           Dimension Shifter
           Người đỏi không gian
           • ATK:

           • 1200

           • DEF:

           • 2200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


           Số lượng được sử dụng: 215 lần
           Phần trăm sử dụng trung bình: 92.64%

           30/Original Sinful Spoils - Snake-Eye

           Original Sinful Spoils - Snake-Eye Original Sinful Spoils - Snake-Eye
           Original Sinful Spoils - Snake-Eye
           Spell Normal
           Original Sinful Spoils - Snake-Eye
           Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.


            Số lượng được sử dụng: 214 lần
            Phần trăm sử dụng trung bình: 93.66%

            31/WANTED: Seeker of Sinful Spoils

            WANTED: Seeker of Sinful Spoils
            WANTED: Seeker of Sinful Spoils
            WANTED: Seeker of Sinful Spoils
            Spell Quick
            WANTED: Seeker of Sinful Spoils
            Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

             Hiệu ứng (VN):

             Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.


             Số lượng được sử dụng: 214 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 93.66%

             32/Snake-Eyes Poplar

             Snake-Eyes Poplar Snake-Eyes Poplar
             Snake-Eyes Poplar
             FIRE 1
             Snake-Eyes Poplar
             Mắt rắn Bạch Dương
             • ATK:

             • 700

             • DEF:

             • 200


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.


             Số lượng được sử dụng: 214 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 84.66%

             33/Diabellstar the Black Witch

             Diabellstar the Black Witch Diabellstar the Black Witch
             Diabellstar the Black Witch
             DARK 7
             Diabellstar the Black Witch
             Mụ phù thủy đen Diabellstar
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


             Số lượng được sử dụng: 214 lần
             Phần trăm sử dụng trung bình: 82.28%

             34/Bonfire

             Bonfire Bonfire
             Bonfire
             Spell Normal
             Bonfire
             Thắp lửa

              Hiệu ứng (VN):

              Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.


              Số lượng được sử dụng: 212 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 84.24%

              35/Accesscode Talker

              Accesscode Talker Accesscode Talker
              Accesscode Talker
              DARK
              Accesscode Talker
              Người xử mã truy cập
              • ATK:

              • 2300

              • LINK-4

              Mũi tên Link:

              Trên

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Hiệu ứng
              Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
              Phân loại:

              Số lượng được sử dụng: 212 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 84.12%

              36/Snake-Eye Ash

              Snake-Eye Ash
              Snake-Eye Ash
              Snake-Eye Ash
              FIRE 1
              Snake-Eye Ash
              Mắt rắn Tần Bì
              • ATK:

              • 800

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Ash". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Ash" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Ash". You can only use each effect of "Snake-Eye Ash" once per turn.


              Số lượng được sử dụng: 211 lần
              Phần trăm sử dụng trung bình: 92.21%

              37/Divine Temple of the Snake-Eye

              Divine Temple of the Snake-Eye Divine Temple of the Snake-Eye
              Divine Temple of the Snake-Eye
              Spell Field
              Divine Temple of the Snake-Eye
              Điện thờ mắt rắn

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của chủ sở hữu nó như một bài Phép Duy trì. Quái thú HỎA Cấp 1 bạn điều khiển tăng 1100 ATK. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài quái thú trên sân được coi là bài Phép Duy trì; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can place 1 "Snake-Eye" monster from your hand, Deck, or GY face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. Level 1 FIRE monsters you control gain 1100 ATK. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Monster Card on the field treated as a Continuous Spell; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" per turn.


               Số lượng được sử dụng: 211 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 90.62%

               38/Snake-Eye Oak

               Snake-Eye Oak Snake-Eye Oak
               Snake-Eye Oak
               FIRE 1
               Snake-Eye Oak
               Mắt rắn Sồi
               • ATK:

               • 900

               • DEF:

               • 200


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú HỎA Cấp 1 của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Oak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Oak" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your Level 1 FIRE monsters that is banished or in your GY; either add it to your hand or Special Summon it. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Oak". You can only use each effect of "Snake-Eye Oak" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 211 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 89.86%

               39/Snake-Eyes Flamberge Dragon

               Snake-Eyes Flamberge Dragon Snake-Eyes Flamberge Dragon
               Snake-Eyes Flamberge Dragon
               FIRE 8
               Snake-Eyes Flamberge Dragon
               Rồng lửa mắt rắn
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân hoặc trong Mộ; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được coi là bài Phép Duy trì trên sân; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú HỎA Cấp 1 từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Flamberge Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can target 1 face-up monster on the field or in either GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Monster Card treated as a Continuous Spell on the field; Special Summon it to your field. If this card is sent from the hand or field to the GY: You can Special Summon 2 Level 1 FIRE monsters from your GY. You can only use each effect of "Snake-Eyes Flamberge Dragon" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 211 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 78.65%

               40/Hieratic Seal of the Heavenly Spheres

               Hieratic Seal of the Heavenly Spheres Hieratic Seal of the Heavenly Spheres
               Hieratic Seal of the Heavenly Spheres
               LIGHT
               Hieratic Seal of the Heavenly Spheres
               Dấu chữ khắc thánh của quả cầu trời
               • ATK:

               • 0

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú rồng
               Một lần mỗi lượt của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong Vùng Extra Monster Zone (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú từ tay hoặc sân của mình; trả lại 1 lá bài ngửa trên sân lên tay. Nếu lá bài này được Hiến tế: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng làm cho ATK / DEF của nó bằng 0. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hieratic Seal of the Heavenly Spheres" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Dragon monsters Once per opponent's turn, if this card is in the Extra Monster Zone (Quick Effect): You can Tribute 1 monster from your hand or field; return 1 face-up card on the field to the hand. If this card is Tributed: Special Summon 1 Dragon monster from your hand or Deck, but make its ATK/DEF 0. You can only use this effect of "Hieratic Seal of the Heavenly Spheres" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 209 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 84.3%
               Các archetype sử dụng hàng đầu

               41/Ghost Mourner & Moonlit Chill

               Ghost Mourner & Moonlit Chill Ghost Mourner & Moonlit Chill
               Ghost Mourner & Moonlit Chill
               WIND 3
               Ghost Mourner & Moonlit Chill
               Ma đêm trăng mùa thu
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


               Số lượng được sử dụng: 200 lần
               Phần trăm sử dụng trung bình: 73.19%

               42/Crossout Designator

               Crossout Designator
               Crossout Designator
               Crossout Designator
               Spell Quick
               Crossout Designator
               Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

                Hiệu ứng (VN):

                Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
                Phân loại:

                Số lượng được sử dụng: 199 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 87.32%

                43/Tenpai Dragon Zhongdora

                Tenpai Dragon Zhongdora Tenpai Dragon Zhongdora
                Tenpai Dragon Zhongdora
                FIRE 4
                Tenpai Dragon Zhongdora
                Rồng Thiên Bôi Long đỏ Chun
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                Một lần trong lượt, trong Battle Phase, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Tenpai Dragon Zhongdora" một lần mỗi lượt. Nếu bạn điều khiển quái thú Rồng HỎA: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu một quái thú chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng HỎA Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenpai Dragon Zhongdora".


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Once per turn, during the Battle Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control. You can only use each of the following effects of "Tenpai Dragon Zhongdora" once per turn. If you control a FIRE Dragon monster: You can Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if a monster battles: You can Special Summon 1 Level 4 or lower FIRE Dragon monster from your Deck, except "Tenpai Dragon Zhongdora".


                Số lượng được sử dụng: 193 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 94.55%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                44/Black Rose Dragon

                Black Rose Dragon Black Rose Dragon
                Black Rose Dragon
                FIRE 7
                Black Rose Dragon
                Rồng hoa hồng đen
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


                Số lượng được sử dụng: 193 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 94.55%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                45/Tenpai Dragon Baidora

                Tenpai Dragon Baidora Tenpai Dragon Baidora
                Tenpai Dragon Baidora
                FIRE 3
                Tenpai Dragon Baidora
                Rồng Thiên Bôi Long trắng Haku
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sangen" từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc Úp nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tenpai Dragon Baidora" một lần trong lượt. Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến quái thú Rồng Lửa của bạn. Một lần trong lượt, trong Battle Phase, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal or Special Summoned: You can take 1 "Sangen" Spell/Trap from your Deck, and either add it to your hand or Set it. You can only use this effect of "Tenpai Dragon Baidora" once per turn. You take no battle damage from battles involving your FIRE Dragon monsters. Once per turn, during the Battle Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.


                Số lượng được sử dụng: 193 lần
                Phần trăm sử dụng trung bình: 94.28%
                Các archetype sử dụng hàng đầu

                46/Brimming Sangen Manor

                Brimming Sangen Manor Brimming Sangen Manor
                Brimming Sangen Manor
                Spell Field
                Brimming Sangen Manor
                Trang viên Xán Huyễn tràn ngập

                 Hiệu ứng (VN):

                 HỎA quái thú Rồng bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt của đối thủ chỉ trong Main Phase 1 của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tenpai Dragon" từ Deck của bạn lên tay, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brimming Sangen Manor" một lần trong lượt. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong Battle Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Rồng mà bạn điều khiển; ATK của nó tăng gấp đôi.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 FIRE Dragon monsters you control are unaffected by your opponent's activated effects during your Main Phase 1 only. During your Main Phase: You can add 1 "Tenpai Dragon" monster from your Deck to your hand, then discard 1 card. You can only use this effect of "Brimming Sangen Manor" once per turn. If this card is destroyed during the Battle Phase: You can target 1 Dragon Synchro Monster you control; its ATK becomes doubled.


                 Số lượng được sử dụng: 193 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 94.28%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 47/Tenpai Dragon Fadora

                 Tenpai Dragon Fadora Tenpai Dragon Fadora
                 Tenpai Dragon Fadora
                 FIRE 3
                 Tenpai Dragon Fadora
                 Rồng Thiên Bôi Long xanh Hatsu
                 • ATK:

                 • 1600

                 • DEF:

                 • 1000


                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, HOẶC, khi bắt đầu Damage Step, nếu một quái thú chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng HỎA Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tenpai Dragon Fadora" một lần trong lượt. Quái thú Rồng Lửa của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Một lần trong lượt, trong Battle Phase, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If this card is Normal or Special Summoned, OR, at the start of the Damage Step, if a monster battles: You can target 1 Level 4 or lower FIRE Dragon monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Tenpai Dragon Fadora" once per turn. Your FIRE Dragon monsters cannot be destroyed by battle. Once per turn, during the Battle Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.


                 Số lượng được sử dụng: 193 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 94%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 48/Sangen Risedragon Bident Dragion

                 Sangen Risedragon Bident Dragion Sangen Risedragon Bident Dragion
                 Sangen Risedragon Bident Dragion
                 FIRE 7
                 Sangen Risedragon Bident Dragion
                 Rồng Xán Huyễn Long trỗi dậy hai đầu
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Dragon Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng HỎA trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Rồng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sangen Risedragon Bident Dragion" một lần trong lượt. Nếu 3 đòn tấn công hoặc lớn hơn đã được tuyên bố ở lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sangen Risedragon Bident Dragion" một lần trong Trận đấu.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Dragon Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 FIRE Dragon monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Dragon monsters. You can only use this effect of "Sangen Risedragon Bident Dragion" once per turn. If 3 or more attacks have been declared this turn (Quick Effect): You can Special Summon this card from your GY, then you can destroy 1 Spell/Trap on the field. You can only use this effect of "Sangen Risedragon Bident Dragion" once per Duel.


                 Số lượng được sử dụng: 193 lần
                 Phần trăm sử dụng trung bình: 91.63%
                 Các archetype sử dụng hàng đầu

                 49/Sangen Kaimen

                 Sangen Kaimen Sangen Kaimen
                 Sangen Kaimen
                 Spell Quick
                 Sangen Kaimen
                 Xán Huyễn Khai Môn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu lá bài này được kích hoạt ngoài Battle Phase, áp dụng 1 trong các hiệu ứng này. Nếu nó được kích hoạt trong Battle Phase, bạn có thể áp dụng bất kỳ thứ nào trong số chúng theo trình tự.
                  ● Thêm 1 quái thú Rồng HỎA Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay bạn.
                  ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng HỎA từ tay bạn.
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sangen Kaimen" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If this card was activated outside the Battle Phase, apply 1 of these effects. If it was activated during the Battle Phase, you can apply any of them, in sequence. ● Add 1 Level 4 or lower FIRE Dragon monster from your Deck to your hand. ● Special Summon 1 FIRE Dragon monster from your hand. You can only activate 1 "Sangen Kaimen" per turn.


                  Số lượng được sử dụng: 193 lần
                  Phần trăm sử dụng trung bình: 90.9%
                  Các archetype sử dụng hàng đầu

                  50/Trident Dragion

                  Trident Dragion Trident Dragion
                  Trident Dragion
                  FIRE 10
                  Trident Dragion
                  Dragion ba đầu
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 2800


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 Tuner quái thú rồng + 1 hoặc nhiều quái thú rồng non-Tuner
                  Phải được Triệu hồi Synchro và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài khác mà bạn điều khiển; phá huỷ những mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, với mỗi lá bài bị phá hủy, lá bài này nhận được thêm 1 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Dragon-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Dragon-Type monsters Must be Synchro Summoned, and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Synchro Summoned: You can target up to 2 other cards you control; destroy those targets, and if you do, for each destroyed card, this card gains 1 additional attack during each Battle Phase this turn.


                  Số lượng được sử dụng: 193 lần
                  Phần trăm sử dụng trung bình: 90.72%
                  Các archetype sử dụng hàng đầu

                  51/Sangen Superdragon Transcend Dragion

                  Sangen Superdragon Transcend Dragion Sangen Superdragon Transcend Dragion
                  Sangen Superdragon Transcend Dragion
                  FIRE 10
                  Sangen Superdragon Transcend Dragion
                  Rồng Xán Huyễn Long siêu cực hạn
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 Dragon Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chuyển tất cả quái thú trên sân sang Thế Công. Tất cả quái thú của đối thủ phải tấn công, nếu có thể, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase. Nếu 3 đòn tấn công hoặc lớn hơn đã được tuyên bố ở lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn, sau đó bạn có thể hủy 1 lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sangen Superdragon Transcend Dragion" một lần trong Trận đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Dragon Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters If this card is Synchro Summoned: You can change all monsters on the field to Attack Position. All your opponent's monsters must attack, if able, also your opponent cannot activate cards or effects during the Battle Phase. If 3 or more attacks have been declared this turn (Quick Effect): You can Special Summon this card from your GY, then you can destroy 1 card on the field. You can only use this effect of "Sangen Superdragon Transcend Dragion" once per Duel.


                  Số lượng được sử dụng: 193 lần
                  Phần trăm sử dụng trung bình: 83.24%
                  Các archetype sử dụng hàng đầu

                  52/Called by the Grave

                  Called by the Grave
                  Called by the Grave
                  Called by the Grave
                  Spell Quick
                  Called by the Grave
                  Ngôi mộ gọi tên

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                   Phân loại:

                   Số lượng được sử dụng: 176 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 93.7%

                   53/Snake-Eyes Diabellstar

                   Snake-Eyes Diabellstar Snake-Eyes Diabellstar
                   Snake-Eyes Diabellstar
                   FIRE 8
                   Snake-Eyes Diabellstar
                   Diabellstar mắt rắn
                   • ATK:

                   • 2800

                   • DEF:

                   • 2600


                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này và quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của chủ sở hữu chúng dưới dạng bài Phép Liên tục. Trong khi lá bài này được coi như một bài Phép Duy trì: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Snake-Eyes Diabellstar"; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Diabellstar" một lần trong lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can place both that opponent's monster and this card face-up in their owners' Spell & Trap Zone as Continuous Spells. While this card is treated as a Continuous Spell: You can target 1 FIRE monster in your GY, except "Snake-Eyes Diabellstar"; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, and if you do, Special Summon this card. You can only use each effect of "Snake-Eyes Diabellstar" once per turn.


                   Số lượng được sử dụng: 175 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 67.87%
                   Các archetype sử dụng hàng đầu

                   54/Striker Dragon

                   Striker Dragon
                   Striker Dragon
                   Striker Dragon
                   DARK
                   Striker Dragon
                   Rồng kim hỏa
                   • ATK:

                   • 1000

                   • LINK-1

                   Mũi tên Link:

                   Trái


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 quái thú Rồng Cấp 4 hoặc thấp hơn
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Boot Sector Launch" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển và 1 quái thú "Rokket" trong Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm quái thú khác đó từ Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Striker Dragon" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Level 4 or lower Dragon monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Boot Sector Launch" from your Deck to your hand. You can target 1 face-up monster you control and 1 "Rokket" monster in your GY; destroy that monster on the field, and if you do, add that other monster from the GY to your hand. You can only use each effect of "Striker Dragon" once per turn.


                   Số lượng được sử dụng: 155 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 83.02%
                   Các archetype sử dụng hàng đầu

                   55/Bystial Druiswurm

                   Bystial Druiswurm
                   Bystial Druiswurm
                   Bystial Druiswurm
                   DARK 6
                   Bystial Druiswurm
                   Thú vực sâu Druiswurm
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


                   Số lượng được sử dụng: 152 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 75.12%

                   56/Black Rose Moonlight Dragon

                   Black Rose Moonlight Dragon Black Rose Moonlight Dragon
                   Black Rose Moonlight Dragon
                   LIGHT 7
                   Black Rose Moonlight Dragon
                   Rồng hoa hồng trăng đen
                   • ATK:

                   • 2400

                   • DEF:

                   • 1800


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc (các) quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến phần sân của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Rose Moonlight Dragon" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Special Summoned, or a Level 5 or higher monster(s) is Special Summoned to your opponent's side of the field: Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; return that target to the hand. You can only use this effect of "Black Rose Moonlight Dragon" once per turn.


                   Số lượng được sử dụng: 147 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 76.71%
                   Các archetype sử dụng hàng đầu

                   57/Kashtira Fenrir

                   Kashtira Fenrir
                   Kashtira Fenrir
                   Kashtira Fenrir
                   EARTH 7
                   Kashtira Fenrir
                   Sát-đế thịnh nộ Fenrir
                   • ATK:

                   • 2400

                   • DEF:

                   • 2400


                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


                   Số lượng được sử dụng: 107 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 69.95%

                   58/Chaos Angel

                   Chaos Angel Chaos Angel
                   Chaos Angel
                   DARK 10
                   Chaos Angel
                   Thiên thần hỗn mang
                   • ATK:

                   • 3500

                   • DEF:

                   • 2800


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
                   Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
                   ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
                   ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.


                   Số lượng được sử dụng: 100 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 74.62%

                   59/Garura, Wings of Resonant Life

                   Garura, Wings of Resonant Life Garura, Wings of Resonant Life
                   Garura, Wings of Resonant Life
                   DARK 6
                   Garura, Wings of Resonant Life
                   Chim sự sống chung, Garura
                   • ATK:

                   • 1500

                   • DEF:

                   • 2400


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                   Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


                   Số lượng được sử dụng: 97 lần
                   Phần trăm sử dụng trung bình: 78.08%
                   Các archetype sử dụng hàng đầu

                   60/Evenly Matched

                   Evenly Matched Evenly Matched
                   Evenly Matched
                   Trap Normal
                   Evenly Matched
                   Kết quả thắng bại

                    Hiệu ứng (VN):

                    Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                    Phân loại:

                    Số lượng được sử dụng: 83 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 90.9%

                    61/Elder Entity N'tss

                    Elder Entity N'tss Elder Entity N'tss
                    Elder Entity N'tss
                    LIGHT 4
                    Elder Entity N'tss
                    Cựu thần N'tss
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 1200


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
                    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.


                    Số lượng được sử dụng: 81 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 80.54%

                    62/Mecha Phantom Beast Dracossack

                    Mecha Phantom Beast Dracossack Mecha Phantom Beast Dracossack
                    Mecha Phantom Beast Dracossack
                    WIND
                    Mecha Phantom Beast Dracossack
                    Quái thú ảo máy bay Dracossack
                    • ATK:

                    • 2600

                    • DEF:

                    • 2200


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 7
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "Mecha Phantom Beast" , sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 1 "Mecha Phantom Beast" monster, then target 1 card on the field; destroy that target. This card cannot attack during the turn you activate this effect.


                    Số lượng được sử dụng: 80 lần
                    Phần trăm sử dụng trung bình: 84.44%
                    Các archetype sử dụng hàng đầu

                    63/Kashtira Birth

                    Kashtira Birth
                    Kashtira Birth
                    Kashtira Birth
                    Spell Continuous
                    Kashtira Birth
                    Sát-đế thịnh nộ khai sinh

                     Hiệu ứng (VN):

                     Bạn có thể Triệu hồi Bình thường quái thú Cấp 7 mà không cần Hiến tế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú "Kashtira" không thuộc Xyz bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép hoặc hiệu ứng, và bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể chọn vào 3 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, úp mặt xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Birth" một lần trong mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     You can Normal Summon Level 7 monsters without Tributing. During your Main Phase: You can Special Summon 1 of your non-Xyz "Kashtira" monsters that is banished or in your GY. If your opponent activates a Spell Card or effect, and you control a "Kashtira" monster: You can target 3 cards in your opponent's GY; banish them, face-down. You can only use each effect of "Kashtira Birth" once per turn.


                     Số lượng được sử dụng: 80 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 71.11%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     64/Droll & Lock Bird

                     Droll & Lock Bird Droll & Lock Bird
                     Droll & Lock Bird
                     WIND 1
                     Droll & Lock Bird
                     Chim chọc và khoá
                     • ATK:

                     • 0

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
                     Phân loại:

                     Số lượng được sử dụng: 70 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 87.24%

                     65/Mudragon of the Swamp

                     Mudragon of the Swamp Mudragon of the Swamp
                     Mudragon of the Swamp
                     WATER 4
                     Mudragon of the Swamp
                     Rồng bùn của đầm lầy
                     • ATK:

                     • 1900

                     • DEF:

                     • 1600


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                     Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


                     Số lượng được sử dụng: 66 lần
                     Phần trăm sử dụng trung bình: 80.1%
                     Các archetype sử dụng hàng đầu

                     66/Super Polymerization

                     Super Polymerization
                     Super Polymerization
                     Super Polymerization
                     Spell Quick
                     Super Polymerization
                     Siêu dung hợp

                      Hiệu ứng (VN):

                      Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                      Phân loại:

                      Số lượng được sử dụng: 64 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 72.54%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu

                      67/Muckraker From the Underworld

                      Muckraker From the Underworld Muckraker From the Underworld
                      Muckraker From the Underworld
                      DARK
                      Muckraker From the Underworld
                      Phóng viên của thế giới ngầm
                      • ATK:

                      • 1000

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng
                      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.


                      Số lượng được sử dụng: 62 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 72.6%
                      Các archetype sử dụng hàng đầu

                      68/Predaplant Dragostapelia

                      Predaplant Dragostapelia Predaplant Dragostapelia
                      Predaplant Dragostapelia
                      DARK 8
                      Predaplant Dragostapelia
                      Thực vật săn mồi rồng Stapelia
                      • ATK:

                      • 2700

                      • DEF:

                      • 1900


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
                      Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


                      Số lượng được sử dụng: 61 lần
                      Phần trăm sử dụng trung bình: 80.66%

                      69/Rivalry of Warlords

                      Rivalry of Warlords
                      Rivalry of Warlords
                      Rivalry of Warlords
                      Trap Continuous
                      Rivalry of Warlords
                      Cuộc chiến xưng hùng

                       Hiệu ứng (VN):

                       Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Loại quái thú. Gửi tất cả những quái thú mặt ngửa khác mà họ điều khiển đến Mộ.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Each player can only control 1 Type of monster. Send all other face-up monsters they control to the GY.
                       Phân loại:

                       Số lượng được sử dụng: 60 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 88.97%

                       70/Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder

                       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                       LIGHT
                       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                       Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 3000


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 12
                       Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                       Phân loại:

                       Số lượng được sử dụng: 56 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 96.03%

                       71/Bystial Dis Pater

                       Bystial Dis Pater Bystial Dis Pater
                       Bystial Dis Pater
                       DARK 10
                       Bystial Dis Pater
                       Thú vực sâu Dis Pater
                       • ATK:

                       • 3500

                       • DEF:

                       • 3500


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
                       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của bạn, phá huỷ quái thú đó, hoặc nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của đối thủ, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Dis Pater" một lần trong lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters You can target 1 banished LIGHT or DARK monster; Special Summon it to your field. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 banished card; shuffle it into the Deck, then if you shuffled it into your Deck, destroy that monster, or if you shuffled it into your opponent's Deck, negate that activated effect. You can only use each effect of "Bystial Dis Pater" once per turn.


                       Số lượng được sử dụng: 56 lần
                       Phần trăm sử dụng trung bình: 90.04%
                       Các archetype sử dụng hàng đầu

                       72/Skill Drain

                       Skill Drain
                       Skill Drain
                       Skill Drain
                       Trap Continuous
                       Skill Drain
                       Hút cạn kĩ năng

                        Hiệu ứng (VN):

                        Kích hoạt bằng cách trả 1000 LP. Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú mặt ngửa khi chúng đang ngửa mặt trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn có thể được kích hoạt).


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Activate by paying 1000 LP. Negate the effects of all face-up monsters while they are face-up on the field (but their effects can still be activated).
                        Phân loại:

                        Số lượng được sử dụng: 51 lần
                        Phần trăm sử dụng trung bình: 88.3%
                        Các archetype sử dụng hàng đầu