Thông tin tổng quan của Abyss Actors

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
WATER 4
Endymion, the Magistus of Mastery
Thầy giáo hội Magistus, Endymion
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.

R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
LIGHT 3
Wightprincess
Công chúa wight
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.

UR Rarity
Abyss Actor - Comic Relief
UR Rarity
Abyss Actor - Comic Relief
UR Rarity
Abyss Actor - Comic Relief
DARK 38
Abyss Actor - Comic Relief
Diễn viên địa ngục - Hài sảng khoái
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" do bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; chuyển quyền điều khiển cả hai quái thú, sau đó phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Comic Relief" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn. Một lần trong lượt, nếu quyền điều khiển của lá bài ngửa này thay đổi: Kích hoạt hiệu ứng này; chủ sở hữu lá bài này có thể hủy 1 Lá bài Phép Úp "Abyss Script" trong Vùng Phép & Bẫy của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can target 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster you control and 1 monster your opponent controls; switch control of both monsters, then destroy this card. You can only use this effect of "Abyss Actor - Comic Relief" once per turn. [ Monster Effect ] You take no battle damage from attacks involving this card. Once per turn, during your Standby Phase: Give control of this card to your opponent. Once per turn, if control of this face-up card changes: Activate this effect; the owner of this card can destroy 1 Set "Abyss Script" Spell in their Spell & Trap Zone.

SR Rarity
Abyss Actor - Extras
SR Rarity
Abyss Actor - Extras
SR Rarity
Abyss Actor - Extras
DARK 13
Abyss Actor - Extras
Diễn viên địa ngục - diễn viên phụ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu đối thủ điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Hiến tế lá bài này; đặt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" , cũng như không kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của "Abyss Actor - Extras". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your Pendulum Zone. You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card; place 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, also for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except "Abyss Actor" monsters, nor activate the Pendulum Effect of "Abyss Actor - Extras". You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn.

SR Rarity
Abyss Actor - Mellow Madonna
SR Rarity
Abyss Actor - Mellow Madonna
SR Rarity
Abyss Actor - Mellow Madonna
DARK 7
Abyss Actor - Mellow Madonna
Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.

R Rarity
Abyss Actor - Sassy Rookie
R Rarity
Abyss Actor - Sassy Rookie
R Rarity
Abyss Actor - Sassy Rookie
DARK 42
Abyss Actor - Sassy Rookie
Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.

UR Rarity
Abyss Actor - Superstar
UR Rarity
Abyss Actor - Superstar
UR Rarity
Abyss Actor - Superstar
DARK 73
Abyss Actor - Superstar
Diễn viên địa ngục - Siêu sao
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, Bài Phép/Bẫy và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trực tiếp từ Deck của mình, nhưng nó sẽ được gửi vào Mộ trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 "Abyss Script" Spell in your GY; add it to your hand. [ Monster Effect ] When Normal or Special Summoned, your opponent's Spell/Trap Cards and effects cannot be activated. Once per turn: You can Set 1 "Abyss Script" Spell directly from your Deck, but it is sent to the GY during the End Phase.

SR Rarity
Abyss Actor - Wild Hope
SR Rarity
Abyss Actor - Wild Hope
SR Rarity
Abyss Actor - Wild Hope
DARK 42
Abyss Actor - Wild Hope
Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.

R Rarity
Abyss Script - Rise of the Abyss King
R Rarity
Abyss Script - Rise of the Abyss King
R Rarity
Abyss Script - Rise of the Abyss King
Spell Normal
Abyss Script - Rise of the Abyss King
Kịch bản địa ngục - Vua quỷ trỗi dậy

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu các lá bài ngửa trên sân, tối đa số lượng "Abyss Actor" Tư thế tấn công với các tên khác nhau mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu bạn điều khiển "Abyss Actor" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với kích hoạt của lá bài này. Nếu Deck này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có một "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể thêm tối đa 2 "Abyss Actor" và / hoặc "Abyss Script" bài Phép với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target face-up cards on the field, up to the number of Attack Position "Abyss Actor" monsters with different names you control; destroy them. If you control a Level 7 or higher "Abyss Actor" monster, your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's activation. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can add up to 2 "Abyss Actor" cards and/or "Abyss Script" Spells with different names from your Deck to your hand.

  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  SR Rarity
  Dark Hole
  Spell Normal
  Dark Hole
  HỐ đen

   Hiệu ứng (VN):

   Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Destroy all monsters on the field.

   SR Rarity
   Storm
   SR Rarity
   Storm
   SR Rarity
   Storm
   Spell Normal
   Storm
   Bão

    Hiệu ứng (VN):

    Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    LIGHT
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
    • ATK:

    • 800

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

    R Rarity
    Vahram, the Magistus Divinity Dragon
    R Rarity
    Vahram, the Magistus Divinity Dragon
    R Rarity
    Vahram, the Magistus Divinity Dragon
    FIRE 8
    Vahram, the Magistus Divinity Dragon
    Rồng thần hội Magistus, Vahram
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2900


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển. Khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú mà lá bài này được trang bị để chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by your opponent's Spell/Trap effects. You can only use each of the following effects of "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" once per turn. If this Synchro Summoned card is destroyed: You can destroy all face-up cards your opponent controls. At the start of the Damage Step, if the monster this card is equipped to battles an opponent's monster: You can destroy that opponent's monster.

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    R Rarity
    Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
    R Rarity
    Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
    R Rarity
    Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
    EARTH
    Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
    Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Spellcaster Cấp 4
    Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.

    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    UR Rarity
    Number C39: Utopia Ray
    LIGHT
    Number C39: Utopia Ray
    Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 4
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

    SR Rarity
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    SR Rarity
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    SR Rarity
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    LIGHT
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Sealed Tombs: 100%
    Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Sealed Tombs: 100%
    Sealed Tombs
    Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Sealed Tombs

    Cần 9 UR

    UR Rarity
    Artifact Lancea1 card
    UR Rarity
    Abyss Actor - Comic Relief1 card
    UR Rarity
    Abyss Actor - Superstar1 card
    UR Rarity
    Archfiend Eccentrick1 card
    UR Rarity
    Number 39: Utopia1 card
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon3 card
    UR Rarity
    Necrovalley1 card

    Main: 20 Extra: 8

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Endymion, the Magistus of Mastery
    WATER 4
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Thầy giáo hội Magistus, Endymion
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Endymion, the Magistus of Mastery
    WATER 4
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Thầy giáo hội Magistus, Endymion
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Endymion, the Magistus of Mastery
    WATER 4
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Thầy giáo hội Magistus, Endymion
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


    UR Rarity
    Abyss Actor - Comic Relief
    UR Rarity
    Abyss Actor - Comic Relief
    Abyss Actor - Comic Relief
    DARK 38
    Abyss Actor - Comic Relief
    Diễn viên địa ngục - Hài sảng khoái
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" do bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; chuyển quyền điều khiển cả hai quái thú, sau đó phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Comic Relief" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn. Một lần trong lượt, nếu quyền điều khiển của lá bài ngửa này thay đổi: Kích hoạt hiệu ứng này; chủ sở hữu lá bài này có thể hủy 1 Lá bài Phép Úp "Abyss Script" trong Vùng Phép & Bẫy của họ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can target 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster you control and 1 monster your opponent controls; switch control of both monsters, then destroy this card. You can only use this effect of "Abyss Actor - Comic Relief" once per turn. [ Monster Effect ] You take no battle damage from attacks involving this card. Once per turn, during your Standby Phase: Give control of this card to your opponent. Once per turn, if control of this face-up card changes: Activate this effect; the owner of this card can destroy 1 Set "Abyss Script" Spell in their Spell & Trap Zone.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Extras
    SR Rarity
    Abyss Actor - Extras
    Abyss Actor - Extras
    DARK 13
    Abyss Actor - Extras
    Diễn viên địa ngục - diễn viên phụ
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu đối thủ điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; đặt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" , cũng như không kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của "Abyss Actor - Extras". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Extras" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your Pendulum Zone. You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card; place 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, also for the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except "Abyss Actor" monsters, nor activate the Pendulum Effect of "Abyss Actor - Extras". You can only use this effect of "Abyss Actor - Extras" once per turn.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    SR Rarity
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    DARK 7
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
    ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
    ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    SR Rarity
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    DARK 7
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
    ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
    ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    SR Rarity
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    DARK 7
    Abyss Actor - Mellow Madonna
    Diễn viên địa ngục - Mellow Madonna
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Mellow Madonna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Pendulum "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời đi ô). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Tăng 100 ATK cho mỗi Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Abyss Actor - Mellow Madonna" một lần mỗi lượt.
    ● Khi quái thú Pendulum bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn.
    ● Nếu một Bài Phép hoặc hiệu ứng "Abyss Script" được kích hoạt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pendulum "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng đưa nó về tay trong End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can pay 1000 LP; add 1 "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Mellow Madonna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" Pendulum Monsters (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. [ Monster Effect ] Gains 100 ATK for each "Abyss Script" Spell in your GY. You can only use each of the following effects of "Abyss Actor - Mellow Madonna" once per turn. ● When a Pendulum Monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand. ● If an "Abyss Script" Spell Card or effect is activated: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" Pendulum Monster from your Deck, but return it to the hand during the End Phase.


    R Rarity
    Abyss Actor - Sassy Rookie
    R Rarity
    Abyss Actor - Sassy Rookie
    Abyss Actor - Sassy Rookie
    DARK 42
    Abyss Actor - Sassy Rookie
    Diễn viên địa ngục - Tân binh hỗn xược
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu một (hoặc nhiều) quái thú "Abyss Actor" bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể phá huỷ lá bài này thay thế.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Lần đầu tiên lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này trong Vùng quái thú của chủ sở hữu nó bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Abyss Actor" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Sassy Rookie". Nếu lá bài này trong Vùng Pendulum bị phá huỷ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If an "Abyss Actor" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can destroy this card instead. [ Monster Effect ] The first time this card would be destroyed by battle or card effect each turn, it is not destroyed. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's Monster Zone is destroyed by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower "Abyss Actor" monster from your Deck, except "Abyss Actor - Sassy Rookie". If this card in the Pendulum Zone is destroyed: You can target 1 Level 4 or lower monster your opponent controls; destroy it.


    UR Rarity
    Abyss Actor - Superstar
    UR Rarity
    Abyss Actor - Superstar
    Abyss Actor - Superstar
    DARK 73
    Abyss Actor - Superstar
    Diễn viên địa ngục - Siêu sao
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Abyss Actor" , sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Khi được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, Bài Phép/Bẫy và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt. Một lần trong lượt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép "Abyss Script" trực tiếp từ Deck của mình, nhưng nó sẽ được gửi vào Mộ trong End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can Tribute 1 "Abyss Actor" monster, then target 1 "Abyss Script" Spell in your GY; add it to your hand. [ Monster Effect ] When Normal or Special Summoned, your opponent's Spell/Trap Cards and effects cannot be activated. Once per turn: You can Set 1 "Abyss Script" Spell directly from your Deck, but it is sent to the GY during the End Phase.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Wild Hope
    SR Rarity
    Abyss Actor - Wild Hope
    Abyss Actor - Wild Hope
    DARK 42
    Abyss Actor - Wild Hope
    Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Wild Hope
    SR Rarity
    Abyss Actor - Wild Hope
    Abyss Actor - Wild Hope
    DARK 42
    Abyss Actor - Wild Hope
    Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


    SR Rarity
    Abyss Actor - Wild Hope
    SR Rarity
    Abyss Actor - Wild Hope
    Abyss Actor - Wild Hope
    DARK 42
    Abyss Actor - Wild Hope
    Diễn viên địa ngục - Hi vọng hoang dại
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Abyss Actor" trong Vùng Pendulum khác của bạn; Quy mô Pendulum của nó trở thành 9 cho đến hết lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Abyss Actor" (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Abyss Actor" mà bạn hiện điều khiển với các tên khác nhau, cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Abyss Actor" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Actor - Wild Hope". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Actor - Wild Hope" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Abyss Actor" card in your other Pendulum Zone; its Pendulum Scale becomes 9 until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Abyss Actor" monsters (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card gain 100 ATK for each "Abyss Actor" monster you currently control with different names, until the end of this turn. If this card is destroyed by battle or card effect: You can add 1 "Abyss Actor" card from your Deck to your hand, except "Abyss Actor - Wild Hope". You can only use this effect of "Abyss Actor - Wild Hope" once per turn.


    UR Rarity
    Archfiend Eccentrick
    UR Rarity
    Archfiend Eccentrick
    Archfiend Eccentrick
    LIGHT 37
    Archfiend Eccentrick
    Quỉ dối kỳ dị
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy khác trên sân; phá huỷ cả nó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Eccentrick" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can target 1 other Spell/Trap on the field; destroy both it and this card. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn. [ Monster Effect ] You can Tribute this card, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Archfiend Eccentrick" once per turn.


    R Rarity
    Abyss Script - Rise of the Abyss King
    R Rarity
    Abyss Script - Rise of the Abyss King
    Abyss Script - Rise of the Abyss King
    Spell Normal
    Abyss Script - Rise of the Abyss King
    Kịch bản địa ngục - Vua quỷ trỗi dậy

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu các lá bài ngửa trên sân, tối đa số lượng "Abyss Actor" Tư thế tấn công với các tên khác nhau mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu bạn điều khiển "Abyss Actor" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với kích hoạt của lá bài này. Nếu Deck này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và bạn có một "Abyss Actor" ngửa trong Extra Deck của mình: Bạn có thể thêm tối đa 2 "Abyss Actor" và / hoặc "Abyss Script" bài Phép với các tên khác nhau từ Deck của bạn đến tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target face-up cards on the field, up to the number of Attack Position "Abyss Actor" monsters with different names you control; destroy them. If you control a Level 7 or higher "Abyss Actor" monster, your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's activation. If this Set card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect, and you have a face-up "Abyss Actor" Pendulum Monster in your Extra Deck: You can add up to 2 "Abyss Actor" cards and/or "Abyss Script" Spells with different names from your Deck to your hand.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       Mystical Space Typhoon
       Spell Quick
       Mystical Space Typhoon
       Cơn lốc thần bí

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        UR Rarity
        Necrovalley
        UR Rarity
        Necrovalley
        Necrovalley
        Spell Field
        Necrovalley
        Thung lũng lăng mộ

         Hiệu ứng (VN):

         Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


         SR Rarity
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         SR Rarity
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         LIGHT
         Artemis, the Magistus Moon Maiden
         Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
         • ATK:

         • 800

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Trên


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         WIND
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Tay súng trời, chim Castel
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Evilswarm Nightmare
         SR Rarity
         Evilswarm Nightmare
         Evilswarm Nightmare
         DARK
         Evilswarm Nightmare
         Vai-rớt Nightmare
         • ATK:

         • 950

         • DEF:

         • 1950


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú DARK Cấp 4
         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


         R Rarity
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         R Rarity
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         EARTH
         Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
         Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Spellcaster Cấp 4
         Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         UR Rarity
         Number 39: Utopia
         Number 39: Utopia
         LIGHT
         Number 39: Utopia
         Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


         SR Rarity
         Number S39: Utopia the Lightning
         SR Rarity
         Number S39: Utopia the Lightning
         Number S39: Utopia the Lightning
         LIGHT
         Number S39: Utopia the Lightning
         Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú LIGHT Cấp 5
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


         SR Rarity
         Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
         SR Rarity
         Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
         Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
         LIGHT
         Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
         Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
         Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.         Deck của ABYSS ACTORS trong DUEL LINKS