Thông tin tổng quan của Amano Stun

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
SR Rarity
Block Dragon
EARTH 8
Block Dragon
Rồng hình khối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.

UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.

SR Rarity
Fluffal Bear
SR Rarity
Fluffal Bear
SR Rarity
Fluffal Bear
EARTH 3
Fluffal Bear
Động vật xù gấu
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Fluffal Wings
R Rarity
Fluffal Wings
R Rarity
Fluffal Wings
LIGHT 1
Fluffal Wings
Cánh động vật xù
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Toy Vendor": Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Fluffal" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể gửi 1 "Toy Vendor" mà bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Wings" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your Graveyard and you control "Toy Vendor": You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Fluffal" monster in your Graveyard; banish it, and if you do, draw 1 card, then you can send 1 "Toy Vendor" you control to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Fluffal Wings" once per turn.

UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
EARTH 4
Giant Rex
Khủng long khổng lồ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.

SR Rarity
Gigantes
SR Rarity
Gigantes
SR Rarity
Gigantes
EARTH 4
Gigantes
Gigantes
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ĐẤT khỏi Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Phá huỷ tất cả bài Phép và Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 EARTH monster from your GY. If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Destroy all Spells and Traps on the field.

SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
SR Rarity
Amano-Iwato
EARTH 4
Amano-Iwato
Thiên nham hộ
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Quái thú không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng, ngoại trừ quái thú Tinh linh. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa trong lượt này: Trả lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Monsters cannot activate their effects, except Spirit monsters. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand.

UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
UR Rarity
Glow-Up Bulb
EARTH 1
Glow-Up Bulb
Nhụy hoa lớn lên
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.

SR Rarity
Toy Vendor
SR Rarity
Toy Vendor
SR Rarity
Toy Vendor
Spell Continuous
Toy Vendor
Hộp đồ chơi

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu đó là "Fluffal" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn. Nếu không, hãy gửi xuống Mộ lá bài bạn đã rút. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card and show it, then if it is a "Fluffal" monster, you can Special Summon 1 monster from your hand. Otherwise, discard the card you drew. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  UR Rarity
  Decode Talker
  UR Rarity
  Decode Talker
  UR Rarity
  Decode Talker
  DARK
  Decode Talker
  Người xử mã
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trên

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Hiệu ứng
  Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  SR Rarity
  Knightmare Phoenix
  FIRE
  Knightmare Phoenix
  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 1900

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Trên

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú có tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn
  DARK
  Knightmare Unicorn
  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
  • ATK:

  • 2200

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú với các tên khác nhau
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

  R Rarity
  Missus Radiant
  R Rarity
  Missus Radiant
  R Rarity
  Missus Radiant
  EARTH
  Missus Radiant
  Chó cực rạng rỡ Missus
  • ATK:

  • 1400

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú EARTH
  Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.

  SR Rarity
  Rasterliger
  SR Rarity
  Rasterliger
  SR Rarity
  Rasterliger
  LIGHT
  Rasterliger
  Sư hổ Raster
  • ATK:

  • 2000

  • LINK-4

  Mũi tên Link:

  Trên

  Trái

  Dưới

  Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú, ngoại trừ Token
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  WATER
  Abyss Dweller
  Cư dân vực sâu
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  DARK
  Dark Rebellion Xyz Dragon
  Rồng xyz phiến loạn bóng tối
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

  SR Rarity
  Steelswarm Roach
  SR Rarity
  Steelswarm Roach
  SR Rarity
  Steelswarm Roach
  DARK
  Steelswarm Roach
  Trùng vai-rớt gián
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Smile World: 100%
  Thêm 1 "Smile World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hoặc sử dụng hiệu ứng của bài Phép / Bẫy "Smile World" cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Smile World
  Smile World: 100%
  Smile World
  Thêm 1 "Smile World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hoặc sử dụng hiệu ứng của bài Phép / Bẫy "Smile World" cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Smile World
  Smile World

  Cần 9 UR

  UR Rarity
  Dotscaper1 card
  UR Rarity
  Giant Rex3 card
  UR Rarity
  Decode Talker1 card
  UR Rarity
  Knightmare Unicorn1 card
  UR Rarity
  Glow-Up Bulb1 card
  UR Rarity
  Abyss Dweller1 card
  UR Rarity
  Dark Rebellion Xyz Dragon1 card

  Main: 20 Extra: 8

  SR Rarity
  Block Dragon
  SR Rarity
  Block Dragon
  Block Dragon
  EARTH 8
  Block Dragon
  Rồng hình khối
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ĐẤT khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. Quái thú đá do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, trừ khi chiến đấu. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm tối đa 3 quái thú Đá từ Deck của mình lên tay của bạn, có tổng số Cấp bằng 8. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Block Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 EARTH monsters from your hand and/or GY. Rock monsters you control cannot be destroyed, except by battle. If this card is sent from the field to the GY: You can add up to 3 Rock monsters from your Deck to your hand, whose total Levels equal 8. You can only use this effect of "Block Dragon" once per turn.


  UR Rarity
  Dotscaper
  UR Rarity
  Dotscaper
  Dotscaper
  EARTH 1
  Dotscaper
  Vật quét màn hình
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


  SR Rarity
  Fluffal Bear
  SR Rarity
  Fluffal Bear
  Fluffal Bear
  EARTH 3
  Fluffal Bear
  Động vật xù gấu
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Úp 1 "Toy Vendor" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Fluffal Bear" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can send this card from your hand to the Graveyard; Set 1 "Toy Vendor" directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can Tribute this card, then target 1 "Polymerization" in your Graveyard; add it to your hand. You can only use 1 "Fluffal Bear" effect per turn, and only once that turn.


  R Rarity
  Fluffal Wings
  R Rarity
  Fluffal Wings
  Fluffal Wings
  LIGHT 1
  Fluffal Wings
  Cánh động vật xù
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Toy Vendor": Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Fluffal" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể gửi 1 "Toy Vendor" mà bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fluffal Wings" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your Graveyard and you control "Toy Vendor": You can banish this card from your Graveyard, then target 1 "Fluffal" monster in your Graveyard; banish it, and if you do, draw 1 card, then you can send 1 "Toy Vendor" you control to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Fluffal Wings" once per turn.


  UR Rarity
  Giant Rex
  UR Rarity
  Giant Rex
  Giant Rex
  EARTH 4
  Giant Rex
  Khủng long khổng lồ
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


  SR Rarity
  Gigantes
  SR Rarity
  Gigantes
  Gigantes
  EARTH 4
  Gigantes
  Gigantes
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 1300


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ĐẤT khỏi Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Phá huỷ tất cả bài Phép và Bẫy trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 EARTH monster from your GY. If this card is destroyed by battle and sent to the GY: Destroy all Spells and Traps on the field.


  SR Rarity
  Amano-Iwato
  SR Rarity
  Amano-Iwato
  Amano-Iwato
  EARTH 4
  Amano-Iwato
  Thiên nham hộ
  • ATK:

  • 1900

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Quái thú không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng, ngoại trừ quái thú Tinh linh. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa trong lượt này: Trả lá bài này về tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Special Summoned. Monsters cannot activate their effects, except Spirit monsters. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal Summoned or flipped face-up this turn: Return this card to the hand.


  UR Rarity
  Glow-Up Bulb
  UR Rarity
  Glow-Up Bulb
  Glow-Up Bulb
  EARTH 1
  Glow-Up Bulb
  Nhụy hoa lớn lên
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi lá bài trên cùng của Deck của bạn xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Glow-Up Bulb" một lần trong mỗi Trận đấu.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is in your GY: You can send the top card of your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Glow-Up Bulb" once per Duel.


  SR Rarity
  Toy Vendor
  SR Rarity
  Toy Vendor
  Toy Vendor
  Spell Continuous
  Toy Vendor
  Hộp đồ chơi

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; rút 1 lá bài và hiển thị nó, sau đó nếu đó là "Fluffal" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay của bạn. Nếu không, hãy gửi xuống Mộ lá bài bạn đã rút. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Sabres" hoặc 1 "Fluffal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card and show it, then if it is a "Fluffal" monster, you can Special Summon 1 monster from your hand. Otherwise, discard the card you drew. If this card is sent to the Graveyard: You can add 1 "Edge Imp Sabres" or 1 "Fluffal" monster from your Deck to your hand.


   UR Rarity
   Decode Talker
   UR Rarity
   Decode Talker
   Decode Talker
   DARK
   Decode Talker
   Người xử mã
   • ATK:

   • 2300

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trên

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú Hiệu ứng
   Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


   R Rarity
   Missus Radiant
   R Rarity
   Missus Radiant
   Missus Radiant
   EARTH
   Missus Radiant
   Chó cực rạng rỡ Missus
   • ATK:

   • 1400

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú EARTH
   Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.


   SR Rarity
   Rasterliger
   SR Rarity
   Rasterliger
   Rasterliger
   LIGHT
   Rasterliger
   Sư hổ Raster
   • ATK:

   • 2000

   • LINK-4

   Mũi tên Link:

   Trên

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú, ngoại trừ Token
   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


   UR Rarity
   Abyss Dweller
   UR Rarity
   Abyss Dweller
   Abyss Dweller
   WATER
   Abyss Dweller
   Cư dân vực sâu
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


   UR Rarity
   Dark Rebellion Xyz Dragon
   UR Rarity
   Dark Rebellion Xyz Dragon
   Dark Rebellion Xyz Dragon
   DARK
   Dark Rebellion Xyz Dragon
   Rồng xyz phiến loạn bóng tối
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


   SR Rarity
   Steelswarm Roach
   SR Rarity
   Steelswarm Roach
   Steelswarm Roach
   DARK
   Steelswarm Roach
   Trùng vai-rớt gián
   • ATK:

   • 1900

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.   Deck của AMANO STUN trong DUEL LINKS
   Top