Thông tin tổng quan của Amazoness

Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard

Cần 12 UR

UR Rarity
Amazoness Princess3 card
UR Rarity
Amazoness Queen2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Number 47: Nightmare Shark1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card

Main: 21 Extra: 8

R Rarity
Amazoness Baby Tiger
R Rarity
Amazoness Baby Tiger
Amazoness Baby Tiger
EARTH 2
Amazoness Baby Tiger
hổ con nữ a-ma-dôn
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Amazoness Tiger" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu một "Amazoness" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn trong khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amazoness Baby Tiger" một lần mỗi lượt. Nhận 100 ATK cho mỗi "Amazoness" trong Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Amazoness Tiger" while on the field or in the GY. If an "Amazoness" monster is Normal or Special Summoned to your field while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Amazoness Baby Tiger" once per turn. Gains 100 ATK for each "Amazoness" card in your GY.


UR Rarity
Amazoness Princess
UR Rarity
Amazoness Princess
Amazoness Princess
EARTH 3
Amazoness Princess
Công chúa nữ a-ma-dôn
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Amazoness Queen" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Amazoness" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amazoness Princess" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi 1 lá bài khác từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Amazoness" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Amazoness Princess".


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Amazoness Queen" while on the field or in the GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Amazoness" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Amazoness Princess" once per turn. When this card declares an attack: You can send 1 other card from your hand or field to the GY; Special Summon 1 "Amazoness" monster from your Deck in Defense Position, except "Amazoness Princess".


UR Rarity
Amazoness Queen
UR Rarity
Amazoness Queen
Amazoness Queen
EARTH 6
Amazoness Queen
nữ hoàng nữ a-ma-dôn
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

"Amazoness" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Amazoness" monsters you control cannot be destroyed by battle.


N Rarity
Amazoness Spy
N Rarity
Amazoness Spy
Amazoness Spy
EARTH 3
Amazoness Spy
Gián điệp nữ a-ma-dôn
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tiết lộ 1 "Amazoness" trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amazoness Spy" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Amazoness" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Amazoness Spy"; trả nó về tay hoặc xáo trộn nó vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can reveal 1 other "Amazoness" monster in your hand; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Amazoness Spy" once per turn. When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can target 1 "Amazoness" monster in your GY, except "Amazoness Spy"; return it to the hand, or shuffle it into the Deck.


SR Rarity
Amazoness Swords Woman
SR Rarity
Amazoness Swords Woman
Amazoness Swords Woman
EARTH 4
Amazoness Swords Woman
Kiếm sĩ nữ a-ma-dôn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ việc chiến đấu với lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card instead.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  UR Rarity
  Reinforcement of the Army
  Reinforcement of the Army
  Spell Normal
  Reinforcement of the Army
  Quân tiếp viện

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


   R Rarity
   Amazoness Onslaught
   R Rarity
   Amazoness Onslaught
   Amazoness Onslaught
   Trap Continuous
   Amazoness Onslaught
   Nữ a-ma-dôn tập kích

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, trong Battle Phase: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Amazoness" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Sau khi Damage Calculation, nếu "Amazoness" của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này đang nằm úp trong Vùng Phép & Bẫy của bạn: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó của đối thủ. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Amazoness" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, during the Battle Phase: You can Special Summon 1 "Amazoness" monster from your hand, and if you do, it gains 500 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). After damage calculation, if your "Amazoness" monster battled an opponent's monster while this card is already face-up in your Spell & Trap Zone: You can banish that opponent's monster. If this card on the field is destroyed and sent to the GY: You can target 1 "Amazoness" monster in your GY; Special Summon it.


    SR Rarity
    Amazoness Willpower
    SR Rarity
    Amazoness Willpower
    Amazoness Willpower
    Trap Continuous
    Amazoness Willpower
    Chiến ý nữ a-ma-dôn

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn 1 "Amazoness" trong Mộ của bạn và Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế tấn công. Nó không thể thay đổi tư thế chiến đấu và phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài này được gửi xuống mộ khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Select 1 "Amazoness" monster in your Graveyard and Special Summon it in Attack Position. It cannot change its battle position and must attack if able. When this card is removed from the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card.


     SR Rarity
     Expendable Dai
     SR Rarity
     Expendable Dai
     Expendable Dai
     Trap Normal
     Expendable Dai
     Gã hiến mạng

      Hiệu ứng (VN):

      Hiến tế 1 quái thú Chiến Binh, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Tribute 1 Warrior monster, then target 1 card on the field; destroy it, and if you do, draw 1 card.


      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


      R Rarity
      Missus Radiant
      R Rarity
      Missus Radiant
      Missus Radiant
      EARTH
      Missus Radiant
      Chó cực rạng rỡ Missus
      • ATK:

      • 1400

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú EARTH
      Tất cả quái thú EARTH trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú GIÓ trên sân mất 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ĐẤT trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Missus Radiant" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 EARTH monsters All EARTH monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all WIND monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 EARTH monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Missus Radiant" once per turn.


      SR Rarity
      Rasterliger
      SR Rarity
      Rasterliger
      Rasterliger
      LIGHT
      Rasterliger
      Sư hổ Raster
      • ATK:

      • 2000

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trên

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú, ngoại trừ Token
      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      DARK
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Rồng xyz phiến loạn bóng tối
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


      UR Rarity
      Number 47: Nightmare Shark
      UR Rarity
      Number 47: Nightmare Shark
      Number 47: Nightmare Shark
      WATER
      Number 47: Nightmare Shark
      Con số 47: Cá mập ác mộng
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 3
      Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


      SR Rarity
      The Phantom Knights of Break Sword
      SR Rarity
      The Phantom Knights of Break Sword
      The Phantom Knights of Break Sword
      DARK
      The Phantom Knights of Break Sword
      Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 3
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.      Deck của AMAZONESS trong DUEL LINKS