Thông tin tổng quan của Ancient Gears

Middle Age Mechs
Kích hoạt Bài phép Liên tục 'Ancient Gear Castle' vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.
Ancient Gear Castle
Middle Age Mechs

Cần 8 UR

UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Howitzer
UR Rarity
Ancient Gear Howitzer
UR Rarity
Ancient Gear Howitzer
UR Rarity
Ancient Gear Megaton Golem
UR Rarity
Ultimate Ancient Gear Golem

Main: 21 Extra: 5


Deck của ANCIENT GEARS trong DUEL LINKS