Thông tin tổng quan của Ancient Gears

Middle Age Mechs
Kích hoạt Bài phép Liên tục 'Ancient Gear Castle' vào đầu Lượt đầu tiên của bạn.
Ancient Gear Castle
Middle Age Mechs

Cần 8 UR

UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Howitzer
UR Rarity
Ancient Gear Howitzer
UR Rarity
Ancient Gear Howitzer
UR Rarity
Ancient Gear Megaton Golem
UR Rarity
Ultimate Ancient Gear Golem

Main: 21 Extra: 5

SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
Ancient Gear Hunting Hound
EARTH 3
Ancient Gear Hunting Hound
Chó săn bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 "Ancient Gear" của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: Inflict 600 damage to your opponent. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Ancient Gear" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials.


SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
Ancient Gear Hunting Hound
EARTH 3
Ancient Gear Hunting Hound
Chó săn bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 "Ancient Gear" của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: Inflict 600 damage to your opponent. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Ancient Gear" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials.


SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
SR Rarity
Ancient Gear Hunting Hound
Ancient Gear Hunting Hound
EARTH 3
Ancient Gear Hunting Hound
Chó săn bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Gây 600 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 "Ancient Gear" của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned: Inflict 600 damage to your opponent. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Ancient Gear" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials.


UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
Ancient Gear Reactor Dragon
EARTH 9
Ancient Gear Reactor Dragon
Rồng lò phản ứng bánh răng cổ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Ancient Gear" tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Gadget" , nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công, Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card that was Tribute Summoned by Tributing an "Ancient Gear" monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card was Tribute Summoned by Tributing a "Gadget" monster, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks, your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects cannot be activated until the end of the Damage Step. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can destroy 1 Spell/Trap Card on the field.


UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
Ancient Gear Reactor Dragon
EARTH 9
Ancient Gear Reactor Dragon
Rồng lò phản ứng bánh răng cổ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Ancient Gear" tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Gadget" , nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công, Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card that was Tribute Summoned by Tributing an "Ancient Gear" monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card was Tribute Summoned by Tributing a "Gadget" monster, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks, your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects cannot be activated until the end of the Damage Step. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can destroy 1 Spell/Trap Card on the field.


UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
UR Rarity
Ancient Gear Reactor Dragon
Ancient Gear Reactor Dragon
EARTH 9
Ancient Gear Reactor Dragon
Rồng lò phản ứng bánh răng cổ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Ancient Gear" tấn công một quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi bằng cách Hiến tế một "Gadget" , nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công, Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card that was Tribute Summoned by Tributing an "Ancient Gear" monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card was Tribute Summoned by Tributing a "Gadget" monster, it can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks, your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects cannot be activated until the end of the Damage Step. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can destroy 1 Spell/Trap Card on the field.


R Rarity
Ancient Gear Wyvern
R Rarity
Ancient Gear Wyvern
Ancient Gear Wyvern
EARTH 4
Ancient Gear Wyvern
Wyvern bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


R Rarity
Ancient Gear Wyvern
R Rarity
Ancient Gear Wyvern
Ancient Gear Wyvern
EARTH 4
Ancient Gear Wyvern
Wyvern bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


R Rarity
Ancient Gear Wyvern
R Rarity
Ancient Gear Wyvern
Ancient Gear Wyvern
EARTH 4
Ancient Gear Wyvern
Wyvern bánh răng cổ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Gear" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Gear Wyvern", bạn cũng không thể đặt lá bài cho phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Wyvern" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này tấn công, quái thú của đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Ancient Gear" card from your Deck to your hand, except "Ancient Gear Wyvern", also you cannot Set cards for the rest of this turn. You can only use this effect of "Ancient Gear Wyvern" once per turn. If this card attacks, your opponent's monsters cannot activate their effects until the end of the Damage Step.


SR Rarity
Ancient Gear Catapult
SR Rarity
Ancient Gear Catapult
Ancient Gear Catapult
Spell Normal
Ancient Gear Catapult
máy bánh răng cổ bắn đá

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Ancient Gear Catapult" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  While you control no monsters: Target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can only use 1 "Ancient Gear Catapult" effect per turn, and only once that turn.


  SR Rarity
  Ancient Gear Catapult
  SR Rarity
  Ancient Gear Catapult
  Ancient Gear Catapult
  Spell Normal
  Ancient Gear Catapult
  máy bánh răng cổ bắn đá

   Hiệu ứng (VN):

   Khi bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Ancient Gear Catapult" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   While you control no monsters: Target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can only use 1 "Ancient Gear Catapult" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Ancient Gear Catapult
   SR Rarity
   Ancient Gear Catapult
   Ancient Gear Catapult
   Spell Normal
   Ancient Gear Catapult
   máy bánh răng cổ bắn đá

    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Ancient Gear Catapult" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While you control no monsters: Target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Ancient Gear Token" (Machine-Type/EARTH/Level 1/ATK 0/DEF 0). You can only use 1 "Ancient Gear Catapult" effect per turn, and only once that turn.


    R Rarity
    Ancient Gear Fortress
    R Rarity
    Ancient Gear Fortress
    Ancient Gear Fortress
    Spell Continuous
    Ancient Gear Fortress
    Pháo đài bánh răng cổ

     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt chúng được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Gear" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, và chúng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt lá bài và hiệu ứng "Ancient Gear" Nếu lá bài này bị phá hủy trong Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Ancient Gear"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the turn they were Normal or Special Summoned, your opponent cannot target "Ancient Gear" monsters you control with card effects, and they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of "Ancient Gear" cards and effects. If this card is destroyed in the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand or Graveyard, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Ancient Gear" monsters.


     R Rarity
     Ancient Gear Fortress
     R Rarity
     Ancient Gear Fortress
     Ancient Gear Fortress
     Spell Continuous
     Ancient Gear Fortress
     Pháo đài bánh răng cổ

      Hiệu ứng (VN):

      Trong lượt chúng được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Gear" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, và chúng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt lá bài và hiệu ứng "Ancient Gear" Nếu lá bài này bị phá hủy trong Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Ancient Gear"


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During the turn they were Normal or Special Summoned, your opponent cannot target "Ancient Gear" monsters you control with card effects, and they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of "Ancient Gear" cards and effects. If this card is destroyed in the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand or Graveyard, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Ancient Gear" monsters.


      R Rarity
      Ancient Gear Fortress
      R Rarity
      Ancient Gear Fortress
      Ancient Gear Fortress
      Spell Continuous
      Ancient Gear Fortress
      Pháo đài bánh răng cổ

       Hiệu ứng (VN):

       Trong lượt chúng được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Gear" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, và chúng không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt lá bài và hiệu ứng "Ancient Gear" Nếu lá bài này bị phá hủy trong Vùng bài Phép & Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay hoặc Mộ của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Ancient Gear"


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the turn they were Normal or Special Summoned, your opponent cannot target "Ancient Gear" monsters you control with card effects, and they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of "Ancient Gear" cards and effects. If this card is destroyed in the Spell & Trap Zone: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand or Graveyard, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Ancient Gear" monsters.


       SR Rarity
       Dark Hole
       SR Rarity
       Dark Hole
       Dark Hole
       Spell Normal
       Dark Hole
       HỐ đen

        Hiệu ứng (VN):

        Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Destroy all monsters on the field.


        SR Rarity
        Dark Hole
        SR Rarity
        Dark Hole
        Dark Hole
        Spell Normal
        Dark Hole
        HỐ đen

         Hiệu ứng (VN):

         Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Destroy all monsters on the field.


         SR Rarity
         Dark Hole
         SR Rarity
         Dark Hole
         Dark Hole
         Spell Normal
         Dark Hole
         HỐ đen

          Hiệu ứng (VN):

          Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Destroy all monsters on the field.


          SR Rarity
          Geartown
          SR Rarity
          Geartown
          Geartown
          Spell Field
          Geartown
          Thị trấn bánh răng

           Hiệu ứng (VN):

           Cả hai người chơi đều có thể Triệu hồi Bình thường "Ancient Gear" với 1 lần Hiến tế ít hơn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Both players can Normal Summon "Ancient Gear" monsters for 1 less Tribute. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand, Deck, or Graveyard.


           SR Rarity
           Geartown
           SR Rarity
           Geartown
           Geartown
           Spell Field
           Geartown
           Thị trấn bánh răng

            Hiệu ứng (VN):

            Cả hai người chơi đều có thể Triệu hồi Bình thường "Ancient Gear" với 1 lần Hiến tế ít hơn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Both players can Normal Summon "Ancient Gear" monsters for 1 less Tribute. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand, Deck, or Graveyard.


            SR Rarity
            Geartown
            SR Rarity
            Geartown
            Geartown
            Spell Field
            Geartown
            Thị trấn bánh răng

             Hiệu ứng (VN):

             Cả hai người chơi đều có thể Triệu hồi Bình thường "Ancient Gear" với 1 lần Hiến tế ít hơn. Khi lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Both players can Normal Summon "Ancient Gear" monsters for 1 less Tribute. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your hand, Deck, or Graveyard.


             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             Ancient Gear Howitzer
             EARTH 8
             Ancient Gear Howitzer
             Lựu pháo bánh răng cổ
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Ancient Gear"
             Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Howitzer" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 "Ancient Gear" monsters Unaffected by other cards' effects. During your Main Phase: You can inflict 1000 damage to your opponent. You can only use this effect of "Ancient Gear Howitzer" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions.


             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             Ancient Gear Howitzer
             EARTH 8
             Ancient Gear Howitzer
             Lựu pháo bánh răng cổ
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Ancient Gear"
             Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Howitzer" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 "Ancient Gear" monsters Unaffected by other cards' effects. During your Main Phase: You can inflict 1000 damage to your opponent. You can only use this effect of "Ancient Gear Howitzer" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions.


             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             UR Rarity
             Ancient Gear Howitzer
             Ancient Gear Howitzer
             EARTH 8
             Ancient Gear Howitzer
             Lựu pháo bánh răng cổ
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Ancient Gear"
             Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 1000 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Gear Howitzer" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Gear" từ Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 "Ancient Gear" monsters Unaffected by other cards' effects. During your Main Phase: You can inflict 1000 damage to your opponent. You can only use this effect of "Ancient Gear Howitzer" once per turn. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Ancient Gear" monster from your Deck, ignoring its Summoning conditions.


             UR Rarity
             Ancient Gear Megaton Golem
             UR Rarity
             Ancient Gear Megaton Golem
             Ancient Gear Megaton Golem
             EARTH 9
             Ancient Gear Megaton Golem
             Golem bánh răng cổ nghìn tấn
             • ATK:

             • 3300

             • DEF:

             • 3300


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú "Ancient Gear"
             Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 2 hoặc nhiều hơn "Ancient Gear Golem" và / hoặc "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" , nó có thể tấn công tối đa nhiều lần trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion ngửa mặt này trong tầm điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ultimate Ancient Gear Golem" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 "Ancient Gear" monsters If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card was Fusion Summoned using 2 or more "Ancient Gear Golem" and/or "Ancient Gear Golem - Ultimate Pound" as material, it can attack up to that many times during each Battle Phase. If this face-up Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 "Ultimate Ancient Gear Golem" from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


             UR Rarity
             Ultimate Ancient Gear Golem
             UR Rarity
             Ultimate Ancient Gear Golem
             Ultimate Ancient Gear Golem
             EARTH 10
             Ultimate Ancient Gear Golem
             Golem bánh răng cổ tối thượng
             • ATK:

             • 4400

             • DEF:

             • 3400


             Hiệu ứng (VN):

             "Ancient Gear Golem" + 2 quái thú "Ancient Gear"
             Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ancient Gear Golem" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Ancient Gear Golem" + 2 "Ancient Gear" monsters Must be Fusion Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card attacks, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If this card is destroyed: You can target 1 "Ancient Gear Golem" in your GY; Special Summon it, ignoring its Summoning conditions.             Deck của ANCIENT GEARS trong DUEL LINKS