Thông tin tổng quan của Chronomaly

Nhìn chung

Chronomaly là một archetype dựa trên Xyz liên quan đến việc triệu hồi liên tục lên sân với quái vật Chronomaly để lấy Nguyên liệu Xyz cho quái thú chủ lực của chúng. Đặc biệt, trong Duel Links, họ sử dụng Skill của Trey (Divine Artifacts hoặc Gateway to the Another Dimension) để điều chỉnh cấp độ của các quái thú của họ nhằm tạo ra Quái thú Xyz. Họ xuất sắc trong việc triệu hồi quái thú Rank 4 đến 6, nhưng về cơ bản có thể tạo ra bất kỳ Quái vật Xyz nào do khả năng điều chỉnh cấp độ của họ một cách dễ dàng.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Chronomaly Crystal Bones
UR Rarity
Chronomaly Crystal Bones
UR Rarity
Chronomaly Crystal Bones
LIGHT 3
Chronomaly Crystal Bones
Dị vật niên đại xương tinh thể
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Bones".


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".

UR Rarity
Chronomaly Crystal Skull
UR Rarity
Chronomaly Crystal Skull
UR Rarity
Chronomaly Crystal Skull
LIGHT 3
Chronomaly Crystal Skull
Dị vật niên đại hộp sọ tinh thể
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Chronomaly" : Bạn có thể gửi Mộ lá bài này vào Mộ; thêm 1 "Chronomaly" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Skull". Hiệu ứng của "Chronomaly Crystal Skull" chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a face-up "Chronomaly" monster: You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Chronomaly" monster from your Deck or Graveyard to your hand, except "Chronomaly Crystal Skull". The effect of "Chronomaly Crystal Skull" can only be used once per turn.

UR Rarity
Chronomaly Moai
UR Rarity
Chronomaly Moai
UR Rarity
Chronomaly Moai
EARTH 5
Chronomaly Moai
Dị vật niên đại Moai
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Chronomaly" mặt ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a face-up "Chronomaly" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position.

SR Rarity
Chronomaly Nebra Disk
SR Rarity
Chronomaly Nebra Disk
SR Rarity
Chronomaly Nebra Disk
LIGHT 4
Chronomaly Nebra Disk
Dị vật niên đại đĩa Nebra
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Chronomaly" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Nebra Disk". Nếu lá bài này nằm trong Mộ và tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Chronomaly" (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ lá bài và hiệu ứng "Chronomaly" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Chronomaly Nebra Disk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Chronomaly" card from your Deck to your hand, except "Chronomaly Nebra Disk". If this card is in the Graveyard and all monsters you control are "Chronomaly" monsters (min. 1): You can Special Summon this card in Defense Position. You cannot activate cards or effects during the turn you activate this effect, except "Chronomaly" cards and effects. You can only use 1 "Chronomaly Nebra Disk" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Chronomaly Tuspa Rocket
SR Rarity
Chronomaly Tuspa Rocket
SR Rarity
Chronomaly Tuspa Rocket
EARTH 4
Chronomaly Tuspa Rocket
Dị vật niên đại tên lửa Tuspa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Chronomaly" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng với Cấp / Rank của quái thú được gửi đến Mộ x 200. "Number" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân như nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
● Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chronomaly Tuspa Rocket" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Chronomaly" monster from your Deck or Extra Deck to the GY, then target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to the Level/Rank of the monster sent to the GY x 200. A "Number" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each effect of "Chronomaly Tuspa Rocket" once per turn.

UR Rarity
Chronomaly Technology
UR Rarity
Chronomaly Technology
UR Rarity
Chronomaly Technology
Spell Normal
Chronomaly Technology
Công nghệ dị vật niên đại

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Chronomaly" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, sau đó nhìn vào 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn và đưa lá còn lại vào Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Chronomaly Technology" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Chronomaly"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Chronomaly" monster in your Graveyard; banish it, then look at the top 2 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, and send the other to the Graveyard. You can only activate 1 "Chronomaly Technology" per turn. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this card, except "Chronomaly" monsters.

  SR Rarity
  Barrage Blast
  SR Rarity
  Barrage Blast
  SR Rarity
  Barrage Blast
  Trap Continuous
  Barrage Blast
  Loạt vụ nổ

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, bạn có thể tách bất kỳ số lượng nguyên liệu nào từ quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu vào nhiều lá bài đó trên sân; phá hủy chúng. Nếu (các) quái thú Máy Xyz mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Máy Xyz khỏi Mộ của mình; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng Rank của quái thú bị loại bỏ x 200.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, you can detach any number of materials from Machine Xyz Monsters you control, then target that many cards on the field; destroy them. If a Machine Xyz Monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in your GY: You can banish this card and 1 Machine Xyz Monster from your GY; inflict damage to your opponent equal to the banished monster's Rank x 200.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Chronomaly Vimana
   SR Rarity
   Chronomaly Vimana
   SR Rarity
   Chronomaly Vimana
   LIGHT
   Chronomaly Vimana
   Dị vật niên đại Vimana
   • ATK:

   • 2300

   • DEF:

   • 2600


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.

   SR Rarity
   Number 33: Chronomaly Machu Mech
   SR Rarity
   Number 33: Chronomaly Machu Mech
   SR Rarity
   Number 33: Chronomaly Machu Mech
   LIGHT
   Number 33: Chronomaly Machu Mech
   Con số 33: Binh khí dị vật niên đại Machu Mech
   • ATK:

   • 2400

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 5
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng chênh lệch giữa ATK ban đầu và ATK hiện tại của nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK tương đương với sát thương gây ra.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; inflict damage to your opponent equal to the difference between its original ATK and current ATK, and if you do, this card gains ATK equal to the damage inflicted.

   SR Rarity
   Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
   SR Rarity
   Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
   SR Rarity
   Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
   LIGHT
   Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
   Con số 36: Bộ máy dị vật niên đại Chateau Huyuk
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú "Chronomaly" Cấp 4
   Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế 1 "Chronomaly" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu của nó; phá huỷ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 "Chronomaly" monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can Tribute 1 "Chronomaly" monster, then target 1 monster your opponent controls, whose current ATK is different from its original ATK; destroy that target.

   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   UR Rarity
   Number 39: Utopia
   LIGHT
   Number 39: Utopia
   Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 4
   Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   SR Rarity
   Number S39: Utopia the Lightning
   LIGHT
   Number S39: Utopia the Lightning
   Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú LIGHT Cấp 5
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Gateway to the Another Dimension
   Gửi 1 quái vật từ Bộ bài / Extra Deck của bạn đến Mộ của bạn và thay đổi Cấp độ của tất cả quái thú trên sân của bạn thành Cấp độ / Rank của quái thú bạn đã gửi đến Mộ. Nếu bạn gửi một quái thú đến nghĩa địa từ Bộ bài của mình, bạn có thể gửi 1 quái thú đến Mộ từ tay của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới. ● Bộ bài / Extra Deck của bạn không chứa quái thú nào ngoài quái thú "Chronomaly" hoặc quái thú "Number" ÁNH SÁNG. ● Bộ bài của bạn chứa 12 quái thú "Chronomaly" trở lên
   Gateway to the Another Dimension

   Cần 14 UR

   UR Rarity
   Chronomaly Crystal Bones1 card
    Rarity
   Chronomaly Magella Globe2 card
   UR Rarity
   Chronomaly Moai2 card
   UR Rarity
   Number 39: Utopia1 card
   UR Rarity
   Chronomaly Technology1 card
   UR Rarity
   Bottomless Trap Hole1 card
   UR Rarity
   Crackdown2 card
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison1 card
   UR Rarity
   Paleozoic Canadia3 card

   Main: 20 Extra: 8

   UR Rarity
   Chronomaly Crystal Bones
   UR Rarity
   Chronomaly Crystal Bones
   Chronomaly Crystal Bones
   LIGHT 3
   Chronomaly Crystal Bones
   Dị vật niên đại xương tinh thể
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Crystal Bones".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your hand or Graveyard, except "Chronomaly Crystal Bones".


    Rarity
   Chronomaly Magella Globe
    Rarity
   Chronomaly Magella Globe
   Chronomaly Magella Globe
   LIGHT 4
   Chronomaly Magella Globe
   Dị vật niên đại khối cầu Magella
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Magella Globe". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi ở đó: Bạn có thể loại bỏ 1 "Chronomaly" khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Chronomaly Magella Globe"; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chronomaly Magella Globe" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute this card; Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your Deck, except "Chronomaly Magella Globe". If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish 1 "Chronomaly" card from your GY, except "Chronomaly Magella Globe"; add this card to your hand. You can only use each effect of "Chronomaly Magella Globe" once per turn.


    Rarity
   Chronomaly Magella Globe
    Rarity
   Chronomaly Magella Globe
   Chronomaly Magella Globe
   LIGHT 4
   Chronomaly Magella Globe
   Dị vật niên đại khối cầu Magella
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chronomaly" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Magella Globe". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi ở đó: Bạn có thể loại bỏ 1 "Chronomaly" khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Chronomaly Magella Globe"; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chronomaly Magella Globe" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute this card; Special Summon 1 "Chronomaly" monster from your Deck, except "Chronomaly Magella Globe". If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish 1 "Chronomaly" card from your GY, except "Chronomaly Magella Globe"; add this card to your hand. You can only use each effect of "Chronomaly Magella Globe" once per turn.


   UR Rarity
   Chronomaly Moai
   UR Rarity
   Chronomaly Moai
   Chronomaly Moai
   EARTH 5
   Chronomaly Moai
   Dị vật niên đại Moai
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Chronomaly" mặt ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a face-up "Chronomaly" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position.


   UR Rarity
   Chronomaly Moai
   UR Rarity
   Chronomaly Moai
   Chronomaly Moai
   EARTH 5
   Chronomaly Moai
   Dị vật niên đại Moai
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1600


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một "Chronomaly" mặt ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a face-up "Chronomaly" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Defense Position.


   SR Rarity
   Chronomaly Nebra Disk
   SR Rarity
   Chronomaly Nebra Disk
   Chronomaly Nebra Disk
   LIGHT 4
   Chronomaly Nebra Disk
   Dị vật niên đại đĩa Nebra
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Chronomaly" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Nebra Disk". Nếu lá bài này nằm trong Mộ và tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Chronomaly" (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ lá bài và hiệu ứng "Chronomaly" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Chronomaly Nebra Disk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Chronomaly" card from your Deck to your hand, except "Chronomaly Nebra Disk". If this card is in the Graveyard and all monsters you control are "Chronomaly" monsters (min. 1): You can Special Summon this card in Defense Position. You cannot activate cards or effects during the turn you activate this effect, except "Chronomaly" cards and effects. You can only use 1 "Chronomaly Nebra Disk" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Chronomaly Nebra Disk
   SR Rarity
   Chronomaly Nebra Disk
   Chronomaly Nebra Disk
   LIGHT 4
   Chronomaly Nebra Disk
   Dị vật niên đại đĩa Nebra
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Chronomaly" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Nebra Disk". Nếu lá bài này nằm trong Mộ và tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Chronomaly" (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ lá bài và hiệu ứng "Chronomaly" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Chronomaly Nebra Disk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Chronomaly" card from your Deck to your hand, except "Chronomaly Nebra Disk". If this card is in the Graveyard and all monsters you control are "Chronomaly" monsters (min. 1): You can Special Summon this card in Defense Position. You cannot activate cards or effects during the turn you activate this effect, except "Chronomaly" cards and effects. You can only use 1 "Chronomaly Nebra Disk" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Chronomaly Nebra Disk
   SR Rarity
   Chronomaly Nebra Disk
   Chronomaly Nebra Disk
   LIGHT 4
   Chronomaly Nebra Disk
   Dị vật niên đại đĩa Nebra
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Chronomaly" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Chronomaly Nebra Disk". Nếu lá bài này nằm trong Mộ và tất cả quái thú bạn điều khiển đều là "Chronomaly" (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ lá bài và hiệu ứng "Chronomaly" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Chronomaly Nebra Disk" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Chronomaly" card from your Deck to your hand, except "Chronomaly Nebra Disk". If this card is in the Graveyard and all monsters you control are "Chronomaly" monsters (min. 1): You can Special Summon this card in Defense Position. You cannot activate cards or effects during the turn you activate this effect, except "Chronomaly" cards and effects. You can only use 1 "Chronomaly Nebra Disk" effect per turn, and only once that turn.


   SR Rarity
   Chronomaly Tuspa Rocket
   SR Rarity
   Chronomaly Tuspa Rocket
   Chronomaly Tuspa Rocket
   EARTH 4
   Chronomaly Tuspa Rocket
   Dị vật niên đại tên lửa Tuspa
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Chronomaly" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng với Cấp / Rank của quái thú được gửi đến Mộ x 200. "Number" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân như nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
   ● Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.
   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chronomaly Tuspa Rocket" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Chronomaly" monster from your Deck or Extra Deck to the GY, then target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to the Level/Rank of the monster sent to the GY x 200. A "Number" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each effect of "Chronomaly Tuspa Rocket" once per turn.


   SR Rarity
   Chronomaly Tuspa Rocket
   SR Rarity
   Chronomaly Tuspa Rocket
   Chronomaly Tuspa Rocket
   EARTH 4
   Chronomaly Tuspa Rocket
   Dị vật niên đại tên lửa Tuspa
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Chronomaly" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất ATK bằng với Cấp / Rank của quái thú được gửi đến Mộ x 200. "Number" đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân như nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
   ● Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase.
   Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chronomaly Tuspa Rocket" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Chronomaly" monster from your Deck or Extra Deck to the GY, then target 1 face-up monster on the field; it loses ATK equal to the Level/Rank of the monster sent to the GY x 200. A "Number" Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each effect of "Chronomaly Tuspa Rocket" once per turn.


   UR Rarity
   Chronomaly Technology
   UR Rarity
   Chronomaly Technology
   Chronomaly Technology
   Spell Normal
   Chronomaly Technology
   Công nghệ dị vật niên đại

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Chronomaly" trong Mộ của bạn; loại bỏ nó, sau đó nhìn vào 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn và đưa lá còn lại vào Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Chronomaly Technology" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Chronomaly"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Chronomaly" monster in your Graveyard; banish it, then look at the top 2 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, and send the other to the Graveyard. You can only activate 1 "Chronomaly Technology" per turn. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this card, except "Chronomaly" monsters.


    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    Bottomless Trap Hole
    Trap Normal
    Bottomless Trap Hole
    Hang rơi không đáy

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


     UR Rarity
     Crackdown
     UR Rarity
     Crackdown
     Crackdown
     Trap Continuous
     Crackdown
     Bắt vật lớn

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Crackdown
      Crackdown
      Trap Continuous
      Crackdown
      Bắt vật lớn

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        UR Rarity
        Paleozoic Canadia
        Paleozoic Canadia
        Trap Normal
        Paleozoic Canadia
        Loài giáp xác Canadia

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


         UR Rarity
         Paleozoic Canadia
         UR Rarity
         Paleozoic Canadia
         Paleozoic Canadia
         Trap Normal
         Paleozoic Canadia
         Loài giáp xác Canadia

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          Paleozoic Canadia
          Trap Normal
          Paleozoic Canadia
          Loài giáp xác Canadia

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


           SR Rarity
           Paleozoic Olenoides
           SR Rarity
           Paleozoic Olenoides
           Paleozoic Olenoides
           Trap Normal
           Paleozoic Olenoides
           Loài giáp xác Olenoides

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


            SR Rarity
            Paleozoic Olenoides
            SR Rarity
            Paleozoic Olenoides
            Paleozoic Olenoides
            Trap Normal
            Paleozoic Olenoides
            Loài giáp xác Olenoides

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


             SR Rarity
             Chronomaly Vimana
             SR Rarity
             Chronomaly Vimana
             Chronomaly Vimana
             LIGHT
             Chronomaly Vimana
             Dị vật niên đại Vimana
             • ATK:

             • 2300

             • DEF:

             • 2600


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 5
             Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.


             SR Rarity
             Chronomaly Vimana
             SR Rarity
             Chronomaly Vimana
             Chronomaly Vimana
             LIGHT
             Chronomaly Vimana
             Dị vật niên đại Vimana
             • ATK:

             • 2300

             • DEF:

             • 2600


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 5
             Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.


             SR Rarity
             Number 33: Chronomaly Machu Mech
             SR Rarity
             Number 33: Chronomaly Machu Mech
             Number 33: Chronomaly Machu Mech
             LIGHT
             Number 33: Chronomaly Machu Mech
             Con số 33: Binh khí dị vật niên đại Machu Mech
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 5
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng chênh lệch giữa ATK ban đầu và ATK hiện tại của nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK tương đương với sát thương gây ra.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; inflict damage to your opponent equal to the difference between its original ATK and current ATK, and if you do, this card gains ATK equal to the damage inflicted.


             SR Rarity
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             SR Rarity
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             LIGHT
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             Con số 36: Bộ máy dị vật niên đại Chateau Huyuk
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Chronomaly" Cấp 4
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế 1 "Chronomaly" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu của nó; phá huỷ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Chronomaly" monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can Tribute 1 "Chronomaly" monster, then target 1 monster your opponent controls, whose current ATK is different from its original ATK; destroy that target.


             SR Rarity
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             SR Rarity
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             LIGHT
             Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
             Con số 36: Bộ máy dị vật niên đại Chateau Huyuk
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú "Chronomaly" Cấp 4
             Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế 1 "Chronomaly" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu của nó; phá huỷ mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 "Chronomaly" monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can Tribute 1 "Chronomaly" monster, then target 1 monster your opponent controls, whose current ATK is different from its original ATK; destroy that target.


             UR Rarity
             Number 39: Utopia
             UR Rarity
             Number 39: Utopia
             Number 39: Utopia
             LIGHT
             Number 39: Utopia
             Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


             SR Rarity
             Number S39: Utopia the Lightning
             SR Rarity
             Number S39: Utopia the Lightning
             Number S39: Utopia the Lightning
             LIGHT
             Number S39: Utopia the Lightning
             Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú LIGHT Cấp 5
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


             SR Rarity
             Number S39: Utopia the Lightning
             SR Rarity
             Number S39: Utopia the Lightning
             Number S39: Utopia the Lightning
             LIGHT
             Number S39: Utopia the Lightning
             Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             3 quái thú LIGHT Cấp 5
             Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.             Deck của CHRONOMALY trong DUEL LINKS