Thông tin tổng quan của Constellar

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Constellar Caduceus
SR Rarity
Constellar Caduceus
SR Rarity
Constellar Caduceus
LIGHT 4
Constellar Caduceus
Caduceus thiêng liêng
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1550


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Constellar" , ngoại trừ "Constellar Caduceus": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước đó của "Constellar Caduceus" một lần mỗi lượt. "Constellar" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này đấu với quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI, trước khi Damage Calculation: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Constellar" monster, except "Constellar Caduceus": You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can add 1 "Constellar" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each of the previous effects of "Constellar Caduceus" once per turn. A "Constellar" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● If this card battles a LIGHT or DARK monster, before damage calculation: You can banish that monster.

SR Rarity
Constellar Pollux
SR Rarity
Constellar Pollux
SR Rarity
Constellar Pollux
LIGHT 4
Constellar Pollux
Pollux thiêng liêng
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" cùng với Triệu hồi Thường / Úp của mình. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)

N Rarity
Constellar Rasalhague
N Rarity
Constellar Rasalhague
N Rarity
Constellar Rasalhague
LIGHT 2
Constellar Rasalhague
Ras Alhague thiêng liêng
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Constellar" từ tay hoặc Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Constellar Rasalhague".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Constellar" monster from your hand or Graveyard in face-up Defense Position, except "Constellar Rasalhague".

SR Rarity
Constellar Sombre
SR Rarity
Constellar Sombre
SR Rarity
Constellar Sombre
LIGHT 4
Constellar Sombre
Sombres thiêng liêng
 • ATK:

 • 1550

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Constellar Sombre" một lần trong mỗi lượt. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
Bạn có thể loại bỏ 1 "Constellar" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Constellar" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Constellar"


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only use each effect of "Constellar Sombre" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "Constellar" monster from your Graveyard, then target 1 "Constellar" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "Constellar" monster.

SR Rarity
Constellar Zubeneschamali
SR Rarity
Constellar Zubeneschamali
SR Rarity
Constellar Zubeneschamali
LIGHT 5
Constellar Zubeneschamali
Zubeneschamali thiêng liêng
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Constellar" monster from your Deck to your hand.

N Rarity
Constellar Star Chart
N Rarity
Constellar Star Chart
N Rarity
Constellar Star Chart
Spell Continuous
Constellar Star Chart
Đồ thị sao thiêng liêng

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, khi "Constellar" được Triệu hồi Đặc biệt đến phía sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, when a "Constellar" Xyz Monster(s) is Special Summoned to your side of the field (except during the Damage Step): You can draw 1 card.

  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device
   Trap Normal
   Compulsory Evacuation Device
   Thiết bị sơ tán bắt buộc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    R Rarity
    Constellar Omega
    R Rarity
    Constellar Omega
    R Rarity
    Constellar Omega
    LIGHT
    Constellar Omega
    Omega thiêng liêng
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú LIGHT Cấp 4
    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả "Constellar" mà bạn đang điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / bài Phép trong lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all "Constellar" monsters you currently control are unaffected by Spell/Trap effects this turn.

     Rarity
    Constellar Pleiades
     Rarity
    Constellar Pleiades
     Rarity
    Constellar Pleiades
    LIGHT
    Constellar Pleiades
    Pleiades thiêng liêng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú LIGHT Cấp 5
    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.

    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    LIGHT
    Constellar Ptolemy M7
    Messier 7 thiêng liêng
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.

    SR Rarity
    Evilswarm Exciton Knight
    SR Rarity
    Evilswarm Exciton Knight
    SR Rarity
    Evilswarm Exciton Knight
    LIGHT
    Evilswarm Exciton Knight
    Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    LIGHT
    Number S39: Utopia the Lightning
    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 5
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Constellar Union
    Tiết lộ 1 quái thú "Constellar" trên tay của bạn cho đối thủ và gửi 2 quái thú "Constellar" từ Bộ bài của bạn vào Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Xyz một quái thú "Constellar" trong Trận đấu này, bạn có thể coi nó như quái thú "Constellar" Cấp 3-6 và nếu bạn Triệu hồi Normal/Set một quái thú "Constellar", thì Vật hiến tế bắt buộc là không cần thiết. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Constellar" khi bạn đang sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn).
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong Trận đấu tay đôi.
    Constellar Union

    Cần 19 UR

    UR Rarity
    Artifact Lancea2 card
    UR Rarity
    D.D. Crow1 card
    UR Rarity
    Effect Veiler2 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
     Rarity
    Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
     Rarity
    Constellar Pleiades1 card
    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M71 card
    UR Rarity
    Number 39: Utopia1 card
    UR Rarity
    Book of Moon1 card
    UR Rarity
    Forbidden Lance2 card
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon2 card
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device1 card
    UR Rarity
    Constellar Meteor1 card
    UR Rarity
    Crackdown2 card

    Main: 30 Extra: 8

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Artifact Lancea
    UR Rarity
    Artifact Lancea
    Artifact Lancea
    LIGHT 5
    Artifact Lancea
    Hiện vật Lancea
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
    Phân loại:

    SR Rarity
    Constellar Caduceus
    SR Rarity
    Constellar Caduceus
    Constellar Caduceus
    LIGHT 4
    Constellar Caduceus
    Caduceus thiêng liêng
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1550


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "Constellar" , ngoại trừ "Constellar Caduceus": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước đó của "Constellar Caduceus" một lần mỗi lượt. "Constellar" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này đấu với quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI, trước khi Damage Calculation: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Constellar" monster, except "Constellar Caduceus": You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can add 1 "Constellar" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each of the previous effects of "Constellar Caduceus" once per turn. A "Constellar" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● If this card battles a LIGHT or DARK monster, before damage calculation: You can banish that monster.


    SR Rarity
    Constellar Caduceus
    SR Rarity
    Constellar Caduceus
    Constellar Caduceus
    LIGHT 4
    Constellar Caduceus
    Caduceus thiêng liêng
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1550


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "Constellar" , ngoại trừ "Constellar Caduceus": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước đó của "Constellar Caduceus" một lần mỗi lượt. "Constellar" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này đấu với quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI, trước khi Damage Calculation: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Constellar" monster, except "Constellar Caduceus": You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can add 1 "Constellar" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each of the previous effects of "Constellar Caduceus" once per turn. A "Constellar" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● If this card battles a LIGHT or DARK monster, before damage calculation: You can banish that monster.


    SR Rarity
    Constellar Caduceus
    SR Rarity
    Constellar Caduceus
    Constellar Caduceus
    LIGHT 4
    Constellar Caduceus
    Caduceus thiêng liêng
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1550


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn điều khiển một "Constellar" , ngoại trừ "Constellar Caduceus": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước đó của "Constellar Caduceus" một lần mỗi lượt. "Constellar" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này đấu với quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI, trước khi Damage Calculation: Bạn có thể loại bỏ quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control a "Constellar" monster, except "Constellar Caduceus": You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can add 1 "Constellar" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each of the previous effects of "Constellar Caduceus" once per turn. A "Constellar" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● If this card battles a LIGHT or DARK monster, before damage calculation: You can banish that monster.


    SR Rarity
    Constellar Pollux
    SR Rarity
    Constellar Pollux
    Constellar Pollux
    LIGHT 4
    Constellar Pollux
    Pollux thiêng liêng
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" cùng với Triệu hồi Thường / Úp của mình. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    SR Rarity
    Constellar Pollux
    SR Rarity
    Constellar Pollux
    Constellar Pollux
    LIGHT 4
    Constellar Pollux
    Pollux thiêng liêng
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" cùng với Triệu hồi Thường / Úp của mình. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    N Rarity
    Constellar Rasalhague
    N Rarity
    Constellar Rasalhague
    Constellar Rasalhague
    LIGHT 2
    Constellar Rasalhague
    Ras Alhague thiêng liêng
    • ATK:

    • 900

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Constellar" từ tay hoặc Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Constellar Rasalhague".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; Special Summon 1 "Constellar" monster from your hand or Graveyard in face-up Defense Position, except "Constellar Rasalhague".


    N Rarity
    Constellar Rasalhague
    N Rarity
    Constellar Rasalhague
    Constellar Rasalhague
    LIGHT 2
    Constellar Rasalhague
    Ras Alhague thiêng liêng
    • ATK:

    • 900

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Constellar" từ tay hoặc Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Constellar Rasalhague".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; Special Summon 1 "Constellar" monster from your hand or Graveyard in face-up Defense Position, except "Constellar Rasalhague".


    N Rarity
    Constellar Rasalhague
    N Rarity
    Constellar Rasalhague
    Constellar Rasalhague
    LIGHT 2
    Constellar Rasalhague
    Ras Alhague thiêng liêng
    • ATK:

    • 900

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Constellar" từ tay hoặc Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa, ngoại trừ "Constellar Rasalhague".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; Special Summon 1 "Constellar" monster from your hand or Graveyard in face-up Defense Position, except "Constellar Rasalhague".


    SR Rarity
    Constellar Sheratan
    SR Rarity
    Constellar Sheratan
    Constellar Sheratan
    LIGHT 3
    Constellar Sheratan
    Sheratan thiêng liêng
    • ATK:

    • 700

    • DEF:

    • 1900


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Constellar" monster from your Deck to your hand.


    SR Rarity
    Constellar Sombre
    SR Rarity
    Constellar Sombre
    Constellar Sombre
    LIGHT 4
    Constellar Sombre
    Sombres thiêng liêng
    • ATK:

    • 1550

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Constellar Sombre" một lần trong mỗi lượt. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
    Bạn có thể loại bỏ 1 "Constellar" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Constellar" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
    ● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Constellar"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use each effect of "Constellar Sombre" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "Constellar" monster from your Graveyard, then target 1 "Constellar" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "Constellar" monster.


    SR Rarity
    Constellar Sombre
    SR Rarity
    Constellar Sombre
    Constellar Sombre
    LIGHT 4
    Constellar Sombre
    Sombres thiêng liêng
    • ATK:

    • 1550

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Constellar Sombre" một lần trong mỗi lượt. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Constellar" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
    Bạn có thể loại bỏ 1 "Constellar" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Constellar" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
    ● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Bình thường 1 quái thú "Constellar"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use each effect of "Constellar Sombre" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "Constellar" monster from your Graveyard, then target 1 "Constellar" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "Constellar" monster.


    SR Rarity
    Constellar Zubeneschamali
    SR Rarity
    Constellar Zubeneschamali
    Constellar Zubeneschamali
    LIGHT 5
    Constellar Zubeneschamali
    Zubeneschamali thiêng liêng
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Constellar" monster from your Deck to your hand.


    SR Rarity
    Constellar Zubeneschamali
    SR Rarity
    Constellar Zubeneschamali
    Constellar Zubeneschamali
    LIGHT 5
    Constellar Zubeneschamali
    Zubeneschamali thiêng liêng
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Constellar" từ Deck của mình lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Constellar" monster from your Deck to your hand.


    UR Rarity
    D.D. Crow
    UR Rarity
    D.D. Crow
    D.D. Crow
    DARK 1
    D.D. Crow
    Quạ KgK
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     N Rarity
     Constellar Star Chart
     N Rarity
     Constellar Star Chart
     Constellar Star Chart
     Spell Continuous
     Constellar Star Chart
     Đồ thị sao thiêng liêng

      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, khi "Constellar" được Triệu hồi Đặc biệt đến phía sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, when a "Constellar" Xyz Monster(s) is Special Summoned to your side of the field (except during the Damage Step): You can draw 1 card.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       Forbidden Chalice
       Spell Quick
       Forbidden Chalice
       Chén thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        UR Rarity
        Forbidden Lance
        UR Rarity
        Forbidden Lance
        Forbidden Lance
        Spell Quick
        Forbidden Lance
        Cây thương thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


         UR Rarity
         Forbidden Lance
         UR Rarity
         Forbidden Lance
         Forbidden Lance
         Spell Quick
         Forbidden Lance
         Cây thương thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


          UR Rarity
          Mystical Space Typhoon
          UR Rarity
          Mystical Space Typhoon
          Mystical Space Typhoon
          Spell Quick
          Mystical Space Typhoon
          Cơn lốc thần bí

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


           UR Rarity
           Mystical Space Typhoon
           UR Rarity
           Mystical Space Typhoon
           Mystical Space Typhoon
           Spell Quick
           Mystical Space Typhoon
           Cơn lốc thần bí

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


            UR Rarity
            Compulsory Evacuation Device
            UR Rarity
            Compulsory Evacuation Device
            Compulsory Evacuation Device
            Trap Normal
            Compulsory Evacuation Device
            Thiết bị sơ tán bắt buộc

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


             UR Rarity
             Constellar Meteor
             UR Rarity
             Constellar Meteor
             Constellar Meteor
             Trap Normal
             Constellar Meteor
             Thiên thạch thiêng liêng

              Hiệu ứng (VN):

              Trong lượt bài này được kích hoạt, nếu quái thú của đối thủ đấu với quái thú "Constellar" và quái thú của đối thủ không bị phá huỷ, hãy xáo trộn nó vào Deck ở cuối Damage Step.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During the turn this card is activated, if an opponent's monster battles a "Constellar" monster, and the opponent's monster is not destroyed, shuffle it into the Deck at the end of the Damage Step.


              UR Rarity
              Crackdown
              UR Rarity
              Crackdown
              Crackdown
              Trap Continuous
              Crackdown
              Bắt vật lớn

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
               Phân loại:

               UR Rarity
               Crackdown
               UR Rarity
               Crackdown
               Crackdown
               Trap Continuous
               Crackdown
               Bắt vật lớn

                Hiệu ứng (VN):

                Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                Phân loại:

                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Abyss Dweller
                UR Rarity
                Abyss Dweller
                Abyss Dweller
                WATER
                Abyss Dweller
                Cư dân vực sâu
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                 Rarity
                Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                 Rarity
                Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                DARK
                Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
                • ATK:

                • 2450

                • DEF:

                • 1950


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


                R Rarity
                Constellar Omega
                R Rarity
                Constellar Omega
                Constellar Omega
                LIGHT
                Constellar Omega
                Omega thiêng liêng
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú LIGHT Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả "Constellar" mà bạn đang điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy / bài Phép trong lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all "Constellar" monsters you currently control are unaffected by Spell/Trap effects this turn.


                 Rarity
                Constellar Pleiades
                 Rarity
                Constellar Pleiades
                Constellar Pleiades
                LIGHT
                Constellar Pleiades
                Pleiades thiêng liêng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú LIGHT Cấp 5
                Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.


                UR Rarity
                Constellar Ptolemy M7
                UR Rarity
                Constellar Ptolemy M7
                Constellar Ptolemy M7
                LIGHT
                Constellar Ptolemy M7
                Messier 7 thiêng liêng
                • ATK:

                • 2700

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 6
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                UR Rarity
                Number 39: Utopia
                Number 39: Utopia
                LIGHT
                Number 39: Utopia
                Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                SR Rarity
                Number S39: Utopia the Lightning
                SR Rarity
                Number S39: Utopia the Lightning
                Number S39: Utopia the Lightning
                LIGHT
                Number S39: Utopia the Lightning
                Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú LIGHT Cấp 5
                Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.                Deck của CONSTELLAR trong DUEL LINKS