Thông tin tổng quan của Dark Gaia

Malicious HERO
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "Evil HERO Malicious Edge" và 1 "Dark Fusion" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Evil HERO Malicious Fiend" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển "Supreme King's Castle."

  ● Trả lại 1 "Evil HERO Malicious Edge" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái vật Loại Fiend Cấp 6 vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Nếu quái vật là quái vật "Evil HERO", bạn có thể thêm nó vào tay của mình bất kể Cấp độ của nó.
  ● Trả lại 1 hoặc nhiều quái thú Loại Quái vật có tổng số Cấp bằng 7 trở lên vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 "Evil HERO Malicious Edge" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn.
Supreme King's Castle
Evil HERO Malicious Fiend
Evil HERO Malicious Edge
Dark Fusion
Malicious HERO

Cần 17 UR

UR Rarity
Elemental HERO Stratos3 card
UR Rarity
Evil HERO Adusted Gold3 card
UR Rarity
Valkyrion the Magna Warrior1 card
UR Rarity
Weathering Soldier1 card
UR Rarity
Fossil Dragon Skullgios1 card
UR Rarity
Fossil Machine Skull Convoy1 card
UR Rarity
Fossil Warrior Skull King1 card
UR Rarity
Dark Fusion2 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon3 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card

Main: 23 Extra: 8

SR Rarity
Alpha The Electromagnet Warrior
SR Rarity
Alpha The Electromagnet Warrior
Alpha The Electromagnet Warrior
EARTH 3
Alpha The Electromagnet Warrior
Chiến binh nam châm điện Alpha
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magna Warrior" Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 8 "Magna Warrior" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Alpha The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).


UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
Elemental HERO Stratos
WIND 4
Elemental HERO Stratos
Anh hùng nguyên tố Stratos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


UR Rarity
Evil HERO Adusted Gold
UR Rarity
Evil HERO Adusted Gold
Evil HERO Adusted Gold
LIGHT 4
Evil HERO Adusted Gold
Anh hùng xấu xa mạ vàng
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Dark Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Dark Fusion" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Adusted Gold". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Adusted Gold" một lần mỗi lượt. Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold". You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn. Cannot attack unless you control a Fusion Monster.


SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
Shell Knight
EARTH 4
Shell Knight
Hiệp sĩ vỏ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chuyển lá bài này sang Thế Thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc gửi vào Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead. For the rest of this turn, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


UR Rarity
Valkyrion the Magna Warrior
UR Rarity
Valkyrion the Magna Warrior
Valkyrion the Magna Warrior
EARTH 8
Valkyrion the Magna Warrior
Chiến sĩ từ tính Valkyrion
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 3850


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior","Gamma The Magnet Warrior" từ tay và / hoặc sân của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior","Gamma The Magnet Warrior" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior", and "Gamma The Magnet Warrior" from your hand and/or field. You can Tribute this card, then target 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior", and "Gamma The Magnet Warrior" in your Graveyard; Special Summon them.


UR Rarity
Weathering Soldier
UR Rarity
Weathering Soldier
Weathering Soldier
EARTH 4
Weathering Soldier
Lính phong hóa
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng của lá bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Fossil Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Fossil Fusion" trong hiệu ứng của nó ngoại trừ "Weathering Soldier", từ Deck của bạn đến của bạn tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Weathering Soldier" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Lá bài này mất 600 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Fossil Fusion", or 1 card that specifically lists "Fossil Fusion" in its text except "Weathering Soldier", from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Weathering Soldier" once per turn. Once per turn, during your End Phase: This card loses 600 ATK.


SR Rarity
Dark Calling
SR Rarity
Dark Calling
Dark Calling
Spell Normal
Dark Calling
Bóng tối kêu gọi

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion", bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion với "Dark Fusion".)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY. (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)


  UR Rarity
  Dark Fusion
  UR Rarity
  Dark Fusion
  Dark Fusion
  Spell Normal
  Dark Fusion
  Kết hợp hắc ám

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Fiend từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fiend Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. Your opponent cannot target it with card effects this turn.


   SR Rarity
   Fossil Fusion
   SR Rarity
   Fossil Fusion
   Fossil Fusion
   Spell Normal
   Fossil Fusion
   Dung hợp hóa thạch

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.


    SR Rarity
    Miracle Rupture
    SR Rarity
    Miracle Rupture
    Miracle Rupture
    Spell Normal
    Miracle Rupture
    Phép màu vỡ đá

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.


     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      UR Rarity
      Reinforcement of the Army
      Reinforcement of the Army
      Spell Normal
      Reinforcement of the Army
      Quân tiếp viện

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


       SR Rarity
       Treacherous Trap Hole
       SR Rarity
       Treacherous Trap Hole
       Treacherous Trap Hole
       Trap Normal
       Treacherous Trap Hole
       Hang rơi lươn lẹo

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


        SR Rarity
        Evil HERO Dark Gaia
        SR Rarity
        Evil HERO Dark Gaia
        Evil HERO Dark Gaia
        EARTH 8
        Evil HERO Dark Gaia
        Anh hùng xấu xa Gaia
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Loại quái thú + 1 quái thú Loại đá
        Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. ATK ban đầu của lá bài này bằng ATK gốc tổng của các quái thú Nguyên liệu Fusion được sử dụng để Triệu hồi Fusion nó. Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thay đổi tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công ngửa. (Hiệu ứng lật chưa được kích hoạt tại thời điểm này.)


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Fiend-Type monster + 1 Rock-Type monster Must be Special Summoned with "Dark Fusion" and cannot be Special Summoned by other ways. The original ATK of this card is equal to the combined original ATK of the Fusion Material Monsters used to Fusion Summon it. When this card declares an attack: You can change all Defense Position monsters your opponent controls to face-up Attack Position. (Flip Effects are not activated at this time.)


        N Rarity
        Fossil Dragon Skullgar
        N Rarity
        Fossil Dragon Skullgar
        Fossil Dragon Skullgar
        EARTH 4
        Fossil Dragon Skullgar
        Rồng hóa thạch tân sinh Skullgar
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của đối thủ
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fossil Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Dragon Skullgar" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Rock monster + 1 Level 4 or lower monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. You can banish this card from your GY; add 1 "Fossil Fusion" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Fossil Dragon Skullgar" once per turn.


        UR Rarity
        Fossil Dragon Skullgios
        UR Rarity
        Fossil Dragon Skullgios
        Fossil Dragon Skullgios
        EARTH 8
        Fossil Dragon Skullgios
        Rồng hóa thạch cổ sinh Skullgios
        • ATK:

        • 3500

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong Mộ của đối thủ
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chuyển ATK và DEF hiện tại của quái thú của đối thủ đó cho đến khi kết thúc Damage Step đó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này chiến đấu với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". Before damage calculation, if this card battles an opponent's monster: You can switch the current ATK and DEF of that opponent's monster until the end of that Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Fusion Summoned card battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled.


        UR Rarity
        Fossil Machine Skull Convoy
        UR Rarity
        Fossil Machine Skull Convoy
        Fossil Machine Skull Convoy
        EARTH 8
        Fossil Machine Skull Convoy
        Xe xương hóa thạch cổ sinh Convoy
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm ATK bằng với DEF gốc của chúng. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 điểm thiệt hại cho đối thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Rock monster in your GY + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". While you control this Fusion Summoned card, all monsters your opponent controls lose ATK equal to their original DEF. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent.


        N Rarity
        Fossil Warrior Skull Bone
        N Rarity
        Fossil Warrior Skull Bone
        Fossil Warrior Skull Bone
        EARTH 4
        Fossil Warrior Skull Bone
        Lính xương hóa thạch tân sinh
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 800


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Time Stream" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull Bone" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Rock monster + 1 Level 4 or lower monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can banish this card from your GY; add 1 "Time Stream" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull Bone" once per turn.


        UR Rarity
        Fossil Warrior Skull King
        UR Rarity
        Fossil Warrior Skull King
        Fossil Warrior Skull King
        EARTH 8
        Fossil Warrior Skull King
        Vua xương hóa thạch cổ sinh
        • ATK:

        • 2800

        • DEF:

        • 1300


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull King" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster to your field. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull King" once per turn.        Deck của DARK GAIA trong DUEL LINKS