Thông tin tổng quan của Dinos

Nhìn chung

Dinos là một bộ bài có phong cách đánh kiểm soát với lượng hiệu ứng gây rối đáng kể, tốt nhất trong số đó đến từ Survival's End. Sức mạnh tổng hợp với các bẫy của Paleozoi giúp tăng hiệu quả của Survival's End (tiêu diệt chúng bằng hiệu ứng đầu tiên của nó, hoặc bị đưa xuống mồ bởi Paleozoi Marrella). Dinos có thể nhanh chóng OTK sau khi chậm rãi tiêu diệt hoặc từ từ dọn dẹp tài nguyên của đối thủ, nhưng Dinos cũng có điểm yếu khi đối đầu với các chiến thuật Stall/Burn sẽ cần được tính đến khi sử dụng bộ bài này.

Labyrinth Builder
Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Labyrinth Wall
Labyrinth Builder

Cần 14 UR

UR Rarity
Giant Rex1 card
UR Rarity
Miscellaneousaurus2 card
UR Rarity
Rescue Rabbit2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Scarlight Red Dragon Archfiend1 card
UR Rarity
Double Evolution Pill1 card
UR Rarity
One for One1 card
UR Rarity
Assault Mode Activate1 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card
UR Rarity
Paleozoic Canadia2 card

Main: 30 Extra: 8

R Rarity
Assault Beast
R Rarity
Assault Beast
Assault Beast
EARTH 4
Assault Beast
Thú công phá
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ; thêm 1 "Assault Mode Activate" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card to the GY; add 1 "Assault Mode Activate" from your Deck to your hand.


R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
Babycerasaurus
EARTH 2
Babycerasaurus
Bé Ceratopsia
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Khủng long Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon 1 Level 4 or lower Dinosaur-Type monster from your Deck.


R Rarity
Babycerasaurus
R Rarity
Babycerasaurus
Babycerasaurus
EARTH 2
Babycerasaurus
Bé Ceratopsia
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Khủng long Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon 1 Level 4 or lower Dinosaur-Type monster from your Deck.


UR Rarity
Giant Rex
UR Rarity
Giant Rex
Giant Rex
EARTH 4
Giant Rex
Khủng long khổng lồ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Không thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Khủng long bị loại bỏ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Rex" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot attack directly. If this card is banished: You can Special Summon this card, and if you do, this card gains 200 ATK for each of your banished Dinosaur monsters. You can only use this effect of "Giant Rex" once per turn.


UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
Miscellaneousaurus
FIRE 4
Miscellaneousaurus
Khủng long ảo các loại
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong Main Phase này, quái thú Loại Khủng long mà bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Khủng long nào khỏi Mộ của mình, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Khủng long từ Deck của bạn với Cấp độ bằng tổng số quái thú bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Miscellaneousaurus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's Main Phase: You can send this card from your hand to the Graveyard; during this Main Phase, Dinosaur-Type monsters you control are unaffected by your opponent's activated effects. You can banish any number of Dinosaur-Type monsters from your Graveyard, including this card; Special Summon 1 Dinosaur-Type monster from your Deck with a Level equal to the total number of monsters banished to activate this effect, but destroy it during the End Phase. You can only use this effect of "Miscellaneousaurus" once per turn.


UR Rarity
Miscellaneousaurus
UR Rarity
Miscellaneousaurus
Miscellaneousaurus
FIRE 4
Miscellaneousaurus
Khủng long ảo các loại
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong Main Phase này, quái thú Loại Khủng long mà bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú Khủng long nào khỏi Mộ của mình, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Khủng long từ Deck của bạn với Cấp độ bằng tổng số quái thú bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Miscellaneousaurus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's Main Phase: You can send this card from your hand to the Graveyard; during this Main Phase, Dinosaur-Type monsters you control are unaffected by your opponent's activated effects. You can banish any number of Dinosaur-Type monsters from your Graveyard, including this card; Special Summon 1 Dinosaur-Type monster from your Deck with a Level equal to the total number of monsters banished to activate this effect, but destroy it during the End Phase. You can only use this effect of "Miscellaneousaurus" once per turn.


SR Rarity
Overtex Qoatlus
SR Rarity
Overtex Qoatlus
Overtex Qoatlus
DARK 7
Overtex Qoatlus
Overtex Qoatlus
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách xáo trộn 5 quái thú Khủng long đã bị loại bỏ của bạn vào Deck Chính. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Khủng long trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm cái đó, phá hủy cái lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 "Evolution Pill" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Overtex Qoatlus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by shuffling 5 of your banished Dinosaur monsters into the Main Deck. Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can destroy 1 Dinosaur monster in your hand or face-up on your field, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Evolution Pill" Spell from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Overtex Qoatlus" once per turn.


SR Rarity
Overtex Qoatlus
SR Rarity
Overtex Qoatlus
Overtex Qoatlus
DARK 7
Overtex Qoatlus
Overtex Qoatlus
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách xáo trộn 5 quái thú Khủng long đã bị loại bỏ của bạn vào Deck Chính. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Khủng long trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm cái đó, phá hủy cái lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 "Evolution Pill" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Overtex Qoatlus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by shuffling 5 of your banished Dinosaur monsters into the Main Deck. Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can destroy 1 Dinosaur monster in your hand or face-up on your field, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Evolution Pill" Spell from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Overtex Qoatlus" once per turn.


UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
Rescue Rabbit
EARTH 4
Rescue Rabbit
Thỏ giải cứu
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


UR Rarity
Rescue Rabbit
UR Rarity
Rescue Rabbit
Rescue Rabbit
EARTH 4
Rescue Rabbit
Thỏ giải cứu
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


SR Rarity
Tackle Crusader
SR Rarity
Tackle Crusader
Tackle Crusader
EARTH 4
Tackle Crusader
Thập tự quân phi thân
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.
● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài có cùng tên với lá bài được trả về tay bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position. ● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.


R Rarity
Tyranno Infinity
R Rarity
Tyranno Infinity
Tyranno Infinity
EARTH 4
Tyranno Infinity
Khủng long vô cực
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

ATK ban đầu của lá bài này là số quái thú thuộc loại Khủng long bị loại bỏ của bạn x 1000.


Hiệu ứng gốc (EN):

The original ATK of this card is the number of your banished Dinosaur-Type monsters x 1000.


R Rarity
Two-Headed King Rex
R Rarity
Two-Headed King Rex
Two-Headed King Rex
EARTH 4
Two-Headed King Rex
Vua hai đầu Rex
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một quái thú mạnh mẽ có hai đầu tấn công như một.


Hiệu ứng gốc (EN):

A powerful monster whose two heads attack as one.


R Rarity
Two-Headed King Rex
R Rarity
Two-Headed King Rex
Two-Headed King Rex
EARTH 4
Two-Headed King Rex
Vua hai đầu Rex
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một quái thú mạnh mẽ có hai đầu tấn công như một.


Hiệu ứng gốc (EN):

A powerful monster whose two heads attack as one.


SR Rarity
Psi-Reflector
SR Rarity
Psi-Reflector
Psi-Reflector
DARK 1
Psi-Reflector
Kẻ chiếu ảnh tâm linh
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Assault Mode Activate", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Assault Mode Activate" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay của bạn, ngoại trừ "Psi-Reflector". Bạn có thể để lộ 1 "Assault Mode Activate" trong tay, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn có liệt kê cụ thể "Assault Mode Activate" trong hiệu ứng của nó, ngoại trừ "Psi-Reflector"; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của nó từ 1 đến 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Psi-Reflector" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Assault Mode Activate", or 1 card that specifically lists "Assault Mode Activate" in its text, from your Deck to your hand, except "Psi-Reflector". You can reveal 1 "Assault Mode Activate" in your hand, then target 1 monster in your GY that specifically lists "Assault Mode Activate" in its text, except "Psi-Reflector"; Special Summon it, and if you do, increase its Level by 1 to 4. You can only use each effect of "Psi-Reflector" once per turn.


SR Rarity
Psi-Reflector
SR Rarity
Psi-Reflector
Psi-Reflector
DARK 1
Psi-Reflector
Kẻ chiếu ảnh tâm linh
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Assault Mode Activate", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Assault Mode Activate" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay của bạn, ngoại trừ "Psi-Reflector". Bạn có thể để lộ 1 "Assault Mode Activate" trong tay, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn có liệt kê cụ thể "Assault Mode Activate" trong hiệu ứng của nó, ngoại trừ "Psi-Reflector"; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của nó từ 1 đến 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Psi-Reflector" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Assault Mode Activate", or 1 card that specifically lists "Assault Mode Activate" in its text, from your Deck to your hand, except "Psi-Reflector". You can reveal 1 "Assault Mode Activate" in your hand, then target 1 monster in your GY that specifically lists "Assault Mode Activate" in its text, except "Psi-Reflector"; Special Summon it, and if you do, increase its Level by 1 to 4. You can only use each effect of "Psi-Reflector" once per turn.


SR Rarity
Psi-Reflector
SR Rarity
Psi-Reflector
Psi-Reflector
DARK 1
Psi-Reflector
Kẻ chiếu ảnh tâm linh
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Assault Mode Activate", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Assault Mode Activate" trong hiệu ứng của nó, từ Deck đến tay của bạn, ngoại trừ "Psi-Reflector". Bạn có thể để lộ 1 "Assault Mode Activate" trong tay, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn có liệt kê cụ thể "Assault Mode Activate" trong hiệu ứng của nó, ngoại trừ "Psi-Reflector"; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của nó từ 1 đến 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Psi-Reflector" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Assault Mode Activate", or 1 card that specifically lists "Assault Mode Activate" in its text, from your Deck to your hand, except "Psi-Reflector". You can reveal 1 "Assault Mode Activate" in your hand, then target 1 monster in your GY that specifically lists "Assault Mode Activate" in its text, except "Psi-Reflector"; Special Summon it, and if you do, increase its Level by 1 to 4. You can only use each effect of "Psi-Reflector" once per turn.


UR Rarity
Double Evolution Pill
UR Rarity
Double Evolution Pill
Double Evolution Pill
Spell Normal
Double Evolution Pill
Thuốc tiến hóa bậc nhất

  Hiệu ứng (VN):

  Loại bỏ 1 quái thú Khủng long và 1 quái thú không phải Khủng long khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Khủng long Cấp 7 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Double Evolution Pill" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Banish 1 Dinosaur monster and 1 non-Dinosaur monster from your hand and/or GY; Special Summon 1 Level 7 or higher Dinosaur monster from your hand or Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only activate 1 "Double Evolution Pill" per turn.


  UR Rarity
  One for One
  UR Rarity
  One for One
  One for One
  Spell Normal
  One for One
  Một đổi một

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


   UR Rarity
   Assault Mode Activate
   UR Rarity
   Assault Mode Activate
   Assault Mode Activate
   Trap Normal
   Assault Mode Activate
   Chế độ công phá kích hoạt

    Hiệu ứng (VN):

    Hiến tế 1 quái thú Synchro; Triệu hồi Đặc biệt 1 "/Assault Mode" , có tên bao gồm tên quái thú Bị truy đuổi, từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Tribute 1 Synchro Monster; Special Summon 1 "/Assault Mode" monster, whose name includes the Tributed monster's name, from your Deck in Attack Position.


    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    Compulsory Evacuation Device
    Trap Normal
    Compulsory Evacuation Device
    Thiết bị sơ tán bắt buộc

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


      UR Rarity
      Paleozoic Canadia
      UR Rarity
      Paleozoic Canadia
      Paleozoic Canadia
      Trap Normal
      Paleozoic Canadia
      Loài giáp xác Canadia

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


       UR Rarity
       Paleozoic Canadia
       UR Rarity
       Paleozoic Canadia
       Paleozoic Canadia
       Trap Normal
       Paleozoic Canadia
       Loài giáp xác Canadia

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


        N Rarity
        Paleozoic Marrella
        N Rarity
        Paleozoic Marrella
        Paleozoic Marrella
        Trap Normal
        Paleozoic Marrella
        Loài giáp xác Marrella

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


         N Rarity
         Paleozoic Marrella
         N Rarity
         Paleozoic Marrella
         Paleozoic Marrella
         Trap Normal
         Paleozoic Marrella
         Loài giáp xác Marrella

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


          N Rarity
          Paleozoic Marrella
          N Rarity
          Paleozoic Marrella
          Paleozoic Marrella
          Trap Normal
          Paleozoic Marrella
          Loài giáp xác Marrella

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 Bẫy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 Trap from your Deck to the GY. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


           SR Rarity
           Survival's End
           SR Rarity
           Survival's End
           Survival's End
           Trap Normal
           Survival's End
           Ranh giới sinh tồn

            Hiệu ứng (VN):

            Phá huỷ càng nhiều quái thú Thường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Loại Khủng long từ Deck của bạn, tối đa số bị phá huỷ, nhưng hãy phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Khủng long mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Destroy as many Normal Monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon Level 4 or lower Dinosaur-Type monsters from your Deck, up to the number destroyed, but destroy them during the End Phase. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Dinosaur-Type monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them.


            SR Rarity
            Survival's End
            SR Rarity
            Survival's End
            Survival's End
            Trap Normal
            Survival's End
            Ranh giới sinh tồn

             Hiệu ứng (VN):

             Phá huỷ càng nhiều quái thú Thường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Loại Khủng long từ Deck của bạn, tối đa số bị phá huỷ, nhưng hãy phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Khủng long mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Destroy as many Normal Monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon Level 4 or lower Dinosaur-Type monsters from your Deck, up to the number destroyed, but destroy them during the End Phase. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Dinosaur-Type monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them.


             SR Rarity
             Survival's End
             SR Rarity
             Survival's End
             Survival's End
             Trap Normal
             Survival's End
             Ranh giới sinh tồn

              Hiệu ứng (VN):

              Phá huỷ càng nhiều quái thú Thường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Loại Khủng long từ Deck của bạn, tối đa số bị phá huỷ, nhưng hãy phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Loại Khủng long mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Destroy as many Normal Monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon Level 4 or lower Dinosaur-Type monsters from your Deck, up to the number destroyed, but destroy them during the End Phase. You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Dinosaur-Type monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


              UR Rarity
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              UR Rarity
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              DARK 8
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              Rồng quỉ đỏ sẹo sáng
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Tên của lá bài này trở thành "Red Dragon Archfiend" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt trên sân nhất có thể với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này (không phải lá bài này), sau đó gây 500 sát thương cho đối thủ đối với mỗi quái thú bị phá huỷ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card's name becomes "Red Dragon Archfiend" while it is on the field or in the GY. Once per turn: You can destroy as many Special Summoned Effect Monsters on the field as possible with ATK less than or equal to this card's (other than this card), then inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


              SR Rarity
              Stardust Charge Warrior
              SR Rarity
              Stardust Charge Warrior
              Stardust Charge Warrior
              WIND 6
              Stardust Charge Warrior
              Chiến binh xung kích bụi sao
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1300


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
              Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


              SR Rarity
              Beatrice, Lady of the Eternal
              SR Rarity
              Beatrice, Lady of the Eternal
              Beatrice, Lady of the Eternal
              LIGHT
              Beatrice, Lady of the Eternal
              Quý bà sự trường tồn, Beatrice
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


              SR Rarity
              Evolzar Laggia
              SR Rarity
              Evolzar Laggia
              Evolzar Laggia
              FIRE
              Evolzar Laggia
              Bạo chúa tiến hóa Laggia
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú loại khủng long Cấp 4
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, HOẶC Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc Triệu hồi hoặc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 Dinosaur-Type monsters During either player's turn, when a monster(s) would be Normal or Special Summoned, OR a Spell/Trap Card is activated: You can detach 2 Xyz Materials from this card; negate the Summon or activation, and if you do, destroy that card.


              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              SR Rarity
              Number 70: Malevolent Sin
              Number 70: Malevolent Sin
              DARK
              Number 70: Malevolent Sin
              Con số 70: Tội ác tử thần
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


              SR Rarity
              Paleozoic Opabinia
              SR Rarity
              Paleozoic Opabinia
              Paleozoic Opabinia
              WATER
              Paleozoic Opabinia
              Loài giáp xác Opabinia
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 2400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 2
              Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.              Deck của DINOS trong DUEL LINKS