Thông tin tổng quan của Evil Hero

The Power Leads to Destiny
Để lộ 1 lá bài trên tay của bạn cho đối thủ. Tùy thuộc vào lá bài mà bạn đã tiết lộ, bạn có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây một lần cho mỗi Trận đấu.
- Bài Phép Thường: Gửi 3 "Evil HERO Malicious Edge" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ. Trong trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Bình thường / Đặt "Evil HERO Malicious Edge" mà không cần Hiến tế.
- "Super Polymerization": Đặt 1 "Supreme King's Castle" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn và thêm 1 "Evil HERO Malicious Bane" vào Extra Deck của bạn.

Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa ít nhất 1 "Super Polymerization", ít nhất 9 quái thú và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Evil HERO" hoặc "Elemental HERO", cũng như Extra Deck chứa ít nhất 2 Quái thú Dung hợp và không có Quái thú Dung hợp nào ngoài quái thú "Evil HERO".
Supreme King's Castle
Evil HERO Malicious Edge
Evil HERO Malicious Bane
Super Polymerization
The Power Leads to Destiny

Cần 22 UR

UR Rarity
Elemental HERO Stratos3 card
UR Rarity
Evil HERO Adusted Gold3 card
UR Rarity
Evil HERO Malicious Edge2 card
UR Rarity
Evil HERO Malicious Fiend2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone2 card
UR Rarity
Super Polymerization1 card
UR Rarity
Crackdown3 card

Main: 24 Extra: 8

SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
SR Rarity
Elemental HERO Liquid Soldier
Elemental HERO Liquid Soldier
WATER 4
Elemental HERO Liquid Soldier
Anh hùng nguyên tố chất lỏng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Elemental HERO Liquid Soldier"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được dùng làm Nguyên liệu Fusion cho quái thú "HERO" và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Elemental HERO Liquid Soldier" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "HERO" monster in your GY, except "Elemental HERO Liquid Soldier"; Special Summon it. If this card is used as Fusion Material for a "HERO" monster, and sent to the GY or banished: You can draw 2 cards, then discard 1 card. You can only use 1 "Elemental HERO Liquid Soldier" effect per turn, and only once that turn.


UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
Elemental HERO Stratos
WIND 4
Elemental HERO Stratos
Anh hùng nguyên tố Stratos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


UR Rarity
Evil HERO Adusted Gold
UR Rarity
Evil HERO Adusted Gold
Evil HERO Adusted Gold
LIGHT 4
Evil HERO Adusted Gold
Anh hùng xấu xa mạ vàng
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Dark Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Dark Fusion" trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Evil HERO Adusted Gold". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evil HERO Adusted Gold" một lần mỗi lượt. Không thể tấn công trừ khi bạn điều khiển quái thú Fusion.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; add 1 "Dark Fusion", or 1 card that specifically lists "Dark Fusion" in its text, from your Deck to your hand, except "Evil HERO Adusted Gold". You can only use this effect of "Evil HERO Adusted Gold" once per turn. Cannot attack unless you control a Fusion Monster.


UR Rarity
Evil HERO Malicious Edge
UR Rarity
Evil HERO Malicious Edge
Evil HERO Malicious Edge
EARTH 7
Evil HERO Malicious Edge
Anh hùng xấu xa sắc cạnh
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này ngửa với 1 Hiến tế. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster, you can Tribute Summon this card face-up with 1 Tribute. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   SR Rarity
   Dark Calling
   SR Rarity
   Dark Calling
   Dark Calling
   Spell Normal
   Dark Calling
   Bóng tối kêu gọi

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Dark Fusion", bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi tay bạn và / hoặc Mộ. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion với "Dark Fusion".)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, that must be Special Summoned with "Dark Fusion", by banishing the Fusion Materials listed on it from your hand and/or GY. (This is treated as a Fusion Summon with "Dark Fusion".)


    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    SR Rarity
    Forbidden Chalice
    Forbidden Chalice
    Spell Quick
    Forbidden Chalice
    Chén thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


     UR Rarity
     Super Polymerization
     UR Rarity
     Super Polymerization
     Super Polymerization
     Spell Quick
     Super Polymerization
     Siêu dung hợp

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Crackdown
      Crackdown
      Trap Continuous
      Crackdown
      Bắt vật lớn

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Evil HERO Malicious Fiend
       UR Rarity
       Evil HERO Malicious Fiend
       Evil HERO Malicious Fiend
       FIRE 8
       Evil HERO Malicious Fiend
       Anh hùng xấu xa quỷ ác
       • ATK:

       • 3500

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       "Evil HERO Malicious Edge" + 1 quái thú Fiend Cấp 6 hoặc lớn hơn
       Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Dark Fusion". Trong Battle Phase của đối thủ, tất cả quái thú mà họ điều khiển được thay đổi sang Tư thế tấn công ngửa và mỗi quái thú mà họ điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       "Evil HERO Malicious Edge" + 1 Level 6 or higher Fiend monster Must be Special Summoned with "Dark Fusion". During your opponent's Battle Phase, all monsters they control are changed to face-up Attack Position, and each monster they control must attack this card, if able.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       DARK
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       Rồng xyz phiến loạn bóng tối
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


       SR Rarity
       Steelswarm Roach
       SR Rarity
       Steelswarm Roach
       Steelswarm Roach
       DARK
       Steelswarm Roach
       Trùng vai-rớt gián
       • ATK:

       • 1900

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.       Deck của EVIL HERO trong DUEL LINKS