Thông tin tổng quan của Gearfried

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Amazement Administrator Arlekino
UR Rarity
Amazement Administrator Arlekino
UR Rarity
Amazement Administrator Arlekino
DARK 7
Amazement Administrator Arlekino
Quản lý khu kinh ngạc Arlekino
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng "Attraction" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu đến nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Amazement Administrator Arlekino" một lần mỗi lượt. Nếu một Lá bài Bẫy được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú ngửa mà họ điều khiển; trang bị 1 "Attraction" từ Deck của bạn cho mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish any number of "Attraction" Traps from your GY, then target that many cards your opponent controls; destroy them. You can only use each of the following effects of "Amazement Administrator Arlekino" once per turn. If a Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 of those face-up monsters they control; equip 1 "Attraction" Trap from your Deck to that target.

UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
UR Rarity
Immortal Phoenix Gearfried
FIRE 9
Immortal Phoenix Gearfried
Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.

SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
SR Rarity
Infernoble Knight - Roland
FIRE 1
Infernoble Knight - Roland
Hoả thánh kỵ Roland
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.

 Rarity
Sublimation Knight
 Rarity
Sublimation Knight
 Rarity
Sublimation Knight
FIRE 3
Sublimation Knight
Kỵ sĩ thăng hoa - Expaladin
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trang bị 1 Chiến binh LỬA hoặc 1 quái thú Gemini từ tay hoặc Deck của bạn lên lá bài này như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy trong khi được trang bị (các) quái thú Gemini: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú Gemini đó từ Mộ của bạn nhất có thể, vì quái thú Hiệu ứng nhận được hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sublimation Knight" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can equip 1 FIRE Warrior or 1 Gemini monster from your hand or Deck to this card as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card while equipped with a Gemini monster(s): You can Special Summon as many of those Gemini monsters from your GY as possible, as Effect Monsters that gain their effects. You can only use each effect of "Sublimation Knight" once per turn.

N Rarity
Squeaknight
N Rarity
Squeaknight
N Rarity
Squeaknight
FIRE 1
Squeaknight
Hiệp sĩ chít chít
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; coi lá bài này như một Tuner trong lượt này, ngoài ra bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt một lần từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can activate this effect; treat this card as a Tuner this turn, also you can only Special Summon once from the Extra Deck for the rest of this turn. Once per turn, you can either: Target 1 face-up monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.

R Rarity
Amaze Attraction Horror House
R Rarity
Amaze Attraction Horror House
R Rarity
Amaze Attraction Horror House
Trap Normal
Amaze Attraction Horror House
Điểm đến kinh ngạc nhà ma

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
  ● Bạn: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
  ● Đối thủ của bạn: Thay đổi quái thú được trang bị thành Tư thế Phòng thủ úp.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Horror House" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. ● Your opponent: Change the equipped monster to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Amaze Attraction Horror House" once per turn.

  UR Rarity
  Crackdown
  UR Rarity
  Crackdown
  UR Rarity
  Crackdown
  Trap Continuous
  Crackdown
  Bắt vật lớn

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.   Phân loại:

   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

    UR Rarity
    Paleozoic Canadia
    UR Rarity
    Paleozoic Canadia
    UR Rarity
    Paleozoic Canadia
    Trap Normal
    Paleozoic Canadia
    Loài giáp xác Canadia

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     SR Rarity
     Ferocious Flame Swordsman
     SR Rarity
     Ferocious Flame Swordsman
     SR Rarity
     Ferocious Flame Swordsman
     FIRE
     Ferocious Flame Swordsman
     Kiếm sĩ lửa lớn
     • ATK:

     • 1300

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới-Trái


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

     SR Rarity
     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     SR Rarity
     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     SR Rarity
     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     FIRE
     Hiita the Fire Charmer, Ablaze
     Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
     • ATK:

     • 1850

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
     (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     UR Rarity
     Linkuriboh
     DARK
     Linkuriboh
     Kuriboh liên kết
     • ATK:

     • 300

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Cấp 1
     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

     N Rarity
     Pentestag
     N Rarity
     Pentestag
     N Rarity
     Pentestag
     DARK
     Pentestag
     Kiểm thử cánh cứng
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng
     Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     UR Rarity
     Salamangreat Sunlight Wolf
     FIRE
     Salamangreat Sunlight Wolf
     Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
     • ATK:

     • 1800

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng LỬA
     Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.

     UR Rarity
     Herald of the Arc Light
     UR Rarity
     Herald of the Arc Light
     UR Rarity
     Herald of the Arc Light
     LIGHT 4
     Herald of the Arc Light
     Ánh sáng báo hiệu cầu vồng
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Thay vào đó, bất kỳ quái thú nào được gửi từ tay hoặc Deck chính đến Mộ sẽ bị loại bỏ. Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Any monster sent from the hand or Main Deck to the GY is banished instead. When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Salamandra & Phoenix: 100%
     Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
     Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
     1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
     "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
     Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
     Immortal Phoenix Gearfried
     Phoenix Gearfried
     Legendary Sword
     Salamandra
     Salamandra & Phoenix: 100%
     Salamandra & Phoenix
     Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
     Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
     1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
     "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
     Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
     Immortal Phoenix Gearfried
     Phoenix Gearfried
     Legendary Sword
     Salamandra
     Salamandra & Phoenix

     Cần 18 UR

     UR Rarity
     D.D. Crow2 card
     UR Rarity
     Immortal Phoenix Gearfried3 card
      Rarity
     Sublimation Knight3 card
     UR Rarity
     Phoenix Gearfried1 card
     UR Rarity
     Linkuriboh1 card
     UR Rarity
     Herald of the Arc Light1 card
     UR Rarity
     Forbidden Lance1 card
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon3 card
     UR Rarity
     Crackdown1 card
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison2 card

     Main: 20 Extra: 8

     UR Rarity
     D.D. Crow
     UR Rarity
     D.D. Crow
     D.D. Crow
     DARK 1
     D.D. Crow
     Quạ KgK
     • ATK:

     • 100

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Immortal Phoenix Gearfried
     UR Rarity
     Immortal Phoenix Gearfried
     Immortal Phoenix Gearfried
     FIRE 9
     Immortal Phoenix Gearfried
     Thánh phượng hoàng lửa Gearfried
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể loại bỏ 1 Trang bị bài Phép khỏi sân của bạn hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể trang bị cho 1 quái thú mặt ngửa trên sân cho lá bài này (tối đa 1) làm Phép trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Phoenix Gearfried" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can banish 1 Equip Spell from your field or GY; Special Summon this card from your hand. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can equip 1 face-up monster on the field to this card (max. 1) as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. When a monster effect is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Immortal Phoenix Gearfried" once per turn.


     SR Rarity
     Infernoble Knight - Roland
     SR Rarity
     Infernoble Knight - Roland
     Infernoble Knight - Roland
     FIRE 1
     Infernoble Knight - Roland
     Hoả thánh kỵ Roland
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay của bạn cho mục tiêu đó như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài đó 500 ATK. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh LỬA, ngoại trừ "Infernoble Knight - Roland", hoặc 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight - Roland" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can target 1 face-up monster you control; equip this card from your hand to that target as an Equip Spell that gives that card 500 ATK. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 FIRE Warrior monster, except "Infernoble Knight - Roland", or 1 Equip Spell from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Infernoble Knight - Roland" once per turn.


      Rarity
     Sublimation Knight
      Rarity
     Sublimation Knight
     Sublimation Knight
     FIRE 3
     Sublimation Knight
     Kỵ sĩ thăng hoa - Expaladin
     • ATK:

     • 1300

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trang bị 1 Chiến binh LỬA hoặc 1 quái thú Gemini từ tay hoặc Deck của bạn lên lá bài này như một bài Phép Trang bị mang lại cho lá bài này 500 ATK. Nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy trong khi được trang bị (các) quái thú Gemini: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú Gemini đó từ Mộ của bạn nhất có thể, vì quái thú Hiệu ứng nhận được hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sublimation Knight" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can equip 1 FIRE Warrior or 1 Gemini monster from your hand or Deck to this card as an Equip Spell that gives this card 500 ATK. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card while equipped with a Gemini monster(s): You can Special Summon as many of those Gemini monsters from your GY as possible, as Effect Monsters that gain their effects. You can only use each effect of "Sublimation Knight" once per turn.


     UR Rarity
     Phoenix Gearfried
     UR Rarity
     Phoenix Gearfried
     Phoenix Gearfried
     FIRE 8
     Phoenix Gearfried
     Gearfried phượng hoàng lửa
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     Lá bài này được coi như một quái thú Thường khi úp trên sân hoặc trong Mộ. Trong khi lá bài này là quái thú Thường trên sân, bạn có thể Triệu hồi Thường để nó trở thành quái thú Hiệu ứng với hiệu ứng này.
     ● Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Gemini trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt chọn vào (các) quái thú trên sân: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     This card is treated as a Normal Monster while face-up on the field or in the Graveyard. While this card is a Normal Monster on the field, you can Normal Summon it to have it become an Effect Monster with this effect. ● If your opponent activates a Spell Card: You can target 1 Gemini monster in your Graveyard; Special Summon that target. During either player's turn, when a Spell/Trap Card is activated that targets a monster(s) on the field: You can send 1 face-up Equip Card you control to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it.


     N Rarity
     Squeaknight
     N Rarity
     Squeaknight
     Squeaknight
     FIRE 1
     Squeaknight
     Hiệp sĩ chít chít
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; coi lá bài này như một Tuner trong lượt này, ngoài ra bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt một lần từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, HOẶC: Bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy phá hủy lá bài này để thay thế.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Special Summoned: You can activate this effect; treat this card as a Tuner this turn, also you can only Special Summon once from the Extra Deck for the rest of this turn. Once per turn, you can either: Target 1 face-up monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, destroy this card instead.


     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Crackdown
       UR Rarity
       Crackdown
       Crackdown
       Trap Continuous
       Crackdown
       Bắt vật lớn

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


         R Rarity
         Magic Deflector
         R Rarity
         Magic Deflector
         Magic Deflector
         Trap Normal
         Magic Deflector
         Máy chiếu ma thuật lệch

          Hiệu ứng (VN):

          Trong phần còn lại của lượt này, hãy vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của Trang bị, Môi Trường, Liên tục và Ma pháp Tức thời trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          For the rest of this turn, negate all Equip, Field, Continuous and Quick-Play Spell Card effects on the field.


          R Rarity
          Duelittle Chimera
          R Rarity
          Duelittle Chimera
          Duelittle Chimera
          FIRE
          Duelittle Chimera
          Chimera lười
          • ATK:

          • 1400

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú FIRE
          Tất cả quái thú LỬA trên sân nhận được 500 ATK / DEF, tất cả quái thú NƯỚC trên sân sẽ mất 400 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Duelittle Chimera" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 FIRE monsters All FIRE monsters on the field gain 500 ATK/DEF, also all WATER monsters on the field lose 400 ATK/DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 FIRE monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Duelittle Chimera" once per turn.


          SR Rarity
          Ferocious Flame Swordsman
          SR Rarity
          Ferocious Flame Swordsman
          Ferocious Flame Swordsman
          FIRE
          Ferocious Flame Swordsman
          Kiếm sĩ lửa lớn
          • ATK:

          • 1300

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới-Trái


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


          SR Rarity
          Knightmare Cerberus
          SR Rarity
          Knightmare Cerberus
          Knightmare Cerberus
          EARTH
          Knightmare Cerberus
          Cerberus khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          UR Rarity
          Linkuriboh
          UR Rarity
          Linkuriboh
          Linkuriboh
          DARK
          Linkuriboh
          Kuriboh liên kết
          • ATK:

          • 300

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cấp 1
          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


          UR Rarity
          Herald of the Arc Light
          UR Rarity
          Herald of the Arc Light
          Herald of the Arc Light
          LIGHT 4
          Herald of the Arc Light
          Ánh sáng báo hiệu cầu vồng
          • ATK:

          • 600

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Thay vào đó, bất kỳ quái thú nào được gửi từ tay hoặc Deck chính đến Mộ sẽ bị loại bỏ. Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Any monster sent from the hand or Main Deck to the GY is banished instead. When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


          SR Rarity
          Old Entity Hastorr
          SR Rarity
          Old Entity Hastorr
          Old Entity Hastorr
          WIND 4
          Old Entity Hastorr
          Cổ thần Hastorr
          • ATK:

          • 2300

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
          Nếu lá bài này được gửi từ Vùng quái thú đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ Mộ của bạn cho quái thú đó. Con quái thú đó không thể tấn công, cũng như các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa. Nếu lá bài này rời sân khi được trang bị cho quái thú của đối phương bởi hiệu ứng này: Kiểm soát quái thú mà lá bài này đã được trang bị.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is sent from the Monster Zone to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card from your Graveyard to that monster. That monster cannot attack, also its effects are negated. If this card leaves the field while equipped to an opponent's monster by this effect: Take control of the monster this card was equipped to.


          SR Rarity
          Ghostrick Alucard
          SR Rarity
          Ghostrick Alucard
          Ghostrick Alucard
          DARK
          Ghostrick Alucard
          Ma ghẹo Alucard
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1600


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu "Ghostrick" mặt ngửa, hoặc bất kỳ quái thú Phòng thủ hướng mặt nào, để tấn công, ngoại trừ quái thú này. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Deck mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghostrick Alucard" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Ghostrick" trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters Monsters your opponent controls cannot target face-up "Ghostrick" monsters, or any face-down Defense Position monsters, for attacks, except this one. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Set card your opponent controls; destroy that target. You can only use this effect of "Ghostrick Alucard" once per turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.          Deck của GEARFRIED trong DUEL LINKS