Thông tin tổng quan của Gravekeepers

Nhìn chung

Gravekeeper's, hay còn được gọi là "Gravekeeper" trong OCG, là một nguyên mẫu của quái thú Spellcaster dựa trên những người giữ mộ từ thời Ai Cập cổ đại. Tất cả quái thú của nguyên mẫu này đều có thuộc tính là DARK, ngoại trừ Gravekeeper's Commandant là EARTH. Bộ bài hiện có thể được tìm thấy qua pack Guardian of Kings (Master Duel).

Các Bộ bài của Gravekeeper's thường xoay quanh Necrovalley, có được sức mạnh từ việc tăng ATK và DEF trong khi giải quyết nhược điểm của chúng. Bộ bài này có xu hướng ngăn đối phương tác động đến các lá bài được đặt trong Mộ, cũng như giữ quyền kiểm soát sân với khả năng swarm sân của nó.   


Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
EARTH 4
Gravekeeper's Commandant
Tư lệnh thủ mộ
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Necrovalley" from your Deck to your hand.

R Rarity
Gravekeeper's Headman
R Rarity
Gravekeeper's Headman
R Rarity
Gravekeeper's Headman
DARK 3
Gravekeeper's Headman
Thần chức thủ mộ
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gravekeeper's" Cấp 4 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế tấn công hoặc Tư thế phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Headman" một lần mỗi lượt. Hiệu ứng này không bị ảnh hưởng bởi "Necrovalley".


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Summoned: You can target 1 Level 4 "Gravekeeper's" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position or face-down Defense Position. You can only use this effect of "Gravekeeper's Headman" once per turn. This effect is unaffected by "Necrovalley".

N Rarity
Gravekeeper's Spiritualist
N Rarity
Gravekeeper's Spiritualist
N Rarity
Gravekeeper's Spiritualist
DARK 4
Gravekeeper's Spiritualist
Linh thuật sư thủ mộ
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, nếu "Necrovalley" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Spellcaster từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này bạn điều khiển và các quái thú khác từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Spiritualist" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, if "Necrovalley" is on the field: You can Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, using this card you control and other monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only use this effect of "Gravekeeper's Spiritualist" once per turn.

R Rarity
Gravekeeper's Guard
R Rarity
Gravekeeper's Guard
R Rarity
Gravekeeper's Guard
DARK 4
Gravekeeper's Guard
Người thủ mộ canh gác
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand.

SR Rarity
Gravekeeper's Spy
SR Rarity
Gravekeeper's Spy
SR Rarity
Gravekeeper's Spy
DARK 4
Gravekeeper's Spy
Gián điệp thủ mộ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gravekeeper's" với 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Special Summon 1 "Gravekeeper's" monster with 1500 or less ATK from your Deck.

SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.

  UR Rarity
  Necrovalley
  UR Rarity
  Necrovalley
  UR Rarity
  Necrovalley
  Spell Field
  Necrovalley
  Thung lũng lăng mộ

   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.

   UR Rarity
   Necrovalley Throne
   UR Rarity
   Necrovalley Throne
   UR Rarity
   Necrovalley Throne
   Spell Normal
   Necrovalley Throne
   Ngai vàng thung lũng lăng mộ

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gravekeeper's" .
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Necrovalley Throne" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Gravekeeper's" monster from your Deck to your hand. ● Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Gravekeeper's" monster. You can only activate 1 "Necrovalley Throne" per turn.

    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    Trap Normal
    Compulsory Evacuation Device
    Thiết bị sơ tán bắt buộc

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

     R Rarity
     Imperial Tombs of Necrovalley
     R Rarity
     Imperial Tombs of Necrovalley
     R Rarity
     Imperial Tombs of Necrovalley
     Trap Counter
     Imperial Tombs of Necrovalley
     Mộ hoàng gia của thung lũng lăng mộ

      Hiệu ứng (VN):

      Khi một Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt, trong khi cả quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" đang ở trên sân: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated, while both a "Gravekeeper's" monster and "Necrovalley" are on the field: Negate the activation, and if you do, destroy it. You can only activate 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      R Rarity
      Gravekeeper's Supernaturalist
      R Rarity
      Gravekeeper's Supernaturalist
      R Rarity
      Gravekeeper's Supernaturalist
      DARK 7
      Gravekeeper's Supernaturalist
      Nhà siêu linh thủ mộ
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú "Gravekeeper's"
      Nhận ATK / DEF bằng với Tổng cấp ban đầu của nguyên liệu được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó x 100. Khi "Necrovalley" ở trên sân, lá bài này và bất kỳ lá bài nào trong Vùng bài phép Môi trường của bạn, không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" hoặc "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Supernaturalist" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 "Gravekeeper's" monsters Gains ATK/DEF equal to the combined original Levels of the materials used for its Fusion Summon x 100. While "Necrovalley" is on the field, this card, and any card in your Field Zone, cannot be destroyed by card effects. During your Main Phase: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 "Gravekeeper's" monster or 1 "Necrovalley" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Gravekeeper's Supernaturalist" once per turn.

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      DARK
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Rồng xyz phiến loạn bóng tối
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      LIGHT
      Number 39: Utopia
      Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      LIGHT
      Number C39: Utopia Ray
      Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      3 quái thú LIGHT Cấp 4
      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Destiny Draw: 100%
      Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Destiny Draw: 100%
      Destiny Draw
      Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Destiny Draw

      Cần 11 UR

      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Number 39: Utopia
      UR Rarity
      Number C39: Utopia Ray
      UR Rarity
      Necrovalley
      UR Rarity
      Necrovalley
      UR Rarity
      Necrovalley
      UR Rarity
      Necrovalley Throne
      UR Rarity
      Necrovalley Throne
      UR Rarity
      Necrovalley Throne
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device

      Main: 20 Extra: 8

      SR Rarity
      Gravekeeper's Commandant
      SR Rarity
      Gravekeeper's Commandant
      Gravekeeper's Commandant
      EARTH 4
      Gravekeeper's Commandant
      Tư lệnh thủ mộ
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Necrovalley" from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Gravekeeper's Commandant
      SR Rarity
      Gravekeeper's Commandant
      Gravekeeper's Commandant
      EARTH 4
      Gravekeeper's Commandant
      Tư lệnh thủ mộ
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Necrovalley" from your Deck to your hand.


      R Rarity
      Gravekeeper's Headman
      R Rarity
      Gravekeeper's Headman
      Gravekeeper's Headman
      DARK 3
      Gravekeeper's Headman
      Thần chức thủ mộ
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gravekeeper's" Cấp 4 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế tấn công hoặc Tư thế phòng thủ Mặt úp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Headman" một lần mỗi lượt. Hiệu ứng này không bị ảnh hưởng bởi "Necrovalley".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Summoned: You can target 1 Level 4 "Gravekeeper's" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position or face-down Defense Position. You can only use this effect of "Gravekeeper's Headman" once per turn. This effect is unaffected by "Necrovalley".


      N Rarity
      Gravekeeper's Spiritualist
      N Rarity
      Gravekeeper's Spiritualist
      Gravekeeper's Spiritualist
      DARK 4
      Gravekeeper's Spiritualist
      Linh thuật sư thủ mộ
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn, nếu "Necrovalley" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Spellcaster từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này bạn điều khiển và các quái thú khác từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Spiritualist" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase, if "Necrovalley" is on the field: You can Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, using this card you control and other monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only use this effect of "Gravekeeper's Spiritualist" once per turn.


      N Rarity
      Gravekeeper's Spiritualist
      N Rarity
      Gravekeeper's Spiritualist
      Gravekeeper's Spiritualist
      DARK 4
      Gravekeeper's Spiritualist
      Linh thuật sư thủ mộ
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn, nếu "Necrovalley" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Spellcaster từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này bạn điều khiển và các quái thú khác từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Spiritualist" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase, if "Necrovalley" is on the field: You can Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, using this card you control and other monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only use this effect of "Gravekeeper's Spiritualist" once per turn.


      N Rarity
      Gravekeeper's Spiritualist
      N Rarity
      Gravekeeper's Spiritualist
      Gravekeeper's Spiritualist
      DARK 4
      Gravekeeper's Spiritualist
      Linh thuật sư thủ mộ
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn, nếu "Necrovalley" ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Spellcaster từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này bạn điều khiển và các quái thú khác từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Spiritualist" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase, if "Necrovalley" is on the field: You can Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, using this card you control and other monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only use this effect of "Gravekeeper's Spiritualist" once per turn.


      R Rarity
      Gravekeeper's Guard
      R Rarity
      Gravekeeper's Guard
      Gravekeeper's Guard
      DARK 4
      Gravekeeper's Guard
      Người thủ mộ canh gác
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1900


      Hiệu ứng (VN):

      FLIP: Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      FLIP: Target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand.


      SR Rarity
      Gravekeeper's Spy
      SR Rarity
      Gravekeeper's Spy
      Gravekeeper's Spy
      DARK 4
      Gravekeeper's Spy
      Gián điệp thủ mộ
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      FLIP: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gravekeeper's" với 1500 ATK hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      FLIP: Special Summon 1 "Gravekeeper's" monster with 1500 or less ATK from your Deck.


      SR Rarity
      Dark Hole
      SR Rarity
      Dark Hole
      Dark Hole
      Spell Normal
      Dark Hole
      HỐ đen

       Hiệu ứng (VN):

       Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Destroy all monsters on the field.


       SR Rarity
       Dark Hole
       SR Rarity
       Dark Hole
       Dark Hole
       Spell Normal
       Dark Hole
       HỐ đen

        Hiệu ứng (VN):

        Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Destroy all monsters on the field.


        UR Rarity
        Necrovalley
        UR Rarity
        Necrovalley
        Necrovalley
        Spell Field
        Necrovalley
        Thung lũng lăng mộ

         Hiệu ứng (VN):

         Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


         UR Rarity
         Necrovalley
         UR Rarity
         Necrovalley
         Necrovalley
         Spell Field
         Necrovalley
         Thung lũng lăng mộ

          Hiệu ứng (VN):

          Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


          UR Rarity
          Necrovalley
          UR Rarity
          Necrovalley
          Necrovalley
          Spell Field
          Necrovalley
          Thung lũng lăng mộ

           Hiệu ứng (VN):

           Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


           UR Rarity
           Necrovalley Throne
           UR Rarity
           Necrovalley Throne
           Necrovalley Throne
           Spell Normal
           Necrovalley Throne
           Ngai vàng thung lũng lăng mộ

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
            ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gravekeeper's" .
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Necrovalley Throne" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Gravekeeper's" monster from your Deck to your hand. ● Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Gravekeeper's" monster. You can only activate 1 "Necrovalley Throne" per turn.


            UR Rarity
            Necrovalley Throne
            UR Rarity
            Necrovalley Throne
            Necrovalley Throne
            Spell Normal
            Necrovalley Throne
            Ngai vàng thung lũng lăng mộ

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
             ● Thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
             ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gravekeeper's" .
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Necrovalley Throne" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Gravekeeper's" monster from your Deck to your hand. ● Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Gravekeeper's" monster. You can only activate 1 "Necrovalley Throne" per turn.


             UR Rarity
             Necrovalley Throne
             UR Rarity
             Necrovalley Throne
             Necrovalley Throne
             Spell Normal
             Necrovalley Throne
             Ngai vàng thung lũng lăng mộ

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
              ● Thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
              ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gravekeeper's" .
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Necrovalley Throne" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Gravekeeper's" monster from your Deck to your hand. ● Immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Gravekeeper's" monster. You can only activate 1 "Necrovalley Throne" per turn.


              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              Compulsory Evacuation Device
              Trap Normal
              Compulsory Evacuation Device
              Thiết bị sơ tán bắt buộc

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


               UR Rarity
               Compulsory Evacuation Device
               UR Rarity
               Compulsory Evacuation Device
               Compulsory Evacuation Device
               Trap Normal
               Compulsory Evacuation Device
               Thiết bị sơ tán bắt buộc

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                R Rarity
                Imperial Tombs of Necrovalley
                R Rarity
                Imperial Tombs of Necrovalley
                Imperial Tombs of Necrovalley
                Trap Counter
                Imperial Tombs of Necrovalley
                Mộ hoàng gia của thung lũng lăng mộ

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi một Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt, trong khi cả quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" đang ở trên sân: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated, while both a "Gravekeeper's" monster and "Necrovalley" are on the field: Negate the activation, and if you do, destroy it. You can only activate 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" per turn.


                 R Rarity
                 Imperial Tombs of Necrovalley
                 R Rarity
                 Imperial Tombs of Necrovalley
                 Imperial Tombs of Necrovalley
                 Trap Counter
                 Imperial Tombs of Necrovalley
                 Mộ hoàng gia của thung lũng lăng mộ

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi một Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt, trong khi cả quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" đang ở trên sân: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When a Spell Card, Trap Card, or monster effect is activated, while both a "Gravekeeper's" monster and "Necrovalley" are on the field: Negate the activation, and if you do, destroy it. You can only activate 1 "Imperial Tombs of Necrovalley" per turn.


                  R Rarity
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  R Rarity
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  DARK 7
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  Nhà siêu linh thủ mộ
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Gravekeeper's"
                  Nhận ATK / DEF bằng với Tổng cấp ban đầu của nguyên liệu được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó x 100. Khi "Necrovalley" ở trên sân, lá bài này và bất kỳ lá bài nào trong Vùng bài phép Môi trường của bạn, không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" hoặc "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Supernaturalist" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Gravekeeper's" monsters Gains ATK/DEF equal to the combined original Levels of the materials used for its Fusion Summon x 100. While "Necrovalley" is on the field, this card, and any card in your Field Zone, cannot be destroyed by card effects. During your Main Phase: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 "Gravekeeper's" monster or 1 "Necrovalley" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Gravekeeper's Supernaturalist" once per turn.


                  R Rarity
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  R Rarity
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  DARK 7
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  Nhà siêu linh thủ mộ
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Gravekeeper's"
                  Nhận ATK / DEF bằng với Tổng cấp ban đầu của nguyên liệu được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó x 100. Khi "Necrovalley" ở trên sân, lá bài này và bất kỳ lá bài nào trong Vùng bài phép Môi trường của bạn, không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" hoặc "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Supernaturalist" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Gravekeeper's" monsters Gains ATK/DEF equal to the combined original Levels of the materials used for its Fusion Summon x 100. While "Necrovalley" is on the field, this card, and any card in your Field Zone, cannot be destroyed by card effects. During your Main Phase: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 "Gravekeeper's" monster or 1 "Necrovalley" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Gravekeeper's Supernaturalist" once per turn.


                  R Rarity
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  R Rarity
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  DARK 7
                  Gravekeeper's Supernaturalist
                  Nhà siêu linh thủ mộ
                  • ATK:

                  • 2000

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú "Gravekeeper's"
                  Nhận ATK / DEF bằng với Tổng cấp ban đầu của nguyên liệu được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó x 100. Khi "Necrovalley" ở trên sân, lá bài này và bất kỳ lá bài nào trong Vùng bài phép Môi trường của bạn, không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú "Gravekeeper's" hoặc "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gravekeeper's Supernaturalist" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 "Gravekeeper's" monsters Gains ATK/DEF equal to the combined original Levels of the materials used for its Fusion Summon x 100. While "Necrovalley" is on the field, this card, and any card in your Field Zone, cannot be destroyed by card effects. During your Main Phase: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 "Gravekeeper's" monster or 1 "Necrovalley" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Gravekeeper's Supernaturalist" once per turn.


                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  Knightmare Phoenix
                  FIRE
                  Knightmare Phoenix
                  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1900

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                  UR Rarity
                  Dark Rebellion Xyz Dragon
                  UR Rarity
                  Dark Rebellion Xyz Dragon
                  Dark Rebellion Xyz Dragon
                  DARK
                  Dark Rebellion Xyz Dragon
                  Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                  UR Rarity
                  Number 39: Utopia
                  UR Rarity
                  Number 39: Utopia
                  Number 39: Utopia
                  LIGHT
                  Number 39: Utopia
                  Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                  SR Rarity
                  Number 70: Malevolent Sin
                  SR Rarity
                  Number 70: Malevolent Sin
                  Number 70: Malevolent Sin
                  DARK
                  Number 70: Malevolent Sin
                  Con số 70: Tội ác tử thần
                  • ATK:

                  • 2400

                  • DEF:

                  • 1200


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                  UR Rarity
                  Number C39: Utopia Ray
                  UR Rarity
                  Number C39: Utopia Ray
                  Number C39: Utopia Ray
                  LIGHT
                  Number C39: Utopia Ray
                  Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                  • ATK:

                  • 2500

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú LIGHT Cấp 4
                  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.                  Deck của GRAVEKEEPERS trong DUEL LINKS