Thông tin tổng quan của Infernity

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Garbage Lord
SR Rarity
Garbage Lord
SR Rarity
Garbage Lord
DARK 5
Garbage Lord
Chúa tể rác
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả 2000 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by paying 2000 Life Points. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.

UR Rarity
Infernity Archfiend
UR Rarity
Infernity Archfiend
UR Rarity
Infernity Archfiend
DARK 4
Infernity Archfiend
Quỉ hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn rút lá bài này, nếu bạn không có lá bài khác trong tay: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infernity" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you draw this card, if you have no other cards in your hand: You can reveal this card; Special Summon this card from your hand. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Infernity" card from your Deck to your hand. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.

UR Rarity
Infernity Mirage
UR Rarity
Infernity Mirage
UR Rarity
Infernity Mirage
DARK 1
Infernity Mirage
Ảo ảnh hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể Hiến tế lá bài này để chọn 2 "Infernity" trong Mộ của bạn. Triệu hồi Đặc biệt những quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Special Summoned from the Graveyard. If you have no cards in your hand, you can Tribute this card to select 2 "Infernity" monsters in your Graveyard. Special Summon those monsters.

UR Rarity
Infernity Necromancer
UR Rarity
Infernity Necromancer
UR Rarity
Infernity Necromancer
DARK 3
Infernity Necromancer
Chiêu hồn sư hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ. Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, lá bài này sẽ có hiệu ứng sau: Mỗi lần một lượt, bạn có thể chọn 1 "Infernity" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Infernity Necromancer", và Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, it is changed to Defense Position. If you have no cards in your hand, this card gains the following effect: Once per turn, you can select 1 "Infernity" monster in your Graveyard, except "Infernity Necromancer", and Special Summon it.

N Rarity
Infernity Sage
N Rarity
Infernity Sage
N Rarity
Infernity Sage
DARK 2
Infernity Sage
Thuật sư hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ toàn bộ bài trên tay của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 "Infernity" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernity Sage" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can discard your entire hand. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Infernity" monster from your Deck to the GY. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect. You can only use each effect of "Infernity Sage" once per turn.

N Rarity
Infernity Wildcat
N Rarity
Infernity Wildcat
N Rarity
Infernity Wildcat
DARK 3
Infernity Wildcat
Mèo hoang hỏa ngục vô tận
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 "Infernity" trong tay bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernity Wildcat" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi bạn không có lá bài trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Infernity" khỏi Mộ của bạn; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của lá bài này 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernity Wildcat" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 other "Infernity" monster in your hand to the GY. You can only Special Summon "Infernity Wildcat" once per turn this way. While you have no cards in your hand: You can banish 1 "Infernity" monster from your GY; increase or decrease the Level of this card by 1 until the end of this turn. You can only use this effect of "Infernity Wildcat" once per turn.

R Rarity
Downbeat
R Rarity
Downbeat
R Rarity
Downbeat
Spell Normal
Downbeat
Mở nhạc

  Hiệu ứng (VN):

  Hiến tế 1 quái thú ngửa mặt; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính ban đầu mà quái thú Hiến Tế có trên sân, nhưng thấp hơn 1 Cấp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Downbeat" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Tribute 1 face-up monster; Special Summon from your Deck, 1 monster with the same original Type and Attribute that the Tributed monster had on the field, but 1 Level lower. You can only activate 1 "Downbeat" per turn.

  SR Rarity
  Infernity Launcher
  SR Rarity
  Infernity Launcher
  SR Rarity
  Infernity Launcher
  Spell Continuous
  Infernity Launcher
  Máy phóng hỏa ngục vô tận

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Infernity" từ tay của bạn đến Mộ. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Infernity" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can send 1 "Infernity" monster from your hand to the Graveyard. You can send this card to the Graveyard, then target up to 2 "Infernity" monsters in your Graveyard; Special Summon them. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.

   R Rarity
   Transmodify
   R Rarity
   Transmodify
   R Rarity
   Transmodify
   Spell Normal
   Transmodify
   Đổi lên cấp

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính với quái thú đó trong Mộ, nhưng cao hơn 1 Cấp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Transmodify" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 face-up monster you control to the GY; Special Summon from your Deck, 1 monster with the same Type and Attribute as that monster in the GY, but 1 Level higher. You can only activate 1 "Transmodify" per turn.

    UR Rarity
    Infernity Barrier
    UR Rarity
    Infernity Barrier
    UR Rarity
    Infernity Barrier
    Trap Counter
    Infernity Barrier
    Rào chắn hỏa ngục vô tận

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú, trong khi bạn điều khiển "Infernity" và không có lá bài nào trong tay: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, while you control a face-up Attack Position "Infernity" monster and have no cards in your hand: Negate the activation, and if you do, destroy that card.

     UR Rarity
     Infernity Break
     UR Rarity
     Infernity Break
     UR Rarity
     Infernity Break
     Trap Normal
     Infernity Break
     Sét hỏa ngục vô tận

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không có lá bài nào trong tay: Chọn vào 1 "Infernity" trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu thứ hai.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you have no cards in your hand: Target 1 "Infernity" card in your Graveyard and 1 card your opponent controls; banish the first target, and if you do, destroy the second target.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      UR Rarity
      Decode Talker
      UR Rarity
      Decode Talker
      UR Rarity
      Decode Talker
      DARK
      Decode Talker
      Người xử mã
      • ATK:

      • 2300

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Hiệu ứng
      Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

      UR Rarity
      Firewall Dragon
      UR Rarity
      Firewall Dragon
      UR Rarity
      Firewall Dragon
      LIGHT
      Firewall Dragon
      Rồng tường lửa
      • ATK:

      • 2500

      • LINK-4

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên

      Phải

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú
      Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      LIGHT
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
      Người thả và xóa, Puzzlomino
      • ATK:

      • 1300

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
      Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.

      SR Rarity
      Security Dragon
      SR Rarity
      Security Dragon
      SR Rarity
      Security Dragon
      LIGHT
      Security Dragon
      Rồng an ninh
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú
      Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.

      UR Rarity
      Ancient Fairy Dragon
      UR Rarity
      Ancient Fairy Dragon
      UR Rarity
      Ancient Fairy Dragon
      LIGHT 7
      Ancient Fairy Dragon
      Rồng tiên cổ đại
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 3000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.

      UR Rarity
      Hundred Eyes Dragon
      UR Rarity
      Hundred Eyes Dragon
      UR Rarity
      Hundred Eyes Dragon
      DARK 8
      Hundred Eyes Dragon
      Rồng một trăm mắt
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Fiend Type
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Hiệu ứng TỐI Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên của quái thú bị loại bỏ đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú bị loại bỏ đó. Nếu lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Thêm 1 "Earthbound Immortal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner Fiend-Type monsters Once per turn: You can banish 1 Level 6 or lower DARK Effect Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name becomes that banished monster's, and replace this effect with that banished monster's original effects. If this card is destroyed and sent to the Graveyard: Add 1 "Earthbound Immortal" monster from your Deck to your hand.

      UR Rarity
      Leviair the Sea Dragon
      UR Rarity
      Leviair the Sea Dragon
      UR Rarity
      Leviair the Sea Dragon
      WIND
      Leviair the Sea Dragon
      Rồng biển hư không Leviair
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 3
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Fleeting Hand: 100%
      Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000 điểm. Trả lại 1 đến 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau, tùy thuộc vào số lượng lá bài bạn đã trả lại: 1 Lá: Đặt 1 'Infernity Archfiend' lên trên Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. 2 Lá: Chơi 1 'Infernity Necromancer' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. 3 lá bài: Chơi 1 'Infernity Launcher' trực diện từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Fleeting Hand: 100%
      Fleeting Hand
      Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000 điểm. Trả lại 1 đến 3 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau, tùy thuộc vào số lượng lá bài bạn đã trả lại: 1 Lá: Đặt 1 'Infernity Archfiend' lên trên Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. 2 Lá: Chơi 1 'Infernity Necromancer' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. 3 lá bài: Chơi 1 'Infernity Launcher' trực diện từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Fleeting Hand

      Cần 13 UR

      UR Rarity
      Infernity Archfiend1 card
      UR Rarity
      Infernity Mirage1 card
      UR Rarity
      Infernity Necromancer1 card
      UR Rarity
      Decode Talker1 card
      UR Rarity
      Firewall Dragon1 card
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn1 card
      UR Rarity
      Puzzlomino, the Drop-n-Deleter1 card
      UR Rarity
      Ancient Fairy Dragon1 card
      UR Rarity
      Hundred Eyes Dragon1 card
      UR Rarity
      Leviair the Sea Dragon1 card
      UR Rarity
      Infernity Barrier1 card
      UR Rarity
      Infernity Break2 card

      Main: 20 Extra: 8

      SR Rarity
      Garbage Lord
      SR Rarity
      Garbage Lord
      Garbage Lord
      DARK 5
      Garbage Lord
      Chúa tể rác
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả 2000 Điểm Sinh mệnh. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Special Summon this card (from your hand) by paying 2000 Life Points. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


      UR Rarity
      Infernity Archfiend
      UR Rarity
      Infernity Archfiend
      Infernity Archfiend
      DARK 4
      Infernity Archfiend
      Quỉ hỏa ngục vô tận
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Khi bạn rút lá bài này, nếu bạn không có lá bài khác trong tay: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Infernity" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When you draw this card, if you have no other cards in your hand: You can reveal this card; Special Summon this card from your hand. When this card is Special Summoned: You can add 1 "Infernity" card from your Deck to your hand. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.


      UR Rarity
      Infernity Mirage
      UR Rarity
      Infernity Mirage
      Infernity Mirage
      DARK 1
      Infernity Mirage
      Ảo ảnh hỏa ngục vô tận
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, bạn có thể Hiến tế lá bài này để chọn 2 "Infernity" trong Mộ của bạn. Triệu hồi Đặc biệt những quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card cannot be Special Summoned from the Graveyard. If you have no cards in your hand, you can Tribute this card to select 2 "Infernity" monsters in your Graveyard. Special Summon those monsters.


      UR Rarity
      Infernity Necromancer
      UR Rarity
      Infernity Necromancer
      Infernity Necromancer
      DARK 3
      Infernity Necromancer
      Chiêu hồn sư hỏa ngục vô tận
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ. Nếu bạn không có lá bài nào trong tay, lá bài này sẽ có hiệu ứng sau: Mỗi lần một lượt, bạn có thể chọn 1 "Infernity" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Infernity Necromancer", và Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned, it is changed to Defense Position. If you have no cards in your hand, this card gains the following effect: Once per turn, you can select 1 "Infernity" monster in your Graveyard, except "Infernity Necromancer", and Special Summon it.


      N Rarity
      Infernity Sage
      N Rarity
      Infernity Sage
      Infernity Sage
      DARK 2
      Infernity Sage
      Thuật sư hỏa ngục vô tận
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ toàn bộ bài trên tay của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 "Infernity" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernity Sage" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase: You can discard your entire hand. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Infernity" monster from your Deck to the GY. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect. You can only use each effect of "Infernity Sage" once per turn.


      N Rarity
      Infernity Wildcat
      N Rarity
      Infernity Wildcat
      Infernity Wildcat
      DARK 3
      Infernity Wildcat
      Mèo hoang hỏa ngục vô tận
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 "Infernity" trong tay bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Infernity Wildcat" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi bạn không có lá bài trong tay: Bạn có thể loại bỏ 1 "Infernity" khỏi Mộ của bạn; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của lá bài này 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Infernity Wildcat" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 other "Infernity" monster in your hand to the GY. You can only Special Summon "Infernity Wildcat" once per turn this way. While you have no cards in your hand: You can banish 1 "Infernity" monster from your GY; increase or decrease the Level of this card by 1 until the end of this turn. You can only use this effect of "Infernity Wildcat" once per turn.


      R Rarity
      Downbeat
      R Rarity
      Downbeat
      Downbeat
      Spell Normal
      Downbeat
      Mở nhạc

       Hiệu ứng (VN):

       Hiến tế 1 quái thú ngửa mặt; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính ban đầu mà quái thú Hiến Tế có trên sân, nhưng thấp hơn 1 Cấp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Downbeat" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Tribute 1 face-up monster; Special Summon from your Deck, 1 monster with the same original Type and Attribute that the Tributed monster had on the field, but 1 Level lower. You can only activate 1 "Downbeat" per turn.


       SR Rarity
       Infernity Launcher
       SR Rarity
       Infernity Launcher
       Infernity Launcher
       Spell Continuous
       Infernity Launcher
       Máy phóng hỏa ngục vô tận

        Hiệu ứng (VN):

        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Infernity" từ tay của bạn đến Mộ. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Infernity" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn phải không có lá bài nào trong tay để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Once per turn: You can send 1 "Infernity" monster from your hand to the Graveyard. You can send this card to the Graveyard, then target up to 2 "Infernity" monsters in your Graveyard; Special Summon them. You must have no cards in your hand to activate and to resolve this effect.


        R Rarity
        Transmodify
        R Rarity
        Transmodify
        Transmodify
        Spell Normal
        Transmodify
        Đổi lên cấp

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi 1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt từ Deck của bạn, 1 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính với quái thú đó trong Mộ, nhưng cao hơn 1 Cấp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Transmodify" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send 1 face-up monster you control to the GY; Special Summon from your Deck, 1 monster with the same Type and Attribute as that monster in the GY, but 1 Level higher. You can only activate 1 "Transmodify" per turn.


         UR Rarity
         Infernity Barrier
         UR Rarity
         Infernity Barrier
         Infernity Barrier
         Trap Counter
         Infernity Barrier
         Rào chắn hỏa ngục vô tận

          Hiệu ứng (VN):

          Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của quái thú, trong khi bạn điều khiển "Infernity" và không có lá bài nào trong tay: Hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, while you control a face-up Attack Position "Infernity" monster and have no cards in your hand: Negate the activation, and if you do, destroy that card.


          UR Rarity
          Infernity Break
          UR Rarity
          Infernity Break
          Infernity Break
          Trap Normal
          Infernity Break
          Sét hỏa ngục vô tận

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không có lá bài nào trong tay: Chọn vào 1 "Infernity" trong Mộ của bạn và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu thứ hai.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you have no cards in your hand: Target 1 "Infernity" card in your Graveyard and 1 card your opponent controls; banish the first target, and if you do, destroy the second target.


           UR Rarity
           Decode Talker
           UR Rarity
           Decode Talker
           Decode Talker
           DARK
           Decode Talker
           Người xử mã
           • ATK:

           • 2300

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


           UR Rarity
           Firewall Dragon
           UR Rarity
           Firewall Dragon
           Firewall Dragon
           LIGHT
           Firewall Dragon
           Rồng tường lửa
           • ATK:

           • 2500

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trái

           Trên

           Phải

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú
           Một lần khi ngửa trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú trên sân và / hoặc Mộ tối đa số lượng quái thú được co-linked với lá bài này; trả lại chúng lên tay. Nếu một quái thú mà lá bài này chỉ đến bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc bị gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cyberse từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Firewall Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters Once while face-up on the field (Quick Effect): You can target monsters on the field and/or GY up to the number of monsters co-linked to this card; return them to the hand. If a monster this card points to is destroyed by battle or sent to the GY: You can Special Summon 1 Cyberse monster from your hand. You can only use each effect of "Firewall Dragon" once per turn.


           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


           UR Rarity
           Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
           UR Rarity
           Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
           Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
           LIGHT
           Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
           Người thả và xóa, Puzzlomino
           • ATK:

           • 1300

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
           Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


           SR Rarity
           Security Dragon
           SR Rarity
           Security Dragon
           Security Dragon
           LIGHT
           Security Dragon
           Rồng an ninh
           • ATK:

           • 1100

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú
           Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


           UR Rarity
           Ancient Fairy Dragon
           UR Rarity
           Ancient Fairy Dragon
           Ancient Fairy Dragon
           LIGHT 7
           Ancient Fairy Dragon
           Rồng tiên cổ đại
           • ATK:

           • 2100

           • DEF:

           • 3000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy càng nhiều Bài Phép Môi Trường trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, tăng 1000 LP, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your hand. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. Once per turn: You can destroy as many Field Spells on the field as possible, and if you do, gain 1000 LP, then you can add 1 Field Spell from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           Hundred Eyes Dragon
           UR Rarity
           Hundred Eyes Dragon
           Hundred Eyes Dragon
           DARK 8
           Hundred Eyes Dragon
           Rồng một trăm mắt
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Fiend Type
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Hiệu ứng TỐI Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên của quái thú bị loại bỏ đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú bị loại bỏ đó. Nếu lá bài này bị phá hủy và gửi đến Mộ: Thêm 1 "Earthbound Immortal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner Fiend-Type monsters Once per turn: You can banish 1 Level 6 or lower DARK Effect Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name becomes that banished monster's, and replace this effect with that banished monster's original effects. If this card is destroyed and sent to the Graveyard: Add 1 "Earthbound Immortal" monster from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           Leviair the Sea Dragon
           UR Rarity
           Leviair the Sea Dragon
           Leviair the Sea Dragon
           WIND
           Leviair the Sea Dragon
           Rồng biển hư không Leviair
           • ATK:

           • 1800

           • DEF:

           • 1600


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 3
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.           Deck của INFERNITY trong DUEL LINKS