Thông tin tổng quan của Infernoid

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Infernoid Devyaty
SR Rarity
Infernoid Devyaty
SR Rarity
Infernoid Devyaty
FIRE9
Infernoid Devyaty
Hỏa ngục vô hình Devyaty
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 "Infernoid" khỏi tay của bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể phá hủy tất cả các Phép và Bẫy trên sân, ngoại trừ các lá "Void" Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 "Infernoid" monsters from your hand or GY while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower. When this card is Special Summoned: You can destroy all Spells and Traps on the field, except "Void" cards. Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; negate the activation, and if you do, banish it.

R Rarity
Infernoid Harmadik
R Rarity
Infernoid Harmadik
R Rarity
Infernoid Harmadik
FIRE3
Infernoid Harmadik
Hỏa ngục vô hình Harmadik
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).

UR Rarity
Infernoid Onuncu
UR Rarity
Infernoid Onuncu
UR Rarity
Infernoid Onuncu
FIRE10
Infernoid Onuncu
Hỏa ngục vô hình Onuncu
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 quái thú "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn mà tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 3 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Special Summoned: You can destroy all other monsters on the field. Once per turn, during either player's turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated: You can Tribute 1 monster; negate the activation, and if you do, banish that card.

R Rarity
Infernoid Patrulea
R Rarity
Infernoid Patrulea
R Rarity
Infernoid Patrulea
FIRE4
Infernoid Patrulea
Hỏa ngục vô hình Patrulea
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).

R Rarity
Infernoid Seitsemas
R Rarity
Infernoid Seitsemas
R Rarity
Infernoid Seitsemas
FIRE7
Infernoid Seitsemas
Hỏa ngục vô hình Seitsemas
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc "Infernoid" khỏi tay bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, hiệu ứng này có thể được kích hoạt ở cuối Battle Phase: Loại bỏ 1 lá trên sân. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 2 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks an opponent's monster, this effect can be activated at the end of the Battle Phase: Banish 1 card on the field. Once per turn, during either player's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it.

SR Rarity
Infernoid Decatron
SR Rarity
Infernoid Decatron
SR Rarity
Infernoid Decatron
FIRE1
Infernoid Decatron
Hỏa ngục vô hình Decatron
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Infernoid" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Infernoid Decatron", và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đã gửi, và nếu bạn làm điều đó, tên của lá bài này sẽ trở thành của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Infernoid" monster from your Deck to the Graveyard, except "Infernoid Decatron", and if you do, increase this card's Level by the Level of the sent monster, and if you do that, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.

SR Rarity
Monster Gate
SR Rarity
Monster Gate
SR Rarity
Monster Gate
Spell Normal
Monster Gate
Cổng quái vật

  Hiệu ứng (VN):

  Hiến tế 1 quái thú; lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn cho đến khi bạn lật và xem được một quái thú có thể được Triệu hồi / Úp thường. Triệu hồi Đặc biệt nó, đồng thời gửi các lá bài đã gửi xuống mộ khác xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Tribute 1 monster; excavate cards from the top of your Deck until you excavate a monster that can be Normal Summoned/Set. Special Summon it, also send the other excavated cards to the GY.

  UR Rarity
  One for One
  UR Rarity
  One for One
  UR Rarity
  One for One
  Spell Normal
  One for One
  Một đổi một

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

   R Rarity
   Void Vanishment
   R Rarity
   Void Vanishment
   R Rarity
   Void Vanishment
   Spell Continuous
   Void Vanishment
   Luyện ngục làm tiêu tan

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài "Void" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Void Vanishment" hoặc "Null and Void", bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Infernoid" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Void Vanishment" một lần mỗi lượt. Nếu một "Infernoid" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; loại bỏ những quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 1 card; add 1 "Void" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Void Vanishment" or "Null and Void", also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Infernoid" monsters. You can only use this effect of "Void Vanishment" once per turn. If an "Infernoid" monster you control battles an opponent's monster, after damage calculation: You can send this card to the Graveyard; banish those monsters.

    R Rarity
    Void Feast
    R Rarity
    Void Feast
    R Rarity
    Void Feast
    Trap Normal
    Void Feast
    Yến tiệc luyện ngục

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 Lá bài "Void" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Infernoid" từ Deck của bạn, có tổng Cấp chính xác bằng 8, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của chúng.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 "Void" Spell/Trap Card from your hand or face-up from your field to the Graveyard; Special Summon up to 3 "Infernoid" monsters from your Deck, whose total Levels exactly equal 8, ignoring their Summoning conditions.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     SR Rarity
     Knightmare Cerberus
     SR Rarity
     Knightmare Cerberus
     SR Rarity
     Knightmare Cerberus
     EARTH
     Knightmare Cerberus
     Cerberus khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     DARK
     Knightmare Unicorn
     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 2200

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú với các tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     LP Boost Alpha: 50%
     Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
     LP Boost Alpha: 50%
     The Legend of the Heroes: 33.33%
     Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
     ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
     ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
     Mekk-Knight Crusadia Avramax
     The Legend of the Heroes: 33.33%
     Fiend Farewell: 16.67%
     Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. 1 quái thú Loại Fiend ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn được gửi đến Mộ.
     Fiend Farewell: 16.67%
     The Legend of the Heroes
     Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
     ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
     ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
     Mekk-Knight Crusadia Avramax
     The Legend of the Heroes

     Cần 10 UR

     UR Rarity
     Live☆Twin Ki-sikil
     UR Rarity
     Live☆Twin Ki-sikil
     UR Rarity
     Live☆Twin Lil-la
     UR Rarity
     Live☆Twin Lil-la
     UR Rarity
     Knightmare Unicorn
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     One for One
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison

     Main: 24 Extra: 8

     SR Rarity
     Infernoid Devyaty
     SR Rarity
     Infernoid Devyaty
     Infernoid Devyaty
     FIRE9
     Infernoid Devyaty
     Hỏa ngục vô hình Devyaty
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 2900


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 "Infernoid" khỏi tay của bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể phá hủy tất cả các Phép và Bẫy trên sân, ngoại trừ các lá "Void" Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 "Infernoid" monsters from your hand or GY while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower. When this card is Special Summoned: You can destroy all Spells and Traps on the field, except "Void" cards. Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; negate the activation, and if you do, banish it.


     SR Rarity
     Infernoid Devyaty
     SR Rarity
     Infernoid Devyaty
     Infernoid Devyaty
     FIRE9
     Infernoid Devyaty
     Hỏa ngục vô hình Devyaty
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 2900


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách loại bỏ 3 "Infernoid" khỏi tay của bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể phá hủy tất cả các Phép và Bẫy trên sân, ngoại trừ các lá "Void" Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by banishing 3 "Infernoid" monsters from your hand or GY while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower. When this card is Special Summoned: You can destroy all Spells and Traps on the field, except "Void" cards. Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; negate the activation, and if you do, banish it.


     R Rarity
     Infernoid Harmadik
     R Rarity
     Infernoid Harmadik
     Infernoid Harmadik
     FIRE3
     Infernoid Harmadik
     Hỏa ngục vô hình Harmadik
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


     R Rarity
     Infernoid Harmadik
     R Rarity
     Infernoid Harmadik
     Infernoid Harmadik
     FIRE3
     Infernoid Harmadik
     Hỏa ngục vô hình Harmadik
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 monster on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


     R Rarity
     Infernoid Patrulea
     R Rarity
     Infernoid Patrulea
     Infernoid Patrulea
     FIRE4
     Infernoid Patrulea
     Hỏa ngục vô hình Patrulea
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


     R Rarity
     Infernoid Patrulea
     R Rarity
     Infernoid Patrulea
     Infernoid Patrulea
     FIRE4
     Infernoid Patrulea
     Hỏa ngục vô hình Patrulea
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Infernoid" khỏi tay hoặc Mộ của bạn trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó (đây là một Hiệu ứng Nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Infernoid" monster from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect. Once per turn, during your opponent's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it (this is a Quick Effect).


     R Rarity
     Infernoid Seitsemas
     R Rarity
     Infernoid Seitsemas
     Infernoid Seitsemas
     FIRE7
     Infernoid Seitsemas
     Hỏa ngục vô hình Seitsemas
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc "Infernoid" khỏi tay bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, hiệu ứng này có thể được kích hoạt ở cuối Battle Phase: Loại bỏ 1 lá trên sân. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 2 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks an opponent's monster, this effect can be activated at the end of the Battle Phase: Banish 1 card on the field. Once per turn, during either player's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it.


     R Rarity
     Infernoid Seitsemas
     R Rarity
     Infernoid Seitsemas
     Infernoid Seitsemas
     FIRE7
     Infernoid Seitsemas
     Hỏa ngục vô hình Seitsemas
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay hoặc "Infernoid" khỏi tay bạn hoặc Mộ trong khi tổng Cấp độ và Rank của tất cả các quái thú Hiệu ứng mà bạn điều khiển là 8 hoặc thấp hơn và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, hiệu ứng này có thể được kích hoạt ở cuối Battle Phase: Loại bỏ 1 lá trên sân. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or Graveyard) by banishing 2 "Infernoid" monsters from your hand or Graveyard while the total Levels and Ranks of all Effect Monsters you control are 8 or lower, and cannot be Special Summoned by other ways. If this card attacks an opponent's monster, this effect can be activated at the end of the Battle Phase: Banish 1 card on the field. Once per turn, during either player's turn: You can Tribute 1 monster, then target 1 card in your opponent's Graveyard; banish it.


     UR Rarity
     Live☆Twin Ki-sikil
     UR Rarity
     Live☆Twin Ki-sikil
     Live☆Twin Ki-sikil
     LIGHT2
     Live☆Twin Ki-sikil
     Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


     UR Rarity
     Live☆Twin Ki-sikil
     UR Rarity
     Live☆Twin Ki-sikil
     Live☆Twin Ki-sikil
     LIGHT2
     Live☆Twin Ki-sikil
     Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.


     UR Rarity
     Live☆Twin Lil-la
     UR Rarity
     Live☆Twin Lil-la
     Live☆Twin Lil-la
     DARK2
     Live☆Twin Lil-la
     Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


     UR Rarity
     Live☆Twin Lil-la
     UR Rarity
     Live☆Twin Lil-la
     Live☆Twin Lil-la
     DARK2
     Live☆Twin Lil-la
     Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.


     SR Rarity
     Infernoid Decatron
     SR Rarity
     Infernoid Decatron
     Infernoid Decatron
     FIRE1
     Infernoid Decatron
     Hỏa ngục vô hình Decatron
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Infernoid" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Infernoid Decatron", và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đã gửi, và nếu bạn làm điều đó, tên của lá bài này sẽ trở thành của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Infernoid" monster from your Deck to the Graveyard, except "Infernoid Decatron", and if you do, increase this card's Level by the Level of the sent monster, and if you do that, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.


     SR Rarity
     Infernoid Decatron
     SR Rarity
     Infernoid Decatron
     Infernoid Decatron
     FIRE1
     Infernoid Decatron
     Hỏa ngục vô hình Decatron
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Infernoid" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Infernoid Decatron", và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đã gửi, và nếu bạn làm điều đó, tên của lá bài này sẽ trở thành của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Infernoid" monster from your Deck to the Graveyard, except "Infernoid Decatron", and if you do, increase this card's Level by the Level of the sent monster, and if you do that, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.


     SR Rarity
     Infernoid Decatron
     SR Rarity
     Infernoid Decatron
     Infernoid Decatron
     FIRE1
     Infernoid Decatron
     Hỏa ngục vô hình Decatron
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Infernoid" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Infernoid Decatron", và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của lá bài này bằng Cấp độ của quái thú đã gửi, và nếu bạn làm điều đó, tên của lá bài này sẽ trở thành của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Infernoid" monster from your Deck to the Graveyard, except "Infernoid Decatron", and if you do, increase this card's Level by the Level of the sent monster, and if you do that, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.


     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      Forbidden Droplet
      Spell Quick
      Forbidden Droplet
      Giọt thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
       Phân loại:

       R Rarity
       Live☆Twin Home
       R Rarity
       Live☆Twin Home
       Live☆Twin Home
       Spell Quick
       Live☆Twin Home
       Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

        Hiệu ứng (VN):

        Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.


        SR Rarity
        Monster Gate
        SR Rarity
        Monster Gate
        Monster Gate
        Spell Normal
        Monster Gate
        Cổng quái vật

         Hiệu ứng (VN):

         Hiến tế 1 quái thú; lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn cho đến khi bạn lật và xem được một quái thú có thể được Triệu hồi / Úp thường. Triệu hồi Đặc biệt nó, đồng thời gửi các lá bài đã gửi xuống mộ khác xuống Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Tribute 1 monster; excavate cards from the top of your Deck until you excavate a monster that can be Normal Summoned/Set. Special Summon it, also send the other excavated cards to the GY.


         UR Rarity
         One for One
         UR Rarity
         One for One
         One for One
         Spell Normal
         One for One
         Một đổi một

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


          R Rarity
          Void Vanishment
          R Rarity
          Void Vanishment
          Void Vanishment
          Spell Continuous
          Void Vanishment
          Luyện ngục làm tiêu tan

           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài "Void" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Void Vanishment" hoặc "Null and Void", bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Infernoid" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Void Vanishment" một lần mỗi lượt. Nếu một "Infernoid" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; loại bỏ những quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can discard 1 card; add 1 "Void" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Void Vanishment" or "Null and Void", also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Infernoid" monsters. You can only use this effect of "Void Vanishment" once per turn. If an "Infernoid" monster you control battles an opponent's monster, after damage calculation: You can send this card to the Graveyard; banish those monsters.


           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           Ice Dragon's Prison
           Trap Normal
           Ice Dragon's Prison
           Rồng băng giam cầm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             R Rarity
             Void Feast
             R Rarity
             Void Feast
             Void Feast
             Trap Normal
             Void Feast
             Yến tiệc luyện ngục

              Hiệu ứng (VN):

              Gửi 1 Lá bài "Void" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt tối đa 3 "Infernoid" từ Deck của bạn, có tổng Cấp chính xác bằng 8, bỏ qua điều kiện Triệu hồi của chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Send 1 "Void" Spell/Trap Card from your hand or face-up from your field to the Graveyard; Special Summon up to 3 "Infernoid" monsters from your Deck, whose total Levels exactly equal 8, ignoring their Summoning conditions.


              SR Rarity
              Evil★Twin Ki-sikil
              SR Rarity
              Evil★Twin Ki-sikil
              Evil★Twin Ki-sikil
              LIGHT
              Evil★Twin Ki-sikil
              Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
              • ATK:

              • 1100

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Phải

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


              SR Rarity
              Evil★Twin Ki-sikil
              SR Rarity
              Evil★Twin Ki-sikil
              Evil★Twin Ki-sikil
              LIGHT
              Evil★Twin Ki-sikil
              Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
              • ATK:

              • 1100

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Phải

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


              SR Rarity
              Evil★Twin Ki-sikil
              SR Rarity
              Evil★Twin Ki-sikil
              Evil★Twin Ki-sikil
              LIGHT
              Evil★Twin Ki-sikil
              Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
              • ATK:

              • 1100

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Phải

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.


              SR Rarity
              Evil★Twin Lil-la
              SR Rarity
              Evil★Twin Lil-la
              Evil★Twin Lil-la
              DARK
              Evil★Twin Lil-la
              Song sinh★Xấu xa Lil-la
              • ATK:

              • 1100

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


              SR Rarity
              Evil★Twin Lil-la
              SR Rarity
              Evil★Twin Lil-la
              Evil★Twin Lil-la
              DARK
              Evil★Twin Lil-la
              Song sinh★Xấu xa Lil-la
              • ATK:

              • 1100

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.


              SR Rarity
              Knightmare Cerberus
              SR Rarity
              Knightmare Cerberus
              Knightmare Cerberus
              EARTH
              Knightmare Cerberus
              Cerberus khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1600

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Trên


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.              Deck của INFERNOID trong DUEL LINKS