Thông tin tổng quan của Karakuri

Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown

Cần 11 UR

UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
UR Rarity
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
UR Rarity
Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
UR Rarity
Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Crackdown

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
UR Rarity
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
EARTH 5
Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"
Karakuri mẫu 9763 Pháp sư
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công, nếu có thể. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công: Thay đổi tư thế chiến đấu của lá bài này. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 "Karakuri" mà bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một Tuner, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy EARTH. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack, if able. If this card is targeted for an attack: Change the battle position of this card. If this card is in your hand: You can target 1 "Karakuri" monster you control; change its battle position, and if you do, Special Summon this card as a Tuner, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except EARTH Machine monsters. You can only use this effect of "Karakuri Bonze mdl 9763 "Kunamzan"" once per turn.


SR Rarity
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
SR Rarity
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
EARTH 2
Karakuri Merchant mdl 177 "Inashichi"
Karakuri mẫu 177 Thương Nhân
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, hãy thêm 1 lá bài "Karakuri" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal Summoned, add 1 "Karakuri" card from your Deck to your hand.


UR Rarity
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
UR Rarity
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
EARTH 3
Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank"
Karakuri mẫu 339 Ninja
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được lật ngửa, hãy chọn 1 quái thú ngửa trên sân và gửi nó vào Mộ. Trong lượt bài này được lật ngửa, nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is flipped face-up, select 1 face-up monster on the field, and send it to the Graveyard. During the turn this card is flipped face-up, it can attack your opponent directly.


R Rarity
Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
R Rarity
Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
EARTH 4
Karakuri Soldier mdl 236 "Nisamu"
Karakuri mẫu 236 Lính
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Tư thế Tấn công mặt-ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy đổi nó thành Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu và bị đưa đến Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you can Special Summon 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck in face-up Attack Position.


SR Rarity
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
SR Rarity
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
EARTH 3
Karakuri Komachi mdl 224 "Ninishi"
Karakuri mẫu 224 Komachi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài ngửa này được chọn làm mục tiêu tấn công, hãy thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Khi lá bài này ngửa trên sân, mỗi lượt một lần trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Karakuri" ngoài việc Triệu hồi Thường hoặc Bộ của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

This card must attack if able. When this face-up card is selected as an attack target, change its battle position. While this card is face-up on the field, once per turn during your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Karakuri" monster in addition to your Normal Summon or Set. (You can only gain this effect once per turn.)


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


   SR Rarity
   Karakuri Cash Cache
   SR Rarity
   Karakuri Cash Cache
   Karakuri Cash Cache
   Spell Normal
   Karakuri Cash Cache
   Kho ngân khố Karakuri cho vay

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn 1 "Karakuri" ngửa mà bạn điều khiển. "Karakuri" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn và thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đã chọn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Select 1 face-up "Karakuri" monster you control. Add 1 Level 4 or lower "Karakuri" monster from your Deck to your hand and change the battle position of the selected monster.


    UR Rarity
    Crackdown
    UR Rarity
    Crackdown
    Crackdown
    Trap Continuous
    Crackdown
    Bắt vật lớn

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Karakuri Cash Inn
     SR Rarity
     Karakuri Cash Inn
     Karakuri Cash Inn
     Trap Normal
     Karakuri Cash Inn
     Nhà trọ lồng Karakuri cho vay

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Karakuri" mà bạn điều khiển và 1 quái thú hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú đối thủ đó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu bạn điều khiển "Karakuri" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Karakuri Cash Inn" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Karakuri" monster you control and 1 Effect Monster your opponent controls; change the battle position of your monster, and if you do, negate the effects of that opponent's monster until the end of this turn. If you control a "Karakuri" monster(s): You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; change that monster's battle position. You can only activate 1 "Karakuri Cash Inn" per turn.


      UR Rarity
      Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
      UR Rarity
      Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
      Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
      EARTH 7
      Karakuri Shogun mdl 00 "Burei"
      Karakuri mẫu 00 Shogun
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1900


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại Máy non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn: You can target 1 monster on the field; change its battle position.


      SR Rarity
      Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
      SR Rarity
      Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
      Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
      EARTH 8
      Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"
      Karakuri mẫu 00X Đại Shogun
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại Máy non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Karakuri" từ Deck của bạn. Một lần mỗi lượt, khi tư thế chiến đấu của "Karakuri" mà bạn điều khiển bị thay đổi (và vẫn ở chế độ ngửa): Rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 "Karakuri" monster from your Deck. Once per turn, when the battle position of a face-up "Karakuri" monster you control is changed (and remains face-up): Draw 1 card.


      R Rarity
      PSY-Framelord Zeta
      R Rarity
      PSY-Framelord Zeta
      PSY-Framelord Zeta
      LIGHT 7
      PSY-Framelord Zeta
      Chúa tể khung-CỨ Zeta
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
      Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển ở Tư thế Tấn công ngửa; loại bỏ cả quái thú đó và lá bài này khỏi sân, nhưng trả lại chúng trong Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "PSY-Frame" trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls in face-up Attack Position; banish both that monster and this card from the field, but return them in your next Standby Phase. If this card is in your Graveyard: You can target 1 other "PSY-Frame" card in your Graveyard; return this card to the Extra Deck, and if you do, add that target to your hand.


      R Rarity
      Samurai Destroyer
      R Rarity
      Samurai Destroyer
      Samurai Destroyer
      EARTH 7
      Samurai Destroyer
      Samurai tiêu diệt
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


      R Rarity
      Superheavy Samurai Stealth Ninja
      R Rarity
      Superheavy Samurai Stealth Ninja
      Superheavy Samurai Stealth Ninja
      EARTH 7
      Superheavy Samurai Stealth Ninja
      Ninja nặng ký Shinobi-AC
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner Loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú Không phải Tuner Loại Máy
      Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có Bài Phép / Bài Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể giảm một nửa DEF ban đầu của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase tiếp theo sau khi lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Machine-Type monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can halve this card's original DEF until the end of this turn, and if you do, this card can attack your opponent directly this turn. Once per turn, during the next Standby Phase after this card was destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card.


      R Rarity
      Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
      R Rarity
      Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
      Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
      EARTH 5
      Superheavy Samurai Swordmaster Musashi
      Thánh dùng kiếm nặng ký Musa-C
      • ATK:

      • 300

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn, cũng như nếu bạn có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của bạn, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt nó, hoặc một quái thú có tên của nó, trong phần còn lại của lượt này. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Machine monster in your GY; add it to your hand, also if you have a Spell/Trap in your GY, you cannot Normal or Special Summon it, or a monster with its name, for the rest of this turn. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation.      Deck của KARAKURI trong DUEL LINKS