Thông tin tổng quan của Magistus

 

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Familiar-Possessed - Aussa
SR Rarity
Familiar-Possessed - Aussa
SR Rarity
Familiar-Possessed - Aussa
EARTH 4
Familiar-Possessed - Aussa
Người sở hữu hồn nhập - Aussa
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Aussa the Earth Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú EARTH mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Aussa the Earth Charmer" and 1 face-up EARTH monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

SR Rarity
Familiar-Possessed - Dharc
SR Rarity
Familiar-Possessed - Dharc
SR Rarity
Familiar-Possessed - Dharc
DARK 4
Familiar-Possessed - Dharc
Người sở hữu hồn nhập - Dharc
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Dharc the Dark Charmer" mặt ngửa mà bạn điều khiển và 1 quái thú DARK ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ. Khi bạn thực hiện: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 3 hoặc 4 LIGHT Spellcaster-Type từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này và tấn công một quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây ra Thiệt hại Chiến đấu xuyên qua cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Dharc the Dark Charmer" you control and 1 face-up DARK monster you control to the Graveyard. When you do: You can add 1 Level 3 or 4 LIGHT Spellcaster-Type monster from your Deck to your hand. If this card was Special Summoned by this effect and attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent.

SR Rarity
Familiar-Possessed - Wynn
SR Rarity
Familiar-Possessed - Wynn
SR Rarity
Familiar-Possessed - Wynn
WIND 4
Familiar-Possessed - Wynn
Người sở hữu hồn nhập - Wynn
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Wynn the Wind Charmer" and 1 face-up WIND monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

SR Rarity
Jigabyte
SR Rarity
Jigabyte
SR Rarity
Jigabyte
WATER 4
Jigabyte
Jigabyte
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Jigabyte". Nếu bạn điều khiển một quái thú Loại Pháp sư, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú với 1500 ATK và 200 DEF từ Deck của bạn, ngoại trừ "Jigabyte".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "Jigabyte". If you control a Spellcaster-Type monster, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 monster with 1500 ATK and 200 DEF from your Deck, except "Jigabyte".

UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
LIGHT 4
Rilliona, the Magistus of Verre
Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.

UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
UR Rarity
Zoroa, the Magistus of Flame
FIRE 4
Zoroa, the Magistus of Flame
Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.

UR Rarity
Grand Spiritual Art - Ichirin
UR Rarity
Grand Spiritual Art - Ichirin
UR Rarity
Grand Spiritual Art - Ichirin
Spell Field
Grand Spiritual Art - Ichirin
Đại linh thuật - Nhất Luân

  Hiệu ứng (VN):

  Vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú đầu tiên của đối thủ sẽ thực thi mỗi lượt trong khi bạn điều khiển quái thú Spellcaster với 1500 DEF. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú có cùng Thuộc tính, nhưng với 1500 ATK / 200 DEF, từ Deck của bạn đến tay bạn, và nếu bạn làm điều đó đó, xáo trộn lá bài được tiết lộ vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Grand Spiritual Art - Ichirin" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Negate your opponent's first monster effect that resolves each turn while you control a Spellcaster monster with 1500 DEF. During your Main Phase: You can reveal 1 Spellcaster monster from your hand, and if you do, add 1 monster with the same Attribute, but with 1500 ATK/200 DEF, from your Deck to your hand, and if you do that, shuffle the revealed card into the Deck. You can only use this effect of "Grand Spiritual Art - Ichirin" once per turn.

  R Rarity
  Magistus Invocation
  R Rarity
  Magistus Invocation
  R Rarity
  Magistus Invocation
  Spell Normal
  Magistus Invocation
  Phép triệu hoán Magistus

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.

   R Rarity
   Magistus Vritra
   R Rarity
   Magistus Vritra
   R Rarity
   Magistus Vritra
   Spell Normal
   Magistus Vritra
   Hỏa giáo Magistus xuất hiện

    Hiệu ứng (VN):

    "Magistus" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu "Magistus" trong Vùng Phép & Bẫy của bạn sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magistus Vritra" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Level 4 or lower "Magistus" monster in your GY; Special Summon it. If a "Magistus" card(s) in your Spell & Trap Zone would be destroyed by your opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Magistus Vritra" once per turn.

    UR Rarity
    Spirit Charmers
    UR Rarity
    Spirit Charmers
    UR Rarity
    Spirit Charmers
    Spell Quick
    Spirit Charmers
    Nhóm kiểm soát thuật tinh linh

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài; lấy 2 lá bài từ Deck của bạn với các tên khác nhau, đó là "Charmer" , quái thú "Familiar-Possessed" và / hoặc "Possessed" , thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn và đặt cái còn lại. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spirit Charmers" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card; take 2 cards from your Deck with different names from each other, that are "Charmer" monsters, "Familiar-Possessed" monsters, and/or "Possessed" Spells/Traps, add 1 of them to your hand, and Set the other. You can only activate 1 "Spirit Charmers" per turn.

     UR Rarity
     Possessed Partnerships
     UR Rarity
     Possessed Partnerships
     UR Rarity
     Possessed Partnerships
     Trap Normal
     Possessed Partnerships
     Hồn nhập nối liền nhau

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster với 1500 DEF từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Tấn công hoặc Tư thế Phòng thủ úp, sau đó, nếu bạn điều khiển quái thú có 2 Thuộc tính khác nhau hoặc lớn hơn, bạn có thể phá huỷ 1 lá bài ngửa trên sân. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Possessed" đặt nó ngửa trên ô của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Possessed Partnerships" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 Spellcaster monster with 1500 DEF from your hand or GY in Attack Position or face-down Defense Position, then, if you control monsters with 2 or more different Attributes, you can destroy 1 face-up card on the field. You can banish this card from your GY, then target 1 "Possessed" Continuous Spell/Trap in your GY; place it face-up on your field. You can only use 1 "Possessed Partnerships" effect per turn, and only once that turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      R Rarity
      Aiwass, the Magistus Spell Spirit
      R Rarity
      Aiwass, the Magistus Spell Spirit
      R Rarity
      Aiwass, the Magistus Spell Spirit
      WIND 8
      Aiwass, the Magistus Spell Spirit
      Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
      Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.

      SR Rarity
      Artemis, the Magistus Moon Maiden
      SR Rarity
      Artemis, the Magistus Moon Maiden
      SR Rarity
      Artemis, the Magistus Moon Maiden
      LIGHT
      Artemis, the Magistus Moon Maiden
      Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
      • ATK:

      • 800

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
      Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

      R Rarity
      Vahram, the Magistus Divinity Dragon
      R Rarity
      Vahram, the Magistus Divinity Dragon
      R Rarity
      Vahram, the Magistus Divinity Dragon
      FIRE 8
      Vahram, the Magistus Divinity Dragon
      Rồng thần hội Magistus, Vahram
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2900


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển. Khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú mà lá bài này được trang bị để chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by your opponent's Spell/Trap effects. You can only use each of the following effects of "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" once per turn. If this Synchro Summoned card is destroyed: You can destroy all face-up cards your opponent controls. At the start of the Damage Step, if the monster this card is equipped to battles an opponent's monster: You can destroy that opponent's monster.

      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

      R Rarity
      Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
      R Rarity
      Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
      R Rarity
      Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
      EARTH
      Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
      Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 2400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Spellcaster Cấp 4
      Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.

      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

      SR Rarity
      Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
      SR Rarity
      Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
      SR Rarity
      Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
      LIGHT
      Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
      Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
      Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Light Barrier: 100%
      Khi bắt đầu Lượt đầu tiên của bạn, 'Light Barrier' được đặt úp trên Field Zone của bạn.
      Light Barrier
      Light Barrier: 100%
      ZEXAL - Ultimate Unite
      Thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" và 1 "ZW - Leo Arms" vào Extra Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu. Những quái thú duy nhất bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình trong Trận đấu này sẽ là quái thú "Number" hoặc "ZW".
      Một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận, Kỹ năng này có thể được sử dụng bằng cách trả một nửa Điểm Sinh mệnh của bạn. Gửi 1 quái thú "Gagaga" từ Mộ lên sân của bạn, sau đó chơi 1 quái thú "Gagaga" trong số ba khả năng từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 4.
      Ngoài ra, nếu Điểm sinh mệnh của bạn từ 2000 trở xuống, hiệu ứng sau sẽ được áp dụng vào đầu lượt của bạn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph!

      Có thể sử dụng một lần sau khi chuyển đổi sang ZEXAL. Nếu bạn Xyz Triệu hồi "Ultimate Leo Utopia Ray" trong lượt này, bạn cũng có thể Xyz Triệu hồi nó bằng cách sử dụng "Number C39: Utopia Ray" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu.
      ZW - Leo Arms
      Number C39: Utopia Ray
      ZEXAL - Ultimate Unite

      Cần 15 UR

      UR Rarity
      Droll & Lock Bird1 card
      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre3 card
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady1 card
      UR Rarity
      Effect Veiler2 card
      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame3 card
      UR Rarity
      Abyss Dweller1 card
      UR Rarity
      Forbidden Droplet1 card
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison3 card

      Main: 20 Extra: 8

      R Rarity
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      R Rarity
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      DARK 4
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      Học giả sách luật thánh hội Magistus, Crowley
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc sân quay mặt lên Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crowley, the Magistus of Grimoires" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send 1 Spellcaster monster from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card from your hand. You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Crowley, the Magistus of Grimoires" once per turn.


      R Rarity
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      R Rarity
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      DARK 4
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      Học giả sách luật thánh hội Magistus, Crowley
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc sân quay mặt lên Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crowley, the Magistus of Grimoires" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send 1 Spellcaster monster from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card from your hand. You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Crowley, the Magistus of Grimoires" once per turn.


      R Rarity
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      R Rarity
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      DARK 4
      Crowley, the Magistus of Grimoires
      Học giả sách luật thánh hội Magistus, Crowley
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster từ tay hoặc sân quay mặt lên Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crowley, the Magistus of Grimoires" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can send 1 Spellcaster monster from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card from your hand. You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Crowley, the Magistus of Grimoires" once per turn.


      UR Rarity
      Droll & Lock Bird
      UR Rarity
      Droll & Lock Bird
      Droll & Lock Bird
      WIND 1
      Droll & Lock Bird
      Chim chọc và khoá
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre
      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre
      Rilliona, the Magistus of Verre
      LIGHT 4
      Rilliona, the Magistus of Verre
      Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
      • ATK:

      • 800

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
      ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
      Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
      Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre
      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre
      Rilliona, the Magistus of Verre
      LIGHT 4
      Rilliona, the Magistus of Verre
      Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
      • ATK:

      • 800

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
      ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
      Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
      Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre
      UR Rarity
      Rilliona, the Magistus of Verre
      Rilliona, the Magistus of Verre
      LIGHT 4
      Rilliona, the Magistus of Verre
      Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
      • ATK:

      • 800

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
      ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
      ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
      Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
      Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


      UR Rarity
      Effect Veiler
      UR Rarity
      Effect Veiler
      Effect Veiler
      LIGHT 1
      Effect Veiler
      Người che đậy hiệu ứng
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Effect Veiler
      UR Rarity
      Effect Veiler
      Effect Veiler
      LIGHT 1
      Effect Veiler
      Người che đậy hiệu ứng
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame
      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame
      Zoroa, the Magistus of Flame
      FIRE 4
      Zoroa, the Magistus of Flame
      Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame
      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame
      Zoroa, the Magistus of Flame
      FIRE 4
      Zoroa, the Magistus of Flame
      Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame
      UR Rarity
      Zoroa, the Magistus of Flame
      Zoroa, the Magistus of Flame
      FIRE 4
      Zoroa, the Magistus of Flame
      Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      Forbidden Droplet
      Spell Quick
      Forbidden Droplet
      Giọt thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
       Phân loại:

       R Rarity
       Magistus Invocation
       R Rarity
       Magistus Invocation
       Magistus Invocation
       Spell Normal
       Magistus Invocation
       Phép triệu hoán Magistus

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.


        R Rarity
        Magistus Vritra
        R Rarity
        Magistus Vritra
        Magistus Vritra
        Spell Normal
        Magistus Vritra
        Hỏa giáo Magistus xuất hiện

         Hiệu ứng (VN):

         "Magistus" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu "Magistus" trong Vùng Phép & Bẫy của bạn sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magistus Vritra" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Level 4 or lower "Magistus" monster in your GY; Special Summon it. If a "Magistus" card(s) in your Spell & Trap Zone would be destroyed by your opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Magistus Vritra" once per turn.


         R Rarity
         Magistus Vritra
         R Rarity
         Magistus Vritra
         Magistus Vritra
         Spell Normal
         Magistus Vritra
         Hỏa giáo Magistus xuất hiện

          Hiệu ứng (VN):

          "Magistus" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu "Magistus" trong Vùng Phép & Bẫy của bạn sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magistus Vritra" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 Level 4 or lower "Magistus" monster in your GY; Special Summon it. If a "Magistus" card(s) in your Spell & Trap Zone would be destroyed by your opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Magistus Vritra" once per turn.


          N Rarity
          Trismagistus
          N Rarity
          Trismagistus
          Trismagistus
          Spell Continuous
          Trismagistus
          Tam thuật Magistus

           Hiệu ứng (VN):

           Lần đầu tiên mỗi "Magistus" được trang bị Lá bài Trang bị sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Trismagistus" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
           ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 từ tay của bạn.
           ● Bạn có thể gửi lá bài face-up này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Magistus" có tên khác từ tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           The first time each "Magistus" monster equipped with an Equip Card would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. You can only use 1 of the following effects of "Trismagistus" per turn, and only once that turn. ● During your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand. ● You can send this face-up card to the GY; Special Summon any number of "Magistus" monsters with different names from your hand.


           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           Ice Dragon's Prison
           Trap Normal
           Ice Dragon's Prison
           Rồng băng giam cầm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              R Rarity
              Aiwass, the Magistus Spell Spirit
              R Rarity
              Aiwass, the Magistus Spell Spirit
              Aiwass, the Magistus Spell Spirit
              WIND 8
              Aiwass, the Magistus Spell Spirit
              Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
              Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.


              SR Rarity
              Artemis, the Magistus Moon Maiden
              SR Rarity
              Artemis, the Magistus Moon Maiden
              Artemis, the Magistus Moon Maiden
              LIGHT
              Artemis, the Magistus Moon Maiden
              Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
              • ATK:

              • 800

              • LINK-1

              Mũi tên Link:

              Trên


              Hiệu ứng (VN):

              1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
              Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


              UR Rarity
              Cyber Slash Harpie Lady
              UR Rarity
              Cyber Slash Harpie Lady
              Cyber Slash Harpie Lady
              WIND 8
              Cyber Slash Harpie Lady
              Quý cô Harpie giáp cào
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


              R Rarity
              Vahram, the Magistus Divinity Dragon
              R Rarity
              Vahram, the Magistus Divinity Dragon
              Vahram, the Magistus Divinity Dragon
              FIRE 8
              Vahram, the Magistus Divinity Dragon
              Rồng thần hội Magistus, Vahram
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2900


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển. Khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú mà lá bài này được trang bị để chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by your opponent's Spell/Trap effects. You can only use each of the following effects of "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" once per turn. If this Synchro Summoned card is destroyed: You can destroy all face-up cards your opponent controls. At the start of the Damage Step, if the monster this card is equipped to battles an opponent's monster: You can destroy that opponent's monster.


              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              R Rarity
              Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
              R Rarity
              Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
              Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
              EARTH
              Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
              Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 2400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Spellcaster Cấp 4
              Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              Number S39: Utopia the Lightning
              LIGHT
              Number S39: Utopia the Lightning
              Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 5
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


              SR Rarity
              Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
              SR Rarity
              Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
              Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
              LIGHT
              Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
              Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
              • ATK:

              • 1000

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.              Deck của MAGISTUS trong DUEL LINKS