Thông tin tổng quan của Mayakashi

Nhìn chung

Tương tự như Shiranui, Mayakashi là một cơ chế Zombie dựa trên Synchro được thiết kế xoay quanh việc leo lên một chiếc thang với Dakki, the Graceful Mayakashi để triệu hồi Yoko, the Graceful Mayakashi. Những quái vật Synchro này sau đó float trở lại sân từ Mộ, nhận được các hiệu ứng đặc biệt khi làm như vậy liên tục. Bên cạnh đó, bộ bài nhằm mục đích sử dụng những con quái vật có khả năng chống chịu của chúng để tạo điều kiện cho một chiến lược kiểm soát với các hiệu ứng và chậm đối thủ lại với hiện ứng của chúng.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Hajun, the Winged Mayakashi
UR Rarity
Hajun, the Winged Mayakashi
UR Rarity
Hajun, the Winged Mayakashi
WIND 1
Hajun, the Winged Mayakashi
Trá yêu có cánh, Ba Tuần
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Hajun, the Winged Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hajun, the Winged Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Mayakashi" monster from your Deck, except "Hajun, the Winged Mayakashi". You can only use this effect of "Hajun, the Winged Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.

SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.

N Rarity
Yasha, the Skeletal Mayakashi
N Rarity
Yasha, the Skeletal Mayakashi
N Rarity
Yasha, the Skeletal Mayakashi
DARK 5
Yasha, the Skeletal Mayakashi
Trá yêu xương, Dạ Xoa
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mayakashi" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yasha, the Skeletal Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Mayakashi" monster; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yasha, the Skeletal Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.

R Rarity
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
R Rarity
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
R Rarity
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
WATER 1
Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
Trá yêu băng, Tuyết Nương
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.

SR Rarity
Dakki, the Graceful Mayakashi
SR Rarity
Dakki, the Graceful Mayakashi
SR Rarity
Dakki, the Graceful Mayakashi
FIRE 2
Dakki, the Graceful Mayakashi
Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.

SR Rarity
Mayakashi Return
SR Rarity
Mayakashi Return
SR Rarity
Mayakashi Return
Spell Normal
Mayakashi Return
Trá yêu hồi thiên

  Hiệu ứng (VN):

  Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.

  SR Rarity
  Mayakashi Winter
  SR Rarity
  Mayakashi Winter
  SR Rarity
  Mayakashi Winter
  Spell Continuous
  Mayakashi Winter
  Trá yêu hoại kiếp

   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi "Mayakashi" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Mayakashi Winter" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Gửi lá bài này và 1 "Mayakashi" mà bạn điều khiển xuống Mộ; rút 1 lá bài.
   ● Loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY. You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn. ● Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card. ● Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.

   UR Rarity
   One for One
   UR Rarity
   One for One
   UR Rarity
   One for One
   Spell Normal
   One for One
   Một đổi một

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

    N Rarity
    Mayakashi Mayhem
    N Rarity
    Mayakashi Mayhem
    N Rarity
    Mayakashi Mayhem
    Trap Continuous
    Mayakashi Mayhem
    Trá yêu du hành

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu (các) quái thú Synchro Zombie được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ từ Extra Deck, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau. Bạn không thể áp dụng hiệu ứng tương tự của "Mayakashi Mayhem" cho phần còn lại của lượt này.
     ● Rút 1 lá bài.
     ● Úp 1 "Mayakashi" trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Mayhem".
     ● Gửi 1 quái thú có ATK thấp nhất mà đối thủ của bạn điều khiển đến Mộ (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau).
     ● Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.
     Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của "Mayakashi Mayhem" một lần cho mỗi Chuỗi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a Zombie Synchro Monster(s) is Special Summoned, except from the Extra Deck, even during the Damage Step: You can apply 1 of the following effects. You cannot apply that same effect of "Mayakashi Mayhem" for the rest of this turn. ● Draw 1 card. ● Set 1 "Mayakashi" Spell/Trap directly from your Deck, except "Mayakashi Mayhem". ● Send the 1 monster with the lowest ATK your opponent controls to the GY (your choice, if tied). ● Inflict 800 damage to your opponent. You can only activate the effect of "Mayakashi Mayhem" once per Chain.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     SR Rarity
     Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
     SR Rarity
     Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
     SR Rarity
     Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
     WATER
     Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
     Trá yêu băng, Tuyết Nữ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Mayakashi"
     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". Trong khi lá bài này chỉ đến (các) quái thú Synchro, các quái thú của đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Nếu (các) quái thú Synchro mà bạn sở hữu bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 "Mayakashi" monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". While this card points to a Synchro Monster(s), your opponent's monsters cannot target this card for attacks. If a Synchro Monster(s) in your possession is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is on the field: You can target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. You can only use this effect of "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" once per turn.

     SR Rarity
     Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
     SR Rarity
     Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
     SR Rarity
     Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
     WATER
     Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
     Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
     • ATK:

     • 2400

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Zombie
     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.

     N Rarity
     Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
     N Rarity
     Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
     N Rarity
     Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
     EARTH 5
     Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
     Trá yêu độc, Thổ Tri Chu
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 7 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
     ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi gửi 3 lá trên cùng từ Deck của họ đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 7 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can have each player send the top 3 cards from their Deck to the GY.

     UR Rarity
     Yoko, the Graceful Mayakashi
     UR Rarity
     Yoko, the Graceful Mayakashi
     UR Rarity
     Yoko, the Graceful Mayakashi
     FIRE 9
     Yoko, the Graceful Mayakashi
     Trá yêu duyên dáng, Yêu Hồ
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yoko, the Graceful Mayakashi" một lần trong lượt.
     ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 11 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
     ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     The Stirring Mayakashi: 100%
     Nếu bạn có ít nhất 12 lá bài "Mayakashi" trong Bộ bài của bạn khi bắt đầu Trận đấu, thì hãy thêm 3 loại quái thú "Mayakashi" vào Bộ bài Phụ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Mayakashi" và quái thú HỎA loại Zombie trong Trận đấu này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn). Bạn cũng có thể sử dụng các hiệu ứng dưới đây một lần trong Trận đấu.
     Nếu bạn có Quái thú Synchro hoặc Link  "Mayakashi" trên sân của bạn, sau đó nhặt tối đa 5 Quái thú Synchro  "Mayakashi" ở Cấp độ khác từ Bộ bài Phụ của bạn và gửi chúng vào Mộ (các quái thú được gửi vào Mộ có thể được Triệu hồi Đặc biệt).
     The Stirring Mayakashi: 100%
     The Stirring Mayakashi
     Nếu bạn có ít nhất 12 lá bài "Mayakashi" trong Bộ bài của bạn khi bắt đầu Trận đấu, thì hãy thêm 3 loại quái thú "Mayakashi" vào Bộ bài Phụ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Mayakashi" và quái thú HỎA loại Zombie trong Trận đấu này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn). Bạn cũng có thể sử dụng các hiệu ứng dưới đây một lần trong Trận đấu.
     Nếu bạn có Quái thú Synchro hoặc Link  "Mayakashi" trên sân của bạn, sau đó nhặt tối đa 5 Quái thú Synchro  "Mayakashi" ở Cấp độ khác từ Bộ bài Phụ của bạn và gửi chúng vào Mộ (các quái thú được gửi vào Mộ có thể được Triệu hồi Đặc biệt).
     The Stirring Mayakashi

     Cần 5 UR

     UR Rarity
     Hajun, the Winged Mayakashi
     UR Rarity
     Hajun, the Winged Mayakashi
     UR Rarity
     Nine-Tailed Fox
     UR Rarity
     Yoko, the Graceful Mayakashi
     UR Rarity
     One for One

     Main: 20 Extra: 8

     UR Rarity
     Hajun, the Winged Mayakashi
     UR Rarity
     Hajun, the Winged Mayakashi
     Hajun, the Winged Mayakashi
     WIND 1
     Hajun, the Winged Mayakashi
     Trá yêu có cánh, Ba Tuần
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Hajun, the Winged Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hajun, the Winged Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Mayakashi" monster from your Deck, except "Hajun, the Winged Mayakashi". You can only use this effect of "Hajun, the Winged Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


     UR Rarity
     Hajun, the Winged Mayakashi
     UR Rarity
     Hajun, the Winged Mayakashi
     Hajun, the Winged Mayakashi
     WIND 1
     Hajun, the Winged Mayakashi
     Trá yêu có cánh, Ba Tuần
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Hajun, the Winged Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hajun, the Winged Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "Mayakashi" monster from your Deck, except "Hajun, the Winged Mayakashi". You can only use this effect of "Hajun, the Winged Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


     SR Rarity
     Mezuki
     SR Rarity
     Mezuki
     Mezuki
     EARTH 4
     Mezuki
     Mã đầu quỷ
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


     UR Rarity
     Nine-Tailed Fox
     UR Rarity
     Nine-Tailed Fox
     Nine-Tailed Fox
     FIRE 6
     Nine-Tailed Fox
     Cáo chín đuôi
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nine-Tailed Fox" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Fox Tokens" (Zombie / FIRE / Cấp độ 2 / ATK 500 / DEF 500).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your hand or GY: You can Tribute 2 monsters; Special Summon this card. You can only use this effect of "Nine-Tailed Fox" once per turn. If this card that was Special Summoned from the GY attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can Special Summon 2 "Fox Tokens" (Zombie/FIRE/Level 2/ATK 500/DEF 500).


     N Rarity
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     N Rarity
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     DARK 5
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     Trá yêu xương, Dạ Xoa
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mayakashi" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yasha, the Skeletal Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard 1 other "Mayakashi" monster; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yasha, the Skeletal Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


     N Rarity
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     N Rarity
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     DARK 5
     Yasha, the Skeletal Mayakashi
     Trá yêu xương, Dạ Xoa
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mayakashi" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yasha, the Skeletal Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard 1 other "Mayakashi" monster; Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Yasha, the Skeletal Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


     R Rarity
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     R Rarity
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     WATER 1
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     Trá yêu băng, Tuyết Nương
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1900


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


     R Rarity
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     R Rarity
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     WATER 1
     Yuki-Musume, the Ice Mayakashi
     Trá yêu băng, Tuyết Nương
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1900


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Mayakashi" , không phải "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" trong khi lá bài này trên tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Mayakashi" card, other than "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" while this card is in your hand or GY: You can Special Summon this card, then send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Yuki-Musume, the Ice Mayakashi" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Mayakashi" monsters.


     SR Rarity
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     SR Rarity
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     FIRE 2
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


     SR Rarity
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     SR Rarity
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     FIRE 2
     Dakki, the Graceful Mayakashi
     Trá yêu duyên dáng, Đát Cơ
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". Khi "Mayakashi" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn từ Extra Deck, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi"


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can only control 1 "Dakki, the Graceful Mayakashi". When a "Mayakashi" monster(s) is Special Summoned to your field from the Extra Deck, while this card is in the GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except "Mayakashi" monsters.


     SR Rarity
     Forbidden Chalice
     SR Rarity
     Forbidden Chalice
     Forbidden Chalice
     Spell Quick
     Forbidden Chalice
     Chén thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       Forbidden Chalice
       Spell Quick
       Forbidden Chalice
       Chén thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        SR Rarity
        Mayakashi Return
        SR Rarity
        Mayakashi Return
        Mayakashi Return
        Spell Normal
        Mayakashi Return
        Trá yêu hồi thiên

         Hiệu ứng (VN):

         Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


         SR Rarity
         Mayakashi Return
         SR Rarity
         Mayakashi Return
         Mayakashi Return
         Spell Normal
         Mayakashi Return
         Trá yêu hồi thiên

          Hiệu ứng (VN):

          Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


          SR Rarity
          Mayakashi Return
          SR Rarity
          Mayakashi Return
          Mayakashi Return
          Spell Normal
          Mayakashi Return
          Trá yêu hồi thiên

           Hiệu ứng (VN):

           Lấy 1 "Mayakashi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Return", và thêm lên tay của bạn hoặc gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Mayakashi Return" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Take 1 "Mayakashi" card from your Deck, except "Mayakashi Return", and either add it to your hand or send it to the GY. You can only activate 1 "Mayakashi Return" per turn.


           SR Rarity
           Mayakashi Winter
           SR Rarity
           Mayakashi Winter
           Mayakashi Winter
           Spell Continuous
           Mayakashi Winter
           Trá yêu hoại kiếp

            Hiệu ứng (VN):

            Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi "Mayakashi" có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Mayakashi Winter" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
            ● Gửi lá bài này và 1 "Mayakashi" mà bạn điều khiển xuống Mộ; rút 1 lá bài.
            ● Loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Mayakashi" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each "Mayakashi" monster with a different name in your GY. You can only use 1 of the following effects of "Mayakashi Winter" per turn, and only once that turn. ● Send this card and 1 "Mayakashi" monster you control to the GY; draw 1 card. ● Banish this card and 1 Zombie monster from your GY, then target 1 "Mayakashi" monster in your GY; Special Summon it.


            UR Rarity
            One for One
            UR Rarity
            One for One
            One for One
            Spell Normal
            One for One
            Một đổi một

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


             N Rarity
             Mayakashi Mayhem
             N Rarity
             Mayakashi Mayhem
             Mayakashi Mayhem
             Trap Continuous
             Mayakashi Mayhem
             Trá yêu du hành

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu (các) quái thú Synchro Zombie được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ từ Extra Deck, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau. Bạn không thể áp dụng hiệu ứng tương tự của "Mayakashi Mayhem" cho phần còn lại của lượt này.
              ● Rút 1 lá bài.
              ● Úp 1 "Mayakashi" trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Mayakashi Mayhem".
              ● Gửi 1 quái thú có ATK thấp nhất mà đối thủ của bạn điều khiển đến Mộ (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau).
              ● Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của "Mayakashi Mayhem" một lần cho mỗi Chuỗi.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If a Zombie Synchro Monster(s) is Special Summoned, except from the Extra Deck, even during the Damage Step: You can apply 1 of the following effects. You cannot apply that same effect of "Mayakashi Mayhem" for the rest of this turn. ● Draw 1 card. ● Set 1 "Mayakashi" Spell/Trap directly from your Deck, except "Mayakashi Mayhem". ● Send the 1 monster with the lowest ATK your opponent controls to the GY (your choice, if tied). ● Inflict 800 damage to your opponent. You can only activate the effect of "Mayakashi Mayhem" once per Chain.


              R Rarity
              Mayakashi Metamorphosis
              R Rarity
              Mayakashi Metamorphosis
              Mayakashi Metamorphosis
              Trap Normal
              Mayakashi Metamorphosis
              Trá yêu biến hình

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn mục tiêu 1 trong "Mayakashi" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu nó với các hiệu ứng của lá bài trong lượt này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú "Mayakashi" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lượt "Mayakashi Metamorphosis" .


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 card, then target 1 of your "Mayakashi" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it. Your opponent cannot target it with card effects this turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this card, except "Mayakashi" monsters. You can only activate 1 "Mayakashi Metamorphosis" per turn.


               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               Trá yêu băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Mayakashi"
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". Trong khi lá bài này chỉ đến (các) quái thú Synchro, các quái thú của đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Nếu (các) quái thú Synchro mà bạn sở hữu bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Mayakashi" monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". While this card points to a Synchro Monster(s), your opponent's monsters cannot target this card for attacks. If a Synchro Monster(s) in your possession is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is on the field: You can target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. You can only use this effect of "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" once per turn.


               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               Trá yêu băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Mayakashi"
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". Trong khi lá bài này chỉ đến (các) quái thú Synchro, các quái thú của đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Nếu (các) quái thú Synchro mà bạn sở hữu bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Mayakashi" monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". While this card points to a Synchro Monster(s), your opponent's monsters cannot target this card for attacks. If a Synchro Monster(s) in your possession is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is on the field: You can target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. You can only use this effect of "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" once per turn.


               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Ice Mayakashi
               Trá yêu băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Mayakashi"
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". Trong khi lá bài này chỉ đến (các) quái thú Synchro, các quái thú của đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Nếu (các) quái thú Synchro mà bạn sở hữu bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; ATK / DEF của nó trở thành một nửa ATK / DEF hiện tại của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Mayakashi" monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi". While this card points to a Synchro Monster(s), your opponent's monsters cannot target this card for attacks. If a Synchro Monster(s) in your possession is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is on the field: You can target 1 face-up monster on the field; its ATK/DEF become half its current ATK/DEF until the end of this turn. You can only use this effect of "Yuki-Onna, the Ice Mayakashi" once per turn.


               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 2400

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Zombie
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 2400

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Zombie
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               SR Rarity
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               WATER
               Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
               Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
               • ATK:

               • 2400

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Zombie
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


               N Rarity
               Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
               N Rarity
               Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
               Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
               EARTH 5
               Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi
               Trá yêu độc, Thổ Tri Chu
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 1800


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" một lần mỗi lượt.
               ● Nếu một quái thú Synchro mà bạn sở hữu có Cấp độ ban đầu là 7 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ khi lá bài này đang ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
               ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể yêu cầu mỗi người chơi gửi 3 lá trên cùng từ Deck của họ đến Mộ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi". You can only use each of these effects of "Tsuchigumo, the Poisonous Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 7 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can have each player send the top 3 cards from their Deck to the GY.


               UR Rarity
               Yoko, the Graceful Mayakashi
               UR Rarity
               Yoko, the Graceful Mayakashi
               Yoko, the Graceful Mayakashi
               FIRE 9
               Yoko, the Graceful Mayakashi
               Trá yêu duyên dáng, Yêu Hồ
               • ATK:

               • 2900

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner / Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yoko, the Graceful Mayakashi" một lần trong lượt.
               ● Nếu một quái thú Synchro thuộc quyền sở hữu của bạn có Cấp ban đầu là 11 bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi lá bài này ở trong Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khác khỏi Mộ của bạn và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
               ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters / You can only control 1 "Yoko, the Graceful Mayakashi". You can only use each of these effects of "Yoko, the Graceful Mayakashi" once per turn. ● If a Synchro Monster in your possession whose original Level is 11 is destroyed by battle or an opponent's card effect while this card is in the GY: You can banish 1 other Zombie monster from your GY, and if you do, Special Summon this card. ● If this card is Special Summoned from the GY: You can destroy 1 monster your opponent controls.               Deck của MAYAKASHI trong DUEL LINKS