Thông tin tổng quan của Monarchs

Nhìn chung

Monarchs là một bộ bài chơi tập trung vào lối đánh kiểm soát trận đấu bằng việc sử dụng các hiệu ứng từ những lá bài Phép / Bẫy và thực hiện các triệu hồi hiến tế các quái thú được triệu hồi bằng cách sử dụng bài Bẫy như The Prime Monarch, The First Monarch ​để kích hoạt hiệu ứng của các quái thú Mornarchs để rồi thực hiện bắn phá sân của đối thủ.

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Caius the Mega Monarch
UR Rarity
Caius the Mega Monarch
UR Rarity
Caius the Mega Monarch
DARK 8
Caius the Mega Monarch
Quốc vương ác hận Caius
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn, sau đó, nếu đó là Bài quái thú TỐI, hãy loại bỏ tất cả các lá bài có tên đó khỏi tay, Deck chính, Extra Deck và Mộ của người chơi đã điều khiển nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi bởi Hiến tế quái thú TỐI, hãy thêm hiệu ứng bổ sung này.
● Thay vào đó, bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; banish it, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent, then, if it is a DARK Monster Card, banish all cards with that name from the hand, Main Deck, Extra Deck, and GY of the player who controlled it. If this card was Tribute Summoned by Tributing a DARK monster, add this additional effect. ● You can target 2 cards, instead.

UR Rarity
Caius the Shadow Monarch
UR Rarity
Caius the Shadow Monarch
UR Rarity
Caius the Shadow Monarch
DARK 6
Caius the Shadow Monarch
Quốc vương ác Caius
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; loại bỏ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn nếu đó là quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; banish that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent if it is a DARK monster.

UR Rarity
Edea the Heavenly Squire
UR Rarity
Edea the Heavenly Squire
UR Rarity
Edea the Heavenly Squire
LIGHT 1
Edea the Heavenly Squire
Cận vệ thiên đàng Edea
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú với 800 ATK và 1000 DEF từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Edea the Heavenly Squire", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các Lá bài Phép / Bẫy "Monarch" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Edea the Heavenly Squire" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF from your Deck in Defense Position, except "Edea the Heavenly Squire", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished "Monarch" Spell/Trap Cards; add it to your hand. You can only use each effect of "Edea the Heavenly Squire" once per turn.

UR Rarity
Ehther the Heavenly Monarch
UR Rarity
Ehther the Heavenly Monarch
UR Rarity
Ehther the Heavenly Monarch
LIGHT 8
Ehther the Heavenly Monarch
Quốc vương bầu trời Ehther
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 Lá Bài "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF từ Deck của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài "Monarch" khỏi Mộ của mình; ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế lá bài này (đây là Hiệu ứng Nhanh).


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, Special Summon 1 monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF from your Deck, but return it to the hand during the End Phase. During your opponent's Main Phase, if this card is in your hand: You can banish 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Tribute Summon this card (this is a Quick Effect).

SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
SR Rarity
Eidos the Underworld Squire
DARK 2
Eidos the Underworld Squire
Cận vệ địa ngục Eidos
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Trong Main Phase của bạn, lượt này, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có 800 ATK và 1000 DEF trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Eidos the Underworld Squire"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Eidos the Underworld Squire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: During your Main Phase this turn, you can Tribute Summon 1 monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF in your Graveyard, except "Eidos the Underworld Squire"; Special Summon it in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Eidos the Underworld Squire" once per turn.

SR Rarity
Erebus the Underworld Monarch
SR Rarity
Erebus the Underworld Monarch
SR Rarity
Erebus the Underworld Monarch
DARK 8
Erebus the Underworld Monarch
Quốc vương âm phủ Erebus
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn 1 lá bài từ tay đối thủ (ngẫu nhiên) , Mộ, hoặc phần sân của họ vào Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Monarch" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn với 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF; thêm nó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, shuffle 1 card from your opponent's hand (at random), Graveyard, or their side of the field into the Deck. Once per turn, during either player's Main Phase, if this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Monarch" Spell/Trap Card, then target 1 monster in your Graveyard with 2400 or more ATK and 1000 DEF; add it to your hand.

SR Rarity
Anchamoufrite
SR Rarity
Anchamoufrite
SR Rarity
Anchamoufrite
LIGHT 54
Anchamoufrite
Anchamoufrite
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.

R Rarity
Tenacity of the Monarchs
R Rarity
Tenacity of the Monarchs
R Rarity
Tenacity of the Monarchs
Spell Normal
Tenacity of the Monarchs
Oán thù sâu nặng của đế vương

  Hiệu ứng (VN):

  Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.

  UR Rarity
  The Monarchs Stormforth
  UR Rarity
  The Monarchs Stormforth
  UR Rarity
  The Monarchs Stormforth
  Spell Quick
  The Monarchs Stormforth
  GIó xoáy mạnh của đế vương

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần trong lượt này, nếu bạn Hiến tế quái thú để Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mặc dù bạn không điều khiển nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Monarchs Stormforth" mỗi lượt. Trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once during this turn, if you would Tribute a monster for a Tribute Summon, you can Tribute 1 monster your opponent controls even though you do not control it. You can only activate 1 "The Monarchs Stormforth" per turn. During the turn you activate this card, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck.

   SR Rarity
   Escalation of the Monarchs
   SR Rarity
   Escalation of the Monarchs
   SR Rarity
   Escalation of the Monarchs
   Trap Continuous
   Escalation of the Monarchs
   Đòn liên kích của đế vương

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của đối thủ hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, during your opponent's Main Phase or your opponent's Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Tribute Summon 1 monster.

    SR Rarity
    The Prime Monarch
    SR Rarity
    The Prime Monarch
    SR Rarity
    The Prime Monarch
    Trap Continuous
    The Prime Monarch
    Cội nguồn của đế vương

     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 Lá Bài "Monarch" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài phép "Monarch" khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ như một quái thú Thường (Loại Tiên / ÁNH SÁNG / Cấp 5 / Công 1000 / DEF 2400). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Prime Monarch" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn: You can target 2 "Monarch" Spell/Trap Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 other "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard; Special Summon this card in Defense Position as a Normal Monster (Fairy-Type/LIGHT/Level 5/ATK 1000/DEF 2400). (This card is NOT treated as a Trap Card.) You can only use this effect of "The Prime Monarch" once per turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Pantheist Revelation: 100%
     Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 3 "Pantheism of the Monarchs" vào Bộ bài của bạn.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu ở lượt 4 trở đi. Đưa 1 quái thú có 800 ATK/1000 DEF và 1 Bài Phép/Bẫy "Monarch" từ tay bạn về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 quái thú ngẫu nhiên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 6 quái thú trở lên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF, và 6 Lá bài Phép/Bẫy "Monarch" trở lên.
     Pantheist Revelation: 100%
     Pantheist Revelation
     Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 3 "Pantheism of the Monarchs" vào Bộ bài của bạn.
     Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu ở lượt 4 trở đi. Đưa 1 quái thú có 800 ATK/1000 DEF và 1 Bài Phép/Bẫy "Monarch" từ tay bạn về Bộ bài của bạn, sau đó thêm 1 quái thú ngẫu nhiên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF từ Bộ bài của bạn vào tay bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 6 quái thú trở lên có 2400 ATK trở lên và 1000 DEF, và 6 Lá bài Phép/Bẫy "Monarch" trở lên.
     Pantheist Revelation

     Cần 10 UR

     UR Rarity
     Caius the Mega Monarch1 card
     UR Rarity
     Caius the Shadow Monarch1 card
     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire3 card
     UR Rarity
     Ehther the Heavenly Monarch2 card
     UR Rarity
     Landrobe the Rock Vassal1 card
     UR Rarity
     Forbidden Dress1 card
     UR Rarity
     The Monarchs Stormforth1 card

     Main: 26

     UR Rarity
     Caius the Mega Monarch
     UR Rarity
     Caius the Mega Monarch
     Caius the Mega Monarch
     DARK 8
     Caius the Mega Monarch
     Quốc vương ác hận Caius
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn, sau đó, nếu đó là Bài quái thú TỐI, hãy loại bỏ tất cả các lá bài có tên đó khỏi tay, Deck chính, Extra Deck và Mộ của người chơi đã điều khiển nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi bởi Hiến tế quái thú TỐI, hãy thêm hiệu ứng bổ sung này.
     ● Thay vào đó, bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; banish it, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent, then, if it is a DARK Monster Card, banish all cards with that name from the hand, Main Deck, Extra Deck, and GY of the player who controlled it. If this card was Tribute Summoned by Tributing a DARK monster, add this additional effect. ● You can target 2 cards, instead.


     UR Rarity
     Caius the Shadow Monarch
     UR Rarity
     Caius the Shadow Monarch
     Caius the Shadow Monarch
     DARK 6
     Caius the Shadow Monarch
     Quốc vương ác Caius
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế quyền: Chọn vào 1 lá trên sân; loại bỏ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn nếu đó là quái thú DARK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Tribute Summoned: Target 1 card on the field; banish that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent if it is a DARK monster.


     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire
     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire
     Edea the Heavenly Squire
     LIGHT 1
     Edea the Heavenly Squire
     Cận vệ thiên đàng Edea
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú với 800 ATK và 1000 DEF từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Edea the Heavenly Squire", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các Lá bài Phép / Bẫy "Monarch" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Edea the Heavenly Squire" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF from your Deck in Defense Position, except "Edea the Heavenly Squire", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished "Monarch" Spell/Trap Cards; add it to your hand. You can only use each effect of "Edea the Heavenly Squire" once per turn.


     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire
     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire
     Edea the Heavenly Squire
     LIGHT 1
     Edea the Heavenly Squire
     Cận vệ thiên đàng Edea
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú với 800 ATK và 1000 DEF từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Edea the Heavenly Squire", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các Lá bài Phép / Bẫy "Monarch" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Edea the Heavenly Squire" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF from your Deck in Defense Position, except "Edea the Heavenly Squire", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished "Monarch" Spell/Trap Cards; add it to your hand. You can only use each effect of "Edea the Heavenly Squire" once per turn.


     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire
     UR Rarity
     Edea the Heavenly Squire
     Edea the Heavenly Squire
     LIGHT 1
     Edea the Heavenly Squire
     Cận vệ thiên đàng Edea
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú với 800 ATK và 1000 DEF từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Edea the Heavenly Squire", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các Lá bài Phép / Bẫy "Monarch" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Edea the Heavenly Squire" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF from your Deck in Defense Position, except "Edea the Heavenly Squire", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished "Monarch" Spell/Trap Cards; add it to your hand. You can only use each effect of "Edea the Heavenly Squire" once per turn.


     UR Rarity
     Ehther the Heavenly Monarch
     UR Rarity
     Ehther the Heavenly Monarch
     Ehther the Heavenly Monarch
     LIGHT 8
     Ehther the Heavenly Monarch
     Quốc vương bầu trời Ehther
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 Lá Bài "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF từ Deck của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài "Monarch" khỏi Mộ của mình; ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế lá bài này (đây là Hiệu ứng Nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, Special Summon 1 monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF from your Deck, but return it to the hand during the End Phase. During your opponent's Main Phase, if this card is in your hand: You can banish 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Tribute Summon this card (this is a Quick Effect).


     UR Rarity
     Ehther the Heavenly Monarch
     UR Rarity
     Ehther the Heavenly Monarch
     Ehther the Heavenly Monarch
     LIGHT 8
     Ehther the Heavenly Monarch
     Quốc vương bầu trời Ehther
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 Lá Bài "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF từ Deck của bạn, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài "Monarch" khỏi Mộ của mình; ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế lá bài này (đây là Hiệu ứng Nhanh).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, Special Summon 1 monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF from your Deck, but return it to the hand during the End Phase. During your opponent's Main Phase, if this card is in your hand: You can banish 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Tribute Summon this card (this is a Quick Effect).


     SR Rarity
     Eidos the Underworld Squire
     SR Rarity
     Eidos the Underworld Squire
     Eidos the Underworld Squire
     DARK 2
     Eidos the Underworld Squire
     Cận vệ địa ngục Eidos
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Trong Main Phase của bạn, lượt này, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có 800 ATK và 1000 DEF trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Eidos the Underworld Squire"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Eidos the Underworld Squire" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: During your Main Phase this turn, you can Tribute Summon 1 monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF in your Graveyard, except "Eidos the Underworld Squire"; Special Summon it in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Eidos the Underworld Squire" once per turn.


     SR Rarity
     Eidos the Underworld Squire
     SR Rarity
     Eidos the Underworld Squire
     Eidos the Underworld Squire
     DARK 2
     Eidos the Underworld Squire
     Cận vệ địa ngục Eidos
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Trong Main Phase của bạn, lượt này, bạn có thể Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú có 800 ATK và 1000 DEF trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Eidos the Underworld Squire"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Eidos the Underworld Squire" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: During your Main Phase this turn, you can Tribute Summon 1 monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can banish this card from your Graveyard, then target 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF in your Graveyard, except "Eidos the Underworld Squire"; Special Summon it in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn. You can only use this effect of "Eidos the Underworld Squire" once per turn.


     SR Rarity
     Erebus the Underworld Monarch
     SR Rarity
     Erebus the Underworld Monarch
     Erebus the Underworld Monarch
     DARK 8
     Erebus the Underworld Monarch
     Quốc vương âm phủ Erebus
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn 1 lá bài từ tay đối thủ (ngẫu nhiên) , Mộ, hoặc phần sân của họ vào Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Monarch" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn với 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF; thêm nó lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, shuffle 1 card from your opponent's hand (at random), Graveyard, or their side of the field into the Deck. Once per turn, during either player's Main Phase, if this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Monarch" Spell/Trap Card, then target 1 monster in your Graveyard with 2400 or more ATK and 1000 DEF; add it to your hand.


     SR Rarity
     Erebus the Underworld Monarch
     SR Rarity
     Erebus the Underworld Monarch
     Erebus the Underworld Monarch
     DARK 8
     Erebus the Underworld Monarch
     Quốc vương âm phủ Erebus
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn 1 lá bài từ tay đối thủ (ngẫu nhiên) , Mộ, hoặc phần sân của họ vào Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Monarch" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn với 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF; thêm nó lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, shuffle 1 card from your opponent's hand (at random), Graveyard, or their side of the field into the Deck. Once per turn, during either player's Main Phase, if this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Monarch" Spell/Trap Card, then target 1 monster in your Graveyard with 2400 or more ATK and 1000 DEF; add it to your hand.


     SR Rarity
     Erebus the Underworld Monarch
     SR Rarity
     Erebus the Underworld Monarch
     Erebus the Underworld Monarch
     DARK 8
     Erebus the Underworld Monarch
     Quốc vương âm phủ Erebus
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Hiến tế lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú được Triệu hồi Hiến tế. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể gửi 2 "Monarch" với các tên khác nhau từ tay và / hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn 1 lá bài từ tay đối thủ (ngẫu nhiên) , Mộ, hoặc phần sân của họ vào Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của một trong hai người chơi, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 "Monarch" , sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn với 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF; thêm nó lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Tribute Summoned monster. If this card is Tribute Summoned: You can send 2 "Monarch" Spell/Trap Cards with different names from your hand and/or Deck to the Graveyard, and if you do, shuffle 1 card from your opponent's hand (at random), Graveyard, or their side of the field into the Deck. Once per turn, during either player's Main Phase, if this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Monarch" Spell/Trap Card, then target 1 monster in your Graveyard with 2400 or more ATK and 1000 DEF; add it to your hand.


     UR Rarity
     Landrobe the Rock Vassal
     UR Rarity
     Landrobe the Rock Vassal
     Landrobe the Rock Vassal
     EARTH 4
     Landrobe the Rock Vassal
     Chư hầu đất Landrobe
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi quái thú đó thành Tư thế Phòng thủ úp. Nếu lá bài này được Hiến tế để được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú có 800 ATK và 1000 DEF trong Mộ của mình, ngoại trừ "Landrobe the Rock Vassal"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Landrobe the Rock Vassal" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your hand: You can target 1 face-up monster your opponent controls; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, also Special Summon this card, and if you do, change that monster to face-down Defense Position. If this card is Tributed for a Tribute Summon: You can target 1 monster with 800 ATK and 1000 DEF in your Graveyard, except "Landrobe the Rock Vassal"; add it to your hand. You can only use each effect of "Landrobe the Rock Vassal" once per turn.


     SR Rarity
     Anchamoufrite
     SR Rarity
     Anchamoufrite
     Anchamoufrite
     LIGHT 54
     Anchamoufrite
     Anchamoufrite
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.


     SR Rarity
     Anchamoufrite
     SR Rarity
     Anchamoufrite
     Anchamoufrite
     LIGHT 54
     Anchamoufrite
     Anchamoufrite
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Nếu bạn không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite": Bạn có thể hủy lá bài này, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Anchamoufrite" một lần trong lượt.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Không thể Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Anchamoufrite". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Anchamoufrite" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài ngửa mặt này trong Vùng quái thú rời khỏi sân, loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] If you have no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite": You can destroy this card, then draw 1 card. You can only use this effect of "Anchamoufrite" once per turn. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Anchamoufrite". You can only Special Summon "Anchamoufrite" once per turn this way. If this face-up card in the Monster Zone leaves the field, banish it.


     UR Rarity
     Forbidden Dress
     UR Rarity
     Forbidden Dress
     Forbidden Dress
     Spell Quick
     Forbidden Dress
     Áo thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 600 ATK, nhưng không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 600 ATK, but cannot be targeted or destroyed by other card effects.


      N Rarity
      Frost Blast of the Monarchs
      N Rarity
      Frost Blast of the Monarchs
      Frost Blast of the Monarchs
      Spell Normal
      Frost Blast of the Monarchs
      Khí băng của đế vương

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển một quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF: Chọn mục tiêu 1 lá bài úp trên sân; phá hủy nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Monarch" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài Úp trên sân; phá hủy nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF: Target 1 Set card on the field; destroy it. You can banish this card and 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard, then target 1 Set card on the field; destroy it.


       N Rarity
       Frost Blast of the Monarchs
       N Rarity
       Frost Blast of the Monarchs
       Frost Blast of the Monarchs
       Spell Normal
       Frost Blast of the Monarchs
       Khí băng của đế vương

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn điều khiển một quái thú có 2400 ATK hoặc lớn hơn và 1000 DEF: Chọn mục tiêu 1 lá bài úp trên sân; phá hủy nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Monarch" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài Úp trên sân; phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control a monster with 2400 or more ATK and 1000 DEF: Target 1 Set card on the field; destroy it. You can banish this card and 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard, then target 1 Set card on the field; destroy it.


        R Rarity
        Tenacity of the Monarchs
        R Rarity
        Tenacity of the Monarchs
        Tenacity of the Monarchs
        Spell Normal
        Tenacity of the Monarchs
        Oán thù sâu nặng của đế vương

         Hiệu ứng (VN):

         Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.


         R Rarity
         Tenacity of the Monarchs
         R Rarity
         Tenacity of the Monarchs
         Tenacity of the Monarchs
         Spell Normal
         Tenacity of the Monarchs
         Oán thù sâu nặng của đế vương

          Hiệu ứng (VN):

          Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.


          R Rarity
          Tenacity of the Monarchs
          R Rarity
          Tenacity of the Monarchs
          Tenacity of the Monarchs
          Spell Normal
          Tenacity of the Monarchs
          Oán thù sâu nặng của đế vương

           Hiệu ứng (VN):

           Tiết lộ 1 quái thú trong tay bạn với 2400 ATK & 1000 DEF, hoặc 2800 ATK & 1000 DEF; thêm 1 Lá bài "Monarch" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Tenacity of the Monarchs". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Tenacity of the Monarchs" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Reveal 1 monster in your hand with 2400 ATK & 1000 DEF, or 2800 ATK & 1000 DEF; add 1 "Monarch" Spell/Trap Card from your Deck to your hand, except "Tenacity of the Monarchs". You can only activate 1 "Tenacity of the Monarchs" per turn.


           UR Rarity
           The Monarchs Stormforth
           UR Rarity
           The Monarchs Stormforth
           The Monarchs Stormforth
           Spell Quick
           The Monarchs Stormforth
           GIó xoáy mạnh của đế vương

            Hiệu ứng (VN):

            Một lần trong lượt này, nếu bạn Hiến tế quái thú để Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mặc dù bạn không điều khiển nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Monarchs Stormforth" mỗi lượt. Trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Once during this turn, if you would Tribute a monster for a Tribute Summon, you can Tribute 1 monster your opponent controls even though you do not control it. You can only activate 1 "The Monarchs Stormforth" per turn. During the turn you activate this card, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck.


            SR Rarity
            Escalation of the Monarchs
            SR Rarity
            Escalation of the Monarchs
            Escalation of the Monarchs
            Trap Continuous
            Escalation of the Monarchs
            Đòn liên kích của đế vương

             Hiệu ứng (VN):

             Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của đối thủ hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Once per turn, during your opponent's Main Phase or your opponent's Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Tribute Summon 1 monster.


             SR Rarity
             Escalation of the Monarchs
             SR Rarity
             Escalation of the Monarchs
             Escalation of the Monarchs
             Trap Continuous
             Escalation of the Monarchs
             Đòn liên kích của đế vương

              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của đối thủ hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Hiến tế 1 quái thú.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn, during your opponent's Main Phase or your opponent's Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Tribute Summon 1 monster.


              SR Rarity
              The Prime Monarch
              SR Rarity
              The Prime Monarch
              The Prime Monarch
              Trap Continuous
              The Prime Monarch
              Cội nguồn của đế vương

               Hiệu ứng (VN):

               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 Lá Bài "Monarch" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài phép "Monarch" khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ như một quái thú Thường (Loại Tiên / ÁNH SÁNG / Cấp 5 / Công 1000 / DEF 2400). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Prime Monarch" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once per turn: You can target 2 "Monarch" Spell/Trap Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 other "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard; Special Summon this card in Defense Position as a Normal Monster (Fairy-Type/LIGHT/Level 5/ATK 1000/DEF 2400). (This card is NOT treated as a Trap Card.) You can only use this effect of "The Prime Monarch" once per turn.


               SR Rarity
               The Prime Monarch
               SR Rarity
               The Prime Monarch
               The Prime Monarch
               Trap Continuous
               The Prime Monarch
               Cội nguồn của đế vương

                Hiệu ứng (VN):

                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 Lá Bài "Monarch" trong Mộ của mình; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài phép "Monarch" khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ như một quái thú Thường (Loại Tiên / ÁNH SÁNG / Cấp 5 / Công 1000 / DEF 2400). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Prime Monarch" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Once per turn: You can target 2 "Monarch" Spell/Trap Cards in your Graveyard; shuffle them into the Deck, then draw 1 card. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 other "Monarch" Spell/Trap Card from your Graveyard; Special Summon this card in Defense Position as a Normal Monster (Fairy-Type/LIGHT/Level 5/ATK 1000/DEF 2400). (This card is NOT treated as a Trap Card.) You can only use this effect of "The Prime Monarch" once per turn.                Deck của MONARCHS trong DUEL LINKS