Thông tin tổng quan của Neo-Spacians

Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!

Cần 10 UR

UR Rarity
Neo-Spacian Glow Moss
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos
UR Rarity
Elemental HERO Grand Neos
UR Rarity
Elemental HERO Grand Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Miracle Contact
UR Rarity
Miracle Contact
UR Rarity
Reinforcement of the Army

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Neo Space Connector
SR Rarity
Neo Space Connector
Neo Space Connector
LIGHT 4
Neo Space Connector
Người kết nối vũ trụ Neos
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Neo-Spacian" "Elemental HERO Neos" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Neo-Spacian" "Elemental HERO Neos" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neo Space Connector" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Neo-Spacian" monster or 1 "Elemental HERO Neos" from your hand or Deck in Defense Position. You can Tribute this card, then target 1 "Neo-Spacian" monster or 1 "Elemental HERO Neos" in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use each effect of "Neo Space Connector" once per turn.


SR Rarity
Neo Space Connector
SR Rarity
Neo Space Connector
Neo Space Connector
LIGHT 4
Neo Space Connector
Người kết nối vũ trụ Neos
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Neo-Spacian" "Elemental HERO Neos" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Neo-Spacian" "Elemental HERO Neos" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Neo Space Connector" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 "Neo-Spacian" monster or 1 "Elemental HERO Neos" from your hand or Deck in Defense Position. You can Tribute this card, then target 1 "Neo-Spacian" monster or 1 "Elemental HERO Neos" in your GY; Special Summon it in Defense Position. You can only use each effect of "Neo Space Connector" once per turn.


SR Rarity
Neo-Spacian Air Hummingbird
SR Rarity
Neo-Spacian Air Hummingbird
Neo-Spacian Air Hummingbird
WIND 3
Neo-Spacian Air Hummingbird
Sinh vật tân vũ trụ chim ruồi gió
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể nhận được 500 LP cho mỗi lá bài trong tay đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can gain 500 LP for each card in your opponent's hand.


SR Rarity
Neo-Spacian Aqua Dolphin
SR Rarity
Neo-Spacian Aqua Dolphin
Neo-Spacian Aqua Dolphin
WATER 3
Neo-Spacian Aqua Dolphin
Sinh vật tân vũ trụ cá heo biển
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; nhìn lên tay của đối thủ và chọn 1 quái thú. Nếu bạn điều khiển một quái thú có ATK lớn hơn hoặc bằng ATK của lá đã chọn, hãy phá hủy lá đã chọn và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu không, nhận 500 thiệt hại.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 card; look at your opponent's hand and choose 1 monster. If you control a monster with ATK greater than or equal to the ATK of the chosen card, destroy the chosen card, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. Otherwise, take 500 damage.


SR Rarity
Neo-Spacian Aqua Dolphin
SR Rarity
Neo-Spacian Aqua Dolphin
Neo-Spacian Aqua Dolphin
WATER 3
Neo-Spacian Aqua Dolphin
Sinh vật tân vũ trụ cá heo biển
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; nhìn lên tay của đối thủ và chọn 1 quái thú. Nếu bạn điều khiển một quái thú có ATK lớn hơn hoặc bằng ATK của lá đã chọn, hãy phá hủy lá đã chọn và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu không, nhận 500 thiệt hại.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 card; look at your opponent's hand and choose 1 monster. If you control a monster with ATK greater than or equal to the ATK of the chosen card, destroy the chosen card, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. Otherwise, take 500 damage.


UR Rarity
Neo-Spacian Glow Moss
UR Rarity
Neo-Spacian Glow Moss
Neo-Spacian Glow Moss
LIGHT 3
Neo-Spacian Glow Moss
Sinh vật tân vũ trụ rêu phát sáng
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công hoặc bị tấn công: Đối thủ của bạn rút 1 lá và hiển thị nó, sau đó, dựa trên loại của nó, áp dụng hiệu ứng này.
● Quái thú: Kết thúc Battle Phase của lượt này.
● Phép: Nếu lá bài này đang tấn công, bạn có thể đổi nó thành đòn tấn công trực tiếp.
● Bẫy: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks or is attacked: Your opponent draws 1 card and shows it, then, based on its type apply this effect. ● Monster: End the Battle Phase of this turn. ● Spell: If this card is attacking, you can change it to a direct attack instead. ● Trap: Change this card to Defense Position.


SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
Neo-Spacian Grand Mole
EARTH 3
Neo-Spacian Grand Mole
Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
SR Rarity
Neo-Spacian Grand Mole
Neo-Spacian Grand Mole
EARTH 3
Neo-Spacian Grand Mole
Sinh vật tân vũ trụ đại chuột chũi
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ và lá bài này về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return both the opponent's monster and this card to the hand.


UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


R Rarity
Convert Contact
R Rarity
Convert Contact
Convert Contact
Spell Normal
Convert Contact
Liên lạc tập hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" (1 từ tay bạn và 1 từ Deck của bạn) đến Mộ, sau đó rút 2 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no monsters: Send 2 "Neo-Spacian" monsters (1 from your hand and 1 from your Deck) to the GY, then draw 2 cards.


  R Rarity
  Convert Contact
  R Rarity
  Convert Contact
  Convert Contact
  Spell Normal
  Convert Contact
  Liên lạc tập hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" (1 từ tay bạn và 1 từ Deck của bạn) đến Mộ, sau đó rút 2 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Send 2 "Neo-Spacian" monsters (1 from your hand and 1 from your Deck) to the GY, then draw 2 cards.


   R Rarity
   Convert Contact
   R Rarity
   Convert Contact
   Convert Contact
   Spell Normal
   Convert Contact
   Liên lạc tập hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Gửi 2 quái thú "Neo-Spacian" (1 từ tay bạn và 1 từ Deck của bạn) đến Mộ, sau đó rút 2 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters: Send 2 "Neo-Spacian" monsters (1 from your hand and 1 from your Deck) to the GY, then draw 2 cards.


    UR Rarity
    Miracle Contact
    UR Rarity
    Miracle Contact
    Miracle Contact
    Spell Normal
    Miracle Contact
    Mối liên lạc diệu kỳ

     Hiệu ứng (VN):

     Xáo trộn vào Deck, từ tay, sân hoặc Mộ của bạn, các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên quái thú Fusion "Elemental HERO" "Elemental HERO Neos" làm Nguyên liệu Fusion, sau đó Triệu hồi Đặc biệt quái thú Fusion đó từ Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Shuffle into the Deck, from your hand, field, or GY, the Fusion Materials that are listed on an "Elemental HERO" Fusion Monster that lists "Elemental HERO Neos" as Fusion Material, then Special Summon that Fusion Monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


     UR Rarity
     Miracle Contact
     UR Rarity
     Miracle Contact
     Miracle Contact
     Spell Normal
     Miracle Contact
     Mối liên lạc diệu kỳ

      Hiệu ứng (VN):

      Xáo trộn vào Deck, từ tay, sân hoặc Mộ của bạn, các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên quái thú Fusion "Elemental HERO" "Elemental HERO Neos" làm Nguyên liệu Fusion, sau đó Triệu hồi Đặc biệt quái thú Fusion đó từ Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Shuffle into the Deck, from your hand, field, or GY, the Fusion Materials that are listed on an "Elemental HERO" Fusion Monster that lists "Elemental HERO Neos" as Fusion Material, then Special Summon that Fusion Monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


      SR Rarity
      Neos Fusion
      SR Rarity
      Neos Fusion
      Neos Fusion
      Spell Normal
      Neos Fusion
      Neos kết hợp

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


       SR Rarity
       Neos Fusion
       SR Rarity
       Neos Fusion
       Neos Fusion
       Spell Normal
       Neos Fusion
       Neos kết hợp

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


        SR Rarity
        Neos Fusion
        SR Rarity
        Neos Fusion
        Neos Fusion
        Spell Normal
        Neos Fusion
        Neos kết hợp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


         UR Rarity
         Reinforcement of the Army
         UR Rarity
         Reinforcement of the Army
         Reinforcement of the Army
         Spell Normal
         Reinforcement of the Army
         Quân tiếp viện

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


          SR Rarity
          Wrath of Neos
          SR Rarity
          Wrath of Neos
          Wrath of Neos
          Spell Normal
          Wrath of Neos
          Cơn thịnh nộ của Neos

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn 1 "Elemental HERO Neos" mà bạn điều khiển. Trả nó về Deck và phá hủy tất cả các lá bài trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Select 1 face-up "Elemental HERO Neos" you control. Return it to the Deck and destroy all cards on the field.


           R Rarity
           Elemental HERO Aqua Neos
           R Rarity
           Elemental HERO Aqua Neos
           Elemental HERO Aqua Neos
           WATER 7
           Elemental HERO Aqua Neos
           Anh hùng nguyên tố biển Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin"
           Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; phá hủy 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay đối thủ của bạn. Trong End Phase: Xáo bài này vào Extra Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin" Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can discard 1 card; destroy 1 random card in your opponent's hand. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.


           UR Rarity
           Elemental HERO Brave Neos
           UR Rarity
           Elemental HERO Brave Neos
           Elemental HERO Brave Neos
           LIGHT 7
           Elemental HERO Brave Neos
           Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


           UR Rarity
           Elemental HERO Brave Neos
           UR Rarity
           Elemental HERO Brave Neos
           Elemental HERO Brave Neos
           LIGHT 7
           Elemental HERO Brave Neos
           Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


           N Rarity
           Elemental HERO Glow Neos
           N Rarity
           Elemental HERO Glow Neos
           Elemental HERO Glow Neos
           LIGHT 7
           Elemental HERO Glow Neos
           Anh hùng nguyên tố phát sáng Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Glow Moss"
           Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Trong End Phase: Xáo bài này vào Extra Deck. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó áp dụng hiệu ứng dựa trên loại của nó. ● Quái thú: Lá bài này không thể tấn công lượt này. ● bài Phép: Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này. ● Bẫy: Đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Glow Moss" Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck. Once per turn, during your Main Phase 1: You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target, then apply the effect based on its type. ● Monster: This card cannot attack this turn. ● Spell: This card can attack your opponent directly this turn. ● Trap: Change this card to Defense Position.


           UR Rarity
           Elemental HERO Grand Neos
           UR Rarity
           Elemental HERO Grand Neos
           Elemental HERO Grand Neos
           EARTH 7
           Elemental HERO Grand Neos
           Anh hùng nguyên tố đại Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole"
           Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Trong End Phase: Xáo bài này vào Extra Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole" Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.


           UR Rarity
           Elemental HERO Grand Neos
           UR Rarity
           Elemental HERO Grand Neos
           Elemental HERO Grand Neos
           EARTH 7
           Elemental HERO Grand Neos
           Anh hùng nguyên tố đại Neos
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole"
           Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Trong End Phase: Xáo bài này vào Extra Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Grand Mole" Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; return that target to the hand. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck.


           SR Rarity
           Elemental HERO Storm Neos
           SR Rarity
           Elemental HERO Storm Neos
           Elemental HERO Storm Neos
           WIND 9
           Elemental HERO Storm Neos
           Anh hùng nguyên tố bão Neos
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Air Hummingbird" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin"
           Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách xáo trộn các lá bài trên mà bạn điều khiển vào Deck. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy trên sân. Trong End Phase: Xáo bài này vào Extra Deck. Khi lá bài này được xáo trộn vào Extra Deck theo cách này: Xáo trộn tất cả các lá bài trên sân vào Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           "Elemental HERO Neos" + "Neo-Spacian Air Hummingbird" + "Neo-Spacian Aqua Dolphin" Must first be Special Summoned (from your Extra Deck) by shuffling the above cards you control into the Deck. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can destroy all Spell and Trap Cards on the field. During the End Phase: Shuffle this card into the Extra Deck. When this card is shuffled into the Extra Deck this way: Shuffle all cards on the field into the Deck.


           R Rarity
           Link Disciple
           R Rarity
           Link Disciple
           Link Disciple
           LIGHT
           Link Disciple
           Đệ tử liên kết
           • ATK:

           • 500

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
           Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.           Deck của NEO-SPACIANS trong DUEL LINKS