Thông tin tổng quan của Odd-Eyes

Nhìn chung

Odd-Eyes là một archetype sử dụng hầu hết các lá bài trong Main Deck là Odd-Eyes. Đây là một bộ bài có lối đánh combo bằng cách thực hiện Triệu hồi Pendulum hàng loạt quái thú lên sân sau đó thực hiện triệu hồi Synchro, Xyz, hoặc Fusion từ Extra Deck tuỳ theo tình huống để chiến thắng trận đấu.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
R Rarity
Endymion, the Magistus of Mastery
WATER 4
Endymion, the Magistus of Mastery
Thầy giáo hội Magistus, Endymion
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.

UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
UR Rarity
Rilliona, the Magistus of Verre
LIGHT 4
Rilliona, the Magistus of Verre
Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.

N Rarity
Dragoncaller Magician
N Rarity
Dragoncaller Magician
N Rarity
Dragoncaller Magician
DARK 72
Dragoncaller Magician
Ma thuật sư gọi rồng
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; nó trở thành quái thú rồng cho đến hết lượt của đối thủ (ngay cả khi lá bài này rời sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể khiến lá bài này trở thành quái thú rồng cho đến hết lượt này. Một quái thú đã được Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú rồng, ATK của lá bài này trở thành gấp đôi ATK ban đầu của nó chỉ trong Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field; it becomes Dragon-Type until the end of your opponent's turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card become Dragon-Type until the end of this turn. A monster that was Fusion, Synchro, or Xyz Summoned using this card on the field as Material gains this effect. ● If this card battles a Dragon-Type monster, this card's ATK becomes double its original ATK during the Damage Step only.

UR Rarity
Oafdragon Magician
UR Rarity
Oafdragon Magician
UR Rarity
Oafdragon Magician
WIND 62
Oafdragon Magician
Ma thuật sư của rồng hèn
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc quái thú "Odd-Eyes" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can add 1 face-up "Magician" or "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Oafdragon Magician". You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Magician" Pendulum Monster or "Odd-Eyes" monster in your Graveyard, except "Oafdragon Magician"; add it to your hand. You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn.

UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.

UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".

UR Rarity
Wisdom-Eye Magician
UR Rarity
Wisdom-Eye Magician
UR Rarity
Wisdom-Eye Magician
LIGHT 45
Wisdom-Eye Magician
Ma thuật sư của tuệ nhãn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có lá bài "Magician" hoặc "Performapal" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, ngoại trừ "Wisdom-Eye Magician".
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, mà Thang Pendulum hiện tại của nó khác với Thang Pendulum ban đầu của nó; Pendulum Scale của nó trở thành Pendulum Scale ban đầu cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" or "Performapal" card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, place 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, except "Wisdom-Eye Magician". [ Monster Effect ] You can discard this card, then target 1 card in your Pendulum Zone, whose current Pendulum Scale is different from its original Pendulum Scale; its Pendulum Scale becomes its original Pendulum Scale until the end of this turn.

UR Rarity
Dragonpit Magician
UR Rarity
Dragonpit Magician
UR Rarity
Dragonpit Magician
WATER 78
Dragonpit Magician
Ma thuật sư hang rồng
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Pháp sư tài năng này có thể đánh thức nguồn năng lượng được tích trữ ở những nơi sâu thẳm trên trái đất, được gọi là Hố Rồng. Cách tiếp cận khắc kỷ của ông khiến ông có ít bạn bè, và ông thường chiều theo mong muốn của học trò mình.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This gifted magician can awaken the energy stored in the deep places of the earth, known as the Pits of the Dragon. His stoic approach wins him few friends, and he often bends to the desires of his pupil.''

UR Rarity
Dragonpulse Magician
UR Rarity
Dragonpulse Magician
UR Rarity
Dragonpulse Magician
EARTH 41
Dragonpulse Magician
Ma thuật sư mạch rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" ở Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Cậu bé pháp sư này có năng khiếu nhìn thấy các dòng năng lượng tự nhiên chạy khắp trái đất, mà người dân của cậu gọi là Nhịp đập của Rồng. Sự hồ hởi và kỹ năng của anh khiến anh được người thầy của mình, "Dragonpit Magician".''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This boy magician has the gift of seeing the natural lines of energy that run through the earth, which his people call the Pulse of the Dragon. His exuberance and skill put him in high regard with his mentor, the "Dragonpit Magician".''

SR Rarity
Nobledragon Magician
SR Rarity
Nobledragon Magician
SR Rarity
Nobledragon Magician
FIRE 35
Nobledragon Magician
Ma thuật sư của rồng quý
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Trừ khi bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy hủy lá bài này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro Rồng. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, trừ khi tất cả Nguyên liệu Synchro khác là quái thú "Odd-Eyes" , đặt lá bài này ở cuối Deck. Nếu lá bài này ở trong tay hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Odd-Eyes" Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp của nó xuống 3, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Unless you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone, destroy this card. [ Monster Effect ] Cannot be used as Synchro Material, except for the Synchro Summon of a Dragon Synchro Monster. If this card is used as Synchro Material, unless all other Synchro Materials are "Odd-Eyes" monsters, place this card on the bottom of the Deck. If this card is in your hand or GY: You can target 1 Level 7 or higher "Odd-Eyes" monster you control; reduce its Level by 3, and if you do, Special Summon this card.

R Rarity
Magistus Invocation
R Rarity
Magistus Invocation
R Rarity
Magistus Invocation
Spell Normal
Magistus Invocation
Phép triệu hoán Magistus

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.

  SR Rarity
  Pendulum Call
  SR Rarity
  Pendulum Call
  SR Rarity
  Pendulum Call
  Spell Normal
  Pendulum Call
  Tiếng gọi dao động

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Magician" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoài ra, cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Call" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu bạn đã kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của quái thú "Magician"


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; add 2 "Magician" Pendulum Monsters with different names from your Deck to your hand, also, until the end of your opponent's next turn after this card resolves, "Magician" cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by card effects. You can only activate 1 "Pendulum Call" per turn. You cannot activate this card if you activated a "Magician" monster's Pendulum Effect this turn.

   UR Rarity
   Summoner's Art
   UR Rarity
   Summoner's Art
   UR Rarity
   Summoner's Art
   Spell Normal
   Summoner's Art
   Kĩ năng của người triệu hồi

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    R Rarity
    Aiwass, the Magistus Spell Spirit
    R Rarity
    Aiwass, the Magistus Spell Spirit
    R Rarity
    Aiwass, the Magistus Spell Spirit
    WIND 8
    Aiwass, the Magistus Spell Spirit
    Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
    Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.

    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    SR Rarity
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    LIGHT
    Artemis, the Magistus Moon Maiden
    Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
    • ATK:

    • 800

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

    UR Rarity
    Clear Wing Synchro Dragon
    UR Rarity
    Clear Wing Synchro Dragon
    UR Rarity
    Clear Wing Synchro Dragon
    WIND 7
    Clear Wing Synchro Dragon
    Rồng đồng bộ cánh trong suốt
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.

    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    WATER 11
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
    Rồng hàng rào băng về không, Trishula
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Dark Rebellion Xyz Dragon
    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

    SR Rarity
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    SR Rarity
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    SR Rarity
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    LIGHT
    Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
    Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.

    UR Rarity
    Odd-Eyes Raging Dragon
    UR Rarity
    Odd-Eyes Raging Dragon
    UR Rarity
    Odd-Eyes Raging Dragon
    DARK1
    Odd-Eyes Raging Dragon
    Bá vương rồng mắt kỳ lạ thịnh nộ
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    2 quái thú Rồng Cấp 7
    Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu, nó sẽ nhận được các hiệu ứng này.
    ● Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
    ● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi nó; phá huỷ càng nhiều lá bài đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi lá bài, cho đến hết lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place it in your Pendulum Zone. If this card is Xyz Summoned using an Xyz Monster as Material, it gains these effects. ● It can make a second attack during each Battle Phase. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from it; destroy as many cards your opponent controls as possible, and if you do, this card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Raging Pendulum: 100%
    Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."
    Performapal Silver Claw
    Odd-Eyes Raging Dragon
    Performapal Coin Dragon
    Performapal Camelump
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    Raging Pendulum: 100%
    Raging Pendulum
    Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."
    Performapal Silver Claw
    Odd-Eyes Raging Dragon
    Performapal Coin Dragon
    Performapal Camelump
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    Raging Pendulum

    Cần 20 UR

    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre1 card
    UR Rarity
    Oafdragon Magician3 card
    UR Rarity
    Odd-Eyes Pendulum Dragon1 card
    UR Rarity
    Performapal Skullcrobat Joker2 card
    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician3 card
    UR Rarity
    Dragonpit Magician2 card
    UR Rarity
    Dragonpulse Magician2 card
    UR Rarity
    Clear Wing Synchro Dragon1 card
    UR Rarity
    Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier1 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
    UR Rarity
    Odd-Eyes Raging Dragon1 card
    UR Rarity
    Summoner's Art1 card

    Main: 22 Extra: 8

    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Endymion, the Magistus of Mastery
    WATER 4
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Thầy giáo hội Magistus, Endymion
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Endymion, the Magistus of Mastery
    WATER 4
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Thầy giáo hội Magistus, Endymion
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    R Rarity
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Endymion, the Magistus of Mastery
    WATER 4
    Endymion, the Magistus of Mastery
    Thầy giáo hội Magistus, Endymion
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 1700


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    UR Rarity
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Rilliona, the Magistus of Verre
    LIGHT 4
    Rilliona, the Magistus of Verre
    Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
    ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


    N Rarity
    Dragoncaller Magician
    N Rarity
    Dragoncaller Magician
    Dragoncaller Magician
    DARK 72
    Dragoncaller Magician
    Ma thuật sư gọi rồng
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; nó trở thành quái thú rồng cho đến hết lượt của đối thủ (ngay cả khi lá bài này rời sân).
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể khiến lá bài này trở thành quái thú rồng cho đến hết lượt này. Một quái thú đã được Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu nhận được hiệu ứng này.
    ● Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú rồng, ATK của lá bài này trở thành gấp đôi ATK ban đầu của nó chỉ trong Damage Step.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field; it becomes Dragon-Type until the end of your opponent's turn (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn: You can make this card become Dragon-Type until the end of this turn. A monster that was Fusion, Synchro, or Xyz Summoned using this card on the field as Material gains this effect. ● If this card battles a Dragon-Type monster, this card's ATK becomes double its original ATK during the Damage Step only.


    UR Rarity
    Oafdragon Magician
    UR Rarity
    Oafdragon Magician
    Oafdragon Magician
    WIND 62
    Oafdragon Magician
    Ma thuật sư của rồng hèn
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc quái thú "Odd-Eyes" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can add 1 face-up "Magician" or "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Oafdragon Magician". You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Magician" Pendulum Monster or "Odd-Eyes" monster in your Graveyard, except "Oafdragon Magician"; add it to your hand. You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn.


    UR Rarity
    Oafdragon Magician
    UR Rarity
    Oafdragon Magician
    Oafdragon Magician
    WIND 62
    Oafdragon Magician
    Ma thuật sư của rồng hèn
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc quái thú "Odd-Eyes" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can add 1 face-up "Magician" or "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Oafdragon Magician". You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Magician" Pendulum Monster or "Odd-Eyes" monster in your Graveyard, except "Oafdragon Magician"; add it to your hand. You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn.


    UR Rarity
    Oafdragon Magician
    UR Rarity
    Oafdragon Magician
    Oafdragon Magician
    WIND 62
    Oafdragon Magician
    Ma thuật sư của rồng hèn
    • ATK:

    • 2100

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc "Odd-Eyes" ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum "Magician" hoặc quái thú "Odd-Eyes" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Oafdragon Magician"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Oafdragon Magician" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can add 1 face-up "Magician" or "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Oafdragon Magician". You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Magician" Pendulum Monster or "Odd-Eyes" monster in your Graveyard, except "Oafdragon Magician"; add it to your hand. You can only use this effect of "Oafdragon Magician" once per turn.


    UR Rarity
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    UR Rarity
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    DARK 74
    Odd-Eyes Pendulum Dragon
    Rồng dao động mắt kỳ lạ
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


    UR Rarity
    Performapal Skullcrobat Joker
    UR Rarity
    Performapal Skullcrobat Joker
    Performapal Skullcrobat Joker
    DARK 48
    Performapal Skullcrobat Joker
    Bạn biểu diễn hề đu xương
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


    UR Rarity
    Performapal Skullcrobat Joker
    UR Rarity
    Performapal Skullcrobat Joker
    Performapal Skullcrobat Joker
    DARK 48
    Performapal Skullcrobat Joker
    Bạn biểu diễn hề đu xương
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician
    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician
    Wisdom-Eye Magician
    LIGHT 45
    Wisdom-Eye Magician
    Ma thuật sư của tuệ nhãn
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu bạn có lá bài "Magician" hoặc "Performapal" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, ngoại trừ "Wisdom-Eye Magician".
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, mà Thang Pendulum hiện tại của nó khác với Thang Pendulum ban đầu của nó; Pendulum Scale của nó trở thành Pendulum Scale ban đầu cho đến hết lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" or "Performapal" card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, place 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, except "Wisdom-Eye Magician". [ Monster Effect ] You can discard this card, then target 1 card in your Pendulum Zone, whose current Pendulum Scale is different from its original Pendulum Scale; its Pendulum Scale becomes its original Pendulum Scale until the end of this turn.


    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician
    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician
    Wisdom-Eye Magician
    LIGHT 45
    Wisdom-Eye Magician
    Ma thuật sư của tuệ nhãn
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu bạn có lá bài "Magician" hoặc "Performapal" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, ngoại trừ "Wisdom-Eye Magician".
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, mà Thang Pendulum hiện tại của nó khác với Thang Pendulum ban đầu của nó; Pendulum Scale của nó trở thành Pendulum Scale ban đầu cho đến hết lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" or "Performapal" card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, place 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, except "Wisdom-Eye Magician". [ Monster Effect ] You can discard this card, then target 1 card in your Pendulum Zone, whose current Pendulum Scale is different from its original Pendulum Scale; its Pendulum Scale becomes its original Pendulum Scale until the end of this turn.


    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician
    UR Rarity
    Wisdom-Eye Magician
    Wisdom-Eye Magician
    LIGHT 45
    Wisdom-Eye Magician
    Ma thuật sư của tuệ nhãn
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Nếu bạn có lá bài "Magician" hoặc "Performapal" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, đặt 1 quái thú Pendulum "Magician" từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn, ngoại trừ "Wisdom-Eye Magician".
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, mà Thang Pendulum hiện tại của nó khác với Thang Pendulum ban đầu của nó; Pendulum Scale của nó trở thành Pendulum Scale ban đầu cho đến hết lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] If you have a "Magician" or "Performapal" card in your other Pendulum Zone: You can destroy this card, and if you do, place 1 "Magician" Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone, except "Wisdom-Eye Magician". [ Monster Effect ] You can discard this card, then target 1 card in your Pendulum Zone, whose current Pendulum Scale is different from its original Pendulum Scale; its Pendulum Scale becomes its original Pendulum Scale until the end of this turn.


    UR Rarity
    Dragonpit Magician
    UR Rarity
    Dragonpit Magician
    Dragonpit Magician
    WATER 78
    Dragonpit Magician
    Ma thuật sư hang rồng
    • ATK:

    • 900

    • DEF:

    • 2700


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Pháp sư tài năng này có thể đánh thức nguồn năng lượng được tích trữ ở những nơi sâu thẳm trên trái đất, được gọi là Hố Rồng. Cách tiếp cận khắc kỷ của ông khiến ông có ít bạn bè, và ông thường chiều theo mong muốn của học trò mình.”


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This gifted magician can awaken the energy stored in the deep places of the earth, known as the Pits of the Dragon. His stoic approach wins him few friends, and he often bends to the desires of his pupil.''


    UR Rarity
    Dragonpit Magician
    UR Rarity
    Dragonpit Magician
    Dragonpit Magician
    WATER 78
    Dragonpit Magician
    Ma thuật sư hang rồng
    • ATK:

    • 900

    • DEF:

    • 2700


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Pháp sư tài năng này có thể đánh thức nguồn năng lượng được tích trữ ở những nơi sâu thẳm trên trái đất, được gọi là Hố Rồng. Cách tiếp cận khắc kỷ của ông khiến ông có ít bạn bè, và ông thường chiều theo mong muốn của học trò mình.”


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This gifted magician can awaken the energy stored in the deep places of the earth, known as the Pits of the Dragon. His stoic approach wins him few friends, and he often bends to the desires of his pupil.''


    UR Rarity
    Dragonpulse Magician
    UR Rarity
    Dragonpulse Magician
    Dragonpulse Magician
    EARTH 41
    Dragonpulse Magician
    Ma thuật sư mạch rồng
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" ở Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; phá hủy nó.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Cậu bé pháp sư này có năng khiếu nhìn thấy các dòng năng lượng tự nhiên chạy khắp trái đất, mà người dân của cậu gọi là Nhịp đập của Rồng. Sự hồ hởi và kỹ năng của anh khiến anh được người thầy của mình, "Dragonpit Magician".''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This boy magician has the gift of seeing the natural lines of energy that run through the earth, which his people call the Pulse of the Dragon. His exuberance and skill put him in high regard with his mentor, the "Dragonpit Magician".''


    UR Rarity
    Dragonpulse Magician
    UR Rarity
    Dragonpulse Magician
    Dragonpulse Magician
    EARTH 41
    Dragonpulse Magician
    Ma thuật sư mạch rồng
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" ở Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; phá hủy nó.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    ''Cậu bé pháp sư này có năng khiếu nhìn thấy các dòng năng lượng tự nhiên chạy khắp trái đất, mà người dân của cậu gọi là Nhịp đập của Rồng. Sự hồ hởi và kỹ năng của anh khiến anh được người thầy của mình, "Dragonpit Magician".''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This boy magician has the gift of seeing the natural lines of energy that run through the earth, which his people call the Pulse of the Dragon. His exuberance and skill put him in high regard with his mentor, the "Dragonpit Magician".''


    SR Rarity
    Nobledragon Magician
    SR Rarity
    Nobledragon Magician
    Nobledragon Magician
    FIRE 35
    Nobledragon Magician
    Ma thuật sư của rồng quý
    • ATK:

    • 700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Trừ khi bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy hủy lá bài này.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro Rồng. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, trừ khi tất cả Nguyên liệu Synchro khác là quái thú "Odd-Eyes" , đặt lá bài này ở cuối Deck. Nếu lá bài này ở trong tay hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Odd-Eyes" Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp của nó xuống 3, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Unless you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone, destroy this card. [ Monster Effect ] Cannot be used as Synchro Material, except for the Synchro Summon of a Dragon Synchro Monster. If this card is used as Synchro Material, unless all other Synchro Materials are "Odd-Eyes" monsters, place this card on the bottom of the Deck. If this card is in your hand or GY: You can target 1 Level 7 or higher "Odd-Eyes" monster you control; reduce its Level by 3, and if you do, Special Summon this card.


    R Rarity
    Magistus Invocation
    R Rarity
    Magistus Invocation
    Magistus Invocation
    Spell Normal
    Magistus Invocation
    Phép triệu hoán Magistus

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Pháp sư. Nếu Triệu hồi "Magistus" theo cách này, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Vùng Phép & Bẫy được trang bị cho quái thú "Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magistus Invocation" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Spellcaster monster. If Summoning a "Magistus" Fusion Monster this way, you can also use monsters in your Spell & Trap Zones that are equipped to a "Magistus" monster. You can only activate 1 "Magistus Invocation" per turn.


     SR Rarity
     Pendulum Call
     SR Rarity
     Pendulum Call
     Pendulum Call
     Spell Normal
     Pendulum Call
     Tiếng gọi dao động

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; thêm 2 "Magician" với các tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoài ra, cho đến cuối lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, "Magician" trong Vùng Pendulum của bạn không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pendulum Call" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt lá bài này nếu bạn đã kích hoạt Hiệu ứng Pendulum của quái thú "Magician"


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; add 2 "Magician" Pendulum Monsters with different names from your Deck to your hand, also, until the end of your opponent's next turn after this card resolves, "Magician" cards in your Pendulum Zones cannot be destroyed by card effects. You can only activate 1 "Pendulum Call" per turn. You cannot activate this card if you activated a "Magician" monster's Pendulum Effect this turn.


      UR Rarity
      Summoner's Art
      UR Rarity
      Summoner's Art
      Summoner's Art
      Spell Normal
      Summoner's Art
      Kĩ năng của người triệu hồi

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


       R Rarity
       Aiwass, the Magistus Spell Spirit
       R Rarity
       Aiwass, the Magistus Spell Spirit
       Aiwass, the Magistus Spell Spirit
       WIND 8
       Aiwass, the Magistus Spell Spirit
       Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
       Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.


       SR Rarity
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       SR Rarity
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       LIGHT
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
       • ATK:

       • 800

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Trên


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
       Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       Clear Wing Synchro Dragon
       WIND 7
       Clear Wing Synchro Dragon
       Rồng đồng bộ cánh trong suốt
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


       UR Rarity
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       UR Rarity
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       WATER 11
       Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
       Rồng hàng rào băng về không, Trishula
       • ATK:

       • 2700

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       DARK
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       Rồng xyz phiến loạn bóng tối
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


       SR Rarity
       Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
       SR Rarity
       Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
       Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
       LIGHT
       Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
       Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
       Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.


       UR Rarity
       Odd-Eyes Raging Dragon
       UR Rarity
       Odd-Eyes Raging Dragon
       Odd-Eyes Raging Dragon
       DARK1
       Odd-Eyes Raging Dragon
       Bá vương rồng mắt kỳ lạ thịnh nộ
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Một lần trong lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn vào Vùng Pendulum của bạn.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       2 quái thú Rồng Cấp 7
       Nếu bạn có thể Triệu hồi Pendulum Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Pendulum lá bài ngửa mặt này trong Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá huỷ: Bạn có thể đặt nó vào Vùng Pendulum của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu, nó sẽ nhận được các hiệu ứng này.
       ● Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
       ● Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi nó; phá huỷ càng nhiều lá bài đối thủ điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi lá bài, cho đến hết lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place it in your Pendulum Zone. If this card is Xyz Summoned using an Xyz Monster as Material, it gains these effects. ● It can make a second attack during each Battle Phase. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from it; destroy as many cards your opponent controls as possible, and if you do, this card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.



       Deck của ODD-EYES trong DUEL LINKS