Thông tin tổng quan của Other

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Aurora Paragon
N Rarity
Aurora Paragon
N Rarity
Aurora Paragon
LIGHT 4
Aurora Paragon
Thiên thần Aurora
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Khi một quái thú khác được Triệu hồi Thường đến một trong hai bên sân của người chơi, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Neither player can Special Summon monsters. When another monster is Normal Summoned to either player's side of the field, destroy this card.

UR Rarity
Condemned Witch
UR Rarity
Condemned Witch
UR Rarity
Condemned Witch
DARK 4
Condemned Witch
Nữ phù thuỷ bị kết tội
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.

UR Rarity
Forbidden Droplet
UR Rarity
Forbidden Droplet
UR Rarity
Forbidden Droplet
Spell Quick
Forbidden Droplet
Giọt thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.  Phân loại:

  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

   N Rarity
   Power of the Guardians
   N Rarity
   Power of the Guardians
   N Rarity
   Power of the Guardians
   Spell Equip
   Power of the Guardians
   Sức mạnh của các vệ binh

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.

    SR Rarity
    By Order of the Emperor
    SR Rarity
    By Order of the Emperor
    SR Rarity
    By Order of the Emperor
    Trap Continuous
    By Order of the Emperor
    theo lệnh hoàng đế

     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt và kích hoạt khi quái thú được Triệu hồi Thường: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, sau đó người chơi bị vô hiệu hóa hiệu ứng sẽ rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a monster effect is activated that activates when a monster is Normal Summoned: You can negate the activation, then the player whose effect activation was negated draws 1 card.

     UR Rarity
     Phantom Knights' Sword
     UR Rarity
     Phantom Knights' Sword
     UR Rarity
     Phantom Knights' Sword
     Trap Continuous
     Phantom Knights' Sword
     Kiếm bóng ma

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.

      UR Rarity
      Phantom Knights' Wing
      UR Rarity
      Phantom Knights' Wing
      UR Rarity
      Phantom Knights' Wing
      Trap Normal
      Phantom Knights' Wing
      Cánh bóng ma

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

        Rarity
       Cairngorgon, Antiluminescent Knight
        Rarity
       Cairngorgon, Antiluminescent Knight
        Rarity
       Cairngorgon, Antiluminescent Knight
       DARK
       Cairngorgon, Antiluminescent Knight
       Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
       • ATK:

       • 2450

       • DEF:

       • 1950


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.

       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       DARK
       Dark Rebellion Xyz Dragon
       Rồng xyz phiến loạn bóng tối
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       LIGHT
       Number 39: Utopia
       Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       SR Rarity
       Number 70: Malevolent Sin
       DARK
       Number 70: Malevolent Sin
       Con số 70: Tội ác tử thần
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

       SR Rarity
       Number S39: Utopia the Lightning
       SR Rarity
       Number S39: Utopia the Lightning
       SR Rarity
       Number S39: Utopia the Lightning
       LIGHT
       Number S39: Utopia the Lightning
       Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú LIGHT Cấp 5
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Balance: 100%
       Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
       Balance: 100%
       Balance
       Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
       Balance

       Cần 18 UR

       UR Rarity
       Condemned Witch3 card
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn1 card
       UR Rarity
       Abyss Dweller1 card
        Rarity
       Cairngorgon, Antiluminescent Knight1 card
       UR Rarity
       Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
       UR Rarity
       Number 39: Utopia1 card
       UR Rarity
       Forbidden Droplet2 card
       UR Rarity
       Forbidden Lance3 card
       UR Rarity
       Phantom Knights' Sword2 card
       UR Rarity
       Phantom Knights' Wing3 card

       Main: 20 Extra: 8

       N Rarity
       Aurora Paragon
       N Rarity
       Aurora Paragon
       Aurora Paragon
       LIGHT 4
       Aurora Paragon
       Thiên thần Aurora
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Khi một quái thú khác được Triệu hồi Thường đến một trong hai bên sân của người chơi, hãy phá hủy lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Neither player can Special Summon monsters. When another monster is Normal Summoned to either player's side of the field, destroy this card.


       N Rarity
       Aurora Paragon
       N Rarity
       Aurora Paragon
       Aurora Paragon
       LIGHT 4
       Aurora Paragon
       Thiên thần Aurora
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Khi một quái thú khác được Triệu hồi Thường đến một trong hai bên sân của người chơi, hãy phá hủy lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Neither player can Special Summon monsters. When another monster is Normal Summoned to either player's side of the field, destroy this card.


       N Rarity
       Aurora Paragon
       N Rarity
       Aurora Paragon
       Aurora Paragon
       LIGHT 4
       Aurora Paragon
       Thiên thần Aurora
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Khi một quái thú khác được Triệu hồi Thường đến một trong hai bên sân của người chơi, hãy phá hủy lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Neither player can Special Summon monsters. When another monster is Normal Summoned to either player's side of the field, destroy this card.


       UR Rarity
       Condemned Witch
       UR Rarity
       Condemned Witch
       Condemned Witch
       DARK 4
       Condemned Witch
       Nữ phù thuỷ bị kết tội
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.


       UR Rarity
       Condemned Witch
       UR Rarity
       Condemned Witch
       Condemned Witch
       DARK 4
       Condemned Witch
       Nữ phù thuỷ bị kết tội
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.


       UR Rarity
       Condemned Witch
       UR Rarity
       Condemned Witch
       Condemned Witch
       DARK 4
       Condemned Witch
       Nữ phù thuỷ bị kết tội
       • ATK:

       • 100

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.


       UR Rarity
       Forbidden Droplet
       UR Rarity
       Forbidden Droplet
       Forbidden Droplet
       Spell Quick
       Forbidden Droplet
       Giọt thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Forbidden Droplet
        UR Rarity
        Forbidden Droplet
        Forbidden Droplet
        Spell Quick
        Forbidden Droplet
        Giọt thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Forbidden Lance
         UR Rarity
         Forbidden Lance
         Forbidden Lance
         Spell Quick
         Forbidden Lance
         Cây thương thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


          UR Rarity
          Forbidden Lance
          UR Rarity
          Forbidden Lance
          Forbidden Lance
          Spell Quick
          Forbidden Lance
          Cây thương thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


           UR Rarity
           Forbidden Lance
           UR Rarity
           Forbidden Lance
           Forbidden Lance
           Spell Quick
           Forbidden Lance
           Cây thương thánh bị cấm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


            N Rarity
            Power of the Guardians
            N Rarity
            Power of the Guardians
            Power of the Guardians
            Spell Equip
            Power of the Guardians
            Sức mạnh của các vệ binh

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


             N Rarity
             Power of the Guardians
             N Rarity
             Power of the Guardians
             Power of the Guardians
             Spell Equip
             Power of the Guardians
             Sức mạnh của các vệ binh

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


              N Rarity
              Power of the Guardians
              N Rarity
              Power of the Guardians
              Power of the Guardians
              Spell Equip
              Power of the Guardians
              Sức mạnh của các vệ binh

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


               SR Rarity
               By Order of the Emperor
               SR Rarity
               By Order of the Emperor
               By Order of the Emperor
               Trap Continuous
               By Order of the Emperor
               theo lệnh hoàng đế

                Hiệu ứng (VN):

                Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt và kích hoạt khi quái thú được Triệu hồi Thường: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, sau đó người chơi bị vô hiệu hóa hiệu ứng sẽ rút 1 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When a monster effect is activated that activates when a monster is Normal Summoned: You can negate the activation, then the player whose effect activation was negated draws 1 card.


                UR Rarity
                Phantom Knights' Sword
                UR Rarity
                Phantom Knights' Sword
                Phantom Knights' Sword
                Trap Continuous
                Phantom Knights' Sword
                Kiếm bóng ma

                 Hiệu ứng (VN):

                 Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.


                 UR Rarity
                 Phantom Knights' Sword
                 UR Rarity
                 Phantom Knights' Sword
                 Phantom Knights' Sword
                 Trap Continuous
                 Phantom Knights' Sword
                 Kiếm bóng ma

                  Hiệu ứng (VN):

                  Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 800 ATK, ngoài ra nếu mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá hủy lá bài này để thay thế. Khi nó rời khỏi sân, hãy phá hủy lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Sword" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field; it gains 800 ATK, also if that target would be destroyed by battle or card effect, you can destroy this card instead. When it leaves the field, destroy this card. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Sword" once per turn.


                  UR Rarity
                  Phantom Knights' Wing
                  UR Rarity
                  Phantom Knights' Wing
                  Phantom Knights' Wing
                  Trap Normal
                  Phantom Knights' Wing
                  Cánh bóng ma

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


                   UR Rarity
                   Phantom Knights' Wing
                   UR Rarity
                   Phantom Knights' Wing
                   Phantom Knights' Wing
                   Trap Normal
                   Phantom Knights' Wing
                   Cánh bóng ma

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


                    UR Rarity
                    Phantom Knights' Wing
                    UR Rarity
                    Phantom Knights' Wing
                    Phantom Knights' Wing
                    Trap Normal
                    Phantom Knights' Wing
                    Cánh bóng ma

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK, cũng như là lần đầu tiên mục tiêu đó bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Phantom Knights' Wing" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK, also the first time that target would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed. You can banish this card from your GY, then target 1 "The Phantom Knights" monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Phantom Knights' Wing" once per turn.


                     SR Rarity
                     Knightmare Phoenix
                     SR Rarity
                     Knightmare Phoenix
                     Knightmare Phoenix
                     FIRE
                     Knightmare Phoenix
                     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                     • ATK:

                     • 1900

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trên

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có tên khác nhau
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                     UR Rarity
                     Knightmare Unicorn
                     UR Rarity
                     Knightmare Unicorn
                     Knightmare Unicorn
                     DARK
                     Knightmare Unicorn
                     Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                     • ATK:

                     • 2200

                     • LINK-3

                     Mũi tên Link:

                     Trái

                     Dưới

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2+ quái thú với các tên khác nhau
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                     UR Rarity
                     Abyss Dweller
                     UR Rarity
                     Abyss Dweller
                     Abyss Dweller
                     WATER
                     Abyss Dweller
                     Cư dân vực sâu
                     • ATK:

                     • 1700

                     • DEF:

                     • 1400


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                      Rarity
                     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                      Rarity
                     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                     DARK
                     Cairngorgon, Antiluminescent Knight
                     Hiệp sĩ trở thành hắc ám, Cairngorgon
                     • ATK:

                     • 2450

                     • DEF:

                     • 1950


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng khác được kích hoạt chọn vào chính xác 1 lá bài trên sân (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu một lá bài khác trên sân đó sẽ là mục tiêu thích hợp cho lá bài / hiệu ứng đó; lá bài / hiệu ứng đó hiện chọn mục tiêu mới.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters During either player's turn, when another card or effect is activated that targets exactly 1 card on the field (and no other cards): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target another card on the field that would be an appropriate target for that card/effect; that card/effect now targets the new target.


                     UR Rarity
                     Dark Rebellion Xyz Dragon
                     UR Rarity
                     Dark Rebellion Xyz Dragon
                     Dark Rebellion Xyz Dragon
                     DARK
                     Dark Rebellion Xyz Dragon
                     Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                     UR Rarity
                     Number 39: Utopia
                     UR Rarity
                     Number 39: Utopia
                     Number 39: Utopia
                     LIGHT
                     Number 39: Utopia
                     Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                     SR Rarity
                     Number 70: Malevolent Sin
                     SR Rarity
                     Number 70: Malevolent Sin
                     Number 70: Malevolent Sin
                     DARK
                     Number 70: Malevolent Sin
                     Con số 70: Tội ác tử thần
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                     SR Rarity
                     Number S39: Utopia the Lightning
                     SR Rarity
                     Number S39: Utopia the Lightning
                     Number S39: Utopia the Lightning
                     LIGHT
                     Number S39: Utopia the Lightning
                     Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú LIGHT Cấp 5
                     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.                     Deck của OTHER trong DUEL LINKS