Thông tin tổng quan của Photon

Galaxy Photon
Trả lại 1 quái thú  “Galaxy” hoặc quái thú  “Photon” vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 lá Phép/ Bẫy “Galaxy” hoặc lá Phép/ Bẫy “Photon” vào tay của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú ÁNH SÁNG và quái thú "Number". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Galaxy Photon

Cần 19 UR

UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon1 card
UR Rarity
Photon Advancer3 card
UR Rarity
Photon Thrasher2 card
UR Rarity
Heroic Champion - Excalibur1 card
UR Rarity
Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis1 card
UR Rarity
Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Starliege Lord Galaxion1 card
UR Rarity
Book of Moon1 card
UR Rarity
Galaxy Cyclone1 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon2 card
UR Rarity
Photon Stream of Destruction2 card

Main: 20 Extra: 7

UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
UR Rarity
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Galaxy-Eyes Photon Dragon
LIGHT 8
Galaxy-Eyes Photon Dragon
Rồng quang tử mắt ngân hà
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 2 quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn. Trong Bước Chiến đấu, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ đó; loại bỏ cả lá bài này khỏi sân và mục tiêu đó. Đưa những quái thú bị loại bỏ đó trở lại sân đấu vào cuối Battle Phase và nếu bạn loại bỏ một quái thú Xyz, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho mỗi nguyên liệu mà nó có khi bị loại bỏ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 2 monsters with 2000 or more ATK. During the Battle Step, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can target that opponent's monster; banish both this card from the field and that target. Return those banished monsters to the field at the end of the Battle Phase, and if you banished an Xyz Monster, this card gains 500 ATK for each material it had when it was banished.


UR Rarity
Photon Advancer
UR Rarity
Photon Advancer
Photon Advancer
LIGHT 4
Photon Advancer
Người cải tiến quang tử
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu quái thú "Photon" ở trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Photon Advancer" một lần mỗi lượt theo cách này. Nhận 1000 ATK nếu quái thú "Photon" ở trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Photon" monster is on the field, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Photon Advancer" once per turn this way. Gains 1000 ATK if another "Photon" monster is on the field.


SR Rarity
Photon Lizard
SR Rarity
Photon Lizard
Photon Lizard
LIGHT 3
Photon Lizard
Thằn lằn quang tử
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; quái thú "Photon" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Photon Lizard" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; add 1 Level 4 or lower "Photon" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Photon Lizard" once per turn.


UR Rarity
Photon Thrasher
UR Rarity
Photon Thrasher
Photon Thrasher
LIGHT 4
Photon Thrasher
Kẻ xử trảm quang tử
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi bạn không điều khiển quái thú nào. Không thể tấn công nếu bạn điều khiển một quái thú khác.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while you control no monsters. Cannot attack if you control another monster.


SR Rarity
Photon Vanisher
SR Rarity
Photon Vanisher
Photon Vanisher
LIGHT 4
Photon Vanisher
Kẻ trục xuất quang tử
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi bạn điều khiển quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" . Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Photon Vanisher(s)" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ Deck của mình lên tay của bạn. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while you control a "Photon" or "Galaxy" monster. Cannot attack the turn it is Special Summoned. You can only Special Summon "Photon Vanisher(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your Deck to your hand. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as material gains this effect. ● Banish any monster destroyed by battle with this card.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Galaxy Cyclone
  UR Rarity
  Galaxy Cyclone
  Galaxy Cyclone
  Spell Normal
  Galaxy Cyclone
  Lốc xoáy ngân hà

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy / bài Phép ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy Cyclone" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Galaxy Cyclone" once per turn.


   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     UR Rarity
     Photon Stream of Destruction
     UR Rarity
     Photon Stream of Destruction
     Photon Stream of Destruction
     Spell Quick
     Photon Stream of Destruction
     Sóng quang tử hủy diệt

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển một "Galaxy-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; loại bỏ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này trong lượt của mình, trừ khi bạn điều khiển "Galaxy-Eyes Photon Dragon".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Target 1 card on the field; banish that target. You can only activate this card during your turn, unless you control "Galaxy-Eyes Photon Dragon".


      SR Rarity
      Eternal Galaxy
      SR Rarity
      Eternal Galaxy
      Eternal Galaxy
      Trap Normal
      Eternal Galaxy
      Ngân hà trường tồn

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển một quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" : Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú "Photon" hoặc quái thú "Galaxy" Xyz cao hơn mục tiêu đó 4 Rank, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm nguyên liệu. (Đây được coi là một lần Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Eternal Galaxy" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a "Photon" or "Galaxy" monster: Target 1 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Photon" or "Galaxy" Xyz Monster that is 4 Ranks higher than that target, by using that target as material. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only activate 1 "Eternal Galaxy" per turn.


       UR Rarity
       Heroic Champion - Excalibur
       UR Rarity
       Heroic Champion - Excalibur
       Heroic Champion - Excalibur
       LIGHT
       Heroic Champion - Excalibur
       Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.


       UR Rarity
       Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
       UR Rarity
       Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
       Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
       LIGHT
       Hieratic Sun Dragon Overlord of Heliopolis
       Rồng thần chữ khắc thánh Ennead
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 8
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Ném bất kỳ số lượng quái thú nào từ tay bạn và / hoặc mặt của bạn trên sân (tối thiểu 1), sau đó phá hủy một số lượng bằng nhau trên sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Tribute any number of monsters from your hand and/or your side of the field (minimum 1), then destroy an equal number of cards on the field.


       UR Rarity
       Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
       UR Rarity
       Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
       Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
       LIGHT
       Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
       Tân rồng quang tử mắt ngân hà
       • ATK:

       • 4500

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú Cấp 8
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" làm bất kỳ nguyên liệu nào của nó: Tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân sẽ bị vô hiệu hóa. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tách tất cả nguyên liệu khỏi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, sau đó lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú, nó cũng có thể tấn công tối đa nhiều lần trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 8 monsters If this card is Xyz Summoned using "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as any of its materials: All other face-up cards currently on the field have their effects negated. Once per turn: You can detach 1 material from this card; detach all materials from monsters your opponent controls, then this card gains 500 ATK for each, also it can attack up to that many times during each Battle Phase this turn.


       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       UR Rarity
       Number 39: Utopia
       Number 39: Utopia
       LIGHT
       Number 39: Utopia
       Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


       SR Rarity
       Number 46: Dragluon
       SR Rarity
       Number 46: Dragluon
       Number 46: Dragluon
       LIGHT
       Number 46: Dragluon
       Con số 46: Rồng ảnh thần Dragluon
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú rồng Cấp 8
       Một lần mỗi lượt, nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú rồng từ tay bạn.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó.
       ● Quái thú loại Rồng mà đối thủ của bạn điều khiển không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 8 Dragon-Type monsters Once per turn, if you control no other monsters: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects. ● Special Summon 1 Dragon-Type monster from your hand. ● Target 1 Dragon-Type monster your opponent controls; take control of that target. ● Dragon-Type monsters your opponent controls cannot activate their effects until the end of your opponent's turn.


       UR Rarity
       Number C39: Utopia Ray
       UR Rarity
       Number C39: Utopia Ray
       Number C39: Utopia Ray
       LIGHT
       Number C39: Utopia Ray
       Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú LIGHT Cấp 4
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


       UR Rarity
       Starliege Lord Galaxion
       UR Rarity
       Starliege Lord Galaxion
       Starliege Lord Galaxion
       LIGHT
       Starliege Lord Galaxion
       Hoàng đế sáng huy hoàng Galaxion
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú "Photon" Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 hoặc 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào số lượng bạn tách ra.
       ● 1: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ tay của bạn.
       ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 "Photon" monsters Once per turn: You can detach 1 or 2 Xyz Materials from this card; apply this effect, depending on the number you detached. ● 1: Special Summon 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your hand. ● 2: Special Summon 1 "Galaxy-Eyes Photon Dragon" from your Deck.       Deck của PHOTON trong DUEL LINKS