Thông tin tổng quan của S-Force

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
S-Force Edge Razor
R Rarity
S-Force Edge Razor
R Rarity
S-Force Edge Razor
DARK 4
S-Force Edge Razor
Lực lượng-AN gươm sắc
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Mỗi quái thú của đối thủ trong cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Link-3 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "S-Force" từ tay của bạn ở Tư thế Tấn công, ngoại trừ "S-Force Edge Razor". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Edge Razor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters cannot be used as material for the Link Summon of a Link-3 or higher monster. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "S-Force" monster from your hand in Attack Position, except "S-Force Edge Razor". You can only use this effect of "S-Force Edge Razor" once per turn.

R Rarity
S-Force Gravitino
R Rarity
S-Force Gravitino
R Rarity
S-Force Gravitino
LIGHT 5
S-Force Gravitino
Lực lượng-AN Gravitino
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Mỗi quái thú của đối thủ ở cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn sẽ bị loại bỏ khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "S-Force" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "S-Force Gravitino". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Gravitino" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters is banished when it leaves the field. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "S-Force" card from your Deck to your hand, except "S-Force Gravitino". You can only use this effect of "S-Force Gravitino" once per turn.

R Rarity
S-Force Lapcewell
R Rarity
S-Force Lapcewell
R Rarity
S-Force Lapcewell
LIGHT 6
S-Force Lapcewell
Lực lượng-AN Lapcewell
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "S-Force" trong Mộ của mình, ngoại trừ "S-Force Lapcewell"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "S-Force" khỏi tay mình; phá huỷ tất cả quái thú của đối thủ trong cùng cột với quái thú "S-Force" của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S-Force Lapcewell" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can target 1 "S-Force" monster in your GY, except "S-Force Lapcewell"; Special Summon it. You can banish 1 "S-Force" card from your hand; destroy all of your opponent's monsters in the same columns as your "S-Force" monsters. You can only use each effect of "S-Force Lapcewell" once per turn.

R Rarity
S-Force Pla-Tina
R Rarity
S-Force Pla-Tina
R Rarity
S-Force Pla-Tina
DARK 6
S-Force Pla-Tina
Lực lượng-AN Pla-Tina
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Mỗi quái thú của đối thủ ở cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn sẽ mất 600 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "S-Force" "S-Force Pla-Tina"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Pla-Tina" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters loses 600 ATK. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished "S-Force" monsters, except "S-Force Pla-Tina"; Special Summon it. You can only use this effect of "S-Force Pla-Tina" once per turn.

UR Rarity
S-Force Rappa Chiyomaru
UR Rarity
S-Force Rappa Chiyomaru
UR Rarity
S-Force Rappa Chiyomaru
DARK 2
S-Force Rappa Chiyomaru
Lực lượng-AN Rappa Chiyomaru
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Mỗi quái thú của đối thủ ở cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn chỉ có thể chọn mục tiêu vào quái thú đó để tấn công. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "S-Force" khỏi tay mình; trả lại lá bài này lên tay và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "S-Force" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "S-Force Rappa Chiyomaru". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Rappa Chiyomaru" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters can only target that monster for attacks. (Quick Effect): You can banish 1 "S-Force" card from your hand; return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 "S-Force" monster from your Deck in Defense Position, except "S-Force Rappa Chiyomaru". You can only use this effect of "S-Force Rappa Chiyomaru" once per turn.

R Rarity
S-Force Retroactive
R Rarity
S-Force Retroactive
R Rarity
S-Force Retroactive
LIGHT 1
S-Force Retroactive
Lực lượng-AN hồi tố
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho một quái thú "S-Force" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả lại lá bài này lên tay và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "S-Force" Cấp 2 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Nếu một quái thú "S-Force" mà bạn điều khiển loại bỏ (các) lá bài khỏi tay bạn để kích hoạt hiệu ứng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S-Force Retroactive" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster you control would be used as Link Material for an "S-Force" monster, this card in your hand can also be used as material. During the Main Phase (Quick Effect): You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 2 or higher "S-Force" monster from your hand. If an "S-Force" monster you control would banish a card(s) from your hand to activate its effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "S-Force Retroactive" once per turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  UR Rarity
  S-Force Bridgehead
  UR Rarity
  S-Force Bridgehead
  UR Rarity
  S-Force Bridgehead
  Spell Field
  S-Force Bridgehead
  Khu trọng yếu của lực lượng-AN

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "S-Force" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công "S-Force" của bạn trong cùng cột của nó: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; quái thú mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Bridgehead" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "S-Force Bridgehead" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 "S-Force" monster from your Deck to your hand. When an opponent's monster declares an attack on your "S-Force" monster in its same column: You can activate this effect; that monster you control cannot be destroyed by that battle. You can only use this effect of "S-Force Bridgehead" once per turn. You can only activate 1 "S-Force Bridgehead" per turn.

   N Rarity
   S-Force Showdown
   N Rarity
   S-Force Showdown
   N Rarity
   S-Force Showdown
   Spell Quick
   S-Force Showdown
   Lực lượng-AN chạm trán

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
    ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "S-Force" từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
    ● Chọn mục tiêu 1 "S-Force" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "S-Force Showdown" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of the following effects. ● Special Summon 1 "S-Force" monster from your hand in Defense Position. ● Target 1 "S-Force" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "S-Force Showdown" per turn.

    UR Rarity
    Terraforming
    UR Rarity
    Terraforming
    UR Rarity
    Terraforming
    Spell Normal
    Terraforming
    Địa khai hóa

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.     Phân loại:

     SR Rarity
     Reinforce Truth
     SR Rarity
     Reinforce Truth
     SR Rarity
     Reinforce Truth
     Trap Normal
     Reinforce Truth
     Sự thật tăng cường

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Chiến binh Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 Level 2 or lower Warrior-Type monster from your Deck. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.

      R Rarity
      S-Force Chase
      R Rarity
      S-Force Chase
      R Rarity
      S-Force Chase
      Trap Normal
      S-Force Chase
      Lực lượng-AN rượt

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số "S-Force" mà bạn điều khiển với các tên khác nhau; trả lại chúng lên tay. Nếu một "S-Force" mà bạn điều khiển loại bỏ (các) lá bài khỏi tay bạn để kích hoạt hiệu ứng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S-Force Chase" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target face-up cards your opponent controls, up to the number of "S-Force" monsters you control with different names; return them to the hand. If a "S-Force" monster you control would banish a card(s) from your hand to activate its effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "S-Force Chase" once per turn.

       N Rarity
       S-Force Specimen
       N Rarity
       S-Force Specimen
       N Rarity
       S-Force Specimen
       Trap Normal
       S-Force Specimen
       Mẫu thí nghiệm lực lượng-AN

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Chọn mục tiêu vào 1 trong "S-Force" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn ở cùng cột với quái thú của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "S-Force" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "S-Force Specimen" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent controls a monster: Target 1 of your "S-Force" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it to your field in the same column as an opponent's monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "S-Force" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones. You can only use 1 "S-Force Specimen" effect per turn, and only once that turn.

        Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        UR Rarity
        Borreload Dragon
        UR Rarity
        Borreload Dragon
        UR Rarity
        Borreload Dragon
        DARK
        Borreload Dragon
        Rồng nạp nòng xúng
        • ATK:

        • 3000

        • LINK-4

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        3+ quái thú Hiệu ứng
        Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.

        SR Rarity
        Knightmare Cerberus
        SR Rarity
        Knightmare Cerberus
        SR Rarity
        Knightmare Cerberus
        EARTH
        Knightmare Cerberus
        Cerberus khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1600

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Trên


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        DARK
        Knightmare Unicorn
        Kỳ lân khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 2200

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú với các tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

        SR Rarity
        S-Force Justify
        SR Rarity
        S-Force Justify
        SR Rarity
        S-Force Justify
        LIGHT
        S-Force Justify
        Lực lượng-AN chính thực
        • ATK:

        • 2600

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên-Trái

        Trên

        Trên-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "S-Force"
        Bạn không thể Triệu hồi / Úp quái thú vào (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, sau đó bạn có thể di chuyển quái thú của đối thủ đó đến Vùng quái thú của họ mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Justify" một lần mỗi lượt. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Effect Monsters, including an "S-Force" monster You cannot Summon/Set monsters to a zone(s) this card points to. (Quick Effect): You can target 1 face-up Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn, then you can move that opponent's monster to their Monster Zone this card points to. You can only use this effect of "S-Force Justify" once per turn. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can banish all monsters this card points to.

        SR Rarity
        Chronomaly Vimana
        SR Rarity
        Chronomaly Vimana
        SR Rarity
        Chronomaly Vimana
        LIGHT
        Chronomaly Vimana
        Dị vật niên đại Vimana
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 2600


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 5
        Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.

        Các Skill được sử dụng hàng đầu

        Level 5 Reload: 42.86%
        Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
        Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
        Level 5 Reload: 42.86%
        Mind of the Plana: 28.57%
        Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
        Mind of the Plana: 28.57%
        The Tie that Binds: 28.57%
        Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái thú trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
        The Tie that Binds: 28.57%
        Level 5 Reload
        Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
        Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
        Level 5 Reload

        Cần 11 UR

        UR Rarity
        S-Force Rappa Chiyomaru
        UR Rarity
        S-Force Rappa Chiyomaru
        UR Rarity
        S-Force Rappa Chiyomaru
        UR Rarity
        Knightmare Unicorn
        UR Rarity
        S-Force Bridgehead
        UR Rarity
        S-Force Bridgehead
        UR Rarity
        S-Force Bridgehead
        UR Rarity
        Bottomless Trap Hole
        UR Rarity
        Bottomless Trap Hole
        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison

        Main: 23 Extra: 8

        R Rarity
        S-Force Edge Razor
        R Rarity
        S-Force Edge Razor
        S-Force Edge Razor
        DARK 4
        S-Force Edge Razor
        Lực lượng-AN gươm sắc
        • ATK:

        • 1500

        • DEF:

        • 1300


        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi quái thú của đối thủ trong cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú Link-3 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "S-Force" từ tay của bạn ở Tư thế Tấn công, ngoại trừ "S-Force Edge Razor". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Edge Razor" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters cannot be used as material for the Link Summon of a Link-3 or higher monster. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 "S-Force" monster from your hand in Attack Position, except "S-Force Edge Razor". You can only use this effect of "S-Force Edge Razor" once per turn.


        R Rarity
        S-Force Gravitino
        R Rarity
        S-Force Gravitino
        S-Force Gravitino
        LIGHT 5
        S-Force Gravitino
        Lực lượng-AN Gravitino
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi quái thú của đối thủ ở cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn sẽ bị loại bỏ khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "S-Force" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "S-Force Gravitino". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Gravitino" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters is banished when it leaves the field. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "S-Force" card from your Deck to your hand, except "S-Force Gravitino". You can only use this effect of "S-Force Gravitino" once per turn.


        R Rarity
        S-Force Lapcewell
        R Rarity
        S-Force Lapcewell
        S-Force Lapcewell
        LIGHT 6
        S-Force Lapcewell
        Lực lượng-AN Lapcewell
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "S-Force" trong Mộ của mình, ngoại trừ "S-Force Lapcewell"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "S-Force" khỏi tay mình; phá huỷ tất cả quái thú của đối thủ trong cùng cột với quái thú "S-Force" của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S-Force Lapcewell" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card is Special Summoned: You can target 1 "S-Force" monster in your GY, except "S-Force Lapcewell"; Special Summon it. You can banish 1 "S-Force" card from your hand; destroy all of your opponent's monsters in the same columns as your "S-Force" monsters. You can only use each effect of "S-Force Lapcewell" once per turn.


        R Rarity
        S-Force Pla-Tina
        R Rarity
        S-Force Pla-Tina
        S-Force Pla-Tina
        DARK 6
        S-Force Pla-Tina
        Lực lượng-AN Pla-Tina
        • ATK:

        • 2200

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi quái thú của đối thủ ở cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn sẽ mất 600 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "S-Force" "S-Force Pla-Tina"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Pla-Tina" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters loses 600 ATK. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished "S-Force" monsters, except "S-Force Pla-Tina"; Special Summon it. You can only use this effect of "S-Force Pla-Tina" once per turn.


        UR Rarity
        S-Force Rappa Chiyomaru
        UR Rarity
        S-Force Rappa Chiyomaru
        S-Force Rappa Chiyomaru
        DARK 2
        S-Force Rappa Chiyomaru
        Lực lượng-AN Rappa Chiyomaru
        • ATK:

        • 800

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi quái thú của đối thủ ở cùng cột với một trong những "S-Force" của bạn chỉ có thể chọn mục tiêu vào quái thú đó để tấn công. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "S-Force" khỏi tay mình; trả lại lá bài này lên tay và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "S-Force" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "S-Force Rappa Chiyomaru". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Rappa Chiyomaru" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each of your opponent's monsters in the same column as one of your "S-Force" monsters can only target that monster for attacks. (Quick Effect): You can banish 1 "S-Force" card from your hand; return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 "S-Force" monster from your Deck in Defense Position, except "S-Force Rappa Chiyomaru". You can only use this effect of "S-Force Rappa Chiyomaru" once per turn.


        R Rarity
        S-Force Retroactive
        R Rarity
        S-Force Retroactive
        S-Force Retroactive
        LIGHT 1
        S-Force Retroactive
        Lực lượng-AN hồi tố
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu một quái thú mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho một quái thú "S-Force" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể trả lại lá bài này lên tay và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "S-Force" Cấp 2 hoặc lớn hơn từ tay của bạn. Nếu một quái thú "S-Force" mà bạn điều khiển loại bỏ (các) lá bài khỏi tay bạn để kích hoạt hiệu ứng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S-Force Retroactive" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a monster you control would be used as Link Material for an "S-Force" monster, this card in your hand can also be used as material. During the Main Phase (Quick Effect): You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 2 or higher "S-Force" monster from your hand. If an "S-Force" monster you control would banish a card(s) from your hand to activate its effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "S-Force Retroactive" once per turn.


        UR Rarity
        S-Force Bridgehead
        UR Rarity
        S-Force Bridgehead
        S-Force Bridgehead
        Spell Field
        S-Force Bridgehead
        Khu trọng yếu của lực lượng-AN

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "S-Force" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công "S-Force" của bạn trong cùng cột của nó: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; quái thú mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Bridgehead" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "S-Force Bridgehead" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: You can add 1 "S-Force" monster from your Deck to your hand. When an opponent's monster declares an attack on your "S-Force" monster in its same column: You can activate this effect; that monster you control cannot be destroyed by that battle. You can only use this effect of "S-Force Bridgehead" once per turn. You can only activate 1 "S-Force Bridgehead" per turn.


         N Rarity
         S-Force Showdown
         N Rarity
         S-Force Showdown
         S-Force Showdown
         Spell Quick
         S-Force Showdown
         Lực lượng-AN chạm trán

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
          ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "S-Force" từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
          ● Chọn mục tiêu 1 "S-Force" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "S-Force Showdown" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of the following effects. ● Special Summon 1 "S-Force" monster from your hand in Defense Position. ● Target 1 "S-Force" monster in your GY; add it to your hand. You can only activate 1 "S-Force Showdown" per turn.


          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole
          Bottomless Trap Hole
          Trap Normal
          Bottomless Trap Hole
          Hang rơi không đáy

           Hiệu ứng (VN):

           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


           UR Rarity
           Crackdown
           UR Rarity
           Crackdown
           Crackdown
           Trap Continuous
           Crackdown
           Bắt vật lớn

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             SR Rarity
             Reinforce Truth
             SR Rarity
             Reinforce Truth
             Reinforce Truth
             Trap Normal
             Reinforce Truth
             Sự thật tăng cường

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Chiến binh Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Special Summon 1 Level 2 or lower Warrior-Type monster from your Deck. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.


              R Rarity
              S-Force Chase
              R Rarity
              S-Force Chase
              S-Force Chase
              Trap Normal
              S-Force Chase
              Lực lượng-AN rượt

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số "S-Force" mà bạn điều khiển với các tên khác nhau; trả lại chúng lên tay. Nếu một "S-Force" mà bạn điều khiển loại bỏ (các) lá bài khỏi tay bạn để kích hoạt hiệu ứng của nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S-Force Chase" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target face-up cards your opponent controls, up to the number of "S-Force" monsters you control with different names; return them to the hand. If a "S-Force" monster you control would banish a card(s) from your hand to activate its effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "S-Force Chase" once per turn.


               N Rarity
               S-Force Specimen
               N Rarity
               S-Force Specimen
               S-Force Specimen
               Trap Normal
               S-Force Specimen
               Mẫu thí nghiệm lực lượng-AN

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Chọn mục tiêu vào 1 trong "S-Force" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn ở cùng cột với quái thú của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "S-Force" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "S-Force Specimen" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If your opponent controls a monster: Target 1 of your "S-Force" monsters that is banished or in your GY; Special Summon it to your field in the same column as an opponent's monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "S-Force" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones. You can only use 1 "S-Force Specimen" effect per turn, and only once that turn.


                SR Rarity
                Knightmare Cerberus
                SR Rarity
                Knightmare Cerberus
                Knightmare Cerberus
                EARTH
                Knightmare Cerberus
                Cerberus khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1600

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Trên


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                SR Rarity
                Knightmare Phoenix
                Knightmare Phoenix
                FIRE
                Knightmare Phoenix
                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trên

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                UR Rarity
                Knightmare Unicorn
                UR Rarity
                Knightmare Unicorn
                Knightmare Unicorn
                DARK
                Knightmare Unicorn
                Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                • ATK:

                • 2200

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú với các tên khác nhau
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                SR Rarity
                Rasterliger
                SR Rarity
                Rasterliger
                Rasterliger
                LIGHT
                Rasterliger
                Sư hổ Raster
                • ATK:

                • 2000

                • LINK-4

                Mũi tên Link:

                Trên

                Trái

                Dưới

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú, ngoại trừ Token
                Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


                SR Rarity
                S-Force Justify
                SR Rarity
                S-Force Justify
                S-Force Justify
                LIGHT
                S-Force Justify
                Lực lượng-AN chính thực
                • ATK:

                • 2600

                • LINK-3

                Mũi tên Link:

                Trên-Trái

                Trên

                Trên-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "S-Force"
                Bạn không thể Triệu hồi / Úp quái thú vào (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, sau đó bạn có thể di chuyển quái thú của đối thủ đó đến Vùng quái thú của họ mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "S-Force Justify" một lần mỗi lượt. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Effect Monsters, including an "S-Force" monster You cannot Summon/Set monsters to a zone(s) this card points to. (Quick Effect): You can target 1 face-up Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn, then you can move that opponent's monster to their Monster Zone this card points to. You can only use this effect of "S-Force Justify" once per turn. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can banish all monsters this card points to.


                SR Rarity
                Chronomaly Vimana
                SR Rarity
                Chronomaly Vimana
                Chronomaly Vimana
                LIGHT
                Chronomaly Vimana
                Dị vật niên đại Vimana
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 2600


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 5
                Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.                Deck của S-FORCE trong DUEL LINKS