Thông tin tổng quan của Sacred Beast

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Chaos Summoning Beast
SR Rarity
Chaos Summoning Beast
SR Rarity
Chaos Summoning Beast
DARK 1
Chaos Summoning Beast
Thú triệu hồi hỗn mang
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", từ tay của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fallen Paradise" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chaos Summoning Beast" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", from your hand, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your GY; add 1 "Fallen Paradise" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Chaos Summoning Beast" once per turn.

SR Rarity
Dark Beckoning Beast
SR Rarity
Dark Beckoning Beast
SR Rarity
Dark Beckoning Beast
DARK 2
Dark Beckoning Beast
Thú thu hút bóng tối
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", HOẶC 1 lá bài liệt kê cụ thể bất kỳ lá bài nào trong số đó. hiệu ứng, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Dark Beckoning Beast". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Beckoning Beast" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Fiend với 0 ATK / DEF ngoài việc Triệu hồi / Úp thông thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", OR 1 card that specifically lists any of those cards in its text, from your Deck to your hand, except "Dark Beckoning Beast". You can only use this effect of "Dark Beckoning Beast" once per turn. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)

UR Rarity
Hamon, Lord of Striking Thunder
UR Rarity
Hamon, Lord of Striking Thunder
UR Rarity
Hamon, Lord of Striking Thunder
LIGHT 10
Hamon, Lord of Striking Thunder
Chúa tể sấm giật, Hamon
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 Lá bài Phép liên tục ngửa mặt mà bạn điều khiển đến Mộ và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này ở Tư thế Phòng thủ ngửa, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 face-up Continuous Spell Cards you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict 1000 damage to your opponent. While this card is in face-up Defense Position, monsters your opponent controls cannot target monsters for attacks, except this one.

UR Rarity
Raviel, Lord of Phantasms
UR Rarity
Raviel, Lord of Phantasms
UR Rarity
Raviel, Lord of Phantasms
DARK 10
Raviel, Lord of Phantasms
Huyễn ma vương, Raviel
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú Loại Beast, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường (các) quái thú: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Phantasm Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 1 / ATK 1000 / DEF 1000) cho mỗi quái thú được Triệu hồi, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được Hiến tế cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 Fiend-Type monsters, and cannot be Special Summoned by other ways. If your opponent Normal Summons a monster(s): Special Summon 1 "Phantasm Token" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 1000/DEF 1000) for each monster Summoned, but it cannot declare an attack. Once per turn: You can Tribute 1 monster; this card gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster until the end of this turn.

 Rarity
Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
 Rarity
Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
 Rarity
Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
DARK 10
Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
Huyễn ma vương, Raviel - Nắm đấm nát trời
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper" một lần mỗi lượt.
● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và chọn mục tiêu 1 "Raviel, Lord of Phantasms" mà bạn điều khiển; trong phần còn lại của lượt này, ATK của nó sẽ tăng gấp đôi ATK hiện tại, nó cũng có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; thêm lá bài này lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters. You can only use each of the following effects of "Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper" once per turn. ● (Quick Effect): You can discard this card and target 1 "Raviel, Lord of Phantasms" you control; for the rest of this turn, its ATK becomes double its current ATK, also it can attack all monsters your opponent controls once each. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 monster; add this card to your hand.

SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
SR Rarity
Skull Meister
DARK 4
Skull Meister
Bậc thầy sọ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.Phân loại:

UR Rarity
Uria, Lord of Searing Flames
UR Rarity
Uria, Lord of Searing Flames
UR Rarity
Uria, Lord of Searing Flames
FIRE 10
Uria, Lord of Searing Flames
Hoàng đế lửa thần, Uria
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 Lá bài Bẫy ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi Lá bài Bẫy liên tục trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt Lá Bài Phép / Bẫy để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 face-up Trap Cards you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 1000 ATK for each Continuous Trap Card in your Graveyard. Once per turn: You can target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target. Neither player can activate Spell/Trap Cards in response to this effect's activation.

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

 Rarity
Cerulean Skyfire
 Rarity
Cerulean Skyfire
 Rarity
Cerulean Skyfire
Spell Continuous
Cerulean Skyfire
Lửa trời xanh

  Hiệu ứng (VN):

  Để Triệu hồi Đặc biệt "Hamon, Lord of Striking Thunder" bằng cách sử dụng thủ tục riêng của nó, bạn cũng có thể sử dụng bài Phép úp mặt mà bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, trong khi bạn điều khiển Tư thế tấn công "Hamon, Lord of Striking Thunder", bạn có thể vô hiệu hóa mọi hiệu ứng Phép / Bẫy do đối thủ kích hoạt, sau đó, thay đổi 1 "Hamon, Lord of Striking Thunder" mà bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ. Nếu một "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms" mà bạn điều khiển rời khỏi sân đấu: Bạn sẽ không bị thiệt hại trong lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  To Special Summon "Hamon, Lord of Striking Thunder" using its own procedure, you can also use face-down Spells you control. Once per turn, while you control an Attack Position "Hamon, Lord of Striking Thunder", you can negate any Spell/Trap effect activated by your opponent, then, change 1 "Hamon, Lord of Striking Thunder" you control to Defense Position. If a face-up "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms" you control leaves the field: You take no damage this turn.

  UR Rarity
  Fallen Paradise
  UR Rarity
  Fallen Paradise
  UR Rarity
  Fallen Paradise
  Spell Field
  Fallen Paradise
  Thiên đường thất lạc

   Hiệu ứng (VN):

   Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms", hoặc "Armityle the Chaos Phantom" trong Vùng quái thú của bạn bằng hiệu ứng của lá bài, những quái thú đó cũng không được bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi bạn điều khiển chúng. Nếu bạn điều khiển "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms" hoặc "Armityle the Chaos Phantom" trong Monster Zone của mình: Bạn có thể rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen Paradise" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your opponent cannot target "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms", or "Armityle the Chaos Phantom" in your Monster Zones with card effects, also those monsters cannot be destroyed by your opponent's card effects while you control them. If you control "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms" or "Armityle the Chaos Phantom" in your Monster Zone: You can draw 2 cards. You can only use this effect of "Fallen Paradise" once per turn.

   SR Rarity
   Opening of the Spirit Gates
   SR Rarity
   Opening of the Spirit Gates
   SR Rarity
   Opening of the Spirit Gates
   Spell Continuous
   Opening of the Spirit Gates
   Mở bảy cửa linh hồn

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", HOẶC 1 quái thú liệt kê cụ thể bất kỳ lá bài nào trong số đó trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fiend với 0 ATK / DEF từ Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển quái thú Cấp 10: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép liên tục từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Opening of the Spirit Gates" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: Add 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", OR 1 monster that specifically lists any of those cards in its text, from your Deck to your hand. Once per turn: You can discard 1 card; Special Summon 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF from your GY. Once per turn, if you control a Level 10 monster: You can add 1 Continuous Spell from your GY to your hand. You can only activate 1 "Opening of the Spirit Gates" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Linkuriboh
    UR Rarity
    Linkuriboh
    DARK
    Linkuriboh
    Kuriboh liên kết
    • ATK:

    • 300

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Cấp 1
    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

    N Rarity
    Pentestag
    N Rarity
    Pentestag
    N Rarity
    Pentestag
    DARK
    Pentestag
    Kiểm thử cánh cứng
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng
    Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

    SR Rarity
    Number 65: Djinn Buster
    SR Rarity
    Number 65: Djinn Buster
    SR Rarity
    Number 65: Djinn Buster
    DARK
    Number 65: Djinn Buster
    Con số 65: Ma nhân thẩm phán diệt
    • ATK:

    • 1300

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú DARK Cấp 2
    Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của quái thú của đối thủ được kích hoạt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 2 DARK monsters During either player's turn, when an effect of an opponent's monster is activated: You can detach 2 Xyz Materials from this card; negate the activation, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.

    R Rarity
    Skypalace Gangaridai
    R Rarity
    Skypalace Gangaridai
    R Rarity
    Skypalace Gangaridai
    WIND
    Skypalace Gangaridai
    Cung điện trời cực to Gangaridai
    • ATK:

    • 3400

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 10
    Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Sacred Beast Beckoning
    Bạn có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu, nếu Deck của bạn chứa các Thánh Thú ("Raviel, Lord of Phantasms", "Hamon, Lord of Striking Thunder" và "Uria, Lord of Searing Flames".)
    1: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck) quái thú Hiệu ứng, ngoại trừ các Thần thú và quái thú đề cập đến bất kỳ Thần thú nào trong hiệu ứng của chúng.
    2: Lộ ra 1 trong số các Thần thú từ tay bạn, xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck, và thêm 1 trong số các Thần thú hoặc 1 quái thú đề cập đến bất kỳ Thần thú nào từ Deck của bạn lên tay bạn.
    3: Nếu đối thủ của bạn có (các) lá bài trên sân của họ hoặc trong Mộ của họ, xáo trộn 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn vào Deck, và chơi 1 trong số các Thần thú từ Deck của bạn lên sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt . (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
    Hamon, Lord of Striking Thunder
    Raviel, Lord of Phantasms
    Uria, Lord of Searing Flames
    Sacred Beast Beckoning

    Cần 15 UR

    UR Rarity
    Hamon, Lord of Striking Thunder1 card
    UR Rarity
    Raviel, Lord of Phantasms1 card
     Rarity
    Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper1 card
    UR Rarity
    Uria, Lord of Searing Flames1 card
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn1 card
    UR Rarity
    Linkuriboh1 card
    UR Rarity
    Effect Veiler2 card
    UR Rarity
    Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe1 card
     Rarity
    Cerulean Skyfire1 card
    UR Rarity
    Fallen Paradise2 card
    UR Rarity
    Crackdown3 card

    Main: 20 Extra: 8

    SR Rarity
    Chaos Summoning Beast
    SR Rarity
    Chaos Summoning Beast
    Chaos Summoning Beast
    DARK 1
    Chaos Summoning Beast
    Thú triệu hồi hỗn mang
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", từ tay của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fallen Paradise" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chaos Summoning Beast" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; Special Summon 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", from your hand, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your GY; add 1 "Fallen Paradise" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Chaos Summoning Beast" once per turn.


    SR Rarity
    Chaos Summoning Beast
    SR Rarity
    Chaos Summoning Beast
    Chaos Summoning Beast
    DARK 1
    Chaos Summoning Beast
    Thú triệu hồi hỗn mang
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", từ tay của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fallen Paradise" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Chaos Summoning Beast" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card; Special Summon 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", from your hand, ignoring its Summoning conditions. You can banish this card from your GY; add 1 "Fallen Paradise" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Chaos Summoning Beast" once per turn.


    SR Rarity
    Dark Beckoning Beast
    SR Rarity
    Dark Beckoning Beast
    Dark Beckoning Beast
    DARK 2
    Dark Beckoning Beast
    Thú thu hút bóng tối
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", HOẶC 1 lá bài liệt kê cụ thể bất kỳ lá bài nào trong số đó. hiệu ứng, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Dark Beckoning Beast". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Beckoning Beast" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Fiend với 0 ATK / DEF ngoài việc Triệu hồi / Úp thông thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", OR 1 card that specifically lists any of those cards in its text, from your Deck to your hand, except "Dark Beckoning Beast". You can only use this effect of "Dark Beckoning Beast" once per turn. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    SR Rarity
    Dark Beckoning Beast
    SR Rarity
    Dark Beckoning Beast
    Dark Beckoning Beast
    DARK 2
    Dark Beckoning Beast
    Thú thu hút bóng tối
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", HOẶC 1 lá bài liệt kê cụ thể bất kỳ lá bài nào trong số đó. hiệu ứng, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Dark Beckoning Beast". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Beckoning Beast" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Fiend với 0 ATK / DEF ngoài việc Triệu hồi / Úp thông thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", OR 1 card that specifically lists any of those cards in its text, from your Deck to your hand, except "Dark Beckoning Beast". You can only use this effect of "Dark Beckoning Beast" once per turn. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    SR Rarity
    Dark Beckoning Beast
    SR Rarity
    Dark Beckoning Beast
    Dark Beckoning Beast
    DARK 2
    Dark Beckoning Beast
    Thú thu hút bóng tối
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", HOẶC 1 lá bài liệt kê cụ thể bất kỳ lá bài nào trong số đó. hiệu ứng, từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Dark Beckoning Beast". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dark Beckoning Beast" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Fiend với 0 ATK / DEF ngoài việc Triệu hồi / Úp thông thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", OR 1 card that specifically lists any of those cards in its text, from your Deck to your hand, except "Dark Beckoning Beast". You can only use this effect of "Dark Beckoning Beast" once per turn. During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    UR Rarity
    Hamon, Lord of Striking Thunder
    UR Rarity
    Hamon, Lord of Striking Thunder
    Hamon, Lord of Striking Thunder
    LIGHT 10
    Hamon, Lord of Striking Thunder
    Chúa tể sấm giật, Hamon
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 Lá bài Phép liên tục ngửa mặt mà bạn điều khiển đến Mộ và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Khi lá bài này ở Tư thế Phòng thủ ngửa, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 face-up Continuous Spell Cards you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict 1000 damage to your opponent. While this card is in face-up Defense Position, monsters your opponent controls cannot target monsters for attacks, except this one.


    UR Rarity
    Raviel, Lord of Phantasms
    UR Rarity
    Raviel, Lord of Phantasms
    Raviel, Lord of Phantasms
    DARK 10
    Raviel, Lord of Phantasms
    Huyễn ma vương, Raviel
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú Loại Beast, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường (các) quái thú: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Phantasm Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 1 / ATK 1000 / DEF 1000) cho mỗi quái thú được Triệu hồi, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được Hiến tế cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 Fiend-Type monsters, and cannot be Special Summoned by other ways. If your opponent Normal Summons a monster(s): Special Summon 1 "Phantasm Token" (Fiend-Type/DARK/Level 1/ATK 1000/DEF 1000) for each monster Summoned, but it cannot declare an attack. Once per turn: You can Tribute 1 monster; this card gains ATK equal to the original ATK of the Tributed monster until the end of this turn.


     Rarity
    Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
     Rarity
    Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
    Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
    DARK 10
    Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper
    Huyễn ma vương, Raviel - Nắm đấm nát trời
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 4000


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 3 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper" một lần mỗi lượt.
    ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và chọn mục tiêu 1 "Raviel, Lord of Phantasms" mà bạn điều khiển; trong phần còn lại của lượt này, ATK của nó sẽ tăng gấp đôi ATK hiện tại, nó cũng có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.
    ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; thêm lá bài này lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 3 monsters. You can only use each of the following effects of "Raviel, Lord of Phantasms - Shimmering Scraper" once per turn. ● (Quick Effect): You can discard this card and target 1 "Raviel, Lord of Phantasms" you control; for the rest of this turn, its ATK becomes double its current ATK, also it can attack all monsters your opponent controls once each. ● If this card is in your GY: You can Tribute 1 monster; add this card to your hand.


    SR Rarity
    Skull Meister
    SR Rarity
    Skull Meister
    Skull Meister
    DARK 4
    Skull Meister
    Bậc thầy sọ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Uria, Lord of Searing Flames
    UR Rarity
    Uria, Lord of Searing Flames
    Uria, Lord of Searing Flames
    FIRE 10
    Uria, Lord of Searing Flames
    Hoàng đế lửa thần, Uria
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 Lá bài Bẫy ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi Lá bài Bẫy liên tục trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt Lá Bài Phép / Bẫy để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 face-up Trap Cards you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 1000 ATK for each Continuous Trap Card in your Graveyard. Once per turn: You can target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target. Neither player can activate Spell/Trap Cards in response to this effect's activation.


    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

     Rarity
    Cerulean Skyfire
     Rarity
    Cerulean Skyfire
    Cerulean Skyfire
    Spell Continuous
    Cerulean Skyfire
    Lửa trời xanh

     Hiệu ứng (VN):

     Để Triệu hồi Đặc biệt "Hamon, Lord of Striking Thunder" bằng cách sử dụng thủ tục riêng của nó, bạn cũng có thể sử dụng bài Phép úp mặt mà bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, trong khi bạn điều khiển Tư thế tấn công "Hamon, Lord of Striking Thunder", bạn có thể vô hiệu hóa mọi hiệu ứng Phép / Bẫy do đối thủ kích hoạt, sau đó, thay đổi 1 "Hamon, Lord of Striking Thunder" mà bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ. Nếu một "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms" mà bạn điều khiển rời khỏi sân đấu: Bạn sẽ không bị thiệt hại trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     To Special Summon "Hamon, Lord of Striking Thunder" using its own procedure, you can also use face-down Spells you control. Once per turn, while you control an Attack Position "Hamon, Lord of Striking Thunder", you can negate any Spell/Trap effect activated by your opponent, then, change 1 "Hamon, Lord of Striking Thunder" you control to Defense Position. If a face-up "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms" you control leaves the field: You take no damage this turn.


     UR Rarity
     Fallen Paradise
     UR Rarity
     Fallen Paradise
     Fallen Paradise
     Spell Field
     Fallen Paradise
     Thiên đường thất lạc

      Hiệu ứng (VN):

      Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms", hoặc "Armityle the Chaos Phantom" trong Vùng quái thú của bạn bằng hiệu ứng của lá bài, những quái thú đó cũng không được bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi bạn điều khiển chúng. Nếu bạn điều khiển "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms" hoặc "Armityle the Chaos Phantom" trong Monster Zone của mình: Bạn có thể rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen Paradise" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Your opponent cannot target "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms", or "Armityle the Chaos Phantom" in your Monster Zones with card effects, also those monsters cannot be destroyed by your opponent's card effects while you control them. If you control "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms" or "Armityle the Chaos Phantom" in your Monster Zone: You can draw 2 cards. You can only use this effect of "Fallen Paradise" once per turn.


      UR Rarity
      Fallen Paradise
      UR Rarity
      Fallen Paradise
      Fallen Paradise
      Spell Field
      Fallen Paradise
      Thiên đường thất lạc

       Hiệu ứng (VN):

       Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms", hoặc "Armityle the Chaos Phantom" trong Vùng quái thú của bạn bằng hiệu ứng của lá bài, những quái thú đó cũng không được bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ trong khi bạn điều khiển chúng. Nếu bạn điều khiển "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms" hoặc "Armityle the Chaos Phantom" trong Monster Zone của mình: Bạn có thể rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen Paradise" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Your opponent cannot target "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms", or "Armityle the Chaos Phantom" in your Monster Zones with card effects, also those monsters cannot be destroyed by your opponent's card effects while you control them. If you control "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", "Raviel, Lord of Phantasms" or "Armityle the Chaos Phantom" in your Monster Zone: You can draw 2 cards. You can only use this effect of "Fallen Paradise" once per turn.


       SR Rarity
       Opening of the Spirit Gates
       SR Rarity
       Opening of the Spirit Gates
       Opening of the Spirit Gates
       Spell Continuous
       Opening of the Spirit Gates
       Mở bảy cửa linh hồn

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", hoặc "Raviel, Lord of Phantasms", HOẶC 1 quái thú liệt kê cụ thể bất kỳ lá bài nào trong số đó trong hiệu ứng của nó, từ Deck của bạn đến tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fiend với 0 ATK / DEF từ Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển quái thú Cấp 10: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép liên tục từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Opening of the Spirit Gates" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: Add 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder", or "Raviel, Lord of Phantasms", OR 1 monster that specifically lists any of those cards in its text, from your Deck to your hand. Once per turn: You can discard 1 card; Special Summon 1 Fiend monster with 0 ATK/DEF from your GY. Once per turn, if you control a Level 10 monster: You can add 1 Continuous Spell from your GY to your hand. You can only activate 1 "Opening of the Spirit Gates" per turn.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Crackdown
         UR Rarity
         Crackdown
         Crackdown
         Trap Continuous
         Crackdown
         Bắt vật lớn

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
          Phân loại:

          UR Rarity
          Crackdown
          UR Rarity
          Crackdown
          Crackdown
          Trap Continuous
          Crackdown
          Bắt vật lớn

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
           Phân loại:

           SR Rarity
           Treacherous Trap Hole
           SR Rarity
           Treacherous Trap Hole
           Treacherous Trap Hole
           Trap Normal
           Treacherous Trap Hole
           Hang rơi lươn lẹo

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            Knightmare Phoenix
            FIRE
            Knightmare Phoenix
            Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 1900

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú có tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            Knightmare Unicorn
            DARK
            Knightmare Unicorn
            Kỳ lân khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 2200

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú với các tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


            UR Rarity
            Linkuriboh
            UR Rarity
            Linkuriboh
            Linkuriboh
            DARK
            Linkuriboh
            Kuriboh liên kết
            • ATK:

            • 300

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Cấp 1
            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


            N Rarity
            Pentestag
            N Rarity
            Pentestag
            Pentestag
            DARK
            Pentestag
            Kiểm thử cánh cứng
            • ATK:

            • 1600

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Hiệu ứng
            Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


            SR Rarity
            Underclock Taker
            SR Rarity
            Underclock Taker
            Underclock Taker
            DARK
            Underclock Taker
            Máy giảm hộ tốc độ
            • ATK:

            • 1000

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Hiệu ứng
            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà lá bài này chỉ đến và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu của đối phương mất ATK bằng với ATK của mục tiêu mà quái thú này chỉ đến, cho đến khi kết thúc lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Effect Monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster this card points to and 1 face-up monster your opponent controls; the opponent's target loses ATK equal to the ATK of the target this monster points to, until the end of this turn.


            SR Rarity
            Number 65: Djinn Buster
            SR Rarity
            Number 65: Djinn Buster
            Number 65: Djinn Buster
            DARK
            Number 65: Djinn Buster
            Con số 65: Ma nhân thẩm phán diệt
            • ATK:

            • 1300

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú DARK Cấp 2
            Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng của quái thú của đối thủ được kích hoạt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 2 DARK monsters During either player's turn, when an effect of an opponent's monster is activated: You can detach 2 Xyz Materials from this card; negate the activation, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.


            R Rarity
            Skypalace Gangaridai
            R Rarity
            Skypalace Gangaridai
            Skypalace Gangaridai
            WIND
            Skypalace Gangaridai
            Cung điện trời cực to Gangaridai
            • ATK:

            • 3400

            • DEF:

            • 3000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 10
            Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.


            UR Rarity
            Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
            UR Rarity
            Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
            Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
            EARTH
            Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
            Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
            • ATK:

            • 4000

            • DEF:

            • 4000


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú Cấp 11
            Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.            Deck của SACRED BEAST trong DUEL LINKS