Thông tin tổng quan của Six Samurais

Nhìn chung

Six Samurais là một archetype nhanh nhẹn, có trọng tâm chính là con quái thú chủ lực của họ, Legendary Six Samurai - Shi En. Hiệu ứng vô hiệu hoá của  của Shi En, kết hợp với hiệu ứng trả về của Legendary Six Samurai - EnishiSix Style - Dual Wield, khiến Six Samurais trở thành một bộ bài có tính đột phá cao mà nhiều bộ bài khác có thể khó chơi qua. Các hiệu ứng tìm kiếm, hiệu ứng floating và rút bài bổ sung (từ Secret Six Samurai - Kizaru / Shien's Dojo, Secret Six Samurai - FumaSix Samurai United) giúp giữ cho bộ bài cực kỳ ổn định và nhất quán. Grandmaster of the Six SamuraiLegendary Six Samurai - Kizan cũng khiến Six Samurais trở thành một mối đe dọa tấn công.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Legendary Six Samurai - Enishi
R Rarity
Legendary Six Samurai - Enishi
R Rarity
Legendary Six Samurai - Enishi
LIGHT 4
Legendary Six Samurai - Enishi
Sáu Samurai thực - Enishi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 2 "Six Samurai" khỏi Mộ của mình để chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn phải điều khiển một "Six Samurai" ngửa với một cái tên khác để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Khi bạn điều khiển 2 quái thú "Six Samurai" "Legendary Six Samurai - Enishi", lá bài này nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during either player's turn: You can banish 2 "Six Samurai" monsters from your Graveyard to target 1 face-up monster on the field; return that target to the hand. You must control a face-up "Six Samurai" monster with a different name to activate and to resolve this effect. While you control 2 or more face-up "Six Samurai" monsters except "Legendary Six Samurai - Enishi", this card gains 500 ATK and DEF.

UR Rarity
Legendary Six Samurai - Kizan
UR Rarity
Legendary Six Samurai - Kizan
UR Rarity
Legendary Six Samurai - Kizan
EARTH 4
Legendary Six Samurai - Kizan
Sáu Samurai thực - Kizan
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.

R Rarity
Secret Six Samurai - Kizaru
R Rarity
Secret Six Samurai - Kizaru
R Rarity
Secret Six Samurai - Kizaru
EARTH 4
Secret Six Samurai - Kizaru
Bóng hình sáu Samurai - Kizaru
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay mình 1 "Six Samurai" với Thuộc tính khác với mọi quái thú bạn điều khiển. Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can add from your Deck to your hand, 1 "Six Samurai" monster with a different Attribute from every monster you control. If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.

R Rarity
Secret Six Samurai - Fuma
R Rarity
Secret Six Samurai - Fuma
R Rarity
Secret Six Samurai - Fuma
WIND 1
Secret Six Samurai - Fuma
Bóng hình sáu Samurai - Fuma
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.

UR Rarity
Reinforcement of the Army
UR Rarity
Reinforcement of the Army
UR Rarity
Reinforcement of the Army
Spell Normal
Reinforcement of the Army
Quân tiếp viện

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

  N Rarity
  Shien's Dojo
  N Rarity
  Shien's Dojo
  N Rarity
  Shien's Dojo
  Spell Continuous
  Shien's Dojo
  Võ trường của Shien

   Hiệu ứng (VN):

   Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.

   SR Rarity
   Six Samurai United
   SR Rarity
   Six Samurai United
   SR Rarity
   Six Samurai United
   Spell Continuous
   Six Samurai United
   Sáu Samurai tập kết

    Hiệu ứng (VN):

    Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.

    SR Rarity
    Six Style - Dual Wield
    SR Rarity
    Six Style - Dual Wield
    SR Rarity
    Six Style - Dual Wield
    Trap Normal
    Six Style - Dual Wield
    Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Shi En
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Shi En
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Shi En
     DARK 5
     Legendary Six Samurai - Shi En
     Sáu Samurai thực - Shi En
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
     Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.

     UR Rarity
     Shadow of the Six Samurai - Shien
     UR Rarity
     Shadow of the Six Samurai - Shien
     UR Rarity
     Shadow of the Six Samurai - Shien
     EARTH
     Shadow of the Six Samurai - Shien
     Hình bóng của sáu Samurai - Shien
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Six Samurai" Cấp 4
     Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển với ít hơn 2000 ATK; ATK ban đầu của nó trở thành 2000 cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 "Six Samurai" monsters Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Six Samurai" monster you control with less than 2000 ATK; its original ATK becomes 2000 until the end of this turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     The Tie that Binds: 50%
     Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái thú trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
     The Tie that Binds: 50%
     LP Boost Alpha: 50%
     Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
     LP Boost Alpha: 50%
     LP Boost Alpha
     Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
     LP Boost Alpha

     Cần 8 UR

     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Shi En
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Shi En
     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
     UR Rarity
     Shadow of the Six Samurai - Shien
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army

     Main: 21 Extra: 7

     N Rarity
     Legendary Secret of the Six Samurai
     N Rarity
     Legendary Secret of the Six Samurai
     Legendary Secret of the Six Samurai
     DARK 4
     Legendary Secret of the Six Samurai
     Hình bóng thực của sáu Samurai
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Secret Six Samurai" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Legendary Secret of the Six Samurai" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Six Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của bạn; cho đến khi kết thúc lượt này, thuộc tính, Cấp độ và ATK / DEF của lá bài này sẽ giống như của quái thú bị loại bỏ đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When you Normal or Special Summon a "Secret Six Samurai" monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. You can only use this effect of "Legendary Secret of the Six Samurai" once per turn. Once per turn: You can banish 1 Level 4 or lower "Six Samurai" monster from your GY; until the end of this turn, this card's Attribute, Level and ATK/DEF become the same as that banished monster's.


     R Rarity
     Legendary Six Samurai - Enishi
     R Rarity
     Legendary Six Samurai - Enishi
     Legendary Six Samurai - Enishi
     LIGHT 4
     Legendary Six Samurai - Enishi
     Sáu Samurai thực - Enishi
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 700


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 2 "Six Samurai" khỏi Mộ của mình để chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn phải điều khiển một "Six Samurai" ngửa với một cái tên khác để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Khi bạn điều khiển 2 quái thú "Six Samurai" "Legendary Six Samurai - Enishi", lá bài này nhận được 500 ATK và DEF.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during either player's turn: You can banish 2 "Six Samurai" monsters from your Graveyard to target 1 face-up monster on the field; return that target to the hand. You must control a face-up "Six Samurai" monster with a different name to activate and to resolve this effect. While you control 2 or more face-up "Six Samurai" monsters except "Legendary Six Samurai - Enishi", this card gains 500 ATK and DEF.


     R Rarity
     Legendary Six Samurai - Enishi
     R Rarity
     Legendary Six Samurai - Enishi
     Legendary Six Samurai - Enishi
     LIGHT 4
     Legendary Six Samurai - Enishi
     Sáu Samurai thực - Enishi
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 700


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 2 "Six Samurai" khỏi Mộ của mình để chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn phải điều khiển một "Six Samurai" ngửa với một cái tên khác để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Khi bạn điều khiển 2 quái thú "Six Samurai" "Legendary Six Samurai - Enishi", lá bài này nhận được 500 ATK và DEF.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during either player's turn: You can banish 2 "Six Samurai" monsters from your Graveyard to target 1 face-up monster on the field; return that target to the hand. You must control a face-up "Six Samurai" monster with a different name to activate and to resolve this effect. While you control 2 or more face-up "Six Samurai" monsters except "Legendary Six Samurai - Enishi", this card gains 500 ATK and DEF.


     R Rarity
     Legendary Six Samurai - Enishi
     R Rarity
     Legendary Six Samurai - Enishi
     Legendary Six Samurai - Enishi
     LIGHT 4
     Legendary Six Samurai - Enishi
     Sáu Samurai thực - Enishi
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 700


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 2 "Six Samurai" khỏi Mộ của mình để chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay. Bạn phải điều khiển một "Six Samurai" ngửa với một cái tên khác để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Khi bạn điều khiển 2 quái thú "Six Samurai" "Legendary Six Samurai - Enishi", lá bài này nhận được 500 ATK và DEF.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, during either player's turn: You can banish 2 "Six Samurai" monsters from your Graveyard to target 1 face-up monster on the field; return that target to the hand. You must control a face-up "Six Samurai" monster with a different name to activate and to resolve this effect. While you control 2 or more face-up "Six Samurai" monsters except "Legendary Six Samurai - Enishi", this card gains 500 ATK and DEF.


     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     Legendary Six Samurai - Kizan
     EARTH 4
     Legendary Six Samurai - Kizan
     Sáu Samurai thực - Kizan
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     Legendary Six Samurai - Kizan
     EARTH 4
     Legendary Six Samurai - Kizan
     Sáu Samurai thực - Kizan
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     UR Rarity
     Legendary Six Samurai - Kizan
     Legendary Six Samurai - Kizan
     EARTH 4
     Legendary Six Samurai - Kizan
     Sáu Samurai thực - Kizan
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.


     R Rarity
     Secret Six Samurai - Kizaru
     R Rarity
     Secret Six Samurai - Kizaru
     Secret Six Samurai - Kizaru
     EARTH 4
     Secret Six Samurai - Kizaru
     Bóng hình sáu Samurai - Kizaru
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay mình 1 "Six Samurai" với Thuộc tính khác với mọi quái thú bạn điều khiển. Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Special Summoned: You can add from your Deck to your hand, 1 "Six Samurai" monster with a different Attribute from every monster you control. If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


     R Rarity
     Secret Six Samurai - Fuma
     R Rarity
     Secret Six Samurai - Fuma
     Secret Six Samurai - Fuma
     WIND 1
     Secret Six Samurai - Fuma
     Bóng hình sáu Samurai - Fuma
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


     R Rarity
     Secret Six Samurai - Fuma
     R Rarity
     Secret Six Samurai - Fuma
     Secret Six Samurai - Fuma
     WIND 1
     Secret Six Samurai - Fuma
     Bóng hình sáu Samurai - Fuma
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


     R Rarity
     Secret Six Samurai - Fuma
     R Rarity
     Secret Six Samurai - Fuma
     Secret Six Samurai - Fuma
     WIND 1
     Secret Six Samurai - Fuma
     Bóng hình sáu Samurai - Fuma
     • ATK:

     • 200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Secret Six Samurai - Fuma". Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Six Samurai" monster from your Deck, except "Secret Six Samurai - Fuma". If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.


     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     UR Rarity
     Reinforcement of the Army
     Reinforcement of the Army
     Spell Normal
     Reinforcement of the Army
     Quân tiếp viện

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


      N Rarity
      Shien's Dojo
      N Rarity
      Shien's Dojo
      Shien's Dojo
      Spell Continuous
      Shien's Dojo
      Võ trường của Shien

       Hiệu ứng (VN):

       Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.


       N Rarity
       Shien's Dojo
       N Rarity
       Shien's Dojo
       Shien's Dojo
       Spell Continuous
       Shien's Dojo
       Võ trường của Shien

        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.


        N Rarity
        Shien's Dojo
        N Rarity
        Shien's Dojo
        Shien's Dojo
        Spell Continuous
        Shien's Dojo
        Võ trường của Shien

         Hiệu ứng (VN):

         Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido trên lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Six Samurai" hoặc "Shien" từ Deck Chính của bạn, có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng số Counter Bushido trên lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card. You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Six Samurai" or "Shien" Effect Monster from your Main Deck, whose Level is less than or equal to the number of Bushido Counters on this card.


         SR Rarity
         Six Samurai United
         SR Rarity
         Six Samurai United
         Six Samurai United
         Spell Continuous
         Six Samurai United
         Sáu Samurai tập kết

          Hiệu ứng (VN):

          Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


          SR Rarity
          Six Samurai United
          SR Rarity
          Six Samurai United
          Six Samurai United
          Spell Continuous
          Six Samurai United
          Sáu Samurai tập kết

           Hiệu ứng (VN):

           Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


           SR Rarity
           Six Samurai United
           SR Rarity
           Six Samurai United
           Six Samurai United
           Spell Continuous
           Six Samurai United
           Sáu Samurai tập kết

            Hiệu ứng (VN):

            Mỗi khi "Six Samurai" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, hãy đặt 1 Counter Bushido lên lá bài này (tối đa 2). Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; rút 1 lá bài cho mỗi Counter Bushido trên lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Each time a "Six Samurai" monster(s) is Normal or Special Summoned, place 1 Bushido Counter on this card (max. 2). You can send this card to the GY; draw 1 card for each Bushido Counter on this card.


            SR Rarity
            Six Style - Dual Wield
            SR Rarity
            Six Style - Dual Wield
            Six Style - Dual Wield
            Trap Normal
            Six Style - Dual Wield
            Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


             SR Rarity
             Six Style - Dual Wield
             SR Rarity
             Six Style - Dual Wield
             Six Style - Dual Wield
             Trap Normal
             Six Style - Dual Wield
             Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


              SR Rarity
              Six Style - Dual Wield
              SR Rarity
              Six Style - Dual Wield
              Six Style - Dual Wield
              Trap Normal
              Six Style - Dual Wield
              Phái sáu võ sĩ - Nhị Đao Lưu

               Hiệu ứng (VN):

               Nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 quái thú "Six Samurai" ở Tư thế tấn công ngửa: Chọn mục tiêu vào 2 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại các mục tiêu đó lên tay.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If the only monster you control is 1 "Six Samurai" monster in face-up Attack Position: Target 2 cards your opponent controls; return those targets to the hand.


               UR Rarity
               Legendary Six Samurai - Shi En
               UR Rarity
               Legendary Six Samurai - Shi En
               Legendary Six Samurai - Shi En
               DARK 5
               Legendary Six Samurai - Shi En
               Sáu Samurai thực - Shi En
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
               Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.


               UR Rarity
               Legendary Six Samurai - Shi En
               UR Rarity
               Legendary Six Samurai - Shi En
               Legendary Six Samurai - Shi En
               DARK 5
               Legendary Six Samurai - Shi En
               Sáu Samurai thực - Shi En
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Warrior Tuner + 1+ quái thú "Six Samurai"
               Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Nếu lá bài này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ một "Six Samurai" mà bạn điều khiển.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Warrior Tuner + 1+ non-Tuner "Six Samurai" monsters Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can destroy another "Six Samurai" monster you control instead.


               UR Rarity
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               UR Rarity
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               DARK
               Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
               Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 8
               Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
               ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
               ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               Number 70: Malevolent Sin
               DARK
               Number 70: Malevolent Sin
               Con số 70: Tội ác tử thần
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               Number 70: Malevolent Sin
               DARK
               Number 70: Malevolent Sin
               Con số 70: Tội ác tử thần
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               SR Rarity
               Number 70: Malevolent Sin
               Number 70: Malevolent Sin
               DARK
               Number 70: Malevolent Sin
               Con số 70: Tội ác tử thần
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 4
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


               UR Rarity
               Shadow of the Six Samurai - Shien
               UR Rarity
               Shadow of the Six Samurai - Shien
               Shadow of the Six Samurai - Shien
               EARTH
               Shadow of the Six Samurai - Shien
               Hình bóng của sáu Samurai - Shien
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 400


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Six Samurai" Cấp 4
               Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển với ít hơn 2000 ATK; ATK ban đầu của nó trở thành 2000 cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 4 "Six Samurai" monsters Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 "Six Samurai" monster you control with less than 2000 ATK; its original ATK becomes 2000 until the end of this turn.               Deck của SIX SAMURAIS trong DUEL LINKS