Thông tin tổng quan của Sky Striker

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Sky Striker Ace - Raye
UR Rarity
Sky Striker Ace - Raye
UR Rarity
Sky Striker Ace - Raye
DARK 4
Sky Striker Ace - Raye
Siểm đao cơ - Raye
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone. Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu "Sky Striker Ace" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Ace - Raye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. While this card is in your GY, if a face-up "Sky Striker Ace" Link Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Sky Striker Ace - Raye" once per turn.

UR Rarity
Into the Void
UR Rarity
Into the Void
UR Rarity
Into the Void
Spell Normal
Into the Void
Vô cõi luyện ngục

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.

  R Rarity
  Sky Striker Airspace - Area Zero
  R Rarity
  Sky Striker Airspace - Area Zero
  R Rarity
  Sky Striker Airspace - Area Zero
  Spell Field
  Sky Striker Airspace - Area Zero
  Siểm đao không phận - Khu vực không

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và nếu bạn làm việc đó, bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck, sau đó, nếu bạn lật và xem được một lá bài "Sky Striker" gửi lá bài được chọn làm mục tiêu đến Mộ. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Airspace - Area Zero" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can target 1 other card you control; excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Sky Striker" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck, then, if you excavated a "Sky Striker" card, send the targeted card to the GY. If this card in the Field Zone is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Deck. You can only use each effect of "Sky Striker Airspace - Area Zero" once per turn.

   R Rarity
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   R Rarity
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   R Rarity
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   Spell Normal
   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
   Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.

    SR Rarity
    Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
    SR Rarity
    Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
    SR Rarity
    Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
    Spell Normal
    Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
    Siểm đao thuật thức - Sóng gây nghẽn

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 monster on the field.

     R Rarity
     Sky Striker Mecha - Eagle Booster
     R Rarity
     Sky Striker Mecha - Eagle Booster
     R Rarity
     Sky Striker Mecha - Eagle Booster
     Spell Quick
     Sky Striker Mecha - Eagle Booster
     Siểm đao ky - Bệ phóng Đại Bàng

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; mục tiêu đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài trong lượt này, ngoại trừ mục tiêu của nó, và nếu bạn có 3 Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, mục tiêu đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; that target is unaffected by card effects this turn, except its own, and if you have 3 or more Spells in your GY, it cannot be destroyed by battle this turn.

      R Rarity
      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
      R Rarity
      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
      R Rarity
      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
      Spell Quick
      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
      Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.

        Rarity
       Sky Striker Mecha - Widow Anchor
        Rarity
       Sky Striker Mecha - Widow Anchor
        Rarity
       Sky Striker Mecha - Widow Anchor
       Spell Quick
       Sky Striker Mecha - Widow Anchor
       Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.

        SR Rarity
        Sky Striker Mecha Modules - Multirole
        SR Rarity
        Sky Striker Mecha Modules - Multirole
        SR Rarity
        Sky Striker Mecha Modules - Multirole
        Spell Continuous
        Sky Striker Mecha Modules - Multirole
        Siểm đao ky quan - Đa chức vụ

         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; gửi lá bài đó đến Mộ, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt Bài Phép của bạn trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng trước đó một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể Úp "Sky Striker" với các tên khác với Mộ của bạn, tối đa số "Sky Striker" bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can target 1 other card you control; send that card to the GY, also your opponent cannot activate cards or effects in response to your Spell Card activations for the rest of this turn (even if this card leaves the field). (You can only gain the previous effect once per turn.) Once per turn, during the End Phase: You can Set "Sky Striker" Spells with different names from your GY, up to the number of "Sky Striker" Spell Cards you activated this turn while this card was face-up on your field, but banish them when they leave the field.

         N Rarity
         Summon Breaker
         N Rarity
         Summon Breaker
         N Rarity
         Summon Breaker
         Spell Field
         Summon Breaker
         Cầu dao triệu hồi

          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase 1, nếu người chơi trong lượt tiến hành Triệu hồi (các) quái thú lần thứ ba thành công: Nó sẽ trở thành End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During Main Phase 1, if the turn player successfully conducts their third Summon of a monster(s) this turn: It becomes the End Phase.

          UR Rarity
          Terraforming
          UR Rarity
          Terraforming
          UR Rarity
          Terraforming
          Spell Normal
          Terraforming
          Địa khai hóa

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.           Phân loại:

           Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           DARK
           Knightmare Unicorn
           Kỳ lân khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 2200

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú với các tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

           UR Rarity
           Ningirsu the World Chalice Warrior
           UR Rarity
           Ningirsu the World Chalice Warrior
           UR Rarity
           Ningirsu the World Chalice Warrior
           EARTH
           Ningirsu the World Chalice Warrior
           Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
           • ATK:

           • 2500

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Link
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.

           SR Rarity
           Rasterliger
           SR Rarity
           Rasterliger
           SR Rarity
           Rasterliger
           LIGHT
           Rasterliger
           Sư hổ Raster
           • ATK:

           • 2000

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trên

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú, ngoại trừ Token
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.

           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Shizuku
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Shizuku
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Shizuku
           WATER
           Sky Striker Ace - Shizuku
           Siểm đao cơ - Shizuku
           • ATK:

           • 1500

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Trên-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú "Sky Striker Ace" không dùng NƯỚC
           quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" từ Deck của mình lên tay của bạn, với tên khác với các lá bài trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 non-WATER "Sky Striker Ace" monster Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Spell in your GY. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: You can add 1 "Sky Striker" Spell from your Deck to your hand, with a name different from the cards in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" once per turn.

           Các Skill được sử dụng hàng đầu

           Sky Striker Mobilize - Contact: 100%
           Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Deck của bạn không chứa "Sky Striker Mobilize - Engage!".
           1: Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 "Sky Striker Mobilize - Engage" vào Deck của bạn và 1 trong số 4 loại quái thú Link "Sky Striker Ace" khác nhau chưa có trong Extra Deck của bạn. Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Sky Striker" (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck và Mộ của đối thủ).
           Sky Striker Mobilize - Engage!
           Sky Striker Mobilize - Contact: 100%
           Sky Striker Mobilize - Contact
           Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Deck của bạn không chứa "Sky Striker Mobilize - Engage!".
           1: Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 "Sky Striker Mobilize - Engage" vào Deck của bạn và 1 trong số 4 loại quái thú Link "Sky Striker Ace" khác nhau chưa có trong Extra Deck của bạn. Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú "Sky Striker" (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck và Mộ của đối thủ).
           Sky Striker Mobilize - Engage!
           Sky Striker Mobilize - Contact

           Cần 14 UR

           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           UR Rarity
           Knightmare Unicorn
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Shizuku
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Shizuku
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Shizuku
           UR Rarity
           Into the Void
           UR Rarity
           Into the Void
           UR Rarity
           Into the Void
           UR Rarity
           Mind Control
           UR Rarity
           Mind Control
            Rarity
           Sky Striker Mecha - Widow Anchor
            Rarity
           Sky Striker Mecha - Widow Anchor

           Main: 20 Extra: 8

           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           Sky Striker Ace - Raye
           DARK 4
           Sky Striker Ace - Raye
           Siểm đao cơ - Raye
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone. Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu "Sky Striker Ace" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Ace - Raye" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. While this card is in your GY, if a face-up "Sky Striker Ace" Link Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Sky Striker Ace - Raye" once per turn.


           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           Sky Striker Ace - Raye
           DARK 4
           Sky Striker Ace - Raye
           Siểm đao cơ - Raye
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone. Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu "Sky Striker Ace" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Ace - Raye" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. While this card is in your GY, if a face-up "Sky Striker Ace" Link Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Sky Striker Ace - Raye" once per turn.


           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           UR Rarity
           Sky Striker Ace - Raye
           Sky Striker Ace - Raye
           DARK 4
           Sky Striker Ace - Raye
           Siểm đao cơ - Raye
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone. Khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu "Sky Striker Ace" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Ace - Raye" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. While this card is in your GY, if a face-up "Sky Striker Ace" Link Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Sky Striker Ace - Raye" once per turn.


           UR Rarity
           Into the Void
           UR Rarity
           Into the Void
           Into the Void
           Spell Normal
           Into the Void
           Vô cõi luyện ngục

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.


            UR Rarity
            Into the Void
            UR Rarity
            Into the Void
            Into the Void
            Spell Normal
            Into the Void
            Vô cõi luyện ngục

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.


             UR Rarity
             Into the Void
             UR Rarity
             Into the Void
             Into the Void
             Spell Normal
             Into the Void
             Vô cõi luyện ngục

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.


              UR Rarity
              Mind Control
              UR Rarity
              Mind Control
              Mind Control
              Spell Normal
              Mind Control
              Kiểm soát mặt tinh thần

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


               UR Rarity
               Mind Control
               UR Rarity
               Mind Control
               Mind Control
               Spell Normal
               Mind Control
               Kiểm soát mặt tinh thần

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, điều khiển mục tiêu đó, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công hoặc bị Hiến tế.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster your opponent controls; until the End Phase, take control of that target, but it cannot declare an attack or be Tributed.


                R Rarity
                Sky Striker Airspace - Area Zero
                R Rarity
                Sky Striker Airspace - Area Zero
                Sky Striker Airspace - Area Zero
                Spell Field
                Sky Striker Airspace - Area Zero
                Siểm đao không phận - Khu vực không

                 Hiệu ứng (VN):

                 Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và nếu bạn làm việc đó, bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck, sau đó, nếu bạn lật và xem được một lá bài "Sky Striker" gửi lá bài được chọn làm mục tiêu đến Mộ. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Airspace - Area Zero" một lần cho mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 You can target 1 other card you control; excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Sky Striker" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck, then, if you excavated a "Sky Striker" card, send the targeted card to the GY. If this card in the Field Zone is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Deck. You can only use each effect of "Sky Striker Airspace - Area Zero" once per turn.


                 R Rarity
                 Sky Striker Airspace - Area Zero
                 R Rarity
                 Sky Striker Airspace - Area Zero
                 Sky Striker Airspace - Area Zero
                 Spell Field
                 Sky Striker Airspace - Area Zero
                 Siểm đao không phận - Khu vực không

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và nếu bạn làm việc đó, bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck, sau đó, nếu bạn lật và xem được một lá bài "Sky Striker" gửi lá bài được chọn làm mục tiêu đến Mộ. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Airspace - Area Zero" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  You can target 1 other card you control; excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Sky Striker" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck, then, if you excavated a "Sky Striker" card, send the targeted card to the GY. If this card in the Field Zone is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Deck. You can only use each effect of "Sky Striker Airspace - Area Zero" once per turn.


                  R Rarity
                  Sky Striker Airspace - Area Zero
                  R Rarity
                  Sky Striker Airspace - Area Zero
                  Sky Striker Airspace - Area Zero
                  Spell Field
                  Sky Striker Airspace - Area Zero
                  Siểm đao không phận - Khu vực không

                   Hiệu ứng (VN):

                   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và nếu bạn làm việc đó, bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck, sau đó, nếu bạn lật và xem được một lá bài "Sky Striker" gửi lá bài được chọn làm mục tiêu đến Mộ. Nếu lá bài này trong Vùng Bài Phép Môi Trường được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sky Striker Ace" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sky Striker Airspace - Area Zero" một lần cho mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   You can target 1 other card you control; excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Sky Striker" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck, then, if you excavated a "Sky Striker" card, send the targeted card to the GY. If this card in the Field Zone is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon 1 "Sky Striker Ace" monster from your Deck. You can only use each effect of "Sky Striker Airspace - Area Zero" once per turn.


                   R Rarity
                   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                   R Rarity
                   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                   Spell Normal
                   Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                   Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.


                    R Rarity
                    Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                    R Rarity
                    Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                    Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                    Spell Normal
                    Sky Striker Maneuver - Afterburners!
                    Siểm đao thuật thức - Đốt sau!

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Spell hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up monster on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 Spell/Trap on the field.


                     SR Rarity
                     Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                     SR Rarity
                     Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                     Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                     Spell Normal
                     Sky Striker Maneuver - Jamming Waves!
                     Siểm đao thuật thức - Sóng gây nghẽn

                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ nó, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can destroy 1 monster on the field.


                      R Rarity
                      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                      R Rarity
                      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                      Spell Quick
                      Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                      Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.


                       R Rarity
                       Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                       R Rarity
                       Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                       Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                       Spell Quick
                       Sky Striker Mecha - Shark Cannon
                       Siểm đao ky - Pháo Cá Mập

                        Hiệu ứng (VN):

                        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ quái thú đó hoặc, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 monster in your opponent's GY; banish that monster, or, if you have 3 or more Spells in your GY, you can Special Summon that monster to your field instead, but it cannot attack.


                         Rarity
                        Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                         Rarity
                        Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                        Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                        Spell Quick
                        Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                        Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.


                          Rarity
                         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                          Rarity
                         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                         Spell Quick
                         Sky Striker Mecha - Widow Anchor
                         Siểm đao ky - Mỏ Góa Phụ

                          Hiệu ứng (VN):

                          Nếu bạn không điều khiển quái thú nào trong Vùng quái thú Chính của mình: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú ngửa đó cho đến cuối lượt này, sau đó, nếu bạn có 3 Lá bài Phép hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, bạn có thể điều khiển quái thú đó cho đến End Phase.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          If you control no monsters in your Main Monster Zone: Target 1 face-up Effect Monster on the field; negate that face-up monster's effects until the end of this turn, then, if you have 3 or more Spells in your GY, you can take control of that monster until the End Phase.


                          SR Rarity
                          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                          SR Rarity
                          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                          Spell Continuous
                          Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                          Siểm đao ky quan - Đa chức vụ

                           Hiệu ứng (VN):

                           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; gửi lá bài đó đến Mộ, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt Bài Phép của bạn trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng trước đó một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể Úp "Sky Striker" với các tên khác với Mộ của bạn, tối đa số "Sky Striker" bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Once per turn: You can target 1 other card you control; send that card to the GY, also your opponent cannot activate cards or effects in response to your Spell Card activations for the rest of this turn (even if this card leaves the field). (You can only gain the previous effect once per turn.) Once per turn, during the End Phase: You can Set "Sky Striker" Spells with different names from your GY, up to the number of "Sky Striker" Spell Cards you activated this turn while this card was face-up on your field, but banish them when they leave the field.


                           SR Rarity
                           Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                           SR Rarity
                           Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                           Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                           Spell Continuous
                           Sky Striker Mecha Modules - Multirole
                           Siểm đao ky quan - Đa chức vụ

                            Hiệu ứng (VN):

                            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác mà bạn điều khiển; gửi lá bài đó đến Mộ, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại các kích hoạt Bài Phép của bạn trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng trước đó một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể Úp "Sky Striker" với các tên khác với Mộ của bạn, tối đa số "Sky Striker" bạn đã kích hoạt lượt này trong khi lá bài này úp trên sân của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Once per turn: You can target 1 other card you control; send that card to the GY, also your opponent cannot activate cards or effects in response to your Spell Card activations for the rest of this turn (even if this card leaves the field). (You can only gain the previous effect once per turn.) Once per turn, during the End Phase: You can Set "Sky Striker" Spells with different names from your GY, up to the number of "Sky Striker" Spell Cards you activated this turn while this card was face-up on your field, but banish them when they leave the field.


                            SR Rarity
                            Ferocious Flame Swordsman
                            SR Rarity
                            Ferocious Flame Swordsman
                            Ferocious Flame Swordsman
                            FIRE
                            Ferocious Flame Swordsman
                            Kiếm sĩ lửa lớn
                            • ATK:

                            • 1300

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Trái

                            Dưới-Trái


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú có tên khác nhau
                            Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                            SR Rarity
                            Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                            SR Rarity
                            Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                            Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                            FIRE
                            Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                            Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
                            • ATK:

                            • 1850

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
                            (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


                            SR Rarity
                            Knightmare Phoenix
                            SR Rarity
                            Knightmare Phoenix
                            Knightmare Phoenix
                            FIRE
                            Knightmare Phoenix
                            Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                            • ATK:

                            • 1900

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Trên

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú có tên khác nhau
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                            UR Rarity
                            Knightmare Unicorn
                            UR Rarity
                            Knightmare Unicorn
                            Knightmare Unicorn
                            DARK
                            Knightmare Unicorn
                            Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                            • ATK:

                            • 2200

                            • LINK-3

                            Mũi tên Link:

                            Trái

                            Dưới

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú với các tên khác nhau
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                            SR Rarity
                            Rasterliger
                            SR Rarity
                            Rasterliger
                            Rasterliger
                            LIGHT
                            Rasterliger
                            Sư hổ Raster
                            • ATK:

                            • 2000

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Trên

                            Trái

                            Dưới

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú, ngoại trừ Token
                            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào mà lá bài này chỉ đến; phá hủy một số lượng bằng nhau của các lá bài trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rasterliger" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ monsters, except Tokens You can target 1 Link Monster in either GY; this card gains ATK equal to that target's ATK until the end of this turn. You can Tribute any number of your monsters this card points to; destroy an equal number of cards on the field. You can only use each effect of "Rasterliger" once per turn.


                            UR Rarity
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            UR Rarity
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            WATER
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            Siểm đao cơ - Shizuku
                            • ATK:

                            • 1500

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Trên-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú "Sky Striker Ace" không dùng NƯỚC
                            quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" từ Deck của mình lên tay của bạn, với tên khác với các lá bài trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 non-WATER "Sky Striker Ace" monster Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Spell in your GY. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: You can add 1 "Sky Striker" Spell from your Deck to your hand, with a name different from the cards in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" once per turn.


                            UR Rarity
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            UR Rarity
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            WATER
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            Siểm đao cơ - Shizuku
                            • ATK:

                            • 1500

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Trên-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú "Sky Striker Ace" không dùng NƯỚC
                            quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" từ Deck của mình lên tay của bạn, với tên khác với các lá bài trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 non-WATER "Sky Striker Ace" monster Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Spell in your GY. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: You can add 1 "Sky Striker" Spell from your Deck to your hand, with a name different from the cards in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" once per turn.


                            UR Rarity
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            UR Rarity
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            WATER
                            Sky Striker Ace - Shizuku
                            Siểm đao cơ - Shizuku
                            • ATK:

                            • 1500

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Trên-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú "Sky Striker Ace" không dùng NƯỚC
                            quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF cho mỗi bài Phép trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Sky Striker" từ Deck của mình lên tay của bạn, với tên khác với các lá bài trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 non-WATER "Sky Striker Ace" monster Monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF for each Spell in your GY. Once per turn, during the End Phase, if this card was Special Summoned this turn: You can add 1 "Sky Striker" Spell from your Deck to your hand, with a name different from the cards in your GY. You can only Special Summon "Sky Striker Ace - Shizuku(s)" once per turn.


                            Hướng Dẫn Chơi

                            Video Gameplay

                            Deck của SKY STRIKER trong DUEL LINKS