Thông tin tổng quan của Subterror

Nhìn chung

Subterrors là một bộ bài tập trung vào các hiệu ứng lật và cách để lạm dụng chúng. Các hiệu ứng chính mà bạn muốn sử dụng (và sử dụng lại) là từ Subterror Behemoth UmastryxSubterror Behemoth Stygokraken để đánh gần như bất kỳ lá bài nào mà đối thủ của bạn điều khiển. Subterror Nemesis Warrior là một công cụ tuyệt vời để liên tục kéo bất kỳ Behemoth nào bạn muốn khỏi bộ bài (đặc biệt là với sự trợ giúp của Masked Tribute), và Subterror Final Battle rất tuyệt vời khi bảo vệ Behemoth của bạn và giảm hiệu ứng khác của chúng một cách đáng tin cậy. Lối chơi phổ biến nhất của bộ bài là với một bầy mở đầu trận đấu với 1 loại bài úp trên sân, và sau đó cố gắng tiêu hao tài nguyên của đối thủ. Subterrors có thể là một bộ bài kiểm soát rất mạnh nhưng chắc chắn có vấn đề với bộ bài tấn công với việc loại bỏ Phép / Bẫy.

Labyrinth Builder
Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Labyrinth Wall
Labyrinth Builder

Cần 6 UR

UR Rarity
Dark Armed, the Dragon of Annihilation
UR Rarity
Heroic Champion - Excalibur
UR Rarity
Number 61: Volcasaurus
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon

Main: 20 Extra: 7

R Rarity
Flip Flop Frog
R Rarity
Flip Flop Frog
Flip Flop Frog
WATER 2
Flip Flop Frog
Con Ếch lật ngược
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể lật lá bài này vào Tư thế Phòng thủ úp. Khi lá bài này được lật ngửa, bạn có thể trả lại quái thú mà đối thủ điều khiển về tay chủ của chúng tối đa bằng số "Frog" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Frog the Jam".


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card is flipped face-up, you can return monsters your opponent controls to their owners' hand up to the number of face-up "Frog" monsters you control, except "Frog the Jam".


R Rarity
Flip Flop Frog
R Rarity
Flip Flop Frog
Flip Flop Frog
WATER 2
Flip Flop Frog
Con Ếch lật ngược
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể lật lá bài này vào Tư thế Phòng thủ úp. Khi lá bài này được lật ngửa, bạn có thể trả lại quái thú mà đối thủ điều khiển về tay chủ của chúng tối đa bằng số "Frog" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Frog the Jam".


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card is flipped face-up, you can return monsters your opponent controls to their owners' hand up to the number of face-up "Frog" monsters you control, except "Frog the Jam".


R Rarity
Flip Flop Frog
R Rarity
Flip Flop Frog
Flip Flop Frog
WATER 2
Flip Flop Frog
Con Ếch lật ngược
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể lật lá bài này vào Tư thế Phòng thủ úp. Khi lá bài này được lật ngửa, bạn có thể trả lại quái thú mà đối thủ điều khiển về tay chủ của chúng tối đa bằng số "Frog" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Frog the Jam".


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card is flipped face-up, you can return monsters your opponent controls to their owners' hand up to the number of face-up "Frog" monsters you control, except "Frog the Jam".


N Rarity
Subterror Nemesis Warrior
N Rarity
Subterror Nemesis Warrior
Subterror Nemesis Warrior
EARTH 4
Subterror Nemesis Warrior
Chiến sĩ lòng đất kinh hoàng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi 1 "Subterror" từ Deck của bạn đến Mộ; Hiến tế lá bài này và ít nhất 1 quái thú khác để tổng các Cấp ban đầu được Hiến Tế bằng hoặc vượt Cấp của "Subterror" trong Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Phòng thủ ngửa hoặc úp. Nếu "Subterror Behemoth" được lật ngửa khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Subterror Nemesis Warrior" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send 1 "Subterror" monster from your Deck to the Graveyard; Tribute this card and at least 1 other monster so the total original Levels Tributed equal or exceed the Level of that "Subterror" monster in the Graveyard, and if you do, Special Summon that monster in face-up or face-down Defense Position. If a "Subterror Behemoth" monster is flipped face-up while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Subterror Nemesis Warrior" once per turn.


N Rarity
Subterror Nemesis Warrior
N Rarity
Subterror Nemesis Warrior
Subterror Nemesis Warrior
EARTH 4
Subterror Nemesis Warrior
Chiến sĩ lòng đất kinh hoàng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi 1 "Subterror" từ Deck của bạn đến Mộ; Hiến tế lá bài này và ít nhất 1 quái thú khác để tổng các Cấp ban đầu được Hiến Tế bằng hoặc vượt Cấp của "Subterror" trong Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Phòng thủ ngửa hoặc úp. Nếu "Subterror Behemoth" được lật ngửa khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Subterror Nemesis Warrior" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send 1 "Subterror" monster from your Deck to the Graveyard; Tribute this card and at least 1 other monster so the total original Levels Tributed equal or exceed the Level of that "Subterror" monster in the Graveyard, and if you do, Special Summon that monster in face-up or face-down Defense Position. If a "Subterror Behemoth" monster is flipped face-up while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Subterror Nemesis Warrior" once per turn.


N Rarity
Subterror Nemesis Warrior
N Rarity
Subterror Nemesis Warrior
Subterror Nemesis Warrior
EARTH 4
Subterror Nemesis Warrior
Chiến sĩ lòng đất kinh hoàng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi 1 "Subterror" từ Deck của bạn đến Mộ; Hiến tế lá bài này và ít nhất 1 quái thú khác để tổng các Cấp ban đầu được Hiến Tế bằng hoặc vượt Cấp của "Subterror" trong Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó trong Phòng thủ ngửa hoặc úp. Nếu "Subterror Behemoth" được lật ngửa khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Subterror Nemesis Warrior" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send 1 "Subterror" monster from your Deck to the Graveyard; Tribute this card and at least 1 other monster so the total original Levels Tributed equal or exceed the Level of that "Subterror" monster in the Graveyard, and if you do, Special Summon that monster in face-up or face-down Defense Position. If a "Subterror Behemoth" monster is flipped face-up while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Subterror Nemesis Warrior" once per turn.


R Rarity
Subterror Behemoth Stygokraken
R Rarity
Subterror Behemoth Stygokraken
Subterror Behemoth Stygokraken
EARTH 5
Subterror Behemoth Stygokraken
Quái vật lòng đất kinh hoàng Aquadria
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu Úp lá bài trên sân, bằng với số lượng "Subterror Behemoth" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Stygokraken" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target Set cards on the field, equal to the number of "Subterror Behemoth" monsters you control; destroy them. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Stygokraken" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.


R Rarity
Subterror Behemoth Stygokraken
R Rarity
Subterror Behemoth Stygokraken
Subterror Behemoth Stygokraken
EARTH 5
Subterror Behemoth Stygokraken
Quái vật lòng đất kinh hoàng Aquadria
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu Úp lá bài trên sân, bằng với số lượng "Subterror Behemoth" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Stygokraken" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target Set cards on the field, equal to the number of "Subterror Behemoth" monsters you control; destroy them. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Stygokraken" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.


R Rarity
Subterror Behemoth Stygokraken
R Rarity
Subterror Behemoth Stygokraken
Subterror Behemoth Stygokraken
EARTH 5
Subterror Behemoth Stygokraken
Quái vật lòng đất kinh hoàng Aquadria
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu Úp lá bài trên sân, bằng với số lượng "Subterror Behemoth" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Stygokraken" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target Set cards on the field, equal to the number of "Subterror Behemoth" monsters you control; destroy them. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Stygokraken" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.


SR Rarity
Subterror Behemoth Umastryx
SR Rarity
Subterror Behemoth Umastryx
Subterror Behemoth Umastryx
EARTH 7
Subterror Behemoth Umastryx
Quái vật lòng đất kinh hoàng Liguriard
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Umastryx" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Umastryx" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.


SR Rarity
Subterror Behemoth Umastryx
SR Rarity
Subterror Behemoth Umastryx
Subterror Behemoth Umastryx
EARTH 7
Subterror Behemoth Umastryx
Quái vật lòng đất kinh hoàng Liguriard
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Umastryx" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Umastryx" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    SR Rarity
    Subterror Final Battle
    SR Rarity
    Subterror Final Battle
    Subterror Final Battle
    Trap Normal
    Subterror Final Battle
    Quyết đấu dưới lòng đất kinh hoàng

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi đến Mộ.
     ● Thay đổi 1 Úp "Subterror" trên sân thành Tư thế Tấn công hoặc Phòng thủ ngửa.
     ● Thay đổi 1 "Subterror" trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa.
     ● ATK / DEF của 1 "Subterror" trên sân sẽ bằng với ATK / DEF ban đầu tổng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
     ● Lượt này, các hiệu ứng đã kích hoạt của "Subterror" không thể bị vô hiệu hóa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY. ● Change 1 Set "Subterror" monster on the field to face-up Attack or Defense Position. ● Change 1 face-up "Subterror" monster on the field to face-down Defense Position. ● ATK/DEF of 1 "Subterror" monster on the field become equal to its combined original ATK/DEF until the end of this turn. ● This turn, activated effects of "Subterror" cards cannot be negated.


     SR Rarity
     Subterror Final Battle
     SR Rarity
     Subterror Final Battle
     Subterror Final Battle
     Trap Normal
     Subterror Final Battle
     Quyết đấu dưới lòng đất kinh hoàng

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi đến Mộ.
      ● Thay đổi 1 Úp "Subterror" trên sân thành Tư thế Tấn công hoặc Phòng thủ ngửa.
      ● Thay đổi 1 "Subterror" trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa.
      ● ATK / DEF của 1 "Subterror" trên sân sẽ bằng với ATK / DEF ban đầu tổng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
      ● Lượt này, các hiệu ứng đã kích hoạt của "Subterror" không thể bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY. ● Change 1 Set "Subterror" monster on the field to face-up Attack or Defense Position. ● Change 1 face-up "Subterror" monster on the field to face-down Defense Position. ● ATK/DEF of 1 "Subterror" monster on the field become equal to its combined original ATK/DEF until the end of this turn. ● This turn, activated effects of "Subterror" cards cannot be negated.


      SR Rarity
      Subterror Final Battle
      SR Rarity
      Subterror Final Battle
      Subterror Final Battle
      Trap Normal
      Subterror Final Battle
      Quyết đấu dưới lòng đất kinh hoàng

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi đến Mộ.
       ● Thay đổi 1 Úp "Subterror" trên sân thành Tư thế Tấn công hoặc Phòng thủ ngửa.
       ● Thay đổi 1 "Subterror" trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa.
       ● ATK / DEF của 1 "Subterror" trên sân sẽ bằng với ATK / DEF ban đầu tổng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
       ● Lượt này, các hiệu ứng đã kích hoạt của "Subterror" không thể bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY. ● Change 1 Set "Subterror" monster on the field to face-up Attack or Defense Position. ● Change 1 face-up "Subterror" monster on the field to face-down Defense Position. ● ATK/DEF of 1 "Subterror" monster on the field become equal to its combined original ATK/DEF until the end of this turn. ● This turn, activated effects of "Subterror" cards cannot be negated.


       SR Rarity
       World Legacy Pawns
       SR Rarity
       World Legacy Pawns
       World Legacy Pawns
       Trap Continuous
       World Legacy Pawns
       Di vật vì sao thí tốt

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp mặt mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế tấn công hoặc Phòng thủ ngửa. Bạn có thể xáo trộn 1 "Krawler" từ Mộ của bạn vào Deck Chính, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "World Legacy Pawns" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can target 1 face-down monster you control; change it to face-up Attack or Defense Position. You can shuffle 1 "Krawler" monster from your GY into the Main Deck, then target 1 face-up monster you control; change it to face-down Defense Position. You can only use 1 "World Legacy Pawns" effect per turn, and only once that turn.


        SR Rarity
        World Legacy Pawns
        SR Rarity
        World Legacy Pawns
        World Legacy Pawns
        Trap Continuous
        World Legacy Pawns
        Di vật vì sao thí tốt

         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp mặt mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế tấn công hoặc Phòng thủ ngửa. Bạn có thể xáo trộn 1 "Krawler" từ Mộ của bạn vào Deck Chính, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "World Legacy Pawns" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can target 1 face-down monster you control; change it to face-up Attack or Defense Position. You can shuffle 1 "Krawler" monster from your GY into the Main Deck, then target 1 face-up monster you control; change it to face-down Defense Position. You can only use 1 "World Legacy Pawns" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         World Legacy Pawns
         SR Rarity
         World Legacy Pawns
         World Legacy Pawns
         Trap Continuous
         World Legacy Pawns
         Di vật vì sao thí tốt

          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú úp mặt mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế tấn công hoặc Phòng thủ ngửa. Bạn có thể xáo trộn 1 "Krawler" từ Mộ của bạn vào Deck Chính, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "World Legacy Pawns" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can target 1 face-down monster you control; change it to face-up Attack or Defense Position. You can shuffle 1 "Krawler" monster from your GY into the Main Deck, then target 1 face-up monster you control; change it to face-down Defense Position. You can only use 1 "World Legacy Pawns" effect per turn, and only once that turn.


          SR Rarity
          Daigusto Emeral
          SR Rarity
          Daigusto Emeral
          Daigusto Emeral
          WIND
          Daigusto Emeral
          Đại gió dật Emeral
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 3 quái thú trong Mộ của bạn; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 1 lá.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú không có Hiệu ứng trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then activate 1 of these effects. ● Target 3 monsters in your GY; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card. ● Target 1 non-Effect Monster in your GY; Special Summon that target.


          UR Rarity
          Dark Armed, the Dragon of Annihilation
          UR Rarity
          Dark Armed, the Dragon of Annihilation
          Dark Armed, the Dragon of Annihilation
          DARK
          Dark Armed, the Dragon of Annihilation
          Rồng tiêu diệt với trang bị hắc ám
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 7
          Một lần mỗi lượt, nếu bạn có chính xác 5 quái thú DARK trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" bằng cách sử dụng 1 quái thú DARK Dragon Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn, ngoài ra, lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 7 monsters Once per turn, if you have exactly 5 DARK monsters in your GY, you can also Xyz Summon "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" by using 1 Level 5 or higher DARK Dragon monster you control as material. You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy it, then banish 1 card from your GY, also, this card cannot attack for the rest of this turn.


          SR Rarity
          Gaia Dragon, the Thunder Charger
          SR Rarity
          Gaia Dragon, the Thunder Charger
          Gaia Dragon, the Thunder Charger
          WIND
          Gaia Dragon, the Thunder Charger
          Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 7
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


          UR Rarity
          Heroic Champion - Excalibur
          UR Rarity
          Heroic Champion - Excalibur
          Heroic Champion - Excalibur
          LIGHT
          Heroic Champion - Excalibur
          Nhà vô địch anh dũng - Excalibur
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Loại Chiến binh Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 Warrior-Type monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; this card's ATK becomes double its original ATK until your opponent's next End Phase.


          SR Rarity
          Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
          SR Rarity
          Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
          Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
          EARTH
          Number 12: Crimson Shadow Armor Ninja
          COn số 12: Ninja giáp ảnh hỏa ngục
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1700


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 5
          Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, "Ninja" ngửa mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 5 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, face-up "Ninja" monsters you control cannot be destroyed by battle or by card effects.


          UR Rarity
          Number 61: Volcasaurus
          UR Rarity
          Number 61: Volcasaurus
          Number 61: Volcasaurus
          FIRE
          Number 61: Volcasaurus
          COn số 61: Volcasaurus
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 5
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ quái thú của đối thủ đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that opponent's monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's original ATK. This card cannot attack your opponent directly during the turn you activate this effect.


          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.



          Deck của SUBTERROR trong DUEL LINKS








          Top