Thông tin tổng quan của Tachyon

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
DARK 8
Galactic Spiral Dragon
Rồng xoắn ốc Bulge
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.

SR Rarity
Nebula Dragon
SR Rarity
Nebula Dragon
SR Rarity
Nebula Dragon
LIGHT 8
Nebula Dragon
Rồng tinh vân, Nebula
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.

R Rarity
Parsec, the Interstellar Dragon
R Rarity
Parsec, the Interstellar Dragon
R Rarity
Parsec, the Interstellar Dragon
LIGHT 8
Parsec, the Interstellar Dragon
Rồng trong khoảng vì sao, Parsec
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp 8, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Level 8 monster, you can Normal Summon this card without Tributing.

R Rarity
Schwarzschild Limit Dragon
R Rarity
Schwarzschild Limit Dragon
R Rarity
Schwarzschild Limit Dragon
DARK 8
Schwarzschild Limit Dragon
Rồng giới hạn, Schwarzschild
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand).

SR Rarity
Starliege Seyfert
SR Rarity
Starliege Seyfert
SR Rarity
Starliege Seyfert
LIGHT 4
Starliege Seyfert
Rồng sáng huy hoàng Seyfert
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi bất kỳ số lượng quái thú Rồng nào từ tay của bạn và / hoặc ngửa trên sân tới Mộ; thêm 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn lên tay của bạn, có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của những quái thú đó được gửi đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 8 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starliege Seyfert" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send any number of Dragon monsters from your hand and/or face-up field to the GY; add 1 Dragon monster from your Deck to your hand, whose Level equals the total original Levels of those monsters sent to the GY. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 8 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Starliege Seyfert" once per turn.

UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
UR Rarity
Forbidden Lance
Spell Quick
Forbidden Lance
Cây thương thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

   Rarity
  Tachyon Transmigration
   Rarity
  Tachyon Transmigration
   Rarity
  Tachyon Transmigration
  Trap Counter
  Tachyon Transmigration
  Chuyển giao Tachyon

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển "Galaxy-Eyes" : Vô hiệu hoá kích hoạt của Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trước khi lá bài này trong Chuỗi này và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn các lá bị vô hiệu hoá trên sân vào Deck. Nếu bạn điều khiển một "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" , bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Negate the activations of your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects activated before this card in this Chain, and if you do, shuffle the negated cards on the field into the Deck. If you control a "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" monster, you can activate this card from your hand.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   SR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   SR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   LIGHT
   Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
   Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
   • ATK:

   • 3200

   • DEF:

   • 2800


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 9
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.

   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   LIGHT
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon
   Rồng mật mã mắt ngân hà
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".

   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   LIGHT
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
   Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
   • ATK:

   • 4000

   • DEF:

   • 3500


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 8
   Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.

   UR Rarity
   Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
   UR Rarity
   Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
   UR Rarity
   Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
   LIGHT
   Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
   Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.

    Rarity
   Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    Rarity
   Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
    Rarity
   Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
   LIGHT
   Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
   Con số hỗn mang 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon mới
   • ATK:

   • 4500

   • DEF:

   • 3000


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 9
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng trên sân. Nếu lá bài này có "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
   ● Bạn có thể hiến tế 2 quái thú; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 9 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate cards or effects on the field. If this card has "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can Tribute 2 monsters; this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Tachyon Dragon Domination: 100%
   Đặt một Bộ bài trong đó tất cả quái thú không phải Cấp 1 trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ) là quái thú QUANG/ÁM loại Rồng; Quái vật QUANG có Cấp 4/8 với 2000 ATK trở xuống; Quái vật ÁM có Cấp 8 và có CÔNG là 2500 hoặc 2000. Bắt đầu Trận đấu với những cài đặt này sẽ cho phép bạn sử dụng từng hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lần trong Trận đấu.
   ● Tiết lộ 1 quái thú Cấp 8 trên tay của bạn, thêm 1 quái vật QUANG Cấp 4 hoặc 8 vào tay bạn và đặt 1 quái thú Cấp 8 trên tay lên sân của bạn.
   ● Đưa 1 quái thú face up trên sân của bạn về tay và thêm 1 "Tachyon Transmigration" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay bạn.
   Rank-Up-Magic Barian's Force
   Tachyon Transmigration
   Tachyon Dragon Domination: 100%
   Tachyon Dragon Domination
   Đặt một Bộ bài trong đó tất cả quái thú không phải Cấp 1 trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ) là quái thú QUANG/ÁM loại Rồng; Quái vật QUANG có Cấp 4/8 với 2000 ATK trở xuống; Quái vật ÁM có Cấp 8 và có CÔNG là 2500 hoặc 2000. Bắt đầu Trận đấu với những cài đặt này sẽ cho phép bạn sử dụng từng hiệu ứng sau một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lần trong Trận đấu.
   ● Tiết lộ 1 quái thú Cấp 8 trên tay của bạn, thêm 1 quái vật QUANG Cấp 4 hoặc 8 vào tay bạn và đặt 1 quái thú Cấp 8 trên tay lên sân của bạn.
   ● Đưa 1 quái thú face up trên sân của bạn về tay và thêm 1 "Tachyon Transmigration" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 "Rank-Up-Magic Barian's Force" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay bạn.
   Rank-Up-Magic Barian's Force
   Tachyon Transmigration
   Tachyon Dragon Domination

   Cần 15 UR

   UR Rarity
   D.D. Crow3 card
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
   UR Rarity
   Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
   UR Rarity
   Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon2 card
    Rarity
   Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon2 card
   UR Rarity
   Book of Moon2 card
   UR Rarity
   Forbidden Lance3 card
    Rarity
   Tachyon Transmigration1 card

   Main: 20 Extra: 8

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Galactic Spiral Dragon
   SR Rarity
   Galactic Spiral Dragon
   Galactic Spiral Dragon
   DARK 8
   Galactic Spiral Dragon
   Rồng xoắn ốc Bulge
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.


   SR Rarity
   Galactic Spiral Dragon
   SR Rarity
   Galactic Spiral Dragon
   Galactic Spiral Dragon
   DARK 8
   Galactic Spiral Dragon
   Rồng xoắn ốc Bulge
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.


   SR Rarity
   Galactic Spiral Dragon
   SR Rarity
   Galactic Spiral Dragon
   Galactic Spiral Dragon
   DARK 8
   Galactic Spiral Dragon
   Rồng xoắn ốc Bulge
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.


   SR Rarity
   Nebula Dragon
   SR Rarity
   Nebula Dragon
   Nebula Dragon
   LIGHT 8
   Nebula Dragon
   Rồng tinh vân, Nebula
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.


   SR Rarity
   Nebula Dragon
   SR Rarity
   Nebula Dragon
   Nebula Dragon
   LIGHT 8
   Nebula Dragon
   Rồng tinh vân, Nebula
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.


   SR Rarity
   Nebula Dragon
   SR Rarity
   Nebula Dragon
   Nebula Dragon
   LIGHT 8
   Nebula Dragon
   Rồng tinh vân, Nebula
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể tiết lộ lá bài này và 1 quái thú Rồng Cấp 8 khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt cả 2 quái thú ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng, bạn cũng không thể Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú LIGHT hoặc DARK Dragon. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 4 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nebula Dragon" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can reveal this card and 1 other Level 8 Dragon monster in your hand; Special Summon both in Defense Position, but negate their effects, also you cannot Normal or Special Summon monsters for the rest of this turn, except LIGHT or DARK Dragon monsters. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 4 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Nebula Dragon" once per turn.


   R Rarity
   Parsec, the Interstellar Dragon
   R Rarity
   Parsec, the Interstellar Dragon
   Parsec, the Interstellar Dragon
   LIGHT 8
   Parsec, the Interstellar Dragon
   Rồng trong khoảng vì sao, Parsec
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp 8, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Level 8 monster, you can Normal Summon this card without Tributing.


   R Rarity
   Schwarzschild Limit Dragon
   R Rarity
   Schwarzschild Limit Dragon
   Schwarzschild Limit Dragon
   DARK 8
   Schwarzschild Limit Dragon
   Rồng giới hạn, Schwarzschild
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand).


   R Rarity
   Schwarzschild Limit Dragon
   R Rarity
   Schwarzschild Limit Dragon
   Schwarzschild Limit Dragon
   DARK 8
   Schwarzschild Limit Dragon
   Rồng giới hạn, Schwarzschild
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand).


   R Rarity
   Schwarzschild Limit Dragon
   R Rarity
   Schwarzschild Limit Dragon
   Schwarzschild Limit Dragon
   DARK 8
   Schwarzschild Limit Dragon
   Rồng giới hạn, Schwarzschild
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster with 2000 or more ATK, you can Special Summon this card (from your hand).


   SR Rarity
   Starliege Seyfert
   SR Rarity
   Starliege Seyfert
   Starliege Seyfert
   LIGHT 4
   Starliege Seyfert
   Rồng sáng huy hoàng Seyfert
   • ATK:

   • 1800

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi bất kỳ số lượng quái thú Rồng nào từ tay của bạn và / hoặc ngửa trên sân tới Mộ; thêm 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn lên tay của bạn, có Cấp độ bằng tổng Cấp độ ban đầu của những quái thú đó được gửi đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG Cấp 8 hoặc Rồng TỐI trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starliege Seyfert" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can send any number of Dragon monsters from your hand and/or face-up field to the GY; add 1 Dragon monster from your Deck to your hand, whose Level equals the total original Levels of those monsters sent to the GY. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 8 LIGHT or DARK Dragon monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Starliege Seyfert" once per turn.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       UR Rarity
       Forbidden Lance
       UR Rarity
       Forbidden Lance
       Forbidden Lance
       Spell Quick
       Forbidden Lance
       Cây thương thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


         Rarity
        Tachyon Transmigration
         Rarity
        Tachyon Transmigration
        Tachyon Transmigration
        Trap Counter
        Tachyon Transmigration
        Chuyển giao Tachyon

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển "Galaxy-Eyes" : Vô hiệu hoá kích hoạt của Bài Phép / Bẫy của đối thủ và các hiệu ứng quái thú được kích hoạt trước khi lá bài này trong Chuỗi này và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn các lá bị vô hiệu hoá trên sân vào Deck. Nếu bạn điều khiển một "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" , bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Negate the activations of your opponent's Spell/Trap Cards and monster effects activated before this card in this Chain, and if you do, shuffle the negated cards on the field into the Deck. If you control a "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" monster, you can activate this card from your hand.


         SR Rarity
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         SR Rarity
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         LIGHT
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
         • ATK:

         • 3200

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 9
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


         SR Rarity
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         SR Rarity
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         LIGHT
         Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
         Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
         • ATK:

         • 3200

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 9
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


         UR Rarity
         Galaxy-Eyes Cipher Dragon
         UR Rarity
         Galaxy-Eyes Cipher Dragon
         Galaxy-Eyes Cipher Dragon
         LIGHT
         Galaxy-Eyes Cipher Dragon
         Rồng mật mã mắt ngân hà
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


         UR Rarity
         Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
         UR Rarity
         Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
         Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
         LIGHT
         Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
         Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
         • ATK:

         • 4000

         • DEF:

         • 3500


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 8
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


         UR Rarity
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         UR Rarity
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         LIGHT
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


         UR Rarity
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         UR Rarity
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         LIGHT
         Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Con số 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Một lần mỗi Battle Phase, khi bắt đầu Battle Phase của bạn: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; tất cả các quái thú ngửa khác hiện có trên sân đều bị vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng, ATK / DEF của chúng cũng trở thành ATK / DEF ban đầu của chúng, và nếu bạn làm điều đó bất kỳ trong số này, trong Battle Phase, lượt này, mỗi lần hiệu ứng bài của đối thủ thực thi, lá bài này nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase, đồng thời, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters Once per Battle Phase, at the start of your Battle Phase: You can detach 1 material from this card; all other face-up monsters currently on the field have their effects negated, also their ATK/DEF become their original ATK/DEF, and if you do any of these, during the Battle Phase this turn, each time an opponent's card effect resolves, this card gains 1000 ATK until the end of the Battle Phase, also, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


          Rarity
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
          Rarity
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         LIGHT
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Con số hỗn mang 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon mới
         • ATK:

         • 4500

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 9
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng trên sân. Nếu lá bài này có "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
         ● Bạn có thể hiến tế 2 quái thú; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 9 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate cards or effects on the field. If this card has "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can Tribute 2 monsters; this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


          Rarity
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
          Rarity
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         LIGHT
         Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
         Con số hỗn mang 107: Rồng mắt ngân hà Tachyon mới
         • ATK:

         • 4500

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 9
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; cho đến khi kết thúc lượt này, vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa khác hiện có trên sân, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng trên sân. Nếu lá bài này có "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
         ● Bạn có thể hiến tế 2 quái thú; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 9 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; until the end of this turn, negate the effects of all other face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate cards or effects on the field. If this card has "Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" as an Xyz Material, it gains this effect. ● You can Tribute 2 monsters; this card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.         Deck của TACHYON trong DUEL LINKS