Thông tin tổng quan của Valkyrie

Nhìn chung

Valkyrie là một bộ bài theo phong cách kiểm soát sân đấu bằng cách sử dụng quái thú Valkyrie Sigrun và phối hợp với Skill như Middle Age Mechs để cung cấp tài nguyên cho hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt của nó. Sau đó, nó nhằm mục đích thiết lập một loạt các quân bài mạnh mẽ như Valkyrie VierteValkyrie Dritte để liên tục giành lợi thế và kiểm soát sân.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
DARK 3
Orcust Cymbal Skeleton
Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.

SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
DARK 4
Orcust Harp Horror
Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.

R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
DARK 7
Orcust Knightmare
Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.

R Rarity
Valkyrie Dritte
R Rarity
Valkyrie Dritte
R Rarity
Valkyrie Dritte
LIGHT 4
Valkyrie Dritte
Valkyrie Dritte
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Valkyrie" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Valkyrie Dritte". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Valkyrie Dritte" một lần mỗi lượt. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú bị loại bỏ của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Valkyrie" card from your Deck to your hand, except "Valkyrie Dritte". You can only use this effect of "Valkyrie Dritte" once per turn. Gains 200 ATK for each of your opponent's banished monsters.

R Rarity
Valkyrie Erda
R Rarity
Valkyrie Erda
R Rarity
Valkyrie Erda
LIGHT 8
Valkyrie Erda
Valkyrie Erda
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Valkyrie Erda". Trong khi bạn điều khiển lá bài này, được Triệu hồi Đặc biệt nhờ hiệu ứng của "Valkyrie" , tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 1000 ATK. Bất kỳ lá bài nào bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài sẽ được gửi đến Mộ của đối thủ của bạn sẽ bị loại bỏ thay thế.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 "Valkyrie Erda". While you control this card, Special Summoned by the effect of a "Valkyrie" card, all face-up monsters your opponent controls lose 1000 ATK. Any card destroyed by battle or card effect that would be sent to your opponent's GY is banished instead.

SR Rarity
Valkyrie Sechste
SR Rarity
Valkyrie Sechste
SR Rarity
Valkyrie Sechste
LIGHT 1
Valkyrie Sechste
Valkyrie Sechste
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Valkyrie Sechste". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Sechste" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Valkyrie" monster from your Deck, except "Valkyrie Sechste". During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your opponent's Deck to the GY. You can only use each effect of "Valkyrie Sechste" once per turn.

SR Rarity
Valkyrie Sigrun
SR Rarity
Valkyrie Sigrun
SR Rarity
Valkyrie Sigrun
LIGHT 9
Valkyrie Sigrun
Valkyrie Sigrun
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Sigrun" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can target 1 face-up Spell/Trap you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 8 or lower "Valkyrie" monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Valkyrie Sigrun" once per turn.

R Rarity
Valkyrie Vierte
R Rarity
Valkyrie Vierte
R Rarity
Valkyrie Vierte
LIGHT 3
Valkyrie Vierte
Valkyrie Vierte
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài trên cùng trong Deck của mình bằng với số lượng "Valkyrie" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy Thường đã được lật và xem lên tay của bạn, đồng thời gửi các lá bài còn lại đến Mộ. Nếu không, xáo trộn tất cả các lá bài đã lật và xem được vào Deck. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Vierte" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can excavate the top cards of your Deck equal to the number of other "Valkyrie" monsters you control, and if you do, add 1 excavated Normal Spell/Trap to your hand, also send the remaining cards to the GY. Otherwise, shuffle all excavated cards into the Deck. When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Valkyrie" monster from your Deck. You can only use each effect of "Valkyrie Vierte" once per turn.

N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
DARK 8
World Legacy - "World Wand"
Di vật vì sao - Trượng vì sao
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

N Rarity
Orcust Brass Bombard
N Rarity
Orcust Brass Bombard
N Rarity
Orcust Brass Bombard
DARK 1
Orcust Brass Bombard
Pháo nhạc quỷ khúc Canon
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Orcust" từ tay bạn, ngoại trừ "Orcust Brass Bombard", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Brass Bombard" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your hand, except "Orcust Brass Bombard", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Brass Bombard" once per turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  SR Rarity
  Forbidden Chalice
  Spell Quick
  Forbidden Chalice
  Chén thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   Spell Quick
   Forbidden Lance
   Cây thương thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

     UR Rarity
     One for One
     UR Rarity
     One for One
     UR Rarity
     One for One
     Spell Normal
     One for One
     Một đổi một

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

      R Rarity
      Orcustrated Return
      R Rarity
      Orcustrated Return
      R Rarity
      Orcustrated Return
      Spell Normal
      Orcustrated Return
      Nhạc quỷ khúc chính

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.

       UR Rarity
       Needle Ceiling
       UR Rarity
       Needle Ceiling
       UR Rarity
       Needle Ceiling
       Trap Normal
       Needle Ceiling
       Trần nhà đầy gai

        Hiệu ứng (VN):

        Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.

        UR Rarity
        Warning Point
        UR Rarity
        Warning Point
        UR Rarity
        Warning Point
        Trap Normal
        Warning Point
        Điểm cảnh cáo

         Hiệu ứng (VN):

         Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         UR Rarity
         Decode Talker
         UR Rarity
         Decode Talker
         UR Rarity
         Decode Talker
         DARK
         Decode Talker
         Người xử mã
         • ATK:

         • 2300

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trên

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Hiệu ứng
         Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton
         DARK
         Galatea, the Orcust Automaton
         Máy nhạc quỷ khúc Galatea
         • ATK:

         • 1800

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Trên-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
         Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

         UR Rarity
         Linkuriboh
         UR Rarity
         Linkuriboh
         UR Rarity
         Linkuriboh
         DARK
         Linkuriboh
         Kuriboh liên kết
         • ATK:

         • 300

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Cấp 1
         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         DARK
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
         Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 8
         Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
         ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         Light Barrier: 100%
         Khi bắt đầu Lượt đầu tiên của bạn, 'Light Barrier' được đặt úp trên Field Zone của bạn.
         Light Barrier
         Light Barrier: 100%
         Light Barrier
         Khi bắt đầu Lượt đầu tiên của bạn, 'Light Barrier' được đặt úp trên Field Zone của bạn.
         Light Barrier
         Light Barrier

         Cần 19 UR

         UR Rarity
         D.D. Crow2 card
         UR Rarity
         Decode Talker1 card
         UR Rarity
         Galatea, the Orcust Automaton2 card
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn1 card
         UR Rarity
         Linkuriboh1 card
         UR Rarity
         Effect Veiler1 card
         UR Rarity
         Dingirsu, the Orcust of the Evening Star2 card
         UR Rarity
         Book of Moon2 card
         UR Rarity
         Forbidden Lance1 card
         UR Rarity
         Mystical Space Typhoon2 card
         UR Rarity
         One for One1 card
         UR Rarity
         Needle Ceiling1 card
         UR Rarity
         Warning Point2 card

         Main: 30 Extra: 8

         UR Rarity
         D.D. Crow
         UR Rarity
         D.D. Crow
         D.D. Crow
         DARK 1
         D.D. Crow
         Quạ KgK
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
         Phân loại:

         UR Rarity
         D.D. Crow
         UR Rarity
         D.D. Crow
         D.D. Crow
         DARK 1
         D.D. Crow
         Quạ KgK
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
         Phân loại:

         R Rarity
         Orcust Cymbal Skeleton
         R Rarity
         Orcust Cymbal Skeleton
         Orcust Cymbal Skeleton
         DARK 3
         Orcust Cymbal Skeleton
         Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


         SR Rarity
         Orcust Harp Horror
         SR Rarity
         Orcust Harp Horror
         Orcust Harp Horror
         DARK 4
         Orcust Harp Horror
         Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


         SR Rarity
         Orcust Harp Horror
         SR Rarity
         Orcust Harp Horror
         Orcust Harp Horror
         DARK 4
         Orcust Harp Horror
         Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


         R Rarity
         Orcust Knightmare
         R Rarity
         Orcust Knightmare
         Orcust Knightmare
         DARK 7
         Orcust Knightmare
         Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


         R Rarity
         Valkyrie Dritte
         R Rarity
         Valkyrie Dritte
         Valkyrie Dritte
         LIGHT 4
         Valkyrie Dritte
         Valkyrie Dritte
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Valkyrie" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Valkyrie Dritte". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Valkyrie Dritte" một lần mỗi lượt. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú bị loại bỏ của đối thủ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Valkyrie" card from your Deck to your hand, except "Valkyrie Dritte". You can only use this effect of "Valkyrie Dritte" once per turn. Gains 200 ATK for each of your opponent's banished monsters.


         R Rarity
         Valkyrie Dritte
         R Rarity
         Valkyrie Dritte
         Valkyrie Dritte
         LIGHT 4
         Valkyrie Dritte
         Valkyrie Dritte
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Valkyrie" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Valkyrie Dritte". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Valkyrie Dritte" một lần mỗi lượt. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú bị loại bỏ của đối thủ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Valkyrie" card from your Deck to your hand, except "Valkyrie Dritte". You can only use this effect of "Valkyrie Dritte" once per turn. Gains 200 ATK for each of your opponent's banished monsters.


         R Rarity
         Valkyrie Erda
         R Rarity
         Valkyrie Erda
         Valkyrie Erda
         LIGHT 8
         Valkyrie Erda
         Valkyrie Erda
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 2200


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Valkyrie Erda". Trong khi bạn điều khiển lá bài này, được Triệu hồi Đặc biệt nhờ hiệu ứng của "Valkyrie" , tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 1000 ATK. Bất kỳ lá bài nào bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài sẽ được gửi đến Mộ của đối thủ của bạn sẽ bị loại bỏ thay thế.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can only control 1 "Valkyrie Erda". While you control this card, Special Summoned by the effect of a "Valkyrie" card, all face-up monsters your opponent controls lose 1000 ATK. Any card destroyed by battle or card effect that would be sent to your opponent's GY is banished instead.


         SR Rarity
         Valkyrie Sechste
         SR Rarity
         Valkyrie Sechste
         Valkyrie Sechste
         LIGHT 1
         Valkyrie Sechste
         Valkyrie Sechste
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Valkyrie Sechste". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Sechste" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Valkyrie" monster from your Deck, except "Valkyrie Sechste". During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your opponent's Deck to the GY. You can only use each effect of "Valkyrie Sechste" once per turn.


         SR Rarity
         Valkyrie Sigrun
         SR Rarity
         Valkyrie Sigrun
         Valkyrie Sigrun
         LIGHT 9
         Valkyrie Sigrun
         Valkyrie Sigrun
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Sigrun" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your hand: You can target 1 face-up Spell/Trap you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 8 or lower "Valkyrie" monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Valkyrie Sigrun" once per turn.


         SR Rarity
         Valkyrie Sigrun
         SR Rarity
         Valkyrie Sigrun
         Valkyrie Sigrun
         LIGHT 9
         Valkyrie Sigrun
         Valkyrie Sigrun
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Sigrun" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your hand: You can target 1 face-up Spell/Trap you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 8 or lower "Valkyrie" monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Valkyrie Sigrun" once per turn.


         SR Rarity
         Valkyrie Sigrun
         SR Rarity
         Valkyrie Sigrun
         Valkyrie Sigrun
         LIGHT 9
         Valkyrie Sigrun
         Valkyrie Sigrun
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Sigrun" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is in your hand: You can target 1 face-up Spell/Trap you control; send it to the GY, and if you do, Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 Level 8 or lower "Valkyrie" monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Valkyrie Sigrun" once per turn.


         R Rarity
         Valkyrie Vierte
         R Rarity
         Valkyrie Vierte
         Valkyrie Vierte
         LIGHT 3
         Valkyrie Vierte
         Valkyrie Vierte
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài trên cùng trong Deck của mình bằng với số lượng "Valkyrie" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy Thường đã được lật và xem lên tay của bạn, đồng thời gửi các lá bài còn lại đến Mộ. Nếu không, xáo trộn tất cả các lá bài đã lật và xem được vào Deck. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Valkyrie" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Valkyrie Vierte" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your Main Phase: You can excavate the top cards of your Deck equal to the number of other "Valkyrie" monsters you control, and if you do, add 1 excavated Normal Spell/Trap to your hand, also send the remaining cards to the GY. Otherwise, shuffle all excavated cards into the Deck. When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can Special Summon 1 "Valkyrie" monster from your Deck. You can only use each effect of "Valkyrie Vierte" once per turn.


         N Rarity
         World Legacy - "World Wand"
         N Rarity
         World Legacy - "World Wand"
         World Legacy - "World Wand"
         DARK 8
         World Legacy - "World Wand"
         Di vật vì sao - Trượng vì sao
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
         ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
         ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


         UR Rarity
         Effect Veiler
         UR Rarity
         Effect Veiler
         Effect Veiler
         LIGHT 1
         Effect Veiler
         Người che đậy hiệu ứng
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
         Phân loại:

         N Rarity
         Orcust Brass Bombard
         N Rarity
         Orcust Brass Bombard
         Orcust Brass Bombard
         DARK 1
         Orcust Brass Bombard
         Pháo nhạc quỷ khúc Canon
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 1900


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Orcust" từ tay bạn, ngoại trừ "Orcust Brass Bombard", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Brass Bombard" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your hand, except "Orcust Brass Bombard", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Brass Bombard" once per turn.


         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           SR Rarity
           Forbidden Chalice
           SR Rarity
           Forbidden Chalice
           Forbidden Chalice
           Spell Quick
           Forbidden Chalice
           Chén thánh bị cấm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


            SR Rarity
            Forbidden Chalice
            SR Rarity
            Forbidden Chalice
            Forbidden Chalice
            Spell Quick
            Forbidden Chalice
            Chén thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


             UR Rarity
             Forbidden Lance
             UR Rarity
             Forbidden Lance
             Forbidden Lance
             Spell Quick
             Forbidden Lance
             Cây thương thánh bị cấm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              Mystical Space Typhoon
              Spell Quick
              Mystical Space Typhoon
              Cơn lốc thần bí

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


               UR Rarity
               Mystical Space Typhoon
               UR Rarity
               Mystical Space Typhoon
               Mystical Space Typhoon
               Spell Quick
               Mystical Space Typhoon
               Cơn lốc thần bí

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


                UR Rarity
                One for One
                UR Rarity
                One for One
                One for One
                Spell Normal
                One for One
                Một đổi một

                 Hiệu ứng (VN):

                 Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


                 R Rarity
                 Orcustrated Return
                 R Rarity
                 Orcustrated Return
                 Orcustrated Return
                 Spell Normal
                 Orcustrated Return
                 Nhạc quỷ khúc chính

                  Hiệu ứng (VN):

                  Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


                  R Rarity
                  Orcustrated Return
                  R Rarity
                  Orcustrated Return
                  Orcustrated Return
                  Spell Normal
                  Orcustrated Return
                  Nhạc quỷ khúc chính

                   Hiệu ứng (VN):

                   Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


                   UR Rarity
                   Needle Ceiling
                   UR Rarity
                   Needle Ceiling
                   Needle Ceiling
                   Trap Normal
                   Needle Ceiling
                   Trần nhà đầy gai

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


                    UR Rarity
                    Warning Point
                    UR Rarity
                    Warning Point
                    Warning Point
                    Trap Normal
                    Warning Point
                    Điểm cảnh cáo

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                     UR Rarity
                     Warning Point
                     UR Rarity
                     Warning Point
                     Warning Point
                     Trap Normal
                     Warning Point
                     Điểm cảnh cáo

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


                      UR Rarity
                      Decode Talker
                      UR Rarity
                      Decode Talker
                      Decode Talker
                      DARK
                      Decode Talker
                      Người xử mã
                      • ATK:

                      • 2300

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú Hiệu ứng
                      Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


                      UR Rarity
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      UR Rarity
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      DARK
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      Máy nhạc quỷ khúc Galatea
                      • ATK:

                      • 1800

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Trên-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
                      Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


                      UR Rarity
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      UR Rarity
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      DARK
                      Galatea, the Orcust Automaton
                      Máy nhạc quỷ khúc Galatea
                      • ATK:

                      • 1800

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Trên-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
                      Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      SR Rarity
                      Knightmare Phoenix
                      Knightmare Phoenix
                      FIRE
                      Knightmare Phoenix
                      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 1900

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú có tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      UR Rarity
                      Knightmare Unicorn
                      Knightmare Unicorn
                      DARK
                      Knightmare Unicorn
                      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú với các tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                      UR Rarity
                      Linkuriboh
                      UR Rarity
                      Linkuriboh
                      Linkuriboh
                      DARK
                      Linkuriboh
                      Kuriboh liên kết
                      • ATK:

                      • 300

                      • LINK-1

                      Mũi tên Link:

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú Cấp 1
                      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      DARK
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                      • ATK:

                      • 2600

                      • DEF:

                      • 2100


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 8
                      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                      ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                      ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      UR Rarity
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      DARK
                      Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                      Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                      • ATK:

                      • 2600

                      • DEF:

                      • 2100


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 8
                      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                      ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                      ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.                      Deck của VALKYRIE trong DUEL LINKS