Thông tin tổng quan của Weather Painters

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
SR Rarity
Kiteroid
WIND 1
Kiteroid
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.

N Rarity
The Weather Painter Cloud
N Rarity
The Weather Painter Cloud
N Rarity
The Weather Painter Cloud
WIND 3
The Weather Painter Cloud
Họa sĩ thời tiết nhiều mây
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một lá bài "The Weather" ngửa mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy "The Weather" trong Mộ của mình; đặt chúng ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Cloud" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If another face-up "The Weather" card you control is sent to the GY: You can target up to 2 "The Weather" Spells/Traps in your GY; place them face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Cloud" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.

UR Rarity
The Weather Painter Snow
UR Rarity
The Weather Painter Snow
UR Rarity
The Weather Painter Snow
EARTH 3
The Weather Painter Snow
Họa sĩ thời tiết tuyết rơi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt hiệu ứng của lá bài "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Snow" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.

R Rarity
The Weather Painter Thunder
R Rarity
The Weather Painter Thunder
R Rarity
The Weather Painter Thunder
LIGHT 3
The Weather Painter Thunder
Họa sĩ thời tiết sấm
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.

UR Rarity
Trifortressops
UR Rarity
Trifortressops
UR Rarity
Trifortressops
DARK 6
Trifortressops
Tê giác pháo đài chính Tricerhiner
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi 3 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu được Triệu hồi theo cách này, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác, nhưng mất 500 DEF trong Standby Phase của mỗi người chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, if your opponent Summoned 3 or more monsters this turn: You can Special Summon this card from your hand. If Summoned this way, it is unaffected by other cards' effects, but loses 500 DEF during each player's Standby Phase.

R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
LIGHT 3
Wightprincess
Công chúa wight
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.

SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
SR Rarity
Dark Hole
Spell Normal
Dark Hole
HỐ đen

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all monsters on the field.

  R Rarity
  Magical Mallet
  R Rarity
  Magical Mallet
  R Rarity
  Magical Mallet
  Spell Normal
  Magical Mallet
  Cái vồ ma thuật

   Hiệu ứng (VN):

   Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.

   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   UR Rarity
   Pot of Duality
   Spell Normal
   Pot of Duality
   Hũ nhường tham

    Hiệu ứng (VN):

    Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.    Phân loại:

    R Rarity
    The Weather Cloudy Canvas
    R Rarity
    The Weather Cloudy Canvas
    R Rarity
    The Weather Cloudy Canvas
    Spell Continuous
    The Weather Cloudy Canvas
    Tranh sơn thời tiết nhiều mây

     Hiệu ứng (VN):

     Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
     ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
     Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".

     SR Rarity
     The Weather Snowy Canvas
     SR Rarity
     The Weather Snowy Canvas
     SR Rarity
     The Weather Snowy Canvas
     Spell Continuous
     The Weather Snowy Canvas
     Tranh sơn thời tiết tuyết rơi

      Hiệu ứng (VN):

      Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
      ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này (Hiệu ứng nhanh); thêm 1 lá bài "The Weather" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể thêm các lá bài từ Deck lên tay của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ bằng cách rút chúng.
      Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Snowy Canvas".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card (Quick Effect); add 1 "The Weather" card from your Deck to your hand, also you cannot add cards from your Deck to your hand for the rest of this turn, except by drawing them. You can only control 1 "The Weather Snowy Canvas".

      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

       UR Rarity
       Lost Wind
       UR Rarity
       Lost Wind
       UR Rarity
       Lost Wind
       Trap Normal
       Lost Wind
       Ngọn gió thất lạc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.

        SR Rarity
        The Weather Thundery Canvas
        SR Rarity
        The Weather Thundery Canvas
        SR Rarity
        The Weather Thundery Canvas
        Trap Continuous
        The Weather Thundery Canvas
        Tranh sơn thời tiết sấm

         Hiệu ứng (VN):

         Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
         ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.
         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Thundery Canvas".


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish this card; return that opponent's monster to the hand. You can only control 1 "The Weather Thundery Canvas".

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         SR Rarity
         Brute Enforcer
         SR Rarity
         Brute Enforcer
         SR Rarity
         Brute Enforcer
         DARK
         Brute Enforcer
         Người thi hành thô bạo
         • ATK:

         • 1600

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái

         Dưới-Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Hiệu ứng
         Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.

         R Rarity
         Digital Bug Corebage
         R Rarity
         Digital Bug Corebage
         R Rarity
         Digital Bug Corebage
         LIGHT
         Digital Bug Corebage
         Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.

         SR Rarity
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         SR Rarity
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         SR Rarity
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         WIND
         Gaia Dragon, the Thunder Charger
         Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 7
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

         SR Rarity
         Number 20: Giga-Brilliant
         SR Rarity
         Number 20: Giga-Brilliant
         SR Rarity
         Number 20: Giga-Brilliant
         LIGHT
         Number 20: Giga-Brilliant
         Con số 20: Kiến đại rực rỡ
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.

         UR Rarity
         Number 47: Nightmare Shark
         UR Rarity
         Number 47: Nightmare Shark
         UR Rarity
         Number 47: Nightmare Shark
         WATER
         Number 47: Nightmare Shark
         Con số 47: Cá mập ác mộng
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.

         SR Rarity
         Super Quantal Mech Beast Grampulse
         SR Rarity
         Super Quantal Mech Beast Grampulse
         SR Rarity
         Super Quantal Mech Beast Grampulse
         WATER
         Super Quantal Mech Beast Grampulse
         Thú siêu lượng máy Grampulse
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Không thể tấn công trừ khi nó có Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của một trong hai người chơi, nếu lá bài này có "Super Quantum Blue Layer" làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đưa 1 "Super Quantum" từ tay hoặc sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Cannot attack unless it has Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. This effect can be activated during either player's turn, if this card has "Super Quantum Blue Layer" as Xyz Material. Once per turn: You can attach 1 "Super Quantum" monster from your hand or field to this card as an Xyz Material.

         SR Rarity
         The Phantom Knights of Break Sword
         SR Rarity
         The Phantom Knights of Break Sword
         SR Rarity
         The Phantom Knights of Break Sword
         DARK
         The Phantom Knights of Break Sword
         Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

         SR Rarity
         Wind-Up Zenmaines
         SR Rarity
         Wind-Up Zenmaines
         SR Rarity
         Wind-Up Zenmaines
         FIRE
         Wind-Up Zenmaines
         Mìn máy lên dây cót
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu hiệu ứng này được sử dụng ở lượt này: Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters If this face-up card on the field would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Once per turn, during the End Phase, if this effect was used this turn: Target 1 card on the field; destroy it.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         LP Boost Alpha: 100%
         Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
         LP Boost Alpha: 100%
         Synchro Stormraze
         Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
         1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
         2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
         Synchro Stormraze

         Cần 11 UR

         UR Rarity
         Alpha, the Master of Beasts1 card
         UR Rarity
         D.D. Crow1 card
         UR Rarity
         The Weather Painter Snow3 card
         UR Rarity
         Trifortressops1 card
         UR Rarity
         Dragonecro Nethersoul Dragon1 card
         UR Rarity
         Super Polymerization1 card
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison2 card
         UR Rarity
         Lost Wind1 card

         Main: 21 Extra: 8

         UR Rarity
         Alpha, the Master of Beasts
         UR Rarity
         Alpha, the Master of Beasts
         Alpha, the Master of Beasts
         EARTH 8
         Alpha, the Master of Beasts
         Vua muôn loài, Alpha
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi tổng ATK của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhiều hơn tổng ATK của tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu vào bất kỳ số lượng quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh nào mà bạn điều khiển; trả chúng về tay, sau đó, trả lại quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay, bằng với số lá bài bạn trả về tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này, "Alpha, the Master of Beasts" mà bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha, the Master of Beasts" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while the total ATK of all monsters your opponent controls is more than that of all monsters you control. You can target any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters you control; return them to the hand, then, return face-up monsters your opponent controls to the hand, equal to the number of cards you returned to the hand, also for the rest of this turn, "Alpha, the Master of Beasts" you control cannot attack directly. You can only use this effect of "Alpha, the Master of Beasts" once per turn.


         UR Rarity
         D.D. Crow
         UR Rarity
         D.D. Crow
         D.D. Crow
         DARK 1
         D.D. Crow
         Quạ KgK
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
         Phân loại:

         SR Rarity
         Kiteroid
         SR Rarity
         Kiteroid
         Kiteroid
         WIND 1
         Kiteroid
         • ATK:

         • 200

         • DEF:

         • 400


         Hiệu ứng (VN):

         Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


         N Rarity
         The Weather Painter Cloud
         N Rarity
         The Weather Painter Cloud
         The Weather Painter Cloud
         WIND 3
         The Weather Painter Cloud
         Họa sĩ thời tiết nhiều mây
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu một lá bài "The Weather" ngửa mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Phép / Bẫy "The Weather" trong Mộ của mình; đặt chúng ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Cloud" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If another face-up "The Weather" card you control is sent to the GY: You can target up to 2 "The Weather" Spells/Traps in your GY; place them face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Cloud" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


         UR Rarity
         The Weather Painter Snow
         UR Rarity
         The Weather Painter Snow
         The Weather Painter Snow
         EARTH 3
         The Weather Painter Snow
         Họa sĩ thời tiết tuyết rơi
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2200


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Snow" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt hiệu ứng của lá bài "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Snow" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


         R Rarity
         The Weather Painter Thunder
         R Rarity
         The Weather Painter Thunder
         The Weather Painter Thunder
         LIGHT 3
         The Weather Painter Thunder
         Họa sĩ thời tiết sấm
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ; đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy "The Weather" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Weather Painter Thunder" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi sân để kích hoạt "The Weather" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can send 1 face-up Continuous Spell/Trap you control to the GY; place 1 "The Weather" Spell/Trap from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You can only use this effect of "The Weather Painter Thunder" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the turn after this card was banished from the field to activate a "The Weather" card's effect: You can Special Summon this banished card.


         UR Rarity
         Trifortressops
         UR Rarity
         Trifortressops
         Trifortressops
         DARK 6
         Trifortressops
         Tê giác pháo đài chính Tricerhiner
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         Trong lượt của một trong hai người chơi, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi 3 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu được Triệu hồi theo cách này, nó không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của các lá bài khác, nhưng mất 500 DEF trong Standby Phase của mỗi người chơi.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During either player's turn, if your opponent Summoned 3 or more monsters this turn: You can Special Summon this card from your hand. If Summoned this way, it is unaffected by other cards' effects, but loses 500 DEF during each player's Standby Phase.


         SR Rarity
         Dark Hole
         SR Rarity
         Dark Hole
         Dark Hole
         Spell Normal
         Dark Hole
         HỐ đen

          Hiệu ứng (VN):

          Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Destroy all monsters on the field.


          R Rarity
          Magical Mallet
          R Rarity
          Magical Mallet
          Magical Mallet
          Spell Normal
          Magical Mallet
          Cái vồ ma thuật

           Hiệu ứng (VN):

           Xáo trộn bất kỳ số lượng lá bài nào từ tay của bạn vào Deck, sau đó rút cùng số lá bài đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Shuffle any number of cards from your hand into the Deck, then draw that same number of cards.


           UR Rarity
           Super Polymerization
           UR Rarity
           Super Polymerization
           Super Polymerization
           Spell Quick
           Super Polymerization
           Siêu dung hợp

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
            Phân loại:

            R Rarity
            The Weather Cloudy Canvas
            R Rarity
            The Weather Cloudy Canvas
            The Weather Cloudy Canvas
            Spell Continuous
            The Weather Cloudy Canvas
            Tranh sơn thời tiết nhiều mây

             Hiệu ứng (VN):

             Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
             ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh); giảm một nửa ATK hiện tại của nó trong phần còn lại của lượt này, nhưng nó có thể tấn công trực tiếp trong lượt này.
             Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Cloudy Canvas".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card, then target 1 face-up monster on the field (except during the Damage Step) (Quick Effect); halve its current ATK for the rest of this turn, but it can attack directly this turn. You can only control 1 "The Weather Cloudy Canvas".


             SR Rarity
             The Weather Snowy Canvas
             SR Rarity
             The Weather Snowy Canvas
             The Weather Snowy Canvas
             Spell Continuous
             The Weather Snowy Canvas
             Tranh sơn thời tiết tuyết rơi

              Hiệu ứng (VN):

              Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
              ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này (Hiệu ứng nhanh); thêm 1 lá bài "The Weather" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể thêm các lá bài từ Deck lên tay của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ bằng cách rút chúng.
              Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Snowy Canvas".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● You can banish this card (Quick Effect); add 1 "The Weather" card from your Deck to your hand, also you cannot add cards from your Deck to your hand for the rest of this turn, except by drawing them. You can only control 1 "The Weather Snowy Canvas".


              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              UR Rarity
              Ice Dragon's Prison
              Ice Dragon's Prison
              Trap Normal
              Ice Dragon's Prison
              Rồng băng giam cầm

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


               UR Rarity
               Lost Wind
               UR Rarity
               Lost Wind
               Lost Wind
               Trap Normal
               Lost Wind
               Ngọn gió thất lạc

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.


                SR Rarity
                The Weather Thundery Canvas
                SR Rarity
                The Weather Thundery Canvas
                The Weather Thundery Canvas
                Trap Continuous
                The Weather Thundery Canvas
                Tranh sơn thời tiết sấm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Quái thú Hiệu ứng "The Weather" trong Khu vực quái thú Chính của cột của lá bài này và các cột lân cận của nó có được hiệu ứng này.
                 ● Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; trả lại quái thú của đối thủ đó về tay.
                 Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "The Weather Thundery Canvas".


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 "The Weather" Effect Monsters in your Main Monster Zones of this card's column and its adjacent columns gain this effect. ● At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish this card; return that opponent's monster to the hand. You can only control 1 "The Weather Thundery Canvas".


                 UR Rarity
                 Dragonecro Nethersoul Dragon
                 UR Rarity
                 Dragonecro Nethersoul Dragon
                 Dragonecro Nethersoul Dragon
                 DARK 8
                 Dragonecro Nethersoul Dragon
                 Rồng âm phủ Dragonecro
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 0


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Zombie
                 Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                 SR Rarity
                 Mudragon of the Swamp
                 SR Rarity
                 Mudragon of the Swamp
                 Mudragon of the Swamp
                 WATER 4
                 Mudragon of the Swamp
                 Rồng bùn của đầm lầy
                 • ATK:

                 • 1900

                 • DEF:

                 • 1600


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                 Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


                 SR Rarity
                 Bujinki Ahashima
                 SR Rarity
                 Bujinki Ahashima
                 Bujinki Ahashima
                 LIGHT
                 Bujinki Ahashima
                 Võ thần cơ Ahashima
                 • ATK:

                 • 1500

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú có cùng Cấp độ
                 Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Bujinki Ahashima" một lần cho mỗi lượt.
                 ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú có cùng Cấp độ, 1 từ tay của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng và ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz bằng cách sử dụng 2 quái thú đó chỉ một.
                 ● Nếu một quái thú Xyz, lá bài này chỉ để kích hoạt hiệu ứng bằng cách tách (các) nguyên liệu ra (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 monsters with the same Level Cannot be used as Link Material. You can only use each of the following effects of "Bujinki Ahashima" once per turn. ● If this card is Link Summoned: You can Special Summon 2 monsters with the same Level, 1 from your hand and 1 from your GY, but negate their effects, and immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 Xyz Monster using those 2 monsters only. ● If an Xyz Monster this card points to activates an effect by detaching material(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.


                 SR Rarity
                 Hi-Speedroid Kendama
                 SR Rarity
                 Hi-Speedroid Kendama
                 Hi-Speedroid Kendama
                 WIND 6
                 Hi-Speedroid Kendama
                 Cỗ máy tốc độ cao kiếm Kendama
                 • ATK:

                 • 2200

                 • DEF:

                 • 1600


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                 Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Hi-Speedroid Kendama" một lần cho mỗi lượt.
                 ● Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Máy khỏi Mộ của mình; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.
                 ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn không điều khiển được lá bài nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. You can only use each of the following effects of "Hi-Speedroid Kendama" once per turn. ● You can banish 1 Machine-Type monster from your Graveyard; inflict 500 damage to your opponent. ● If this card is in your Graveyard and you control no cards: You can Special Summon this card. You cannot Normal Summon/Set the turn you activate this effect.


                 R Rarity
                 Digital Bug Corebage
                 R Rarity
                 Digital Bug Corebage
                 Digital Bug Corebage
                 LIGHT
                 Digital Bug Corebage
                 Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
                 • ATK:

                 • 2200

                 • DEF:

                 • 1800


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


                 SR Rarity
                 Gaia Dragon, the Thunder Charger
                 SR Rarity
                 Gaia Dragon, the Thunder Charger
                 Gaia Dragon, the Thunder Charger
                 WIND
                 Gaia Dragon, the Thunder Charger
                 Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2100


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 7
                 Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


                 SR Rarity
                 Number 20: Giga-Brilliant
                 SR Rarity
                 Number 20: Giga-Brilliant
                 Number 20: Giga-Brilliant
                 LIGHT
                 Number 20: Giga-Brilliant
                 Con số 20: Kiến đại rực rỡ
                 • ATK:

                 • 1800

                 • DEF:

                 • 1800


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 3
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.


                 SR Rarity
                 The Phantom Knights of Break Sword
                 SR Rarity
                 The Phantom Knights of Break Sword
                 The Phantom Knights of Break Sword
                 DARK
                 The Phantom Knights of Break Sword
                 Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 1000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 3
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.                 Deck của WEATHER PAINTERS trong DUEL LINKS