Thông tin tổng quan của Witchcrafter

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Witchcrafter Genni
UR Rarity
Witchcrafter Genni
UR Rarity
Witchcrafter Genni
WIND 1
Witchcrafter Genni
Nữ phù thủy thủ công Genni
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.

SR Rarity
Witchcrafter Haine
SR Rarity
Witchcrafter Haine
SR Rarity
Witchcrafter Haine
DARK 7
Witchcrafter Haine
Nữ phù thủy thủ công Haine
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú Spellcaster khác mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Witchcrafter Haine" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent cannot target other Spellcaster monsters you control with card effects. (Quick Effect): You can discard 1 Spell, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Witchcrafter Haine" once per turn.

UR Rarity
Witchcrafter Madame Verre
UR Rarity
Witchcrafter Madame Verre
UR Rarity
Witchcrafter Madame Verre
LIGHT 8
Witchcrafter Madame Verre
Nữ phù thủy thủ công trưởng Verre
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú Pháp sư của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tiết lộ bất kỳ số bài Phép nào có tên khác nhau trong tay và nếu bạn làm điều đó, quái thú chiến đấu của bạn sẽ nhận được 1000 ATK / DEF cho mỗi lá bài được tiết lộ , cho đến hết lượt này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Madame Verre" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can reveal any number of Spells with different names in your hand, and if you do, your battling monster gains 1000 ATK/DEF for each card revealed, until the end of this turn. (Quick Effect): You can discard 1 Spell; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. You can only use each effect of "Witchcrafter Madame Verre" once per turn.

SR Rarity
Witchcrafter Pittore
SR Rarity
Witchcrafter Pittore
SR Rarity
Witchcrafter Pittore
WATER 3
Witchcrafter Pittore
Nữ phù thủy thủ công Pittore
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Pittore". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn đến Mộ, hoặc nếu bạn không có, hãy loại bỏ toàn bộ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Pittore" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Pittore". You can banish this card from your GY; draw 1 card, then send 1 "Witchcrafter" card from your hand to the GY, or, if you have none, banish your entire hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Pittore" once per turn.

N Rarity
Witchcrafter Potterie
N Rarity
Witchcrafter Potterie
N Rarity
Witchcrafter Potterie
EARTH 2
Witchcrafter Potterie
Nữ phù thủy thủ công Potterie
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Potterie". Nếu bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Potterie" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Potterie". If you have no cards in your hand: You can banish this card from your GY, then target 1 "Witchcrafter" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Potterie" once per turn.

UR Rarity
Witchcrafter Schmietta
UR Rarity
Witchcrafter Schmietta
UR Rarity
Witchcrafter Schmietta
FIRE 4
Witchcrafter Schmietta
Nữ phù thủy thủ công Schmietta
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Schmietta" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Schmietta". You can banish this card from your GY; send 1 "Witchcrafter" card from your Deck to the GY, except "Witchcrafter Schmietta". You can only use each effect of "Witchcrafter Schmietta" once per turn.

SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
SR Rarity
Raiden, Hand of the Lightsworn
LIGHT 4
Raiden, Hand of the Lightsworn
Sát thủ chân lý sáng, Raiden
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.

SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
SR Rarity
Charge of the Light Brigade
Spell Normal
Charge of the Light Brigade
Chi viện đoàn quân ánh sáng

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.

  SR Rarity
  Cybernetic Fusion Support
  SR Rarity
  Cybernetic Fusion Support
  SR Rarity
  Cybernetic Fusion Support
  Spell Quick
  Cybernetic Fusion Support
  Bộ điều khiển học giúp kết hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Trả một nửa LP của bạn; một lần, nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú Fusion Máy trong lượt này, bạn có thể loại bỏ quái thú khỏi tay, ô và / hoặc Mộ của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cybernetic Fusion Support" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay half your LP; once, if you Fusion Summon a Machine Fusion Monster this turn, you can banish monsters from your hand, field, and/or GY as the Fusion Materials. You can only activate 1 "Cybernetic Fusion Support" per turn.

   SR Rarity
   Destruction Swordsman Fusion
   SR Rarity
   Destruction Swordsman Fusion
   SR Rarity
   Destruction Swordsman Fusion
   Spell Quick
   Destruction Swordsman Fusion
   Dung hợp người cầm kiếm huỷ diệt

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê "Buster Blader" làm Nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc một trong hai bên của sân làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá từ tay mình vào Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destruction Swordsman Fusion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists "Buster Blader" as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand or either side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; add this card to your hand. You can only use each effect of "Destruction Swordsman Fusion" once per turn.

    UR Rarity
    Super Polymerization
    UR Rarity
    Super Polymerization
    UR Rarity
    Super Polymerization
    Spell Quick
    Super Polymerization
    Siêu dung hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.     Phân loại:

     UR Rarity
     Volcanic Wall
     UR Rarity
     Volcanic Wall
     UR Rarity
     Volcanic Wall
     Spell Continuous
     Volcanic Wall
     Tường Hỏa Sơn

      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.

      R Rarity
      Witchcrafter Collaboration
      R Rarity
      Witchcrafter Collaboration
      R Rarity
      Witchcrafter Collaboration
      Spell Normal
      Witchcrafter Collaboration
      Nữ phù thủy thủ công hợp tác

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, ngoài ra, nếu nó tấn công trong lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Collaboration" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 "Witchcrafter" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also, if it attacks this turn, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Collaboration" effect per turn, and only once that turn.

       SR Rarity
       Witchcrafter Creation
       SR Rarity
       Witchcrafter Creation
       SR Rarity
       Witchcrafter Creation
       Spell Normal
       Witchcrafter Creation
       Nữ phù thủy thủ công tạo ra

        Hiệu ứng (VN):

        Thêm 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Creation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Add 1 "Witchcrafter" monster from your Deck to your hand. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Creation" effect per turn, and only once that turn.

        R Rarity
        Witchcrafter Holiday
        R Rarity
        Witchcrafter Holiday
        R Rarity
        Witchcrafter Holiday
        Spell Normal
        Witchcrafter Holiday
        Nữ phù thủy thủ công chảy thây

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.

         R Rarity
         Witchcrafter Unveiling
         R Rarity
         Witchcrafter Unveiling
         R Rarity
         Witchcrafter Unveiling
         Spell Quick
         Witchcrafter Unveiling
         Nữ phù thủy thủ công minh họa

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt các hiệu ứng quái thú Spellcaster của bạn trong phần còn lại của lượt này. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Unveiling" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, and if you do, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your Spellcaster monster effects for the rest of this turn. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Unveiling" effect per turn, and only once that turn.

          R Rarity
          Witchcrafter Masterpiece
          R Rarity
          Witchcrafter Masterpiece
          R Rarity
          Witchcrafter Masterpiece
          Trap Normal
          Witchcrafter Masterpiece
          Nữ phù thủy thủ công tạo kiệt tác

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn điều khiển "Witchcrafter" : Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép trong một trong hai Mộ; thêm 1 lá bài cùng tên từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và bất kỳ số bài Phép nào khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn có Cấp độ bằng với số bài Phép bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Masterpiece" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control a "Witchcrafter" monster: Target 1 Spell in either GY; add 1 card with the same name from your Deck to your hand. During either player's turn, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and any number of Spells from your GY; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck whose Level equals the number of Spells banished to activate this effect. You can only use each effect of "Witchcrafter Masterpiece" once per turn.

           SR Rarity
           Witchcrafter Patronus
           SR Rarity
           Witchcrafter Patronus
           SR Rarity
           Witchcrafter Patronus
           Trap Continuous
           Witchcrafter Patronus
           TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.

            Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

            UR Rarity
            Blue-Eyes Twin Burst Dragon
            UR Rarity
            Blue-Eyes Twin Burst Dragon
            UR Rarity
            Blue-Eyes Twin Burst Dragon
            LIGHT 10
            Blue-Eyes Twin Burst Dragon
            Rồng hai ngòi nổ mắt xanh
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
            Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi các quái thú ở trên mà bạn điều khiển đến Mộ (trong trường hợp đó, bạn không sử dụng "Polymerization"). Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Vào cuối Damage Step, khi lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nhưng quái thú của đối thủ không bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by sending the above monsters you control to the GY (in which case you do not use "Polymerization"). Cannot be destroyed by battle. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. At the end of the Damage Step, when this card attacks an opponent's monster, but the opponent's monster was not destroyed by the battle: You can banish that opponent's monster.

            UR Rarity
            Dragonecro Nethersoul Dragon
            UR Rarity
            Dragonecro Nethersoul Dragon
            UR Rarity
            Dragonecro Nethersoul Dragon
            DARK 8
            Dragonecro Nethersoul Dragon
            Rồng âm phủ Dragonecro
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Zombie
            Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".

            SR Rarity
            Mudragon of the Swamp
            SR Rarity
            Mudragon of the Swamp
            SR Rarity
            Mudragon of the Swamp
            WATER 4
            Mudragon of the Swamp
            Rồng bùn của đầm lầy
            • ATK:

            • 1900

            • DEF:

            • 1600


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
            Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.

            SR Rarity
            Artemis, the Magistus Moon Maiden
            SR Rarity
            Artemis, the Magistus Moon Maiden
            SR Rarity
            Artemis, the Magistus Moon Maiden
            LIGHT
            Artemis, the Magistus Moon Maiden
            Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
            • ATK:

            • 800

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Trên


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
            Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            SR Rarity
            Knightmare Phoenix
            FIRE
            Knightmare Phoenix
            Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 1900

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú có tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            UR Rarity
            Knightmare Unicorn
            DARK
            Knightmare Unicorn
            Kỳ lân khúc ác mộng mơ
            • ATK:

            • 2200

            • LINK-3

            Mũi tên Link:

            Trái

            Dưới

            Phải


            Hiệu ứng (VN):

            2+ quái thú với các tên khác nhau
            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

            SR Rarity
            Evilswarm Exciton Knight
            SR Rarity
            Evilswarm Exciton Knight
            SR Rarity
            Evilswarm Exciton Knight
            LIGHT
            Evilswarm Exciton Knight
            Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
            • ATK:

            • 1900

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

            UR Rarity
            Number 106: Giant Hand
            UR Rarity
            Number 106: Giant Hand
            UR Rarity
            Number 106: Giant Hand
            EARTH
            Number 106: Giant Hand
            Con số 106: Bàn tay khổng lồ
            • ATK:

            • 2000

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 4
            Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.

            Các Skill được sử dụng hàng đầu

            No Mortal Can Resist: 100%
            Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000. Thay đổi tất cả quái vật trong Mộ của đối thủ thành 'Skull Servant' (Loại Zombie, Bóng tối, Cấp 1, 300 ATK / 200 DEF). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
            Skull Servant
            No Mortal Can Resist: 100%
            No Mortal Can Resist
            Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000. Thay đổi tất cả quái vật trong Mộ của đối thủ thành 'Skull Servant' (Loại Zombie, Bóng tối, Cấp 1, 300 ATK / 200 DEF). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
            Skull Servant
            No Mortal Can Resist

            Cần 12 UR

            UR Rarity
            Witchcrafter Genni2 card
            UR Rarity
            Witchcrafter Madame Verre1 card
            UR Rarity
            Witchcrafter Schmietta3 card
            UR Rarity
            Blue-Eyes Twin Burst Dragon1 card
            UR Rarity
            Dragonecro Nethersoul Dragon1 card
            UR Rarity
            Knightmare Unicorn1 card
            UR Rarity
            Number 106: Giant Hand1 card
            UR Rarity
            Super Polymerization1 card
            UR Rarity
            Volcanic Wall1 card

            Main: 30 Extra: 8

            UR Rarity
            Witchcrafter Genni
            UR Rarity
            Witchcrafter Genni
            Witchcrafter Genni
            WIND 1
            Witchcrafter Genni
            Nữ phù thủy thủ công Genni
            • ATK:

            • 300

            • DEF:

            • 500


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này và gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Genni". Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Witchcrafter" khỏi Mộ của bạn; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Phép khi lá bài đó được kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Genni" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card and discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Genni". You can banish this card and 1 "Witchcrafter" Spell from your GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated. You can only use each effect of "Witchcrafter Genni" once per turn.


            SR Rarity
            Witchcrafter Haine
            SR Rarity
            Witchcrafter Haine
            Witchcrafter Haine
            DARK 7
            Witchcrafter Haine
            Nữ phù thủy thủ công Haine
            • ATK:

            • 2400

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú Spellcaster khác mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Witchcrafter Haine" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Your opponent cannot target other Spellcaster monsters you control with card effects. (Quick Effect): You can discard 1 Spell, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Witchcrafter Haine" once per turn.


            UR Rarity
            Witchcrafter Madame Verre
            UR Rarity
            Witchcrafter Madame Verre
            Witchcrafter Madame Verre
            LIGHT 8
            Witchcrafter Madame Verre
            Nữ phù thủy thủ công trưởng Verre
            • ATK:

            • 1000

            • DEF:

            • 2800


            Hiệu ứng (VN):

            Trong damage calculation, nếu quái thú Pháp sư của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tiết lộ bất kỳ số bài Phép nào có tên khác nhau trong tay và nếu bạn làm điều đó, quái thú chiến đấu của bạn sẽ nhận được 1000 ATK / DEF cho mỗi lá bài được tiết lộ , cho đến hết lượt này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Madame Verre" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During damage calculation, if your Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can reveal any number of Spells with different names in your hand, and if you do, your battling monster gains 1000 ATK/DEF for each card revealed, until the end of this turn. (Quick Effect): You can discard 1 Spell; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. You can only use each effect of "Witchcrafter Madame Verre" once per turn.


            SR Rarity
            Witchcrafter Pittore
            SR Rarity
            Witchcrafter Pittore
            Witchcrafter Pittore
            WATER 3
            Witchcrafter Pittore
            Nữ phù thủy thủ công Pittore
            • ATK:

            • 1000

            • DEF:

            • 1500


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Pittore". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn đến Mộ, hoặc nếu bạn không có, hãy loại bỏ toàn bộ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Pittore" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Pittore". You can banish this card from your GY; draw 1 card, then send 1 "Witchcrafter" card from your hand to the GY, or, if you have none, banish your entire hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Pittore" once per turn.


            N Rarity
            Witchcrafter Potterie
            N Rarity
            Witchcrafter Potterie
            Witchcrafter Potterie
            EARTH 2
            Witchcrafter Potterie
            Nữ phù thủy thủ công Potterie
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Potterie". Nếu bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Potterie" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Potterie". If you have no cards in your hand: You can banish this card from your GY, then target 1 "Witchcrafter" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Potterie" once per turn.


            UR Rarity
            Witchcrafter Schmietta
            UR Rarity
            Witchcrafter Schmietta
            Witchcrafter Schmietta
            FIRE 4
            Witchcrafter Schmietta
            Nữ phù thủy thủ công Schmietta
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 600


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Witchcrafter Schmietta". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Schmietta" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck, except "Witchcrafter Schmietta". You can banish this card from your GY; send 1 "Witchcrafter" card from your Deck to the GY, except "Witchcrafter Schmietta". You can only use each effect of "Witchcrafter Schmietta" once per turn.


            SR Rarity
            Raiden, Hand of the Lightsworn
            SR Rarity
            Raiden, Hand of the Lightsworn
            Raiden, Hand of the Lightsworn
            LIGHT 4
            Raiden, Hand of the Lightsworn
            Sát thủ chân lý sáng, Raiden
            • ATK:

            • 1700

            • DEF:

            • 1000


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó nếu bất kỳ "Lightsworn" được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, lá bài này sẽ nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raiden, Hand of the Lightsworn" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Gửi 2 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During your Main Phase: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY, then if any "Lightsworn" monsters were sent to the GY by this effect, this card gains 200 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use this effect of "Raiden, Hand of the Lightsworn" once per turn. Once per turn, during your End Phase: Send the top 2 cards of your Deck to the GY.


            SR Rarity
            Charge of the Light Brigade
            SR Rarity
            Charge of the Light Brigade
            Charge of the Light Brigade
            Spell Normal
            Charge of the Light Brigade
            Chi viện đoàn quân ánh sáng

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ; "Lightsworn" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard; add 1 Level 4 or lower "Lightsworn" monster from your Deck to your hand.


             SR Rarity
             Cybernetic Fusion Support
             SR Rarity
             Cybernetic Fusion Support
             Cybernetic Fusion Support
             Spell Quick
             Cybernetic Fusion Support
             Bộ điều khiển học giúp kết hợp

              Hiệu ứng (VN):

              Trả một nửa LP của bạn; một lần, nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú Fusion Máy trong lượt này, bạn có thể loại bỏ quái thú khỏi tay, ô và / hoặc Mộ của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cybernetic Fusion Support" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Pay half your LP; once, if you Fusion Summon a Machine Fusion Monster this turn, you can banish monsters from your hand, field, and/or GY as the Fusion Materials. You can only activate 1 "Cybernetic Fusion Support" per turn.


              SR Rarity
              Destruction Swordsman Fusion
              SR Rarity
              Destruction Swordsman Fusion
              Destruction Swordsman Fusion
              Spell Quick
              Destruction Swordsman Fusion
              Dung hợp người cầm kiếm huỷ diệt

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê "Buster Blader" làm Nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc một trong hai bên của sân làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá từ tay mình vào Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destruction Swordsman Fusion" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists "Buster Blader" as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand or either side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; add this card to your hand. You can only use each effect of "Destruction Swordsman Fusion" once per turn.


               UR Rarity
               Super Polymerization
               UR Rarity
               Super Polymerization
               Super Polymerization
               Spell Quick
               Super Polymerization
               Siêu dung hợp

                Hiệu ứng (VN):

                Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                Phân loại:

                UR Rarity
                Volcanic Wall
                UR Rarity
                Volcanic Wall
                Volcanic Wall
                Spell Continuous
                Volcanic Wall
                Tường Hỏa Sơn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 3 lá bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 250 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Loại Pyro được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Once per turn: You can send 3 cards from the top of your Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 250 damage to your opponent for each Pyro-Type monster sent to the Graveyard by this effect. You cannot declare an attack during the turn you activate this effect.


                 R Rarity
                 Witchcrafter Collaboration
                 R Rarity
                 Witchcrafter Collaboration
                 Witchcrafter Collaboration
                 Spell Normal
                 Witchcrafter Collaboration
                 Nữ phù thủy thủ công hợp tác

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này, ngoài ra, nếu nó tấn công trong lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép / Bẫy cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Collaboration" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 "Witchcrafter" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn, also, if it attacks this turn, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Collaboration" effect per turn, and only once that turn.


                  SR Rarity
                  Witchcrafter Creation
                  SR Rarity
                  Witchcrafter Creation
                  Witchcrafter Creation
                  Spell Normal
                  Witchcrafter Creation
                  Nữ phù thủy thủ công tạo ra

                   Hiệu ứng (VN):

                   Thêm 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Creation" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Add 1 "Witchcrafter" monster from your Deck to your hand. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Creation" effect per turn, and only once that turn.


                   R Rarity
                   Witchcrafter Holiday
                   R Rarity
                   Witchcrafter Holiday
                   Witchcrafter Holiday
                   Spell Normal
                   Witchcrafter Holiday
                   Nữ phù thủy thủ công chảy thây

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 "Witchcrafter" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Holiday" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 "Witchcrafter" monster in your GY; Special Summon it. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Holiday" effect per turn, and only once that turn.


                    R Rarity
                    Witchcrafter Unveiling
                    R Rarity
                    Witchcrafter Unveiling
                    Witchcrafter Unveiling
                    Spell Quick
                    Witchcrafter Unveiling
                    Nữ phù thủy thủ công minh họa

                     Hiệu ứng (VN):

                     Triệu hồi Đặc biệt 1 "Witchcrafter" từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt các hiệu ứng quái thú Spellcaster của bạn trong phần còn lại của lượt này. Trong End Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một "Witchcrafter" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Witchcrafter Unveiling" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your hand, and if you do, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your Spellcaster monster effects for the rest of this turn. During your End Phase, if you control a "Witchcrafter" monster, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use 1 "Witchcrafter Unveiling" effect per turn, and only once that turn.


                     R Rarity
                     Witchcrafter Masterpiece
                     R Rarity
                     Witchcrafter Masterpiece
                     Witchcrafter Masterpiece
                     Trap Normal
                     Witchcrafter Masterpiece
                     Nữ phù thủy thủ công tạo kiệt tác

                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn điều khiển "Witchcrafter" : Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép trong một trong hai Mộ; thêm 1 lá bài cùng tên từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của một trong hai người chơi, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và bất kỳ số bài Phép nào khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Witchcrafter" từ Deck của bạn có Cấp độ bằng với số bài Phép bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Masterpiece" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control a "Witchcrafter" monster: Target 1 Spell in either GY; add 1 card with the same name from your Deck to your hand. During either player's turn, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and any number of Spells from your GY; Special Summon 1 "Witchcrafter" monster from your Deck whose Level equals the number of Spells banished to activate this effect. You can only use each effect of "Witchcrafter Masterpiece" once per turn.


                      SR Rarity
                      Witchcrafter Patronus
                      SR Rarity
                      Witchcrafter Patronus
                      Witchcrafter Patronus
                      Trap Continuous
                      Witchcrafter Patronus
                      TÌnh nữ phù thủy thủ công che chở

                       Hiệu ứng (VN):

                       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các quái thú Spellcaster bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép "Witchcrafter" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu bất kỳ số "Witchcrafter" bị loại bỏ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Witchcrafter Patronus" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       You can target 1 of your Spellcaster monsters that is banished or in your GY; shuffle it into the Deck, and if you do, add 1 "Witchcrafter" Spell from your Deck to your hand. If this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can banish this card, then target any number of your banished "Witchcrafter" Spells with different names; add them to your hand. You can only use each effect of "Witchcrafter Patronus" once per turn.


                       UR Rarity
                       Blue-Eyes Twin Burst Dragon
                       UR Rarity
                       Blue-Eyes Twin Burst Dragon
                       Blue-Eyes Twin Burst Dragon
                       LIGHT 10
                       Blue-Eyes Twin Burst Dragon
                       Rồng hai ngòi nổ mắt xanh
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 2500


                       Hiệu ứng (VN):

                       "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
                       Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi các quái thú ở trên mà bạn điều khiển đến Mộ (trong trường hợp đó, bạn không sử dụng "Polymerization"). Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Vào cuối Damage Step, khi lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nhưng quái thú của đối thủ không bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by sending the above monsters you control to the GY (in which case you do not use "Polymerization"). Cannot be destroyed by battle. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. At the end of the Damage Step, when this card attacks an opponent's monster, but the opponent's monster was not destroyed by the battle: You can banish that opponent's monster.


                       UR Rarity
                       Dragonecro Nethersoul Dragon
                       UR Rarity
                       Dragonecro Nethersoul Dragon
                       Dragonecro Nethersoul Dragon
                       DARK 8
                       Dragonecro Nethersoul Dragon
                       Rồng âm phủ Dragonecro
                       • ATK:

                       • 3000

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Zombie
                       Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                       SR Rarity
                       Mudragon of the Swamp
                       SR Rarity
                       Mudragon of the Swamp
                       Mudragon of the Swamp
                       WATER 4
                       Mudragon of the Swamp
                       Rồng bùn của đầm lầy
                       • ATK:

                       • 1900

                       • DEF:

                       • 1600


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                       Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


                       SR Rarity
                       Artemis, the Magistus Moon Maiden
                       SR Rarity
                       Artemis, the Magistus Moon Maiden
                       Artemis, the Magistus Moon Maiden
                       LIGHT
                       Artemis, the Magistus Moon Maiden
                       Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
                       • ATK:

                       • 800

                       • LINK-1

                       Mũi tên Link:

                       Trên


                       Hiệu ứng (VN):

                       1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
                       Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


                       SR Rarity
                       Knightmare Phoenix
                       SR Rarity
                       Knightmare Phoenix
                       Knightmare Phoenix
                       FIRE
                       Knightmare Phoenix
                       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                       • ATK:

                       • 1900

                       • LINK-2

                       Mũi tên Link:

                       Trên

                       Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú có tên khác nhau
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                       UR Rarity
                       Knightmare Unicorn
                       UR Rarity
                       Knightmare Unicorn
                       Knightmare Unicorn
                       DARK
                       Knightmare Unicorn
                       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                       • ATK:

                       • 2200

                       • LINK-3

                       Mũi tên Link:

                       Trái

                       Dưới

                       Phải


                       Hiệu ứng (VN):

                       2+ quái thú với các tên khác nhau
                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                       SR Rarity
                       Evilswarm Exciton Knight
                       SR Rarity
                       Evilswarm Exciton Knight
                       Evilswarm Exciton Knight
                       LIGHT
                       Evilswarm Exciton Knight
                       Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                       • ATK:

                       • 1900

                       • DEF:

                       • 0


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 4
                       Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                       UR Rarity
                       Number 106: Giant Hand
                       UR Rarity
                       Number 106: Giant Hand
                       Number 106: Giant Hand
                       EARTH
                       Number 106: Giant Hand
                       Con số 106: Bàn tay khổng lồ
                       • ATK:

                       • 2000

                       • DEF:

                       • 2000


                       Hiệu ứng (VN):

                       2 quái thú Cấp 4
                       Trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trong khi lá bài này nằm ngửa trên sân, hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa, đồng thời nó cũng không thể thay đổi tư thế chiến đấu.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       2 Level 4 monsters During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.                       Deck của WITCHCRAFTER trong DUEL LINKS