Thông tin tổng quan của Zombies

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
EARTH 8
Alghoul Mazera
Alghoul Mazera
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi tay hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Thế Thủ, sau đó bạn có thể giảm Cấp của nó đi 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Alghoul Mazera" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your hand or GY instead. If this card is banished from the hand or GY: You can Special Summon this card in Defense Position, then you can reduce its Level by 1. You can only use each effect of "Alghoul Mazera" once per turn.

SR Rarity
Changshi the Spiridao
SR Rarity
Changshi the Spiridao
SR Rarity
Changshi the Spiridao
DARK 6
Changshi the Spiridao
Đạo sĩ linh hồn Changshi
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.

SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.

R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
DARK 4
Samurai Skull
Samurai tử vong
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".

N Rarity
Mad Mauler
N Rarity
Mad Mauler
N Rarity
Mad Mauler
DARK 2
Mad Mauler
Hề sát hại điên
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này sẽ trở thành "Plaguespreader Zombie" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 2, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, người chơi đã Triệu hồi nó cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong khi lá bài này nằm ngửa trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mad Mauler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Plaguespreader Zombie" while on the field or in the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Level 6 or higher monster you control; reduce its Level by 2, and if you do, Special Summon this card, also the player who Summoned it cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use this effect of "Mad Mauler" once per turn.

SR Rarity
Uni-Zombie
SR Rarity
Uni-Zombie
SR Rarity
Uni-Zombie
DARK 3
Uni-Zombie
Đồng thay ma
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.

SR Rarity
Burial from a Different Dimension
SR Rarity
Burial from a Different Dimension
SR Rarity
Burial from a Different Dimension
Spell Quick
Burial from a Different Dimension
Chôn vùi từ không gian khác

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  SR Rarity
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  SR Rarity
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  SR Rarity
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  FIRE
  Shiranui Skillsaga Supremacy
  Mỹ thần Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 2300

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Trên

  Trái

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Zombie
  Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.

  SR Rarity
  Vampire Sucker
  SR Rarity
  Vampire Sucker
  SR Rarity
  Vampire Sucker
  DARK
  Vampire Sucker
  Ma cà rồng hút
  • ATK:

  • 1600

  • LINK-2

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Zombie
  Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
  ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
  ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.

  SR Rarity
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  SR Rarity
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  SR Rarity
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  WATER
  Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
  Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
  • ATK:

  • 2400

  • LINK-3

  Mũi tên Link:

  Dưới-Trái

  Dưới-Phải

  Dưới


  Hiệu ứng (VN):

  2+ quái thú Zombie
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.

  SR Rarity
  Immortal Dragon
  SR Rarity
  Immortal Dragon
  SR Rarity
  Immortal Dragon
  DARK 6
  Immortal Dragon
  Rồng bất tử
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành sự khác biệt giữa Cấp ban đầu của quái thú đó và lá bài này. Khi quái thú Zombie của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Dragon" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, this card's Level becomes the difference in the original Levels of that monster and this card. When your Zombie monster is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Immortal Dragon" once per turn.

  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  DARK 10
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  Chúa rồng thây ma mắt đỏ
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Zombie monster in your GY, except "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Special Summon it. If this card is in your GY: You can banish 1 Zombie monster you control; Special Summon this card. You can only use each effect of "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" once per turn.

  R Rarity
  Shiranui Sunsaga
  R Rarity
  Shiranui Sunsaga
  R Rarity
  Shiranui Sunsaga
  FIRE 10
  Shiranui Sunsaga
  Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
  • ATK:

  • 3500

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.

  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  LIGHT 8
  Skeletal Dragon Felgrand
  Rồng xương lớn Felgrand
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Red-Eyes Undead Reborn: 83.33%
  Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ tay hoặc Deck của bạn ngoại trừ quái thú Loại Zombie DARK Cấp 4 hoặc thấp hơn.
  Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Gửi tối đa 2 quái thú Loại Zombie Cấp 6 hoặc thấp hơn từ tay bạn trong Mộ của bạn. Sau đó, set 1 "Zombie Reborn" từ bên ngoài Deck lên sân của bạn và gửi 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" từ Extra Deck trong Mộ của bạn (quái thú đó có thể được Triệu hồi Đặc biệt). Cho đến hết lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Synchro.
  Zombie Reborn
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  Red-Eyes Undead Reborn: 83.33%
  Spirit Grasp: 16.67%
  Các hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

    ● Gửi 1 quái thú DARK cấp 8 từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, rút 1 lá bài.
    ● Có thể được sử dụng trước khi rút bình thường nếu bạn có ít nhất 3 quái thú trong Mộ của mình. Thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy thêm 1 quái thú Cấp 5 trở lên từ Mộ bài của bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 quái thú Fiend-Type và loại bỏ chúng.

  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 1 "Dark Necrofear" và không có quái thú nào khác ngoài quái thú Loại Fiend hoặc Loại Zombie.
  Dark Necrofear
  Spirit Grasp: 16.67%
  Red-Eyes Undead Reborn
  Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ tay hoặc Deck của bạn ngoại trừ quái thú Loại Zombie DARK Cấp 4 hoặc thấp hơn.
  Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Gửi tối đa 2 quái thú Loại Zombie Cấp 6 hoặc thấp hơn từ tay bạn trong Mộ của bạn. Sau đó, set 1 "Zombie Reborn" từ bên ngoài Deck lên sân của bạn và gửi 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" từ Extra Deck trong Mộ của bạn (quái thú đó có thể được Triệu hồi Đặc biệt). Cho đến hết lượt tiếp theo, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Synchro.
  Zombie Reborn
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  Red-Eyes Undead Reborn

  Cần 8 UR

  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  Gozuki
  UR Rarity
  Borreload Dragon
  UR Rarity
  Red-Eyes Zombie Dragon Lord
  UR Rarity
  Skeletal Dragon Felgrand
  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon

  Main: 21 Extra: 8

  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  Changshi the Spiridao
  DARK 6
  Changshi the Spiridao
  Đạo sĩ linh hồn Changshi
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  Changshi the Spiridao
  DARK 6
  Changshi the Spiridao
  Đạo sĩ linh hồn Changshi
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  SR Rarity
  Changshi the Spiridao
  Changshi the Spiridao
  DARK 6
  Changshi the Spiridao
  Đạo sĩ linh hồn Changshi
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  D.D. Crow
  DARK 1
  D.D. Crow
  Quạ KgK
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
  Phân loại:

  UR Rarity
  D.D. Crow
  UR Rarity
  D.D. Crow
  D.D. Crow
  DARK 1
  D.D. Crow
  Quạ KgK
  • ATK:

  • 100

  • DEF:

  • 100


  Hiệu ứng (VN):

  (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
  Phân loại:

  UR Rarity
  Gozuki
  UR Rarity
  Gozuki
  Gozuki
  EARTH 4
  Gozuki
  Ngưu đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  SR Rarity
  Mezuki
  SR Rarity
  Mezuki
  Mezuki
  EARTH 4
  Mezuki
  Mã đầu quỷ
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


  R Rarity
  Samurai Skull
  R Rarity
  Samurai Skull
  Samurai Skull
  DARK 4
  Samurai Skull
  Samurai tử vong
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


  R Rarity
  Samurai Skull
  R Rarity
  Samurai Skull
  Samurai Skull
  DARK 4
  Samurai Skull
  Samurai tử vong
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


  R Rarity
  Samurai Skull
  R Rarity
  Samurai Skull
  Samurai Skull
  DARK 4
  Samurai Skull
  Samurai tử vong
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


  N Rarity
  Mad Mauler
  N Rarity
  Mad Mauler
  Mad Mauler
  DARK 2
  Mad Mauler
  Hề sát hại điên
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này sẽ trở thành "Plaguespreader Zombie" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 2, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, người chơi đã Triệu hồi nó cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong khi lá bài này nằm ngửa trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mad Mauler" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Plaguespreader Zombie" while on the field or in the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Level 6 or higher monster you control; reduce its Level by 2, and if you do, Special Summon this card, also the player who Summoned it cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use this effect of "Mad Mauler" once per turn.


  SR Rarity
  Uni-Zombie
  SR Rarity
  Uni-Zombie
  Uni-Zombie
  DARK 3
  Uni-Zombie
  Đồng thay ma
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


  SR Rarity
  Uni-Zombie
  SR Rarity
  Uni-Zombie
  Uni-Zombie
  DARK 3
  Uni-Zombie
  Đồng thay ma
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


  SR Rarity
  Uni-Zombie
  SR Rarity
  Uni-Zombie
  Uni-Zombie
  DARK 3
  Uni-Zombie
  Đồng thay ma
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    SR Rarity
    Burial from a Different Dimension
    SR Rarity
    Burial from a Different Dimension
    Burial from a Different Dimension
    Spell Quick
    Burial from a Different Dimension
    Chôn vùi từ không gian khác

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


     SR Rarity
     Burial from a Different Dimension
     SR Rarity
     Burial from a Different Dimension
     Burial from a Different Dimension
     Spell Quick
     Burial from a Different Dimension
     Chôn vùi từ không gian khác

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


      SR Rarity
      Burial from a Different Dimension
      SR Rarity
      Burial from a Different Dimension
      Burial from a Different Dimension
      Spell Quick
      Burial from a Different Dimension
      Chôn vùi từ không gian khác

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


       UR Rarity
       Borreload Dragon
       UR Rarity
       Borreload Dragon
       Borreload Dragon
       DARK
       Borreload Dragon
       Rồng nạp nòng xúng
       • ATK:

       • 3000

       • LINK-4

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       3+ quái thú Hiệu ứng
       Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


       SR Rarity
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       SR Rarity
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       FIRE
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       Mỹ thần Bất Tri Hỏa
       • ATK:

       • 2300

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Trái

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Zombie
       Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.


       SR Rarity
       Vampire Sucker
       SR Rarity
       Vampire Sucker
       Vampire Sucker
       DARK
       Vampire Sucker
       Ma cà rồng hút
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Zombie
       Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
       ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
       ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


       SR Rarity
       Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
       SR Rarity
       Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
       Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
       WATER
       Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
       Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
       • ATK:

       • 2400

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Zombie
       Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


       SR Rarity
       Immortal Dragon
       SR Rarity
       Immortal Dragon
       Immortal Dragon
       DARK 6
       Immortal Dragon
       Rồng bất tử
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành sự khác biệt giữa Cấp ban đầu của quái thú đó và lá bài này. Khi quái thú Zombie của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Dragon" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, this card's Level becomes the difference in the original Levels of that monster and this card. When your Zombie monster is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Immortal Dragon" once per turn.


       UR Rarity
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       UR Rarity
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       DARK 10
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       Chúa rồng thây ma mắt đỏ
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Zombie monster in your GY, except "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Special Summon it. If this card is in your GY: You can banish 1 Zombie monster you control; Special Summon this card. You can only use each effect of "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" once per turn.


       R Rarity
       Shiranui Sunsaga
       R Rarity
       Shiranui Sunsaga
       Shiranui Sunsaga
       FIRE 10
       Shiranui Sunsaga
       Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
       • ATK:

       • 3500

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.


       UR Rarity
       Skeletal Dragon Felgrand
       UR Rarity
       Skeletal Dragon Felgrand
       Skeletal Dragon Felgrand
       LIGHT 8
       Skeletal Dragon Felgrand
       Rồng xương lớn Felgrand
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.


       Hướng Dẫn Chơi

       Video Gameplay

       Deck của ZOMBIES trong DUEL LINKS